Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long

Add your review

Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long

Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long

fff

Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long

fff

Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long

fff

Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long

fff

Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long

fff

Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long

fff

LỜI C AM DOAN

l ôi đà đọc và hicu vê các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật, l òi cam kết bằng danli dự cá nhân rang nghiên cứu nãy do tôi tự thực hiện và không vi phạm ycu câu vê sự trung thực trong học thuật.

Tỏi xin cam doan Luận vãn có tiêu dề “Quán lý tài san bao dâm cua Ngân hùng TMCP Sài Gòn — Hà Nội (SHIÌ), Chi nhánh Thùng Long” đầy là công trình nghiên cứu cua riêng tôi và chưa từng công bổ trong bẩt kỳ một công trình nghiên cứu nào khác trước đó. (‘ác sô liệu sử dụng trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

ròi xin chịu mọi trách nhiệm vê lời cam đoan cùa mình.

Tác Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long giã

Phạm Thị Thanh Huyền

LÒI CẢM ƠN

Đê hoàn thành khóa luận này. trước hét tòi xin bày tó lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới các thầy cò giáo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế. Đặc biệt gữi lời câm ơn đến PGS.TS Nguyễn Thị Xuân hương đà tận tâm hướng dần và có nhùng đóng góp quỷ báu cho luận vãn này.

Trong suốt quá trinh học tập và thực hiện Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long khóa luận, tòi đã luôn nhận được sự dạy bao. động viên tạo điểu kiện cua các thầy cô cúa Viện Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Tôi xin chân thành câm ơn sự giúp đờ quý báu đó của các thầy cô và nhà trường.

Cuối cùng, xin bày tó lời cám ơn tới gia dinh, người thân và bạn bè lớp QTKDTM K24R đà quan tâm chia sè nhùng khó khăn và động viên tôi hoàn thành khóa luân này. Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long

Tác gia

Phạm Thị Thanh Huyền

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN LỜI CẤM ƠN T* A. vin V

MỤC LỤC DÀNH MỤC CÁC…..ỜI _…….V ; ‘…””””’…””” "…""1……

B^NGàÌÍNHDAS? -MỤC.CÁC cHươnG 1:’ NHƯNG VÁN ĐẺ Cơ BẢN VÈ TỪ VIÉT TẤT TỏM TÁT LUẬN QUẢN Ly tài ‘Sản Bảo Đảm

VAN                 CỬA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1.4.   Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng

long Phân loại theo mục đích sử dụng vốn

 • 1.2 Tài sàn bào đàm và sự cần thiết quàn lý tài sàn bão đàm cùa các Ngân hàng

Thương mại

 • 1.2.3  Sự cần thiét phái quân lý tài sản bảo đâm của các Ngân hàng Thương mại. 16

 • 1.3.1  Xác định mục Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi

nhánh thăng long tiêu, quy định về quân lý tâi sàn bào đâm

 • 1.3.2  Xây dựng bộ máy quân lý tài sân bão đâm và quy trinh quân lý tài sân bão

đâm của các Ngân hàng thương mại

 • 1.4 Nhân tố ỉình hường đến quàn lý tài sàn bão đàm cùa Ngán hang Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long thương mại …25

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI SẢN BÀO ĐẢM CỬA NGÂN HÀNG TMCP SẤÍ GÒN -’ HÀ NÔI (SHB), CHI NHÁNH THẢNG LONG.. .29

 • 2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Chi nhánh

Thăng Long

 • 2.1.1. Quá trinh hĩnh thành và phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Chi nhảnh Thăng Long

 • 2.1.2. Cơ cẩu tổ chức bộ máy Ngân hàng TMCP Sài Gòn – H.à Nội. Chi nhánh

Thăng Long

 • 2.2 Thực trạng cho vay và các loại tài sàn bào đàm cùa Ngân hàng TMCP Sài

Gòn – Hà Nội (SHB), Chi nhánh Thảng Long

 • 2.2.1 Thực trạng cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Chi

nhánh Thăng Long

 • 2.2.2 Các loại lài sân bão đàm của Ngân hãng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Chi nhảnh Thăng Long

 • 2.3 Phân tích thực trạng quan lý tài sản báo đám cùa Ngân hãng TMCP Sài

Gòn – Hà Nội (SHB), Chi nhánh Thăng Long

 • 2.3.1  Quy định vê quán lý lài sán háo đâm lại Ngàn hàng TMCP sài Gòn Hà

Nội (SHB), (‘hi nhánh Thăng Long

 • 2.3.2  Xây dụng hộ máy quân lý tài sán háo đâm và các quy Irình quàn lý lài Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long sản báo

đâm lại Ngân hàng I MCP sài Gòn Hà Nội (SHB), (’In nhánh Thăng Long

 • 2.3.3. Hoại động giao nhận, câl gi ừ, quân lý lài sân bão đám cúa SHB (‘hi nhánh rhàng Long 49

 • 2.4 Đánh giá công tác quàn lý tài sán báo dám cúa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh

thăng long – Hà Nội (SHB), Chi nhánh Thảng Long

 • 2.4.3  Đánh giá việc kicm Ira, đánh giá, xứ lý trong công lác quàn lý tài sán

báo đám

CHI ’ÔNG 3: PHUONG HướNg, Giai pháp Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long HOÀN THIỆN QƯAN LÝ TÀI SÀN BẤO ĐÃM CỬA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỌI (SIIB), CHI NHÁNH THĂNG LONG…………………………………………………………’……….68

 • 3.1 Phuong hướng hoạt động quăn lý tài sàn bão đàm của Ngân hang TMCP

Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Chi nhánh Thăng Long

 • 3.2 Giãi pháp hoàn thiện quàn lý tài sàn bão đàm của Ngân hàng TMCP Sài

Gòn – Hà Nội (SIIB), Chi nhánh Thăng Long

 • 3.2.1.  Giai pháp nâng cao chất lương nghiệp Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long vụ, năng lực quan lý trong công tác

quán lý tài san bao dam

 • 3.2.2.  Giãi pháp nâng cao tinh thằn trách nhiệm cùa cán bộ trong công tóc quan

lý tài sân bão đâm

 • 3.2.3.  Giai pháp cai tiến công cụ lao động trong còng tác quan lý tài san bao

đàm

 • 3.3.3.  Kiến nghị VỚI Ngàn hàng TMCP Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài

gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long Sài Gòn – I lã Nội – I lội sở chính

3.4.1. Giai doạn 2017 – 2020…………..’ ..’………’

 • 3.4.2. Tữ 2021 trờ di…………………………………………………………………………………….79

KÉT LUẠN……………………………………………………………………………………………..81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC*

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH

BÀNG

Bảng 1.1. Danh mục tài sản b.ão đâm tại Ngân hàng thương mại…………………………………

Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long 15

Bang 2.1. Cơ cấu cho vay theo tài san đám bao cua Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2014 -2016……………………………………………….33

Bang 2.2. Bang số lượng và giá tri tài sản báo đâm tại SHB Chi nhánh Thãng Long giai đoạn từ nãm 2013 đến năm 2016………………………………………………………………….36

Bâng 2.3. Bâng Tỳ trọng số lượng và giá trị tài sãn bão đâm tại SHB Chi nhánh Thăng Long giai đoạn Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long từ năm 2013 đến nãm 2016………………………………………….37

Bang 2.4. số liệu tài sân báo đám Là bất đông sản từ năm 3013 đến năm 2016 tại SHB Chi

nhánh Thăng Long

Bâng 2.5.  Tý trọng tài sân bào đâm là bất động sãn từ năm 2013 đến năm 2016

Bang 2.6.  Bang tần xuất kiêm tra. định giá lại tài sân báo đám định kỳ

Bâng 2.7. Bâng Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long sổ lượng tài sân bão đảm quả hạn kiêm ưa định giá sau cho vay

Bang 2.8.  Bang kết qua rà soát số lương hồ sơ đinh giá tài sân bào đâm nhận

giai đoạn 2013-2016 tại SHB Chi nhánh Thảng Long

HÌNH

Hình 1.1 Quy hình quan lý tài san bao đàm cua các Ngân hàng thương mại

Hình 2.1. Cơ cấu tô chức cùa SHB Chi nhánh Thãng Long Quản lý tài sản bảo đảm của ngân

hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long

Hình 2.2. Tinh hĩnh ho.ạt động cho vay của SHB ThAng Long giai đoạn 2014 – 2016 .. 32 Hình

 • 2.3. Biếu đồ số lương và giá tri tài sân báo đàm tại SHB Chi nhánh Thảng

Long giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016

Hình 2.4. Quy trình quàn lý hồ sơ tài sàn bão đâm tại SHB

Hình 2.5. Quy trinh quản lý tài sân bão đâm trên Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long hệ thống corebanking tại SHB49

Hình 2.6. Quy trình quàn lý tài sân báo đám trên thực tế tại SHB

DANH .MỤC TỪ MÉT TẤT

<<<123>>>

SHB

Ngân hãng TMCP Sài Gòn – Hà NỘI

TMCP

Thương mại cố phần

PGD

Phòng giao dịch

TP

Thành phố

TSBĐ

Tài sàn bao đàm

GDBĐ

Giao dịch bão đâm

GTGT

Giá trị gia tăng

QSD

Quyền Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long sir dụng

QSH

Quyền sờ hừu

DVKH

Dịch vụ khách hàng

TTQT

Thanh toán quốc tế

HTTD

HỒ trợ tín dụng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long
Quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng tmcp sài gòn hà nội ( shb) chi nhánh thăng long
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart