Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên

48.000

Category:

Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên

Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên

fff

Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên

fff

Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên

fff

Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên

fff

Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên

fff

Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên

fff

Trường Dại Học Kinh TÉ Quốc Dân

Bùi Văn Luyện

•* •

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ TRẬT Tự XÂY

DỤNG ĐÔ THỊ THÀNH PHÓ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chuyên ngành: Quân lý kinh lê và chinh sách

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

AỊỊirời hưởng dân kghoa học

PGS.TS. TRÀN THỊ VÂN HOA

Hà Nội-2017

LÒI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan Luận văn nãy là công trình nghiên cứu cùa cá nhân cm. Các kết qua nêu trong Luận vãn chưa được công bố trong bất kỳ công trinh nghiên cứu nào khác. Các sô liệu, vi dụ và trích dan trong Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên Luận van đàm bão linh chinh xác. tin cậy và trung thực, có cân cứ pháp lý. Em dà dọc vã hiếu về các hãnh VI vi phạm sự trung thực trong học thuật. Em cam kết bâng danh dự cá nhàn rang nghiên cứu này do em tự thực hiện vã không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Em xin chán thành cam ơn!

IIỌC VIÊN

LỜI C ẢM ON

De hoàn thành Luận văn Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên *’Quàn lý nhà nước về trật tự xây dựng đồ thị thành phố Diện Biên Phủ, tinh Diện Biên” này. cùng với sự nồ lực cố gắng cua bân thân; em đà nhận được rất nhiêu sự giúp đừ. động viên, hướng dẫn và đóng góp ý kiến cua các thầy, cô giáo, bạn bẽ và dồng nghiệp trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu Dê lài.

Em xin gtri lời cam ơn chân thành nhất tới PGS-TS Trần Thị Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng Trường Dại học kinh lê quốc dân – Hà Nội, người đà lận tình hưởng dần, giúp dờ. dộng viên em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn.

Em chân thành cam ơn các thầy, cô giáo Khoa Khoa học quan lý, Viện dào lạo sau Dại học 1’rường Dại học kinh tế quốc dàn – Hà Nội về những lời nhận xót quý báu. dõng góp dối với ban Luận vãn này.

I rong Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên quá trinh nghiên cứu Dê lài luận văn, không tránh khói nhùng thiêu sót: em rất mong nhận dược sự góp chân tinh cua các thầy cò. bạn bẽ vả các cá nhân, lô chức quan lâm đến Dê lài.

Em xin chán thành cam ơn!

nọc VIÊN

Bùi Vãn Luyện

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI C ẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH, BÀNG BIỂU

TÓM TẤT LUẶN VĂN

PHÀN MỞ DẤU Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên 1

CHƯƠNG 1

Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIẸM THựC TIỀN ỌUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC VỀ TRẢ ỉ Tự XÂY DựNG HÔ TIII

♦ • • •

 • 1.1 KHÁI MEM, DẠC DIỀM, VAI I RÒ, MUC TIÊU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

VÈ I I XI) DÔ THỊ

 • 1.1.1. Khái niệm, đạc điêm quán lý TTXI) đô thị và quân lý nhà nước VC TTXI)

đò thị

 • l.l.l.l. Khái niệm Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên 7

 • 1.1.1.2………………………………………………………………………………..

Đặc điểm quàn lỷ nhà nước về TTXD dô thị

 • 1.1.2.1 ………………………………………………………………………………..

Vài trò

 • 1.1.2.2 ………………………………………………………………………………..

Mục lieu quán lý nhà nước VC I I XI) đô ihị

 • 1.2. NỘI DUNG VÀ TÓ CHỪC 1 HỤC HIỆN QUẤN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ

TTXD DÔ THỊ

 • 1.2.1. Ban hành các văn bân Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên quy phạm pháp licit VC quán lý TTX1) đô thị … 13

1.2.4 Thanh tra. kiêm tra. giám sát TTXD dô thị

1.2.5. về xứ lý vi phạm TTXD dô thị

 • 1.3.1.1. Đặc diêm kinh Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành

phố điện biên phủ tỉnh điện biên tế – xã hội địa phương

 • 1.3.2.2. Từ chủ dâu lư các cồng Irinh xây dựng Iren địa bàn ihành phô ..20

 • 1.3.2.3

nhã thầu Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên xây dựng

CHƯƠNG 2; PHẤN TÍCH THựC TRẠNG QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT lự Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ

tỉnh điện biên XÂY DƯNG DÔ Till TRLN DỊA BÀN THÀNH PHÓ DIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH DIÊN BIÊN

 • 2.1. Tllực TILING TRÁT Tự XÂY DựNG ĐÔ TIIỊ THÀNH PHÓ ĐIẸN BIÊN

PIIÚ, TÍNH ĐIẸN BIÊN

 • 2.1.2.  Các yêu cẩu quan lý nhà nước về TTXD dỏ thị trên dịa bàn thành phố

Điện Biên Phú

biên phủ tỉnh điện biên về quy hoạch

 • 2.1.2.5 ………………………………………………………………………………..

Yêu cầu về phát triển hạ tầng kỳ thuật

 • 2.1.2.6 ………………………………………………………………………………..

Yêu cầu về phát triển hạ tầng xà hội

2.1.2.7. Yêu cầu về cánh quan kiến trúc

2.1.2.8………………………………………………………………………………..

Yêu cầu veGPXD

2.1.2.9. Yêu cầu về thanh tra. kiêm tra, giám sát và xừ lý VI phạm TTXD đô thị

 • 2.2. Tllực TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên NƯỚC VỀ TTXD ĐỎ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ DIÊN BIÊN PHỦ, TÌNH ĐIỆN BIÊN GIAI DOẠN

2011 -2016

 • 2.2.1.2………………………………………………………………………………..

Các vãn bán cùa địa phương

 • 2.2.4. Thực trạng về thanh tra. kiêm tra. giám sát TTXI Quản lý nhà nước về trật

tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên ) dô thị

 • 2.3. DÁNH GIÁ QUẨN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ TTXD DÔ THỊ TRÊN DỊA

BÀN THÀNH PIIÓD1ỆN BIÊN PHÙ

 • 2.3.1.1.  về công tác xây dựng vã ban hành các chinh sách dê quan lỷ

TTXD dô thị trên dịa bân thành phố

hàng năm và đột xuât

 • 2.3.1.3………………………………………………………………………………..

Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên về còng tác cấp GPXD

công tác xừ lý vi phạm TTXD dỏ thị

công tác QIIXD và quàn lý quỵ hoạch

còng tác cấp GPXD

 • 2.3.2.5 ……  …………………………………

Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên về cống tác xử lý vi phạm TTXD đô thị

 • 2.3.3.1 ………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân khách quan

 • 2.3.3.2 ………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân chủ quan

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart