quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        BỌ NỒNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYÊN Hữu HỌ

QUẢN LÝ NỢ THUÊ VÀ CƯỞNG CHÉ THUÉ TẠI CHI CỤC THUÊ THÀNH PHÓ BÁC NINH

LUẬN VĂN THẠC sĩ

NGUYÊN Hưu HỌ

QUẢN LÝ NỢ THUÊ VÀ CƯỞNG CHÉ THUÉ TẠI CHI CỤC THUÊ THÀNH PHÓ BÁC NINH

CHUYÊN NGÀNH: ỌUẤN TRỊ KINH DOANH

MÀ SỎ:            60.34.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: TS. NGUYÊN QUÓC OÁNH

LÒ1 CAM DOAN

Tôi xin can) đoan rằng: sổ liệu và kết quã nghiên cứu trong luận vãn là trung thực và chưa từng được sư dụng đế bao vệ một học vị nào.

Tôi xin cam doan rang mọi quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh sự giúp dờ cho việc thực hiện luận vãn này dã dược câm ơn và các thông tin

<<<123>>>

trích dan trong luận vãn dều dã dược ghi rõ nguồn gốc.

Hà Nội, ngày tháng nãm 20 ì 4

Tác già luận Vãn

Nguyễn Hìru Hộ

LỜI CẤM ƠN

Đế hoàn thành được luận văn này. tôi đà nhận được rất nhiều sự giúp đờ và động viên từ các thầy cô giáo, các han ngành cùng loàn thể cán bộ nơi tôi chọn làm địa bàn quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh nghiên cứu. gia đinh và bạn bè.

Trước liên, tôi xin trân trọng căm ơn ban Giám hiệu nhà trưởng, toàn thể các thầy cô giáo Khoa Kế toán và Quàn tri kinh doanh. Ban quan lý đào tạo sau đại học đã truyền đạt cho tôi những kiến thức cơ bán và tạo điều kiện giúp đờ tôi hoàn thành luận văn này.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng căm ơn sâu sắc lới thầy giáo TS. Nguyền Quốc Oánh đã dành nhiều quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh thời gian trực tiếp hướng dấn. chi bão tận tình cho tôi hoàn thành quá trình nghiên cứu đề tài này.

Qua đây. tôi cùng xin gửi lời căm ơn Lành đạo cùng toàn thể cán bộ các đội thuộc Chi cục thuế Thành phố Bác Ninh, trong thời gian tôi thực tế nghiên cứu đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tiếp cận và thu thập nhùng thông tin c ần thiết cho để tài.

Cuối cùng, tôi xin chân thành câm ơn gia đình, quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh bạn bè. những người đà động viên và giúp đờ tôi về tinh thần, vật chất trong suốt quá trinh học tập và thực hiện đề tài.

Tôi xin chân thành căm ơn!

Há Nội. ngày tháng năm 20 í 4 Tác giâ luận vãn

Nguyền Hữti Hộ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỰC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC _BIÉƯ ĐÕ. HÌNH VÀ sơ ĐÕvii quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

DANH MỰC CHỪ VIÉT TẤT

1.3. Đổi tượng và phạm vi nghiên cứu cùa để tài

 • 2.     Cơ SỎ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẺN VÉ QUẢN LÝ NỢ VÀ

CƯỞNG CHE THUÊ

 • 2.1.1.   Nhửng quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh vần

đề cơ bàn về quàn lý nơ thuế

 • 2.2.2.  Công tác quăn lý nợ quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố

bắc ninh và cường chế thuế tại một số tinh thành

3.1     Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

 • 3.1.3.   Giới thiệu về vị tó. chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cứa Chi cục

thuế thành phố Bấc Ninh

 • 3.1.4.   Kết quà thực quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

hiện thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2010- 2013

 • 4.1.    Thực trạng công tác quán lý nợ thuế và cường chế thuế tại Chi cục

thuế Thành phổ Bấc Ninh

 • 4.1.1.   Tinh quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh hình người nộp thuế trên đìa bàn Chi cục thuế Thành phổ Bẩc

Ninh quân lý

 • 4.1.2.  Thực trạng công tác quán lý nợ thuế tại Chi cục thuế Thành phó BÁc

Ninh

 • 4.1.5.  Đánh giá công tác quàn lý nơ thuế vã cường chế thuế ờ Chi cục thuế

Thành phố BÁc Ninh

 • 4.2.    Các yếu tổ ảnh quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc

ninh hưởng đến quăn lý nợ thuế và cường chế thuế

 • 4.3.    Quan điềm và giãi pháp hoàn thiện công lác quăn lý nợ và cường chế

thuế

 • 4.3.2.  Giâi pháp hoàn thiện công tác quán lý nợ vã cường chế thuế ờ Chi cục

quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh thuế Thành

phổ Bấc Ninh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Học viịn Nông nghtfp Vi ft Nam – Lutịn lYĨ/r 77|(«- vi’ Khoa học Kinh tẻ

Page ỉv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển vinaf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại thái đông anh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Trac nghiem tieng anh 6 unit 6 a question of sport phan reading
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài tập bổ trợ everybody up 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh
quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục thuế thành phố bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart