Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh

Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh

fff

Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh

fff

Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh

fff

Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh

fff

Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh

fff

Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh

fff

Bộ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ————————xs ‘Y ——–

NGUYỀN THỊ THI HÁNG

QUẢN LÝ THƯ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT Bưộc ĐỚI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI co QUAN BẢO HIẺM XÃ HỘI THÀNH PHÓ BẮC NINH

CHI YÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MẢ SO: 60.34.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:

PGS.TS. KIM THỊ DUNG

HÀ NỘI, 2013

LÒI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan số liệu và kết qua nghiên cửu trong đề tài là tiling thực và chưa từng Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh được sử dụng, công bo trong bat ki nghiên cứu nào.

Tôi xin cam đoan răng mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện khóa luận này đà được câm ơn và thông tin trích dẫn trong đề tài đều được ghi rõ nguồn gốc.

Tác gia

Nguyễn Thị Thu Hằng

LÒI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài “Quan lý thu bào hièm xà hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan Bao hiếm xà hội thành pho Bắc Ninh” Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh tôi đà nhận được sự quan tâm giúp đờ cùa các thay giáo, cò giáo khoa Ke toán và Quân trị kinh doanh, bộ môn Tài chính – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Ban Giám doc BHXH tinh và thành pho Bắc Ninh, các đong nghiệp trong cơ quan và các doanh nghiệp: sự ùng hộ. động viên của gia đinh và bè bạn.

Tôi xin bày tô lòng biết ơn sâu sắc den PGS.TS Kim Thị Dung, người đà tận tình Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh chi bão. hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân thành cam ơn Ban giám đốc Bao hiểm xà hội tinh và thành phố Bắc Ninh, các đồng nghiệp trong cơ quan và các doanh nghiệp đà tạo diều kiện giúp đờ tôi trong quá trinh điêu tra, thu thập số liệu đê hoàn thành đề tài nghiên cứu.

Tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đà giúp đờ. động viên tòi trong suốt quá trinh học tập và Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Luận văn lã kết quà cua quá trinh nghiên cứu công phu, sự làm việc khoa học và nghiêm túc của bân thân, song do khả nàng và trinh độ có hạn nên không thè tránh khôi những khiếm khuyết nhắt định.

Tôi mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các thay, cò giáo và những độc giá quan tâm đen đề tài này.

Xin tràn trọng cảm ơn!

Tác giả

Nguyễn Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh Thị Thu Hằng

MỤC LỤC

LỚI CAM ĐOAN

LỚI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHƯ VIẾT TÁT

DANH MỤC BĂNG VI

DANH MỤC Sơ DỔ

1. MỠ ĐÂƯ

  • 1.1.

Tính cáp thiết của đè tài

13. ĐÓI TƯỢNG Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh VÀ phạM VI Nghiên cứu

ĩ. TÔNG QI AN TÀI LIỆU NGHIÊN cửư

  • 2  1.4. Nguyên tồc quàn ìỷ thu bão Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan

bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh hiềm xà hội bát buộc

2.1.5. Nội dung quàn lý thu BHXH bồt buộc

2 1.6 Quy trinh họợt động quán lý thu báo hiềm xà hội bỗt buộc

2 1.7 Cãc nhãn rắ ánh hường đến quán lý thu bào hiếm xỗ hội bỗt buộc

  • 2.2.1.   Thực tiên về quân lý thu bão hiểm xà hội bắt buộc ỡ một 50 nước trên the Quản lý thu bảo hiểm xã

hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh giới

  • 2  2.3 Một số bài học rút ra cho VietNam và BHXH thành phố Bắc Ninh vẽ quàn ỉỹ thu báo hiềm xà

hội bât buộc

ì. ĐẠC DIÊM ĐỊA BÀN NGHIÊN cứv VẢ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỬV

  • 3  1.2. Điều kiện kinh Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội

thành phố bắc ninh tế • xổ hội

nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh

  • 4  1. THỰC TRẠNG QUÀN LÝ THU BÁO HIỀM XÃ HỘI BAT BUỘC EX>I VÓI CÁC DOANH NGHIỆP

TẠI co QUAN

BÁO HIẾM XÃ HỘI THÁNH PHỐ BÁC NINH GIAI ĐỌẠN 2010-2012

4 1.1 To chức bộ máy quàn lý thu của bào hiếm xâ hội thành phố Bấc Ninh

  • 4.1.4.  Ket Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố

bắc ninh quà thu BHXH bat buộc đoi với doanh nghiệp

4 1.5. Cõng tác kiêm ưa. giâm sãt

4 2. CÁC YÉƯ Tó ÁNH HƯỚNG ĐÉN CÒNG TÁC QUÁN LÝ THƯ BHXH BAT BUỘC ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP

TRÉN Đìa Bàn thành phố bắc Ninh

  • 4.2.3.   Cảcyéu tó thuộc vẻ cơ quan bão hiểm xã hội. Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp

tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh

4.3. MôT sổ G1ÁI PHÁP nHâM hoàn thiện cõng tác quán lý thu bao hiểm xã hoi BÂT BUOC ĐỔI VÓI

CÁC DOANH NGH1EP TẠI CO QƯAN Bao hiểm xả hội thành phó bác Nịnh

4 ỉ. Ị Phương hướng và mục nêu hoQt dộng cùa BH.XH thành phố B<íc Ninh thời gian tới

  • 4  3.2. Một sô giói pháp nhàm hoàn thiện cõng tác quàn ỉv thu bao hiềm xỏ hòi bdr buộc dối VỚI các doanh

nghiệp Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh tợl cơ quan Bào hiềm xà hội thành phố Bỗc Ninh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh 109

PHỤ LỤC 3:

112


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT

Chữ viết tát           ^.s

<<<123>>>

ASXH

An sinh xà hội

BHXH

Bão hiếm xà hội

BHYT

Bão hiếm y te

CTCP

C ông ty cô phần

DN

Doanh nghiệp

DN NỌD

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

DNNN

Doanh nghiệp nhà nước

ĐTNN

Đau tư nước ngoài

NLĐ

Người lao động

TNHH

Trách nhiệm hìru hạn

ILO

Tổ chức lao động quốc tế

HĐND

Hội đồng nhân dân

ƯBND

Ưỳ ban nhân dân

V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận Văn Xây Dựng Kpi Trong Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Tpx.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện quảng hòa, tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
chuẩn đoán dịch tả heo bằng nuôi cấy tế bào
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo tổng hợp trả lương cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất petrolimex
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh
Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart