Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương

52.000

Category:

Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương

Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương

fff

Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương

fff

Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương

fff

Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương

fff

Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương

fff

LỜI C AM ĐOAN

TỎI xin cam đoan đây lã công trinh nghiên cứu độc lập của tòi. Các so liệu, kết quả phân tích trong luận vãn lã hoàn toàn trung thực. Ket quà nghiên cứu do chính tỏi thực hiện dưới sự hướng dần của giảng viên hướng dần khoa học.

TẤC GIẢ

Hoàng Minh Trường

MỤC LỤC

Trang, LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG I: cơ SỜ LÝ LUẬN VÊ QUẢN LÝ CÙA CHÍNH QUYÊN CẤP TÌNH ĐOI VỚI VẠN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỌ

 • 1.1.2.  Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương Hình thức kinh

doanh vận tài hành khách dường bộ

 • 1.2.1. Khái niệm quăn lý cùa chinh quyền cấp tĩnh dối với vận tài hành khách

dường bộ

 • 1.2.2. Mục tiêu quàn lý cùa chinh quyền cap tmh dổi với vụn tài hành khách

dường bộ

 • 1.2.3.  Nguyên tắc quản lý cùa chinh quyền cấp tinh dối vói vận tải Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương hành khách

dường bộ

 • 1.2.4.  Bộ máy quàn lý cùa chính quyền cap tình dôi với vận tài hành khách dường

bộ

 • 1.2.5.  Nội dung quản lý cùa chinh quyền cấp tĩnh dối với vận tài hành khách

dường bộ

 • 1.2.6.  Yen tô anh hướng den quàn lý cùa chỉnh quyền cap tinh doi với vận tai

hành khách dường bộ

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THựC TRẠNG QUẢN LÝ CÙA CHÍNH QUYÊN TÌNH HÀI ĐÓI VỚI VẠN TAI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỌ Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương

 • 2.2.  Thực trạng quàn lý cùa chính quyển tinh Hãi Dương đoi với vận tài hãnh

khách đường bộ

 • 2.2.1.  Thực trạng xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương triền mạng lưới vận tài

hành khách dường bộ

 • 2.2.2.  Thực trạng xây dựng chinh sách và các vàn ban pháp quy về vận tai

hành khách đtrờng bộ

 • 2.2.3.  Thực trạng tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chinh sách, phảp luật về

vụn tái hành khách dường bụ

 • 2.2.4.  Thực trụng thítnb tnt. kiêm tru hoạt động vận tài hành Match dường bộ. 61

2.3. Đánh giá quán lý cùa chính quyền tinh Hai Dương Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương dối với vận tái hành

khách dường bộ

CHƯƠNG ĩĩĩ: GTẤT PHẤP HOÀN THTF.N ỌUẢN ĩ.Ý CÙA CHĨNH QUYÊN TĨNH HẤT DƯƠNG DOT VỚI VẬN TÁT HÀNH KHÁCH Dĩ-‘ÔNG BỌ TĨNH HÀI DƯƠNG

3. ỉ Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương . ĩ. Mục tiêu phát

triên mạng lưới vận tài hành khách đường bộ

 • 3.2.1.  Nhổm giai pháp hoàn thiện quy hoạch, kê hoạch phát triển mạng lười

vận tai hành khách đường bộ

 • 3.2.2.  Nhõm giải pháp hoàn thiện chinh sách và các vàn bản pháp quy về vận

tài hành khách dường bộ Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương

 • 3.2.3.  Nhóm giai pháp hoàn thiện tô chức thực hiện quy hoạch, kể hoạch, chinh

sách, pháp luật về vận tai hành khách đường bộ

 • 3.2.4.  Nhõm giải pháp hoàn thiện thanh tra, kiêm tra hoạt dộng vận tài hành

khách dường bộ

 • 3.3.7. Kiến nghị với Rộ Giao thông vận tái………………………………………………98

 • 3.3.2.  Kiến nghị với chinh quyền tinh Hải Dương……………………………………..98

KÉT ĩ T ẠN Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương

PHỤ LỤC

DANH MỤC TẤ1 L1ỆƯ THAM KHẢO

<<<123>>>

DANH MỤC TỪ MÉT TẤT

CHỪVIÉTTẢT

NỘI DƯNG VIẺT TẤT

ATGT

ATGTĐB

An toàn giao thòng

An toàn giao thòng đường bộ

CPVT

Cổ phần vận tai

ĐT

Đường tinh

ĐH

Đường huyện

ĐĐT

Đường đó thị

GTCC

Giao thõng còng cộng

GTVT

GTĐB

Giao thõng vận tái

Giao thõng đường bộ

HTX

Họp tác xà Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của. tỉnh hải dương

HK

Hành khách

HKin

Hành khách trên ki ló mét

KT-XH

Kinh tế – xà hội

KCHT

Kẻt câu hạ tâng

ỌLĐB

QHGT

QLNN QL TNGT

Quân lý đường bộ Quy hoạch giao thông

Quân lý nhà nước

Quốc lộ

Tai nạn giao thông

TXHH

Trách nhiệm hừu hạn

TW

ƯBND

Trung trong Úy ban nhân (làn

VTHK

Vận tai hành khách Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải

VTHKCC

dương

XCỌĐ

XNK

Xe quy đoi Xuất nhập khâu

DANH MỤC C ẤC BÂNG BIẺƯ

Trang

Báng 2.1. Tông sàn phàm trên địa bàn tinh năm 2011……………………………………..30

Báng 2.2. Đường quốc lộ do Trung ương quàn lý năm 2012…………………………….32

Băng 2.3. Đường tinh do tinh quăn lý năm 2012

Băng 2.4: Hiện trạng mạng lưới đường ỏ tỏ do tinh Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương quăn lý

Báng 2.5. Sán lượng VTHK qua dịch vụ bển xe năm 2010-2012

Báng 2.6: Danh sách tuyến VTHK cổ định 2010-2012

Báng 2.7: Sàn lượng vận chuyển hành khách năm 2010-2012

Băng 2.8. So lượng tuyên vã phương tiện xe buýt năm 2012

Băng 2.9: Giá vé áp dụng cho hành khách đi suốt Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương tuyến nãm 2012

Báng 2.10: Doanh nghiệp kinh doanh vận tái taxi năm 2012

Báng 2.11: Tổng hợp vồn đau tư các dự án mi tiên giai đoạn 2011-2015

Băng 2.12. Số lượng cóng chức cùa Sỡ GTVT năm 2010-2012

Bảng 2.13. Đoi tượng tham gia lóp tập huân năm 2012

Băng 2.14: So lượng giấy phép lái xe được Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương cấp năm 2010-2012

Báng 2.15: Tăng giá vé cùa Công Ty CP VTHK Khai Hưng năm 2011

Báng 2.16: Xứ lý vi phạm cùa lực lượng chức năng năm 2010-2012

Bâng 3.1: Mục tiêu cụ thề đến 2015

Băng 3.2: Quy hoạch hệ thống các ben xe đen năm 2020

Băng 3.3: Cơ sỡ đào tạo. sát hạch cap giấy Quản lý nhà nước về vận tải hành khách

của tỉnh hải dương phép lái xe đến năm 2020

Báng 3.4: Dự báo dãn số tình Hái Dương đến năm 2020

Báng 3.5: Tồng hợp nhu cầu phát triển VTHK đến năm 2020

Báng 3.6: Phát triển vận tái hành khách bảng taxi đến 2015

Băng 3.7: Dự bão nhu can đi lại bang xe buýt đến năm 2020

Băng 3.8: Phát triển các tuyên xe buýt trên Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương địa bân tinh đen năm 2015

Báng 3.9: Tồng hợp quỳ đất dành cho giao thòng dường bộ đền 2020

Báng 3.10: Tổng hợp vồn đau tư các dự án ưu tiên giai đoạn 2011-2015

Băng 3.11. Danh mục đâu tư bẽn xe khách tinh Hãi Dương đen 2015

Băng 3.12: Ke hoạch đào tạo, bồi dường còng chức quăn lý năm 2013

Băng 3 Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương .13: Bồi dường nghiệp vụ, vãn hóa giao tiếp năm 2013-2014

Being 3.14: Kẻ hoạch thanh tra. kiếm tra năm 2013

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương
Quản lý nhà nước về vận tải hành khách của tỉnh hải dương
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart