Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

Add your review

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

fff

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

fff

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

fff

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

fff

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

fff

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc vã hiểu về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tôi cam kềl bảng danh dự cá nhân rang nghiên cửu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng nãin 2018

Tác giả luận vãn

Nguyen Văn Tùng

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình làm Luận văn Thạc sì Quân lý kinh lố và chính sách K.25 tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. học viên dà nhận dược sự quan tâm giúp dờ tận linh của Khoa Khoa học quân lý. Viộn sau Dại học của Trường Dại học Kinh lê Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh Quôc dân. UBND thành phố Hà Tình, các phòng Kinh tể. Y tế. Tiling tâm y tế dự phòng 1 hành phò, Chi cục 1 hông kê thành phô Hà lình, quý Thầy, cô giáo, đông nghiệp, bạn bẽ vã gia dinh dà tạo diều kiện về thời gian, kinh phi. hướng dần nội dung vã cung cầp nhùng thông tin lài lieu cân thièl. Cho phép học viên được gửi đôn quỷ Trường, Khoa, quý Thầy giáo. Cò giáo Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh , quỷ Cơ quan, các dồng nghiệp, bạn bẽ cùng gia đinh lời cám om sâu sac và chân thành nhâl.

Dặc biệt, vói lòng kính trọng và bicl (HI học viền xin bày tó lông câm on lới giáo viên hướng dầnPGS.TS Nguyền Vãn Còng dằ quan tâm. hướng dần. giúp dờ tận linh đê cho học viên hoàn thành luận vãn Thạc sì này.

Mặc dii đà có nhiêu cô gang hoàn thành nội dung nghiên cửu băng lâl cà năng Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh lực và sự nhiệt tinh cùa ban thân, tuy nhiên luận vãn này không thế tránh khỏi nhừng thiều sót. học viên râl mong nhận được các ý kiên đóng góp quý báu cúa các thây, cồ vã dồng nghiệp dê hoãn thiện hơn nừa nhận thức cua minh.

Xin chân thành cam ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ON

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT I ÁT

DANH MỤC BANG, BIEU ĐÕ, sơ ĐÒ

TÓM TẢT Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh LUẬN VÁN THẠC sì

PHẤN MỚ ĐẤU

CHƯƠNG 1: CO SỜ LÝ LUẬN VÀ THựC TIỀN QUẢN IÁ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN Tllực PIIAM CỦA CHÍNH QUYÊN THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TỈNH

 • 1.2.  Quàn lý nhà nước vê an loàn thực phâm cùa Chinh quyến Thành phố (rực

thuộc Tỉuh

 • 1.2.1.  Khái niệm quàn Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh lý nhà nước vê an loàn thực phàm cùa chính quycn thành

phố trực thuộc tính

 • 1.2.2.  Mục tiêu và chi lieu đánh giá kềl quã quán lý nhà nước vê an loàn thực

phẩm cua chinh quyền thành phổ trực thuộc tinh

 • 1.2.3.  Nguyên tắc quan lý nhà nước về an toàn thực phầm cùa chinh quyền thành

phố trực thuộc tinh

 • 1.2.4.  NỘI dung quan lý nhà nước về an toàn thực phẩm cua chính quyền thành

pho trực thuộc linh

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

 • 1.2.5.  Nhân tò ánh hường đen quân lý nhà nước vê an toàn thực phâmlrên địa bàn

thành phố tạrc thuộc tình

 • 1.3.  Kinh nghiệm quan lý nhà nước về an toàn thực phẩm cua một số thành phố

và bài học rút ra cho chinh quyền thành phố Ilà Tĩnh

 • 1.3.1. Kinh nghiệm quan lý nhà nước về an toàn thực phẩm cua một số huyện, thị xà.27

( HƯƠNG Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh 2: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG QIAN LÝ NHÀ NƯỚCVẾ AN TOÀN THỰC phàm CỦA CHÍNH ỌVYẺN THÀNH PHÓ HÀ TĨNH

2.1.2…………………………………………………………………………………………………

Điêu kiện kinh lê- xà hội của thành phô Hà Tĩnh

 • 2.2.  Thực trạng về an toàn thục phẩm trên dịa bàn thành phố Hà Tĩnh giai

đoạn 2014-2017

 • 2.3.  Thực trạng quán lý nhà nước về an toàn Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh thực phẩm cùa chính quyền thành

phồ Hã rình

 • 2.3.1.  Ban hãnh kể hoạch, chi thị và tò chúc thực hiện các vãn ban pháp luật quan

lý nhà nước về an loàn thực phâm

 • 2.3.3.  Thực hiện càp giây chứng nhận cơ sớ đủ điêu kiện A I IP, giày xác nhận

kiến thức an toàn thực phàm theo phân cấp thành phố quan lý

 • 2.3.4.  Thực Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

hiện thanh tra, kicm tra. giám sál VC an loàn thực phâm

 • 2.4.  Đánh giá thực trạng quán lý nhà nuóc về an toàn thực phàm cúa chính

quyền thành phố Hà l ình

 • 2.4.3.  Nguyên nhân cùa diêm yếu trong quân lý nhà nước về an toàn thực phẩm

cùa chính quyền thành phò Hà Tĩnh Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHẤP HOÀN TIIIẸN QUẢN LÝ NHÀ NƯỞC VẾ AN TOÀN VỆ SINH THựC PHẦMCl’A CHÍNH QUYÊN THÀNH PIIÕ IIÀ TĨNH

 • 3.1.  Phương hướng hoàn thiện quàn lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính

quyền thành phố Hà Tĩnh dến năm 2022

 • 3.1.1.  Mục tiêu và phương hướng hoàn thiện quàn lý nhà nước về an toàn thực phẩm của

chinh quyền thảnh phổ Hà Tình đến năm 2022

 • 3.1.2.  Phương hướng hoãn thiện quân lý nhã Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh nước về an toàn thựcphầm của chính

quyển thành phố Ilã Tĩnh đến năm 2022

 • 3.2.  Giãi pháp hoàn thiện quàn lý nhà nước vê an toàn thực phâni cùa chinh

quyền thành phố Hà Tĩnh

 • 3.2.1.  Hoàn thiện xây dựng kề hoạch, triên khai và thực hicn vãn bân pháp luật

về an toàn thực phẩm

 • 3.2.3.  Thực hiện cấp. thu hồi giấy chứng nhận Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

của chính quyền thành phố hà tĩnh cơ sờ du diều kiện ATTP. cấp giấy

xác nhận kiên thức A IIP theo phân càp thành phô quân lý

 • 3.3.3.  Kiến nghị vcri Trung tâm ứng dụng KHKT và BVCTVN Quản lý nhà nước về an

toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh

KÉT l.l Ậ!

DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KHAO

PHỊ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh
Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền thành phố hà tĩnh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart