Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp

Add your review

Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp

Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp

fff

Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp

fff

Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp

fff

Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp

fff

Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp

fff

Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đọc và hiêu về các hành vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do tỏi tự thực hiện và không vi phạm ycu cầu về sự trung thực trong học thuật.

TẤC GIÀ LUẬN VÀN

Nguyễn Phương Hùng

LỜI CẮM ƠN

Luận văn này được thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyền Thị Liên Hương. Tác gia trân trọng câm ơn TS. Nguyền Thị Liên Hương dà dinh hướng và chi dần mầu mực trong suốt thời gian thực hiện nghiên cứu của học viên.

Tác giá gửi lời cám <m sâu sắc tới các Thây, cô thuộc Viện 1 hương mại và Kinh tế quốc tế. Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dà dào tạo. giúp dờ. dóng góp ý kiên khoa học trong quá trình hoàn thiện nghiên cứu này.

rác giá xin gửi lời cảm ơn trân trọng đên đông nghiệp tại các bộ phận chúc năng cua Chi cục Thuế huyện Vân Đồn, tinh Quang Ninh dà nhiệt tinh giúp dờ dế lôi có các phân lích sâu sac vê nhùng nội dung liên quan đen đê tâi nghiên cứu.

ỉỉà Nội. íháng ỉ 2 năm 20 ì 6 Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp

Tác gia luận Vãn

Nguyền Phương Hùng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC CHỮ VIÉT TẤT

DANH MỤC BÃNG

DANH MỤC HÌNH

TOM TẢT LUẬN VÀN…………………………………Error! Bookmark not defined.

LỜI MỜ DẪU

CHƯƠNG I: TONG ỌVAN’ VẺ TIIUÉ VÀ QUÁN LÝ TIIUÉ ĐOI VỚI

DOANH NGHIỆP

ì Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp . 1.2. Đặc điếm cùa ihuề đoi với nền kinh le

 • 1.2. Những vẩu dề chung về quàn lý thuế dối vói các doauh nghiệp của CO’

quan thuế dịa phương

 • 1.2.2. Các nguyên lac h ong quàn lý thuê đoi vói doanh nghiệp………………

Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp 17

 • 1.3. Nhâu tố ảnh huỏug đến quân lý thuế dối vói doanh nghiệp của chi cục

thuế địa phương

CHƯƠNG 2: THỰC trạng quàn lý TIIUÉ của c III cục Tin. É HUYỆN VÂN ĐÒN, TỈNH QUÀNG NINH ĐÓI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp

……………………………………………………………………………………………………………..32

 • 2.1. Đặc điềm của huyện vân Đồn, các doanh nghiệp trên địa bàn và Chi cục

Thuế huyện Vân Đồn

 • 2.2. Thực trạng nộp thuế cúa doanh nghiệp và quản lý thuế của Chi cục

Thuế huyện Vân Đồn, tinh Quăng Xinh dối vói các doanh nghiệp Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp … 40

 • 2.2.2.  Thực trạng quán ỉỹ thuế cua Chi cục Thuế huyện Ván Dồn. tinh Quáng

Ninh đoi vói các doanh nghiệp

 • 2.3. Dánh giá quàn lý thuế cùa (‘hi cục Thuế huyện ’ân Dồn, lình Quàng

Xinh đối vói các doanh nghiệp

CHƯƠNG 3: GIẢI EH. Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp ÁB TĂNG CƯỜNG CÔNGTẢC QUẢN LÝ THUẾ cì A

CHI CỤC THUẾ HUYỆN VÂN DỎN DÓI VÓÌ CÁC DOANH NGHIỆB

 • 3.1. Cưsừ xây dựng các giài pháp láng cưỡng quàn lý thuế cùa (‘hi cục Thuế

huyện Vân Đồn. tinh Quang Ninh dối vói doanh nghiệp

5.7.7. DỊnh hưởng phát triển kinh tề – xà hội huyện Vân Don giai đoạn 2016 2020

 • 3.2. Giài pháp tàng cưững quàn lý thuế đối với các doanh nghiệp cùa Chi

cục Thuế huyện Vân Đồn

 • 3.2.4. Kiện toàn bộ Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp máy lố chức và nâng cao trình độ cho đội ngiì càn bộ Chi

cục Thuế huyện Vân Đồn

 • 3.2.5. Nâng cao hiệu quá sử dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế đoi

với doanh nghiệp

3.3 Kiến nghị

 • 3.3.3. Kiền Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối

với các doanh nghiệp nghị với Cục Thuế linh Quáng Ninh

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIEU THAM KIIAO

DANH MỤC CHỮ VIÉT TÁT

<<<123>>>

STT

Chừ viết tắt

Nội dung

1

-GTGT

– Giá trị gia tâng

2

-TNDN

– Thu nhập doanh nghiệp

3

-TNCN

– Thu nhập cá nhân

4

-T1ĐB

– riêu thụ dặc biệt

5

-DN

– Doanh nghiệp

– CNTT

– Công nghệ thòng tin

7

– UBND

– Úy ban nhàn dàn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp
Quản lý thuế của chi cục thuế huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đối với các doanh nghiệp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart