Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

52.000

Category:

Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

fff

1 RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QƯỎC DÁN

HOÀNG THỊ THANH PHƯƠNG

QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC ví: DÁ I DAI CÙA CHÍNH }l’Y ÈNÌ HÃNH PHÓ LẠNG SON, TÌNH I-ẠNG SON

c HUYÊN NGÀNH : QUAN LÝ C ÕNG

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TẾ

MÃ NGÀNH: 8340410

Người hướng dần khoa học:

PGS. TS NGUYÊN TRÚC ANH

HÃ NỘI – 2018

LỜ1 CAM DOAN

Tôi XUI cam đoan đây lá công trinh nghiên cihi cũa riêng Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn tòi. Tôi đà đọc và hiên vẽ các hành vi vi pham sự trung thực trong hoc thuãt Tôi cam két báng danh dự cá nhãn rang nghiên cứu náy do tỏi IV thực hiên vả không vi pham yêu cáu vẻ sự trung thực trong học thuật. Nhúng tư liệu được sư dụng trong Luận vãn có nguồn gốc và trích dấn ró ràng.

Tác giá

Hoàng I hi I liniili Binning

MỤC LỰC

LƠI CAM ĐOAN

DANH MỤC BANG. IÚNH. HỌP

DANH Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn MỤC CIIT VIÉT TảT

TÕM TÁT LUẠNVẢN

PHÀN Mờ DAU

CHƯƠNG 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN VÈ QUÂN LÝ NHA NI ơ( VẼ ĐÁI HAI

CÙA ( HỈNH QUYÊN CÁP HUYỆN

 • 12.1.   Khái niêm và muc WU quản lý nhã nưcc về đắt Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn đai của chinh quyên cãp huyện…. 12

 • 1.2.2 ………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên lắc quan lỷ nhà niftfc về dấl dai

 • 1.2.6.   Các yếu lố anh hương den quan lý nhà nước về dal dai cua chính quyên

Cắp huyện .. 24 Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn

CHLƠNG 2: PHÂN TÍCH I HỤC I KẠNG QUÀN I.Ỹ NHÃ NL ƠC VÊ ĐÁ I HAI CÙA I HÀNH PHƠ LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2015 2017

 • 2.1.   Khái quát vị tri địa lý, đleu kiện tụ nhien. kính rẽ xa hộl cùa thành phò

Lạng Sơn. rinh Lạng Sơn

 • 2.2.  Tinh hĩnh kinh le xã hội rũa thành phó Lạng Son, linh Lạng Quản lý nhà

nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn Sơn giiii đoạn

2015 2017

23. Thực nạng đất ílal cũa thánh phố Lạng Sơn glal đoạn 2015 đen 2017 vá bộ máy quán lý nhá nước về đất đal cùa thánh phố Lạng Sơn

 • 2.3.2   Thục trạng Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn bộ máy cơ quan quan lý nhà nước về dất dai cua thành phố

Lang Son

 • 2.4. Thực trạng cóng tác quàn lý nhã nirớc về đất (lai rùa thánh phố Lạng Sơn giai

đoạn 2015 2017

 • 2.4.1.    Tuyên huyền vã tồ chức thục hiện các văn han pháp luật về quan lý đất dai. 35

 • 2.4.3. Quan lý giao dắt, cho thuê dal. chuyền mục dích su dụng dấl: thu Quản lý nhà nước về

đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn hồi dất, bồi thirờng, hó trợ. tái dịnh cư khi thu hồi dất

 • 2.4.4.    Dâng ký quyền sử dung đầr. lãp vá quăn lỷ bổ sơ địa chinh; cắp giấy chứng

nhận quyên sir dụng dất. quẹvn sớ hữu nlèi ỡ và lãi san khác gắn liền với dắt

dựng giá Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn đãt42

 • 2.4.7. thanh tra. kiếm tra việc chấp hãnh pháp luật vế dai dai. xit lý vi phạm pháp luãt vẽ đất đai; giám sát việc thục hiên quyên và nghỉa vu của người sử dung đát: phô biền, giáo due pháp

luãt về đắt đai; giãi quyết ưanh chắp đắt đai;

giai quyết khiếu nại. lố cáo trong quan lý và sư dụng dal dai

 • 2.5. Đánh giá cluing về quân lý nhá nưửr vể dấtđai cùa chinh quyền thánh phố

Lạng Sơn giai đoạn 2015 2017

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VẢ GIÃI PIIAP HOÀN THIỆN QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC VÉ DAT DAI CÙA THẢNH PHO LẠNG SƠN DÉN NẢM 2025 51 3.1. Mục tiêu va phương Inning phai triều kinh tế xà hội cũa (hanh phố Lạng Sơn

lír nay drii nam 2025

 • 3.2.   Mục tléu vã phương hướng hoãn thiện quan Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn lý nhã nước vế đát đai cưa

thánh phỏ Lạng Sơn. tinh Lạng Sơn

 • 3.2.2.   Phương hướng hoàn thiên quan lý nltà nước vé đai dai cua thành pho Lạng

Sơn đẽn nam 2025

 • 3.3.   Giãi pháp hoán (hiện quàn lý nhá nước vể đất đai cũa thành pho Lạng Sơn.

tinh Lạng Sơn den nam 2025

 • 3.3.1.    Giài pháp về tuyên truyền Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn và lồ chức thực hiện các vãn ban pliáp luật về

quăn lý vã sứ dụng đắt đai

 • 3.3.3.    Giai pháp về quan lý việc giao dal. cho thuê dal. chuyên mục đích sư dụng dal.

thu hôi đãt. bói thuong. hồ ượ giãi phóng mít bang

 • 3.3.4 Giãi pháp về đang ky quyên sử dung đắt. lãp vá quân lý hô Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn sơ đia chinh, cấp giấy chứng nhận quyền sư dụng

dẩt

về dal dai và xtr lý vi phạm pháp luật về dẩl dai: giai quyết khiêu nại. lố cáo về đât đai: giam sát việc thực hiên quyén và nghía vu của người SŨ dung đắt Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn ……………………………………………………………………………61

KET LVẶN

DANH MỤC IÃI I.IỆU I HAM KHẢO

PIIỤ LỤC

DANH MỤC BANG, HĨNH

BẢNG

Bâng 2.1:     Các chi tiêu kinh tẽ trẽn đia bán thánh phố Ung Sơn

Bang 2.2     còng tác tuyên truyền. lập huấn nghiệp vụ về dâl đai 2015-2017

Bang 2.3:     Các khoan thu về dắt dai giai doạn 2015 – 2017

Bâng 2.4     Cõng tác giãi quyết đơn kiên nghi, khiếu nai. tố cáo hên quan đền đãt

đai giai đoan 2015-2017

HĨNH

Hình 2.1:     Sơ dồ vị trí thành phố Lạng Sơn

IItnh.2.2:     Tỷ ương các ngành kinh tế ưên địa bân nam 2017

Hình 2.3.     Tốc độ lãng Iníong kinh tế, ty lệ hộ nghẽo, ly lệ lãng dân số

Hình 2-4.     Sư dồ lồ chức bộ máy quan lý nhà nơớv về dal dai cua lliànl I phô I ạng Son …34

HỘP

Hộp 2.1: Kcl qua phong vấn Bã I .ê I hị Nhiên – Phó Trương phòng I ài nguyên -Môi Inft’mg thành phố

IIỠp 2.2: Kẽt quã phông vắn Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn Ba Lai Tlú Vãn – Trướng phóng Tái nguyên -Mõi trường thành phố I ạng Son

Hộp 2.3: Kel qua phong van Bã Iran Thị Mai Anh – Giám dốc trung làm Phát ưiẽn quỳ đắt thanh phó

Lang Sơn

IIỠp 2.4: Kêt quà phông vân Bá Dồ Thi Hiền – Giam đỡc Chi nhánh van phong dâng kỷ dal dai ihành pho Lạng Sơn

IIỠp 2.5: Két quã phông vắn Bá Lai Thị Vân – Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn Trướng phóng Tai nguyên & Mõi trưởng thành phố Lang Sơn

Hộp 2.6: Ket qua phong vấn Bã vi Thị Quỳnh Mai – chánh Thanh Ira thành pho Lang Sơn

IIỠp 2.7: Kết quả phông vân õng Nguyền Thánh Trung – Viên chức Chi nhánh Vãn phòng dâng ký dal dai. cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tám Tiếp nhãn vá trà kẻt quà thánh phó

IIỠp 2.S. Tóm tát két quả kháo sãt Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn mức đỡ hái lóng cũa người dãn đối với việc thực hiện thu lục hãnh chính về dầt dai tại Trung tâm tiếp nhận và tra kết quả cũa thảnh phô Lang Sơn……………………………………………46

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn
Quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart