Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế

Add your review

Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế

Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế

fff

Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế

fff

Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế

fff

Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế

fff

Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế

fff

Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

VÕ THỊ HẰNG NGA

QƯẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN DINH DƯỠNG – Bộ V TÉ

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TẾ

HÀ NỘI – 2018

==AA==AS

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QƯÓC DÂN —?>CŨ-<5—

võ THỊ HẲNG NGA

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠT VIỆN DĨNH DƯỠNG

– Bộ Y TÉ •

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế

MÃ NGÀNH: 8340410

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

Người hưởng dẫn khoa học:

PGS.TS. NGUYỄN THANH ĨIÀ

HÀ NỘI -2018

LỜI CAM ĐOAN

Tòi dã dọc và hiếu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bàng danh dự cá nhân rằng nghiên cửu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

l ác già

Vỏ Thị Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế Hằng Nga

LỜI C ẮM ƠN

Trong quá trình học lập và lâm luận vân thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh lê quốc dàn. bên cạnh sự nồ lực cùa ban thân, tác gia dà nhận dược sự giang dạy và hướng dan nhiệt linh của các thây cô giáo, rác giã xin gữi lòi cám on sâu sắc tin PGS.TS Nguyền Thanh Hà. người dà hướng dần tác gia chu dáo. tận tinh trong SUÔI quá trình nghiên cửu đê lác giã hoàn thành Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế đê lài.

Cùng vói dó. tác gia cùng xin bây to lõng biết on tới tất ca các thầy cô giáo Khoa Khoa học Quân lý, Viện Dào lạo Sau đại học – Trường Dại học Kinh lê Quôc dân đà giáng dạy và giúp dờ tác gia trong suốt khóa học. Tác gia cùng xin cám ơn đem vị Viện Dinh dường đà giúp đờ và hỗ Irợ lác giá rất nhicu trong quá trình thực hiện luận vãn.

Xin chân thành cám on!

l Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế ác già

Vò Thị Hãng Nga

MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC TỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG, BĨẺƯ, so DỒ

TÓM TÁT KÉT QUÁ NGHIÊN cứu LUẠN VÀN THẠC sĩ

MỞ ĐAU

CHƯƠNG 1: CO SỜ LÝ LUẬ.N VÊ QUÀN LÝ TÀI CHÍNH CÙA DON VỊ sự

NGIIIẸP CÔNG LẠP

  • 1.1.1. Khái niệm VC lài chính cùa Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế

đ<m vị sự nghiệp công lập

  • 1.2.4. Nhùng nhân ló chú quan và khách Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế quan ánh hường den quán lý lài chinh

cùa dơn vị sự nghiệp cóng lập

CHƯƠNG 2: PHẤN TÍCH IHIJC TRẠNG QUÀN LÝ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN

DINH DƯƠNG – Bộ Y TÉ

  • 2.2. Thực trạng bộ máy quàn lý tài chinh cùa Viện Dinh dường – Quản lý tài chính

tại viện dinh dưỡng bộ y tế Bộ Y tế

  • 2.3. Thực trạng quăn lý tài chính tại Viện Dinh dưỡng giai đoạn 2015 – 2018.35

    • 2.3.1.  Quán lý thu…………………………………………………………………………….35

    • 2.3.2.  Quán lý chi……………………………………………………………………………..46

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế
Quản lý tài chính tại viện dinh dưỡng bộ y tế
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart