Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an

50.000

Category:

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an

fff

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an

fff

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an

fff

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an

fff

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an

fff

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

LÊ THỊ THỦY

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO co CHÊ TỤ CHỦ CỦA BÁO NGHỆ AN

Chuyên ngành: Quân lý kinh tế và chính sách

Mà ngành: 8340410

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

Người hưứng dẫn khoa học: PGS.TS. Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an Trần Thị Minh Châu

HÀ NỘI-2018

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật, rỏi cam kết bằng danh dự cá nhàn rằng nghiên cứu nãy do tôi ụr thực hiện vã không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

rác già

Lê Thị Thúy

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian nghiên cứu và học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. dưới sự Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an hướng dần tận tình cua các thầy cò. em dà nghiên cứu vã tiếp thu dược nhiều kiến thức bô ích. nàng cao trinh dộ năng lực cua bán thân dè vận dụng vào còng việc hiện tại. Luận vãn “Quản lý tài chinh theo cơ chế tự chủ cua Báo Nghệ An” là kêl quá của quá trinh nghiên cứu trong nhừng năm học vừa qua.

Học viên xin dành lời cam on tràn trọng nhắt tới PGS.TS. Trần Thị Minh (‘hâu, Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an cồ giáo đà lận lình hướng dan và giúp đờ học viên vê mọi mật trong quá trinh thực hiện luận vãn.

Học vicn xin chân thành câm <m các thây, cô giáo đà tham gia giãng dạy, giúp dữ em trong suốt quá trinh học tập.

Học viền xin chân thành cám on I.ành đạo Báo Nghệ An đà lạo đicu kiện cho học viên tiếp cận nguồn thòng tin dê phục vụ cho nghiên cửu luận vãn.

Xin câm <m các Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an đòng nghiệp, bạn bè và gia đinh đà giúp đờ. động viền, lạo diều kiện cho em trong quá trinh học tập và hoàn thành ban luận vãn này.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỪVIÉT TÁT

DANH MỤC BĂNG

DANH MỤC HÌNH VẼ

PHẤNMỞĐẢU

(‘hương 1: co SÒ LÝ 1.1 ẶN VÈ QUÀN LÝ TÀI CHĨNH THEO co’ CHÉ Tự CHỦ TẠI DON VỊ sụ’NGHIỆP CÔNG LẬP Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an X

 • 1.2.3.  Điều kiện thực hiện ụr chu ưong Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ

an hoạt dộng tãi chinh tại dơn vị sự nghiệp công lập

1.2.4……………………………………………………………………………………………………

Nội dung cơ che lự chú lài chính lại đơn vị sự nghiệp công lập

 • 1.3.1.  Khái niệm quán lý tài chinh theo cơ chế tự chu tại dơn vị sự nghiệp

công lập

 • 1.3.2.  Mục tiêu quan lý tài chinh theo cơ chế tự chu tại dơn vị sụ nghiệp công lập .16 Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an

 • 1.3.3.  Nội dung quân lý lài chinh theo cơ chê lự chú lại đơn vị sự nghiệp công lập. 17

 • 1.3.4.  Nhừng nhân lò ánh hường đen quản lý lài chính theo cơ chè lự chủ lại đơn vị

sự nghiệp công lập………………………………………………………………………………………….23

Chương 2: PHÂN TÍCH Tllực TRẠNG QUẤN LÝ TÀI CHÍNH THEO cơ CHÉ Tự CHỦ

CỦA BẢO NGHẸ AN

 • 2.1.2.  Cơ Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an cấu tổ chức và nhân sự

cúa Báo Nghệ An

 • 2.3.4.  Thực trạng Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an kiêm tra. giám sát

việc chấp hành thu. chi

Chuông 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIAI PHÁP HOÀN TIIIẸN ỌVÁN LÝ TÀI CHÍNH THEO cơ CHÉ Tự CHIT TẠI BÁO NGHẸ AN

 • 3.1.  Phương hướng hoàn thiện quàn lý tài chính theo CO’ Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an chế tự chù lại Báo Nghệ

An đến năm 2025

 • 3.1.1.  Quan điếm mớ rộng lự chú về lài chinh đối vm các đon vị sự nghiệp báo chí

còng lập cua Nhà nước

 • 3.1.3.  Phương hướng hoàn thiện quán lý lài chính theo chế lự chú lại Báo Nghệ

An đen năm 2025

 • 3.2.  Giải pháp hoàn thiện quàn lý lài chính theo CO’ chế Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an tự chù tại Báo Nghệ An .81

KÉT LI ẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an THAM

KHẢO

DANH MỤC CÁC CHỪVIÉT TÁT

(‘hừ viết tẩt

BCT

BHXH

BIIYT

BNTN

Bl V

(‘MS

CTV

ĐVSNCI.

GS

KPTX Quản lý tài chính theo chế tự

NSNN

PGS

QLNN rs


nghĩa

Bộ Chinh trị

Bão hiềm xà hội

Bao hiếm y tế

Bão hicm that nghiệp

Ban Thường vụ

Hệ quán trị nội dung

Cộng tác viên

Dom vị sự nghiệp công lập

Giáo sư

Kinh phi thường xuyên

Ngân sách nhà nước

Phó Giáo sư

Quan lỷ nhà nước

l ien sì

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an
Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart