Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long

fff

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long

fff

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long

fff

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long

fff

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long

fff

£STRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHÒALÌĩẠT ……………..riTnở*marứ”nế‘

V- VLUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

I Ị)ề tài:                  ’                                     ’

QUẢN LÝ NHA NƯỚC TRONG LĨNH vực I NH DOANH DỊCH 5 ụ INTERNET- LẤY tHụCẸ F TIẺN Ỏ TỈNH VĨNH LONG


Giàng Viên hướng dần.’ Thạc sì VÒ DUY NAM Bò môn

Hành Chính

Sinh vjện ỉhưí hiện: Dưong Thị Trúc Lmh Lớp Luật Hành Chính K33 MSSV:

5075275

LỪ1NỎIDẢƯ

• • s ………………………

 • 1. Tính cấp thiết cùa dề Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long tài

Hiện nay thê giới đang SÓI động với sự phát tiiẽn cua Cóng Nghệ rhõug Tin và dán đi váo mội xà hội ui thức trẽn cư sứ phái triấi cua xà hụi thõng lui. Doi với các nước phái Iriẽn, CN11 đà trữ ihãiiỉi công cụ đác lực đẽ nàng cao dan lii cua xà 11Ộ1 cũng như làm tăng trưởng kinh te về nhiều mặt.

Như chứng ra dã biết, trong thời gian qua hìili vực Internet phát triển nhanh tạo nhiêu chuyên biếu tích cực Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long trong dõi sõng kinh lẽ-xà hội trẽn địa bân cả nước 11Ó1 chung và luili Vinh Long 11Ó1 liêng. Người ta cỏ the lini lliắy tat ca nhùng thõng tin cân tliiẻt trẽn mạng Internet, ngoài ra internet côn cung cap nhùng dịch vụ giai tri như: nghe nhạc, chat, xem phim, dọc báo, mail, game…Làm cho cuộc sống con người thân đa dạng và phong phú hơn. Bẽn cạnh dó thì Internet luôn có mặt hái cùa nó, internet Li Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long công cụ vô cùng nguy hiếm đối với con người, nhiều người đã lợi dụng internet để thực hiện các hành VI phạm tội như: lira đảo. truyền bá văn hỏa phàm đoi trụy,…và hiện nay tệ “nghiện chat”, “nghiện game” đà ảnh hưởng đen cuộc song và tinh than cùa giới trè hiên nay. Và lợi dụng điềm này. các dịch vụ internet mọc lên ngày càng nhiều, khiến cho còng tác quán lý nhà nước vẻ internet ngày càng gặp nhiều Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long khó khăn hơn.

Sự phát triển nhanh chóng của Internet đã tạo ra động lực manh mẽ thúc đấy sự Lãng trưởng về kinh te. xã hội cùa đất nước. Đẽ Internet đóng góp tích cực cho sự pliát triển cùa xã hội nhiều hơn nữa, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp còng nghiệp hóa – hiện đại hóa đat nước, góp phân nâng cao dán ui. liạn chẽ nhùng lác động tiêu cực mã Internet mang lại. cân tliiẽt hon nữa phai cữ sự phôi Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long họp chặt chè giừa nhã quan lý, nhã cung cap dịch vụ và nhà kinh doanh dịch vụ Internet công cộng và cà người sữ dụng dịch vụ Internet nham Làm sao cho Internet phát triền dứng định hướng, dứng mục dích. phục vụ thiết thực cho lợi ích chính dáng của cộng dồng. Chính vì nhúng lí do trẽn má nguứi viết chọn đẽ lái: “Quăn lý nhá nước trong lình vực kuili doanh dịch vụ internet. lay thực lien ờ địa bân mill Vinh Long.” Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long Vã lữ đõ người viel XUI đưa ra một sỗ nguyên nhãn, giai pháp hoán thiệu cõng lác quan lý nhã nước trong hìili vực kinh doanh dịch vụ Internet.

 • 2. Mục tiêu vã phạm vi nghiên cứu cùa đê tài

Mục ĩiéu và phạm vi nghiên cứu của dề tài là nghiên cứu về linh vực “ quàn lý nhà nước trong lình vực kinh doanh dịch vụ internet tiên địa bàn tinh 11111 Long”. Người ..:á*.—I.:s— «iZ ..i.. »—.4 Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long .- uá* li J’S I.A.. .I.A- I.:ã.. u:á* .-A—–J——————————I-.I——-

GVHD: Ths. Vò Duy Nam          Trang 1         SVTH: Dương Thị Trúc Luili

định của pháp luật về quăn lý kmh doanh dịch vụ internet. Vã thông qua nghiên cứu nãy đẻ tim ra mặt hái cùa việc sử dụng internet và tình hình các đại lý kinh doanh dịch vụ internet hoạt động kinh doanh vi Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long pliạm pháp luật. VI phạm các nguyên tắc quăn lý của nhã nước, gây khó khàn cho cãc cơ quan chức nâng trong việc quăn lý. Người Viet đà đi thực te và tim hiểu những hành VI VI phạm hành chinh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trẽn đĩa bàn tình Vũilì Long, phàn tích nguyên nhàn cua nhừng lỗi vi phạm. Từ đó. người viết dề xuất những giai pháp dê làm giam vi phạm và hoàn thiện công tác quân lý nhã nước trong Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Internet

 • 3. PhưoTig pháp nghiên cứu đê tài

Đe hoàn thành luận văn này người viết dựa trên cơ sớ vận dụng kiến thức cùng với quá trình thực tế ớ địa phương, người viết còn sứ dụng nhiều phương pháp nghiên cim như phương pháp sim tằm và nghiên cứu tài hệu. phương pháp tông hợp và thống kẻ số liệu, phương pháp phân tích luật Viet, phương pháp so sánh các quy định của pháp luật.

 • 4.  Cấu trúc luân vãn Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long

Ngoài lời mờ đầu và kết luận, phần nội dung cùa luận văn dtrợc chia Làm 3 chương:

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÍ LUẬN VÊ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH Vực KINH DOANH DỊCH vụ INTERNET

CHƯƠNG 2: NHỮNG VÀN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÈ QUẢN LÍ KINH DOANH DỊCH vụ INTERNET.

CHƯƠNG 3: THựC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TẤC QUẢN LÝ NHẢ NƯỚC TRONG LĨNH vực KINH DOANH DỊCH vụ INTERNET Ớ ĐỊA BÀN TINH VÌNH LONG

Đe Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long tài: Quan lý nhà nước trong lình vực kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn tinh ’ùlb Long =                     MỤC LỤC

—P3———————

LÓI NÓI ĐẤU………………………………………………………………………………………….Trang

nh cấp thiết cùa đề tài

uc tiên vâ phain vi nghiên cíni của de tài

Đề tài Quân lý nhá nước trong lình vực kinh doanh dịch vụ Internet trẽn đĩa bàn tinh Vinh Long

 • 4.   Càu trúc luân văn. -……. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet

trên địa bàn tỉnh vĩnh long 2

CHƯƠNG 1: Cơ SỠ LÍ LUẬN VẺ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LÌNH Vực KINH

DOANH DỊCH vụ INTERNET

 • 1.1……………………………………………………………………………………………………………

ôt số vẩn dề về còng nghé thõng tin vã Internet

hái niệm về còng nghệ thòng tin và Internet

niệm về công nghệ thông tin

1.1.3

ự ra đời vã phát triển của Internet

 • 1.2.  Quy đinh về vi phạm hành chinh và xư phạt vi phạm hành chinh trong linh

vực Internet

 • 1.2.1.  Khái niệm VI pliạm Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet

trên địa bàn tỉnh vĩnh long hành chinh trong lỉnh vực Internet

 • 1.2.3.  Các hình thức xir phạt vi phạm hành chính về Internet và các biện plìáp

kliãc phục hậu quà

 • 1.2.4.  Thâm quyên xữ phạt VI phạm hành chinh trong lình vực kinh doanh dịch

vụ Internet

 • 1.3.2.  Trách nhiệm quăn lý nhà Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long nước trong lình vực Internet

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẨN BâN quy PhẠm pháp luật vê quan lí

KINH DOANH DỊCH vụ INTERNET……………………………..

 • 2.1.   Những chữ trương của Đãng vã Nhã nước về quăn li kinh doanh dịch vụ

Internet

 • 2.2.  Nhùng chú trương cua tinh về quàn lý Internet ờ đĩa bàn tinh Vinh Long. .19

 • 2.3.2.  Các văn bàn dưới luật…… Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long

 • 2.4.1………………………………………………………………………………………………Cạp

Trong Ương

 • 2.4.2.I…………………..

Tinh. Thành phô trực thuộc Trung ương

2.4.2.2……..’…………………………

Quận. Huyện. Thị xà. thành phò trực thuộc Tinh

 • 2.5.2.  Phòng Văn hóa thông tin Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long các huyện, và thành phô Vinh Long tụrc thuộc

Tinh Vinh Long

CHƯƠNG 3: THụC TRẠNG VÀ GIAI PHÁP HOÀN THIÊN CÒNG TÁC

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LỈNH vực KINH DOANH DỊCH vụ INTERNET Ỡ ĐỊA BÀN TĨNH VÌNH LONG

 • 3.1.  Đánh giá vấn đề phát triển Internet ớ tnih Viuli Long trong thời gian qua .49

 • 3.1.2.  Tinh hình VI phạm hành chính trong Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Internet

ờ địa bàn tinh Vinh Long

 • 3.1.3.  Đánh giá tinh hình vi phạm hành chinh về kinh doanh dịch vụ Internet

trong giai đoạn 2008 đen nửa tháng đau năm 2010

 • 3.2.  Nguyên nhân của những hành VI VI phạm trong lình vực kinh doanh dịch vụ

internet

 • 3.3.  Giai pháp hoãn thiên quàn li nhà nước trong lình vực kinh doanh dịch MI

internet

 • 3.3.1

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long pháp đồi với việc ban hành văn ban quy phạm pháp luật

 • 3.3.2.  Tăng cường quan li. sứ dụng Internet và thòng tin điện từ hèn Intemet62

 • 3.3.3.  Kết họp sự quân lý của cãc cap chinh quyên, các cơ sở kinh doanh, nhã

trương vã gia đinh

3.3.5 Nâng cao năng lực. trách nhiệm, trinh độ chuyên món về CNTT cho cán bộ quàn lý và Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long lực hrọng thanh tra. tăng cường cóng tác tlianli ha kiêm ha ……………………………………………………………………………….. 64

3.3.6. Một số giãi pháp khác……………………………………………………………………….65

KÉT lUậN………………………………………………………………………………67

GVHD: Ths. Vò Duy Nam

SVTH: Dương Thị Trúc Linh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu cải tiến thiết kế sản phẩm áo khoác nam hướng đến không vụn vải với sự hỗ trợ của phần mềm 3d
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý đầu tư công trên địa bàn huyện hoài nhơn, tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty duong minh logistics co , ltd (2)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tìm hiểu tín ngưỡng thờ mẫu tại đền đồng bằng thái bình để phục vụ phát triển du lịch văn hóa tâm linh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
30.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài liệu hướng dẫn WordPress 3.4
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề án quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược việt nam giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh vĩnh long
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart