quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

fff

quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

fff

quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

fff

quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

fff

quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

fff

quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

fff


BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÓNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIẸN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐÒ QIÝ HOÀNG

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

VÈ TRẬT Tự XÂY DỰNG đô thị trên địa bản THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

CHI YÊN NGÀNH : QUẤN TRỊ KINH DOANH

MẢ SO

: 60.34.01.02


NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: TS ĐÓ QUANG GIẤM

HÀ NỘI, NẢM 2014

 • – Tôi xin cam đoan số liệu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh và kết quà nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng đế bảo vệ một học vị nào.

 • – Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm oil và các thông tin trích dẫn trong luận văn đểu đã được chi rò nguồn gốc.

Hà Nội. tháng 09 nám 2014

TÁC GIÀ

Đồ Quý Hoàng

LỜI CÃM ON

De lái “Quán lý nhà nước về trật tự xây dựng quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh đô thị trên địa bàn thị xà Từ Sơn, tinh Rắc Ninh ” dã dược hoàn thành với sự cố gắng nổ lực của bân thân, tỏi dã nhận dược sự hướng dan. tạo diều kiện giúp dờ. dộng viên của nhiều rập thẻ và cá nhãn trong học lập. nghiên cứu.

161 .xin cliãn thành cam oil sự giúp đờ lậu linh cua lieu SV Dõ Quang Giám, người thầy tore tiếp hướng dan ròi hoàn thành luận vãn này.

l õi xin quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh câm em sự giúp đờ. đông góp ý kiến quý báu cua các thay cô giáo trong Khoa Ke toán vã Quan trị kinh doanh. Học viện Nông nglnệp việt Nam.

Tòi xin câm ơn sự giúp dờ nhiệt rinh cùa các phòng ban, phòng Quân lý dò thị. các cắp lành đạo thị xà vã đóng nghiệp. ƯBND phường Dông Ngân. Đinh Băng, Dồng Kỵ. trường các khu pho. cãc hộ gia đinh, tỏ chức tiên địa thị xà Từ Son đà quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh giúp đờ tòi nong quá trình thực hiện đề tài này.

Tòi xin cãm ơn sự quan tâm động viên, giúp đờ cùa gia đình, các đồng nghiệp trong quá trinh học tập và thực hiện đề tài.

Hà Nội. tháng 09 năm 2014

TẤC GI A

Dồ Quý Hoàng

MỤC LỤC

LỜI cam đoan

Lời câm 011

ii

iii


Mục lục

Danh mục chừ viết tắt và ký hiệu

Danh mục các bângvii quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

Danh mục các sơ đồ. biếu đồ

Danh mục ánh

PHÀN 1 MỜ ĐẢƯ

PHÀN 2 CO SỜ LÝ quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh LUẬN VÀ ThỰc TIEN

 • 2.1.2  Các quy định, nguyên tăc và biện pháp quân lý trật tự xây dựng

đò thị

 • 2.1.3  Quy trinh quân lý phát triển đò thị theo quy hoạch vả quăn lý đầu

tư xây dựng

 • 2.1.5  Quỵ định đối tượng trong cấp phépxây dưng nhã ớ riêng lè quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh 16

 • 2.2.1 Kinh nghiệm quân lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị ở một

số nước

 • 2.2.2  Kinh nghiệm quân lý nhã nước về trật tự xây dựng đô thị ờ một

số địa phương trong nước

 • 2.2.4   Đài học kinh nghiệm quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ

sơn, tỉnh bắc ninh rút ra từ thực tiền

PHÀN 3 ĐẠC ĐÉM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 49

PHÀN 4 KÉT QUÁ NGHIÊN CÚƯ VÀ THAO LUẬN

 • 4.1    Thực trạng công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh quán lý nhà nước về trật tự xây dựng của thị

xà Từ Sơn. tình Bắc Ninh

 • 4.1.1   Tinh hình quàn lý trật tự xây dựng trên địa bân thị xà Từ Sơn 64

 • 4.1.2  Thực trạng quân lý công tác cap phép xây dựng trên địa bàn

thị xã Từ Sơn

 • 4.2 Thực trạng quan lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị      xà Từ Sơn.70 quản lý nhà

nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

thị xà Từ Sơn.

 • 4.3     Giải pháp tãng cưỡng công tác quan lý nhà nước về trật tự xây

dựng trên địa bàn thị xã.

 • 4.3.2   Các giải pháp chú yếu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh 94

PHÁN 5 KÊT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

PHỤ LỤC

Học viịn Nỗng ngWp vtéi Na>n – Luận vởn ỈỈKỈC íỹ Khoa học Kinh té

Page vi

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ice linda howard a0a80001 linda howard a0a80001
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập công tác đào tạo nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart