quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang

quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang

fff

quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang

fff

quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang

fff

quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang

fff

quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang

fff

quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang

fff

BO GIAO DỤC VA DAO 1ẠO

BỌ MONG NGHlfcP V A p 1N1

HỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP VIỆT NAM

GIÁP VĂN CÁN

QUÂN LÝ THU BẢO HIỀM XẢ HỘI BẤT BUỘC ĐỎI VỚI KHU Vực DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH BẤC GIANG

CHUYÊN NGÀNH    : QUÀN LÝ KINH TÉ

MÂ SÓ                : 60.34.04.10

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC:

PGS.TS. M AI TH ANH cúc

HẤ NỘI-2014 quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc

giang LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng:

Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa từng được sir dụng hoặc công bố trong bất kỳ còng trinh nảo khác.

Mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận văn này đà được cám ơn và các thòng tin trích dần trong luận văn đều được ghi rò nguồn gốc.

Tác già luận văn

Giáp Văn Cán

LỜI CẢM ON

Đê hoàn thành luận vãn quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang thạc sì kinh tế cùa minh, ngoài sự nồ lực cố gắng cua ban thân, tôi dà nhận dược sự giúp dờ nhiệt tinh cùa nhiều cá nhân và lập thể.

Nhân dịp này, lôi xin bày ló lòng bict cm sâu sac l(’n sự giúp đờ, chi bão lận lình cùa các thây, cồ giáo trong bộ môn Phái tricn Nông thốn. khoa Kinh le & phái Inên nông thôn, Ban quàn lý đào lạo Học viện Nông nghiệp việt Nam: dặc quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang biệt là sự quan tàm. chi dần tận tình cua thầy giáo PGS.TS Mai Thanh Cúc dà trực tiếp hướng dần tôi trong suốt quá trình thực hiện luận vãn.

Tòi xin dược trân trọng cảm on tập thê dội ngũ cán bộ cơ quan Dáo hiếm xà hội tinh Bắc Giang. Sờ Lao dộng – Thương binh và xã hội tinh Bắc Giang, một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bấc Giang, huyện Việt Yên và Yên Dùng đà cung cấp cho tòi những quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang số liệu cần thiết và tạo điều kiện giúp đờ tôi trong quá trình thực hiện đề tài tại đia phương.

Qua đày tôi cũng xin bày tò lòng biết ơn đối VỚI gia đinh và ban bè đà giúp đờ. đông viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Do thời gian nghiên cứu và năng lực ban thân côn hạn chế. nên bài viết của tôi không thê tránh khôi nhũng thiêu SÓI. l ôi mong nhận được sự nhận xét quý báu quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang của thây cô.

ròi xin chân thành câm em!

Tác giả luận vãn

Giáp Văn (‘án

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

DANH MỤC Sơ ĐÒ. HÌNH

PHÀN I MỚ ĐÀU

 • 1.2.2  Mục tiêu cụ quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp

tại tỉnh bắc giang thế

PHÀN II TÓNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN     cứu

2.2.1. Kinh nghiêm, bài học về quan lý thu BHXH bắt buộc của một số

nước trong khu vực

PHÀN III ĐẠC ĐIẺM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứư 41

 • 3.1.1   Điều kiện tự nhiên41 quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực

doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang

PHÀN IV KÉT QƯÁ NGHIÊN cứu VÀ THAO LUẬN

 • 4.1    Thực trạng quán lý thu BHXH bất buộc đối VỚI khu vực DN ờ

tinh Bắc Giang

 • 4.1.1   Sơ lược về cơ quan BHXH quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang tinh và cơ quan quàn lý Nhà nước về

BHXH ở địa phương

 • 4.1.2   Tình hình triển khai thực hiện quân lý thu BHXH bảt buộc dối

với khu vực DN tại tinh BẮc Giang thời gian qua

 • 4.2    Phân tích các yểu tố ảnh hường đến quân lý thu BHXH bất buộc

đối với khu vực DN trên đia bàn tinh Bắc Giang giai đoạn 20112013.

 • 4.2.2.  Chính sách lao động, việc Làm quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với

khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang

 • 4.2.7   Sự quan tâm lành đạo của cấp ủy đãng, chính quyền các cấp ờ

địa phương

 • 4.3    Đánh giá chung về quàn lý thu BHXH bắt buộc đối VỚI khu vực

DN trên đia bàn tinh Bắc Giang

quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc gian g

 • 4.4 Những giãi pháp chú yếu tăng cường quân lý BHXH bắt buộc

đổi với khu vực DN tại linh Bẩc Giang trong thời gian tói 10S

 • 4.4.1   Tăng cường còng lác tuyên truyền phò biến thực hiện quân lý thu

BHXH bắt buộc

 • 4.4.2  Hoãn thiện cơ chế chính sách hên quan đến quán lý thu BHXH

bắt buộc

 • 4.4.3   Tăng cường thực hiện cai cách hành chính hên quan đến quan lý

thu BHXH bắt buộc quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang

 • 4.4.4  Tăng cường còng tác tham mưu. phối hợp thực hiện giữa các

Ban. ngành của địa phương.

 • 4.4.5   Tăng cưỡng còng tác thanh tra. kiêm tra. giám sát trong quân lý

thu BHXH bắt buộc

 • 4.4.6  Đây mạnh còng tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực thu

BHXH bắt buộc

PHÀN V KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

 • 5.2.1   Đối với Chính phú và Quốc quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu

vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang hội

TÀI LIỆV THAM KHAO

Học viện Nó»»g nghlẠp Việt Na»»i – Lu(ni Thạc SV Khoa học Nóng ìtghlỷp

Page in

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 02 tầng XC-678
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
12.000.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Index chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2000 CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIA CHAI
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
36.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thiết kế cọc xi măng đất để xử lý nền đường đắp trên đất yếu Tuyến đường vành đai II – Hà Nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
147.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Những bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
36.000
Sold by
@ xcnguyen220
quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang
quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khu vực doanh nghiệp tại tỉnh bắc giang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart