Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội

Add your review

Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội

Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội

fff

Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội

fff

Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội

fff

Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội

fff

Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội

fff

Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội

fff

BỌ GIÁO DỤC & DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

——-• Li xó xô———–

TẠ TUẤN ANH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI C ÁC DỊCH vụ LOGISTICS CỦA SỜ CÔNG TĨĨƯƠNG TĨÀ NỌT

LUẬN VẪN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TẾ

IIÀNỌL 2018 BỌ GIÁO DỤC & DÀO TẠO

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội ——-xó xô——————

TẠ TUẤN ANH

QUẤN LÝ NĨĨÀ NƯỚC DÓT VỚT CÁC DTCTT vụ LOGISTICS CỦA SÕ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

CHUYÊN NGÀNH; KINH TÉ VÀ QUẤN LÝ THƯƠNG MẠI MÀ NGÀNH: 8340410

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TẾ

.Người hướng dần khoa học: o                   O                   •

GS.TS. DẠNG DÌNH DÀO

HÀ NỘI, 2018 LÒI C AM ĐOAN

Tôi đà đọc vã hiếu về các hãnh vi vi Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội phạm sụ trung thục trong học thuật. TÔI cam kèt bảng danh dự cá nhân răng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sụ trung thực trong học thuật.

l ác già luận văn

Tạ Tuấn Anh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CẤC TỪ MÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG, HÌNH

TÓM TÁ I LUẬN VĂN

MỜ DẤU

CHI Ong 1: NHỮNG VÁN DÈ I V I.UẬN CO’ BÀN Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội VẺ QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CHÍNHQUYÉN ĐỊA PHƯƠNG ĐOI VỚI DỊCH vụ LOGISTICS

 • 1.1.3  Tính tất yếu cua QLNN cua chinh quyền dịa phương dối với dịch vụ logistics . 10

 • 1.2 Nội dung và phưong pháp quán lý Nhà nước của các Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội sỏ’ Công thirong đối

vói dịch vụ logistics

13 Các you tố CO’ bán ánh hirỏng dến Quán Ịý Nhà nước dối vói dịch vụ logistics …. 18

 • 1.3.2  rhe chc, chính Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương

hà nội sách và môi trường kinh doanh

 • 1.3.3  Sự phát triển cùa kết cấu hạ tằng, còng nghệ thòng tin và truyền thông 20

CHƯƠNG 2: PHÂN I ÍCH HIỆN TRẠNG QUẤN I V NHÃ NƯỚC CÙA THÀNH PHÓ IIÀ NỌI ĐOI VỚI DỊCH vụ LOGISTICS IIIẸN NAY

 • 2.1  Đặc diem tự nhiên, kinh tế – xã hội của thành phố Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội Ilà Nội có anh hướng

đên quàn lý nhã nước đôi với dịch vụ logistics

 • 2.2  Phân tích thực trạng quàn lý Nhà nước cùa Sừ (’ông thương đôi với dịch

vụ logistics cùa thành phô Hà Nội

vụ logistics trên dịa bân thành phố37 Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở

công thương hà nội

 • 2.3  Đánh giá ưu/nhược diem về Quán lý nhà nước cùa Só’ Công thương đối vói

dịch vụ logistics trên địa bân Hà Nội……………………………………………………………………41

 • 2.3.1  Ưu diêm về Quan lý nhá nước cua Sờ Công thương dối vói dịch vụ logistics .. 41

 • 2.3.2  Nhược điểm về Quân lý nhà nước của sớ Công thương đoi với dịch vụ

logistics………………………………………………………………………………………………………42

 • 2.3.3 Nguyên nliân dẫn đến các tổn tại trong Quan lý nhà nước cua Sớ Công thương .44

CHƯƠNG 3: GIAI PHẤP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÙA SỚ CÔNG THƯƠNG ĐÓI VỚI DỊCH vụ LOGISTICS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ

 • 3.1 Phương hướng Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội hoãn thiện QLNN của sờ Cóng thương đôi với dịch vụ

logistics trên địa bàn thành phô Hà Nội

 • 3.1.1  Mục tiêu quán lý nhà nước cùa sờ công thương vê dịch vụ logistics.. .47

 • 3.1.2  Quan điếm quan lý nhà nước về dịch vụ logistics trên dịa bàn thánh phố

Hà Nội

.3.1.3 Phương hướng hoàn thiện quán lý nhâ nước đôi với dịch vụ l.ogistcis trên dịa bân Thánh phố Ilà Nội

 • 3.2  Giái Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội pháp hoàn thiện Quan lý nhà nước của sỏ- Công thưong Ilà Nội dối

với dịch vụ logistics

 • 3.2.3.  lập trung xây dựng các trung lâm logistics và ứng dụng mô hình city

logistics lại Hà nội

 • 3.2.4.  Quy hoạch hệ thống giao thông vận tai thành phổ nhầm giam ùn tắc và

lai nạn giao thông

 • 3.2.5.  Quy hoạch vận lái Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công

thương hà nội qua hộ ihống đường ô lô

3.2.8 (ran kcl giừa quy hoạch phái lĩicn hệ thông cơ sờ hạ lâng vói quy hoạch phát triển ngành dịch vụ logistics

 • 3.2.10.  răng cường vai Irò quán lý của Nhà nước, UBND thành phò đôi các Quản lý nhà

nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics Iren địa bàn

 • 3.2.11.  Tăng cường công tác thanh tra. kiêm tra việc thực hiện các vãn ban

pháp luật thương mại liên quan dến logistics

 • 3.3  Kiến nghị về môi trường và giái pháp de hoàn thiện QLNN về dịch vụ

logistics

KÉT LUẬN

TÀI LIẸl THAM KIIẤO

DANH Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội MỤC c ÁC TỨ VIET tát

<<<123>>>

QLNN:

Quán lý nhã nước

ƯBND:

Uy ban nhân dân

CNTT:

(‘ông nghệ thông tin

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội
Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ logistic của sở công thương hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart