quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam

quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam

fff

quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam

fff

quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam

fff

quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam

fff

quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam

fff

quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam

fff

=3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KÉ TOÁN & QUẤN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

QUẢN LÝ NGUYÊN VẶT LIỆU TẠI NHÀ MÁY SẢN XI ÁT THỨC ĂN CHĂN NUÔI DABACO CỦA ( ÔNG TY

Cơ PHÀN DABACO VIỆT NAM

NGƯỜI THỰC HIÊN:

sv. NGUYỀN THỊ PHƯƠNG DUNG

Lóp: KÉ TOÁN DOANH NGHIỆP B – K50

NGƯỜI HƯỚNG DẰN

TS. BÙI BÀNG ĐOÀN

HÃ NỘI – 2009

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt 4 năm học tập và rèn luyện ờ trường ĐH Nông Nghiệp Hò Nội ngoài sự nồ lực phấn quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam đầu cúa bàn thân tôi còn nhận được sự quan lâm giúp đờ của nhiều tập thế. cá nhân trong và ngoài trường.

Nhân dịp này cho phép tôi gửi ỉời câm ơn chán thành lới Ban giám hiệu Nhà trưởng. Ban chú nhiệm Khoa Kề Toán và Ọuản Trị Kinh Doanh, các thầy cô giáo đà tận tình giáng dạy và truyền đạt cho tôi nhùng kiến thức quỳ báu.

Dặc biệt tỏi xin bày tò lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dần, quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam Tiến sỳ Bùi Bằng Đoàn, người đà quan tâm. chi báo hướng dần nhiệt tình và dành nhiều thời gian quý báu giúp tôi trong suốt quá trình nghiên cứu đề lài đế tôi có thế hoàn thành luận văn này.

Tôi cùng xin được gửi lời câm ơn chân thành lới toàn thế ban lành đạo, các anh chị trong phòng ban. đặc biệt là phòng Kẻ toán tài chính, phòng Kế hoạch-Vật tư cúa Công tỵ’ cổ phần DABACO Việt Nam. đà tạo quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam điều kiện thuận lợi cho tôi, giúp tôi tiếp cận tình hình thực tế đẻ nghiên cửu đề lài này.

Cuối cùng, tôi xin gửi lòi câm ơn chân thành tới gia đình, bạn bẻ và người thân, những người đà tạo điều kiện cho tôi học tập. quan tám . động viên giúp đờ tôi trong suốt quá trình học tập vừa qua.

Do thời gain có hạn nên Luận vãn không tránh khôi thiếu sót. Vậy kính mong được sự đóng góp ỹ quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam kiến và chí đạo cùa các thầy giáo, cô giáo và các bạn đế Luận vãn cùa tôi được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội. ngày 25 tháng 05 năm 2009

Sinh viên

Nguyễn Thị Phưong Dung

MỤC LỤC

ĩ.ời câm ơn

Mục lục

Danh mục bang

Danh mục sơ dồ

Danh mục các chừ vict lai

ĩ. MỞ ĐÃU1 quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cố phần dabaco viêt nam

  • 2.1.2.  Phân loại, đánh giá quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco

công ty cổ phần dabaco viêt nam NVL

  • 3.1.   Dặc diem quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty

cổ phần dabaco viêt nam đon vị nghiên cữu

  • 3.1.2.  Đặc diem hoạt dộng của Nhã máy sàn xuất T ACN DABACO –

Cõng ty Cồ phần DABACO Việt Nam

  • 3.3.   . Anh hường của nền kinh tể thi trường đến hoạt động cùa Công ty

và Nhà máy săn xuất TACN DABACO

  • 3.4.1. Phàn loại NVL quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công

ty cổ phần dabaco viêt nam sù dụng tại Nhà máy

  • 3.5.5.  quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần

dabaco viêt nam Đánh giá chung tinh hĩnh công tác quàn lý NVL tại Nhã máy

  • 3.8.  Một số ý kiến đề xuất nhăm tăng cường cõng tác quan lý. sư

dụng NVL tại còng ty

DANH MỤC BẢNG

Băng 3.1 quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam Tinh hình nguồn vốn của Cóng ty qua 3 năm (2006-2008)

Báng 3.2 Kết qua hoạt động sàn xuất kinh doaiìlì cùa Cóng ty qua 3 năm (2006-2008)

Băng 3.3  Tinh hình lao động của Nhã máy trong 3 năm ( 2006-2008)

Báng 3.4  Kết quã hoạt động SXKD cùa Nhà máy qua 3 năm

Băng 3.5 Danh mục một quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco

công ty cổ phần dabaco viêt nam so nguyên vật liệu sử dụng tại……………Nhã máy

Băng 3.6 Định mức tiêu hao một sổ nguyên vật liệu     cho 1.000 kg

thức ân

Băng 3.7 Ke hoạch sir dụng một so nguyên vật liệu dùng đẻ săn xuất một so sân phàm năm

2008

Báng 3.8 Kề hoạch thu mua, sử dụng, dự tiữ NVL tháng 10/2008

Bàng 3.9 Một số nhà quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty

cổ phần dabaco viêt nam cung cấp NVL quen cùa nước ngoài

Băng 3.10 Tinh hình một sổ NVL tháng 12 năm 2008

Bâng 3.11 Tinh hình thực hiện định mức tiêu hao một số loại

tháng 10 ‘2008 của Nhà máy

Băng 3.12 Chi phí một so loại nguyên liệu trước và sau khi thay đòi định mức 79

Bàng 3.13 Tồng hợp sán phẩm sân xuất cùa Nhà máy nám 2008

quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam Băng 3.14………………..Tinh hình sử dụng khối lượng một so NVL năm 2008

Băng 3.15 Phân tích tinh hình sir dụng chi phi một so loại NVL năm

2008

Báng 3.16 Phân tích mức đò anh hướng các nhàn tố đến chi phi NVL

Băng 3.17 Tập họp chi phi sản xuất qua 2 năm (2007-2008)…………………….. 86

DANH .MỤC SO ĐÒ

Sơ đỏ 2 quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam .1…………………………………………………….Chức nâng của quân lý

Sơ đồ 2.2  Nội dung công tác quàn lý NVL

Sơ đồ 3.1  Bộ máy quan lý cùa Còng ty cồ phần DABACO Việt Nam

Sơ đồ 3.2  Quy trinh còng nghệ che biển T ACN của Nhã máy

Sơ đồ 3.3  Quy trinh quán lý đối với quá trinh thu mua-nhập kho NVL

tại Nhà máy

Sơ quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam đó 3.4 Chu trinh quân lý quá trinh xuất kho NVL đủng cho Nhà mây .. 67

Sơ đồ 3.5 Trinh tự ghi so NVL tại Nhã máy

V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài giảng môn học Tiếng Anh chuyên ngành Tin học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Bắc Trung Bộ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Cơ sở khoan (Nghề Khoan khai thác dầu khí Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Koudan miyamoto musashi chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Sold by
@ xcnguyen220
quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam
quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy thức ăn chăn nuôi dabaco công ty cổ phần dabaco viêt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart