Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn

55.000

Category:

Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn

Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DÂN

PHƯƠNG THỊ HƯƠNG LAN

QUẢN LÝ NHÀ -NUÓC VẺ HẠ TẢNG TÉN THÔNG THỊ DỌNG CUA SÓ THÔNG TIN VÀ TRƯYÈN TĨĨÔNG TÍNH LẠNG SƠN c HUYÊN NGÀNH: QUÂN LÝ C ÔNG MÀ NGÀNH: «340410

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRAN THỌ DẠT

HẢ NỘI-2018

LÒI CAM ĐOAN

Tòi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhân rằng nghiên cứu nãy do tỏi tự thực hiện và không vi phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật.

ỉ là Nội, ngày iháng năm 20 ỉ 8

Tác giá luận văn

Phuong Thị Hương Lan

LỜI C ẢM ON

Luận văn này hoàn thành tại Trường Đại học Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn Kinh tế quốc dân Hà Nội sau hai nam em được học tập. nghiên cứu chương trinh Cao học. ‘1 rong quá trình theo học. em dà nhận dược rất nhiều sự giúp dờ. hướng dần cua các Thầy giáo. Cò giáo, được liêp cận nhiêu kiên thức bô ích đê bân thân vừng vâng trcn bước đường công tác từ nay về sau.

Dê hoàn chinh đè tài nghiên cứu lân này, trước het em xin chân thành câm <m Thây giáo – ( Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn ìiáo sư. l ien sỳ Trân Thọ Dạt – đà lận tinh truyên đạt kiên thức, hướng dan chu đáo đê em hoàn thành đề tài nghiên cữu trong thòi gian qua. Em xin gưi tới khoa Khoa học quan lý – Đại học Kinh tế quốc dân Ilà Nội lời cam ơn sâu sac vì đà lạo mọi điêu kiện thuận lợi giúp em hoàn thành khóa học và thực hiện đê tải nghiên cửu rất phũ họp với chuyên môn còng tác. Với vốn kiến thức hạn hẹp và Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn khá năng quân lý chi mói dừng ớ một linh thuộc địa bân miên núi còn nghèo và nhiều hạn chế. em rát mong nhân dược nhừng ý kiến dóng gôp. phè binh từ các Thây. Cô giáo và các bạn trong l<ýp.

Sau cùng xin gửi lởi cam ơn dền cơ quan, bạn bè dồng nghiệp dang cờng tác lại Sỡ Thông tin và Truyền thông linh Lạng s<m, cám ơn các bạn học viên krp Quân lý Công K25 (Lạng Sơn Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn ) dà luôn dộng viên, giúp dờ tòi trong quá trinh học tập. nghiên cứu, xây dựng bán luận vãn này. Dồng thòi xin gùi lời câm ơn đến các Doanh nghiệp Viền thòng trên dịa bân tinh dà nhiệt tinh cung cấp số liệu, trao dôi nhùng bất cập. kiến nghị giúp tồi hoàn thành hoàn chinh bàn luận vãn phù hợp với thực tiền cùa dề tài.

Một lân nừa xin trần trọng cám ơn.

MỤC LỤC

Phương Thị Hương Lan………………………………………………………………..

Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn 1

ĐANH MỤC BÀNG

TÓM TÁT LUẬN VÃN

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LƯẶN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ IIẠ TÀNG VIỀN THÔNG THỤ ĐỘNG CỦA SỞ THÔNG TIN………………  ’….hi

VÀ TRUYEN THÔNG ..’…….*

Ilạ tầng viền thông thụ động

Khải niệm vè hạ tâng viên thông thụ động

Dặc diêm của hạ táng viên thông thụ dộng

Phân loại hạ tầng viên thông thụ dộng: Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn iv

– Các công trình ngầm mạng ngoại vi:

Quán lý nhà nước về hạ tầng viễn thòng thụ động của Sờ Thông tin và Truyền thông

. Khải niệm quàn lý nhà nước về hạ tầng viền thòng thụ dộng của Sở Thông tin và Truyền thông

Quan lý là sự tác dộng có tố chức, có mục đích ciia chù the quan lý lên đôi lượng quán lý và khách thè quàn lý nham sử dụng có hiệu quá các nguồn Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền

động của sự vật

Đối với viền thông nói chung và Hạ tầng viền thông nói riêng, sự lác dộng về quán lý cùa nhà nước có vai trò quan trọng nhằm quuarn lý đúng định hướng, sứ dụng cỏ hiệu quâ các nguồn lực cùa nen kinh lê, cân bằng lợi ích các doanh nghiệp viển thông và dam báo quyền lợi

thông tỉnh lạng sơn lực dầu nr de dạt dược các mục tiêu dặt ra trong sự vận cùa người dân

Mục tiêu cua quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động cua Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyên ứtc quán lý nhà nước về hạ tằng viễn thông thụ động của Sở Thông tin và Truyền thông

Bộ máy quân lý nhà nưởc về hạ tầng viễn thông thụ dộng của Sở Thông

tin và Truyền thông…………………………………………………………………….V

Nội dung quàn lý Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của

Những nhàn tô ảnh hường đến quàn lý nhà nước về hạ tàng viển thòng thụ

dộng cùa Sớ Thông tin và Truyền thông………………………………………………..V

sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn nhà nước về hụ tâng viên thông thụ dộng cùa Sờ Thông tin và Truyền thông…………………………..V


Kinh nghiệm quân lý nhờ nước về hạ tằng viễn thông thụ dộng cùa một so địa

phương và bài học ríu ra cho tinh Lạng Sơn

CHƯƠNG 2: PHÂN TỈCĨI THựC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC . vi VÈ HẠ TẢNG VIÊN THÔNG THỤ ĐỘNG CÙA sơ THÔNG TIN VÀ TRƯỶÈN THÔNG TÍNH LẠNG SƠN :

Diều kiện tự nhiên, kinh tẻ. xà hội của tinh Lạng Sơn

Dân số và lao dộng: Theo Niên giám thống ke, dân số tiling bình toàn linh năm 2016 là 768.671 người (dân số nam chiêm 50.11%. dân sô nữ chiếm 49.89%) chiêm khoảng 0.83% dân so cả nước. Mật độ dân số tinh


Lạng Sơn là 92.5 người/km2, mật dộ phân bố chi chiêm 1/3 mật độ dân sô cà nước, là linh có mật độ dân so khá thâp trong

vùng Dông Bắc Việt Nam

(Siới thiệu về Sờ Thông tin và Truyền thông rinh Lạng Sơn

Thực trạng hạ tầng viền thông thụ động của các doanh nghiệp viễn thông trên dịa bàn tình Lạng Sơn (tính den tháng 8/2018)

– Thực trạng Hạ tầng viền thông thụ dộng (nguồn Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn -Tổng hợp báo cáo số liệu các doanh nghiệp viền thòng)

Thực trạng quàn lý nhà nước về hạ tầng viển thòng thụ dộng cùa Sờ Thòng tin và Truyền thòng (inh Lạng Sơn

Mục tiêu, phương Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn hướng hoàn thiện quàn lý nhà nước về hạ tầng viền thông thụ dộng của Sờ Thông tin và Truyền thông tinh Lạng Sơn den năm

2025…………………………………………………………………………………………. ;…ix

;

– Mục tiêu quán lý hạ tầng viễn thông thụ động của tinh Lạng Sơn đen năm

2025, định hướng đen năm 2030…………………………………………………………ix

– Phương hướng hoàn thiện các nhiệm vụ quàn lý nhà nước về hạ tâng

viền thông thụ động…………………………………………………………………..ix

Giài pháp hoàn thiện quàn lỷ nhà nước về hạ tầng viền (hông (hụ độngcùa Sờ

Thông

tin và Truyên thông tinh Lạng Sơn

  • Hoàn thiện xây dựng quy hoạch, kế hoạch về hạ tầng viền thông thụ

dộng

  • Hoàn thiện tô chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch về quan lý hạ tầng

viền thông thụ động

  • Hoàn thiện kiêm soát hoạt dộng vận hành và sư Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn dụng hạ tầng viển

(hông (hụ động

Một số kiến nghị

MỚ ĐẰƯ

  • De tài: ‘ ‘Phát triền viền thông trong nền kinh tổ hiện dại” Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn cùa tác già Vũ

Đức Đam – NXB Khoa học xà hội. Ilà nội 1996

  • Bài viết: “Tăng cường vai trò quan lý nhà nước dối với hạ tầng viễn

thông thụ dộng” dăng trcn báo Vĩnh Phúc ngày 27/4/2015 cua tác gia Hoài Giang

  • Luận văn ‘Thạc sỹ44 Tăng cường sứ dụng chung cơ sờ hạ tầng viển

(hỏng tại Việt Nam” cùa lác giã Nguyền Tuấn Linh – Viện chiến lược Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn Thòng tin và Truyền (hỏng (thuộc Bộ TTTT)- năm 2016…………….4

(HUONG 1

Cơ SỜ LÝ LUẬN QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC VE HẠ TẢNG VIỄN THÔNG

THỤ DỘNG CÙA SỠ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG

1.1. Hạ tầng viền thông thụ động

ỉ. ỉ. ì. Khái niệm về hạ tầng viên thông thụ động

1.1.2. Dặc diêm cíta hạ tầng viên Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ


động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn thông thụ dộng

/. 1.3. Phân loại hạ tầng viên thông thụ dộng:

– Các công trình ngầm mạng ngoại vi:

1

Hầm hào kỳ thuật: quàn lý hệ thống hầm hào kỳ thuật ngầm hỏa mạng ngoại vi là một trong nhưng biện pháp quân lý chuyên ngành cỏ lính tiên tiên, hiện đại đáp ứng xu hướng phát triền trong hiện tại và cà tương lai. Giái pháp nãy có tru điêm là thuận lợi trong việc kết hợp sừ dụng chung cơ sờ hạ tầng với các ngành khác, dề dàng nàng cấp. sừa chứa, đàm bào mỳ quan…nhưng chi phí đâu tư khá lớn, thời gian triên khai thi

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn
Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông thụ động của sở thông tin và truyền thông tỉnh lạng sơn
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart