Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

fff

Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

fff

Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

fff

Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

fff

Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

fff

Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

fff

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HÓ CHÍ MINH

BÙI KIM THANH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VÓI THỊ TRƯỜNG :HỨNG KHOÁN MẸT NAM TRONG HỘI NHẬP QUÓC TÉ

LUẬN ÁN TIẾN Sỉ KINH TÉ

BÙI KIM TTTANĨĨ

QUẤN LÝ NTĨÀ NƯỚC DÓT VỚI Till TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUÓC TÉ

Chuyên ngành’. Quàn lý kinh tế

Afr7.số:             62 34 04 10

LUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉ

Ngưòi hưóiig dần khoa học: 1. I’GS,TS TRẦN .MINH TUẤN

2. TS NGÔ HOÀI ANH

LỜI CAM ĐOAN

Tỏi xin cam đoan đày là còng trình nghiên cứu cùa riêng tôi, các so liệu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học trong luận án chưa từng được còng bo trong bất kỳ- còng trình nào Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế khác.

Hà Nội, ngày tháng năm

Tác già luận án

Bùi Kim Thanh

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐÀU                                             I

Chương 1: TÔNG Ql AN TĨNH HĨNH NGHIÊN cúT LIÊN QUAN DẼN 6 DÊ1Ấ1LUẬN ẢN

 • 1.1.  Các công trinh nghiên cứu ớ nước ngoải VC quán lỷ nhả nước doi 6 với (hị trường chứng khoán

 • 1.2.  Cảc công trình nghiên cửu ỡ trong nước nước về quăn lỷ nhả nước I I dôi với thị trường chứng khoán

 • 1.3. Nhùng giá trị Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế cùa các còng trinh luận án cân tham kliào và vấn đề 20 dặt ra can tiếp tục nghiên cứu

Chương 2: co SỎ LÝ LUẬN VÀ mực T1ÉN VẺ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 25 DỘI VÓI THỊ TRƯỜNG cilƯNG KHOÁN

 • 2.1.  Nhừng van dề chung về thị trường chứng khoán                        25

 • 2.2.  Quàn lý nhà nước đòi với thị trường chứng khoán                       33

 • 2.3.  Quàn lý nhà nước đôi với thị trường chứng khoán ờ một so nước và 51 bài học cho Việt Nam

Chương 3: THỤC Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DÔI XỚI THỊ 73 TRÍ ôNg chưng khoán việt nam trong Hội nhập qUóc té

 • 3.1.  Khái quát lịch sứ hình thành, phát triển và hội nhập của thị trường 73 chứng khoán Việt Nam

 • 3.2.  Hội nhập quốc te và nhừng tác động đặt ra đối với quăn lý nhà 78 nước về thị trường chứng khoán

 • 3.3.  Thực trạng quán lý nhà nước đoi với thị trường chứng khoán Việt 83 Nam trong hội nhập quốc tê

 • 3.4.  Đánh giá chung vê quan lý nhà nước đôi Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế vói thị trường chứng 111 khoán

ỌUÕC TẼ

 • 4.1. Co hội. thách thức và chiến lược phát triên thị trường chứng khoán 120 Việt Nam trong hội nhập quốc tế

 • 4.2. Giai pháp đôi mới quan lý nhà nước đoi với thị trường chứng 131 khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tề

KÉT LUẬN                                                148

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứu CƯA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐEN 151 ĐÉ TÀI LUẬN ÁN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO                           152

PHI LỤC

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ MET TÁT

Việt Nam những nam qua

Chương 4: G1Ấ1 PHẤP DÕI MÕI QUẢN LÝ NHÃ NƯỚC DÕI X ỚI THỊ 120 TRƯỞNG CHƯNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG HỘI NHẤP

<<<123>>>

CK

Chứng khoán

CK&TTCK

Chứng khoán và thị trường chửng khoán

CPH

Cô phân hóa

CTCK

CTCP

Công ty chứng khoán Công ty cô phan

CTNY

Công ty niêm yet

CTQLQ

DN

Công ty quân lý quỳ Quản lý nhà nước đối Doanh nghiệp

DNNY

Doanh nghiệp niêm yết

ĐKGD

Đăng ký giao dịch

ĐTCK

Đau tư chứng khoán

ĐTNN

Đau tư nước ngoài

GDCK

HNỌT

IOSCO

Giao dịch chửng khoán

Hội nhập quốc te

Tô chức quốc te các úy ban chứng khoán

KDCK

Kinh doanh chứng khoán

KTTT

Kinh te thị trường

LKCK

NĐT

Lưu ký chứng khoán

Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng

NHNN

NYCK

Ngàn hàng nhà nước Niêm yết chứng khoán

PHCK

Phát hành chứng khoán

QLNN SGDCK

Quàn lý nhà nước Sớ giao dịch chứng khoán

TCNY

Tô chức niêm yet

TTCK

Thị trường chứng khoán

TTGDCK

Trung tâm giao dịch chứng khoán

TTLKCK

WTO

Trung tâm lưu ký chứng khoán Tô chức thương mại the giới

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ MET TÁT

DANH Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế MỤC CẤC BẢNG

Trang

Bàng 2.1:

Các tiêu chi đánh giá nội dung quân lý thị trường chứng khoán            46

Bảng 3.1:

Cam kết cụ thê trong lình vực chửng khoán                           SO

Bàng 3.2:

~   . X, …..  X…… .  ….. 90

Quy mô sô lượng công ty niêm yết cúa thi trường chứng khoán

Việt Nam giai đoạn 2006-2013

Bảng 3.3:

Kết quả so sánh hoạt động quân trị Quản lý nhà nước đôi với thị trường 95 cb’™" kh^á" Việt Norn t™r><T hội „!,.’,„ m,ôr tế nẠnn H      9000   2010

Bảng 3.4:

Tình hĩnh hoạt động của các còng ty chứng khoán năm 2013             98

Bảng 3.5:

Thông kè so liệu về các trường hợp vi phạm đă bị xử phạt năm            110

2009-2010

Bàng 4.1:

Kinh tế thế giới giai đoạn 2014-2015. triền vọng giai đoạn 2016 – 2020     121

DANH MỤC CẤC Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế BIÊU

Biếu đồ 2.1:

Trang

Mức độ cần thiết của quán lý nhà nước đôi với thi trường chửng khoán 38

Việt Nam

Biểu đồ 3.1:

vôn hỏa thị trưởng/GDP (%) của thị trường chửng khoán Việt         77

Nam giai đoạn 2000-2013

Biếu đồ 4.1:

GDP theo đóng góp cùa vôn. lao đông và TFP                      126

DANH MỤC CÁC Sơ ĐÒ

Sơ đồ 2.1:

Trang

Mò hình quàn lý thi trường chứng khoán Mỳ                        52

Sơ đồ 2.2:

Mò hình giám sát hai cấp cua thi trường chứng khoán Mỳ              56

Sơ đồ 2.3:

Mò hình quân lý nhã nước đôi với thị trường chửng khoán của          63

Thái Lan

Sơ đồ 3.1:

Mò hình tò chức bộ máy quân lý nhà nước đôi vói thị trường Quản lý 84 nhà nước đôi với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quôc

Sơ đồ 3.2:

Mô hình quàn lý các tò chức tự quán trên thi trường chứng khoán Việt 87

Nam

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gia lai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn intercontinental hanoi westlake
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn nâng cao chất lượng dòng vốn fdi vào vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế
Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart