Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang

Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm  lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang

fff

Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm  lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang

fff

Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm  lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang

fff

Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm  lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang

fff

Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm  lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang

fff

MSSV: 5075120

Can Thơ, nãm 2( TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ KHÓA LUậT

BÔ MÔN LUÂT HẤNH CHÍNH

LƯẶN Văn tót nghiệp cử NHÂN luật NIÊN KHÓA (2007-2011)

ĐETÀL

QUẢN lý nhà Nước vè an toàn vệ sinh THụC PHẨM- láy thục tiễn Từ tỉnh kiên giang

Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang

Gứm viên hướng dẫn,

Th.s Vỏ DƯY NAM

Sinh viên ỉhưc hiên.

Trân Vãn Lôc

NHẬN XÉT CÚA GIANG VIÊN

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐÃI

 • 2.   Lịch W nghiện cứu <lệ tài::;::;:r.2:r,s:?ĩ:?ĩĩ?tĩ::;::;:r.2:r,s:r,s:?ĩĩ?tĩ::ĩ::;: Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang r.2:r.;:r,s:?ĩĩ?tĩ?tĩ::;?ĩ:r.ĩ?ĩ::ĩr2

 • 5.   Phwvmg pháp nghiên cún đề tậị.,…………………………………………..„.„.„.„..„.„.„.„.„.„.„..,..,.2

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VÈ AN TOÀN THựC PHẤM VÀ QUẤN

LÝ NHÃ NƯỚC VÈ AN TOÀN VẼ SINH THI c PHẢ.M

 • 1.1   Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang ………

K hái niệm YC an tọãn tbyc phẩm………………………………………………….

hái niệm thực phàm

hái nièin an toàn vẽ sinh thưc phàm

ác loại thực phâm

;…………..

õt số khái niêm lien quan đen thưc phàm

1-1-5.                      Vai ưò cũa an Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực

phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang toàn vè sinh thirc phàm dôi

– xã hỏi 8

1.2.                           Khái niệm q.uàiLlv-Jìhà nmjc ỵ.ề.an toàn vệ sinh thực

____________________________________-______-_______phẩm

hái niêm quản lý nhà nước

hái niêm quan lý hành chính nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm

ai trò của qưãn lý nhâ nước vẻ an toàn vẽ sinh thưc phàm Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang

Ị. 2.3.1

oi vói chuoi time phàm

àng cao nhãn thức cùa người (làn

ou tác liên ngành

ày dựng và tố chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa

 • 1.2.4.4.  Quăn lý Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh

kiên giang việc cóng bó tiên chuẩn vệ sinh an toàn thực phàm

1.2.5………………………’…..?….._………………….’……………

uyên tác quán lý nhà nước về an toàn vè sinh tlnrc phầm—————————

 • 1.2.5.1……………………………………………………………………………………………………

B

ào đăm an toàn thực pliâm lâ trách nhiệm của mọi tô chức

 • 1.2.5.3.     Quan                        Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực

phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang lý an toàn thực phâiìì pháitiên cơ sờ quy chuần kỳ thuật

 • 1.2.5.4.     Quânlý   an toàn thực phãm phải được thực  hiện

15

 • 1.2.5.5.     Quân                       lý an toàn thực phãm phảibão đăm phân

công

1.2.5 .6. Quan lý an toàn thực phàm phải đáp úng yêu câu phát triền

C HƯƠNG 2. NHƯNG QUY ĐỊNH CÙA PHẤP LUẬT ĐÓI VỚI C ÔNG

TẢC QUẢN LÝ NHÃ N( Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang Óc VÈ AN TOÀN VỆ SINH THựC PHÀM……………….  ……..

2.1.        Quan diem chi đạo cua Đáng và Nhà nước đối vói công tác quán lý

nhà nước về an toàn vệ sinh thực phâm

 • 2.1.1 ……………………………………………………………………………………………………………….

i đao về mãt tu tuũna

ng tác ban hành văn bàn pháp luật

 • 2.1.3.1.  Ban hành tiêu Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn

từ tỉnh kiên giang chuàn, quy chân kỳ thuật

À -Á

V phân cầp quàn lý

quan quân lý nhã nước vê an toàn vê sinh thưc phàm

 • 2.2.11.   Bộ Y tẽ và Cục An toàn vệ $11111 thực phàm 21

 • 2.2.1.4.   Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên

giang Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 2.2.2   …………………………………………………. …………………………………….. Qu

ản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm cắp địa phương………………..26

2 2 2 1 I1 bail uliaii tl.ill cap Hull 26

 • 2.3………………..Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên

giang

anh tra, kiêm tra và xứ lý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phâm

anh tra, kiềm tra

 • 2.3.2  ………………………………………………………………………………..Xử lý vi phạm

2

C HƯƠNG 3. THỰC tiên quản lý nhà nước Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang VÈ AN TOÀN VỆ

SINH THỰC PHẢM ờ kiến giang và giãi phấp hoàn thiên

 • 3.1  ……………………

nh giá chung về tình hình an toàn vê sinh thực phâm

 • 3.1.1   

nh hình an toàn vệ sinh thực phàm

nil hình ờ địa phương

ẽ thòng quăn lý nhà nước vẻ quăn lý Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang VSATTP

 • 3.1.3   …………………………………………A

nil hình ngộ độc thực phàm (NĐTP) ờ Kiên Giang trong thời gian qua

 • 3.1.3.1 …………………………….      Tuui 1111111 NDTP năm

2009……………………………………………………………………………. ĩ

 • 3.1.3.2 ……………………………………………………………………………………………………

nh hình NĐTP năm 2010

ng tác lấy mầu time phầm xét nghiêm

llg tac tliauli 11 a e VSATTP 4?

 • 3.1.5.1 ……………………………………………………………………………………………………

…… _ Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang c õng tác thanh tra của Sỡ Y tể năm 2010

 • 3.1.5.2 ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. c õng tác thanh tra. kiểm tra cùa Chi Cục ATVSTTP năm 2010

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu chế tạo vật liệu nano oxit kim loại định hướng ứng dụng khử co2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths ktct giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số giải pháp marketing cho dịch vụ giao nhận tại công ty tnhh vận tải biể
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục tại tỉnh thanh hóa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm  lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang
Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm lấy thực tiễn từ tỉnh kiên giang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart