Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an

53.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an

Add your review

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an

fff

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an

fff

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an

fff

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an

fff

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an

fff

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an

fff

BJ


——————————–■

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

…………….. fi0£o<GỉGa ……

NGUYỄN VIỆT HIỆU

QUẢN LÝ NHÀ NUÓC VẼ ĐÁT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHẸ AN

CHI YÊN NGÀNH: QUÁN LÝ KINH LÉ

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TÉ

MÃ NGÀNH: 8340410

Người hướng (lẫn khoa học: TS. NGUYỄN XUÂN THÁNG

HÀ NỘI – 2018

—đi

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiên về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tụ thục hiện vã không vi phạm yêu cầu sự trung thực trong học thuật.

nà Nội. ngày thảng nam 20 ì 8

l ác già luận ván

Nguyễn Việt Hiệu

LỜI CẢM ƠN

Đê hoàn thành lôl luận vân tôi nghiệp ngoài sự nỏ lực của bân thân, lôi đà nhận được rất nhiều sự quan tâm. chia se giúp đờ nhiệt tinh cua các tập thê. cá nhân trong và ngoài Truông Dại Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an học kinh lê quôc dân. vậy nen:

TÒI xin bây to lòng biết ơn sâu sẳc đến các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Khoa học Quàn lý Trường Dại học kinh lê quòc dân đà lận lình giúp dở lôi trong quá trinh học tập và nghiên cứu dế hoàn thành luận vãn tốt nghiệp.

Dặc biệt, lôi xin bày ló lòng bicl on sâu sãc den TS Nguyền Xuân Thang – Người dà dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hướng dần tận tinh Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an , chí báo và tạo điêu kiện thuận lợi cho lôi Irong suôi quá trình thực hiện nghiên cứu đê lài và hoàn chinh ban Luận vãn thạc sì kinh tế chuyên ngành Quan lý kinh tế vã chính sách.

I ôi xin câm on UBND huyện Yen I hành, linh Nghệ An đà lạo mọi điêu kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trinh thực tập và hoãn thiện luận vãn tốt nghiệp.

Qua đây, lôi cùng xin chân thành cám on gia đinh, bạn be Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an và đông nghiệp đà dộng viên, khích lệ, sẽ chia, giúp dờ và dồng hành cũng tôi trong cuộc sống vã trong quá trinh học lập. nghicn cứu.

Tòi xin chân thành cam ơn!

Hà Nội, ngày thảng nàm2OỈ8

I ác già

Nguyền Việt Hiệu

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮVIÉT TÁT

DANH MỤC BÀNG

DANH MỤC BIẺU DÒ

TÓM TẤT KÉT QUÀ NGHIÊN’ cửu LUẬN VĂNi Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an

LỜI MỚ ĐAU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẶN VÀ KIN II NGHIỆM Tllực TIÊN QUẤN

LÝNHÀ NƯỚC VÈ DÁ I DAI

1.1 Khái niệm về đất đai, vai trò, đặc điểm và phân loại đất đai

 • 1.2. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của quán lý nhà nước về đất dai 11

 • 1.2.3.  Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an Nguyên

tắc quan lỷ nhà nước về dất dai

1.3 Sự khác hiệt giừa quàn lý nhà nước về đất đai cấp huyện so với các

Cấp khác

1.3.1 Dôi vói cap I rưng ư<mg (Quốc hội, Chính phủ, Bộ, Ngành và các ccy quan

ngang hộ)

 • 1.3.2.  Đối VỚI cấp Tinh (IIĐND-UBND tinh. Sơ Tài nguyên & Mòi trường) ..16

 • 1.3.3.  Đổi VỚI cấp huyện Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an (HĐND-UBND huyện. Phóng Tài nguyên & Mòi trường) .18

 • 1.4.1.  Ban hành các văn bân quy phạm pháp luật vê quàn lý, sử dụng đàl đai..20

 • 1.4.2.  Xây dựng quy hoạch, ke hoạch sù dụng đàl

 • 1.4.3.  Quan lý giao đất. cho thuê dầt. thu hồi vã chuyên mục dich sir dụng đất ….21

 • 1.4.4.  Quan lý dăng ký đất dai. lập vã quan lý hổ sơ Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an địa chinh, cấp Giấy chứng

nhận quyền sứ dụng đất. quyền sớ hừu nhà ờ vã tài sán khác gắn liền với dất .23

 • 1.4.5.  Quân lý lài chinh về đấl đai…………………………………………………………………23

 • 1.4.6. Thanh Ira. kiêm ira việc chấp hãnh pháp luật và giãi quyết khiêu nại tố

 • 1.5.2.  Nhân tô thuộc vê mỏi trường ben ngoài26 Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an

 • 1.6. Kinh nghiệm thực tiền quàn lý nhã nước về đất đai cùa một số địa

phưưng và bãi học cho chính quyên huyện Yền Thành, tinh Nghệ An

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH Tllực TRẠNG QUẢN LÝ NTIÀ NƯỚC VẺ ĐẤT DAI

HUYỆN YÊN THÀNH, TÌNH NGHỆ AN

 • 2.1.2.  I inh hình phát triền kinh lê – xà hội Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an 35

 • 2.1.3.  Đánh giá chung VC điêu kiện tự nhiên, kinh lê – xà hội ớ huyện Yên

Thành dồi với còng tác quan lý dất dai

 • 2.2. Thực trạng đai đai và sừ dụng đâl đai trên địa bàn huyện Y’ên Thành,

tinh Nghệ An

 • 2.3. Thực trạng quàn lý nhã nước về đất đai chinh Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an quyền huyện Y’ên Thành,

tinh Nghệ An

 • 2.3.3.  Thực trạng quán lý giao dất. cho thuê dất. thu hồi và chuyến mục dích sử

dụng dấ t

 • 2.3.4.  Thực trạng quân lý đãng ký dất dai. lập và quan lý hồ sơ dịa chính, cấp

Giấy chửng nhận quyền sữ dụng đất, quyền sớ hữu nhà ớ Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an và tài sán khác gắn liền với đất

 • 2.3.6.  Thanh tra. kiếm tra việc chấp hành pháp luật vã giãi quyết khiếu nại tố

 • 2.4. Đánh giá chung trong quán lý nhà nước về đất (lai trên (lịa bàn huyện Yên

Thành, tinh Nghệ An

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHẤP HOÀNTHIỆN QLNN VỀ ĐẢT ĐAI Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an TRÊN ĐỊA BÀN IIUYẸN YÊN THÀNH, TINH NGHẸ AN

 • 3.1. Quan diem quan lý nhà nước về dất dai cùa chính quyền huyện Yên

Thành trong thòi gian tói

 • 3.2. Phưưng hướng hoàn thiện quàn lý nhà nước về đầt đai cùa chinh quyên

huyện Yên Thành trong thời gian tứi

.3.2.2. Đây mạnh cãi cách thủ lục hành chinh:

.3. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an 2.3. Nâng cao chât lượng đội ngừ cán bộ quân lý nhà nước VC đất đai

.3.3.2. Hoàn thiện xây dựng quy hoạch, kê hoạch sứ dựng đầl

 • 3.3.3.  Hoàn thiện quy trình giao đất. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an cho thuê, thu hồi và chuyển mục đích sứ

dụng dấ t

 • 3.3.4.  Hoàn thiện kẻ khai dâng ký dẩĩ dai. lập và quan lý hồ sơ dịa chính, cấp

Giấy chứng nhận quyền sữ dụng dắt. quyền sơ hừu nhà ở và tãi sàn khác gắn lien V(ýi đầt

an quan lý dất dai

KÉT LƯẶN VÃ KIÉN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KIIẤO

PHỤ LỤC

cáo trong quàn lý đất dai

54

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an
Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện yên thành tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart