Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

51.000

Category:

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

fff

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

**************

DƯƠNG MINH TƯÁN

QUẢN LÝ THƯÉ ĐÓI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH TẠT CHI CỤC THUÉ HUYỆN Lộc BÌNH TỈNH LẠNG SƠN

( huyên ngành: QUẤN LÝ ( ÔNG

Mã n”ùnh: 8340410

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUÁN LÝ KINH Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn TÉ

Người hưởng dãn khoa học:

Oo                •

PGS.TS. NGUYÊN THỊ NGỌC IIUVÈN

HÀ NỘI-2018

Ìì

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiêu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhân rằng nghiên cứu nãy do tỏi tự thực hiện và không vi phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật.

Hù Nội, ngày ihảng năm 20Ỉ8

l ác già Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn luận văn

Diro’ng Minh Tuấn

LỜI C ẢM ON

Luận vãn là kết quả học lập của cá nhân lôi lại lớp Cao học quán lý công khóa K25 – Lạng Sơn do Trường Đại học Kinh tế quốc dân tố chức tại Lạng Sơn.

Tôi xin bày to lòng biết ơn sâu sắc đến:

 • – Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

 • – Lành dạo. cán bộ. nhân viên Viện Đào tạo sau Đại học – Đại học Kinh tế quốc dân Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn .

 • – Các ihây giáo, cô giáo đà tham gia quán lý. giáng dạy và giúp đờ bán thần tôi trong suốt quá trinh học tập vã nghiên cửu. Đặc biệt tòi xin bày tó lòng biết ơn sâu sac đen BGS.TS. Nguyen rhị Ngọc Huyền, người đà lận linh hưởng dần lôi trong quá trinh xây dựng và hoàn chinh luận vãn.

 • – Chi cục Thuế huyện Lộc Binh dã tạo diều kiện cung cấp số liệu trong quá trinh tòi nghiên cứu.

 • – Gia Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn dinh, bạn bẽ. dồng nghiệp và các bạn học cũng lớp dã dộng viên, giúp đờ lôi irong quá Irinh học lập và nghiền cứu.

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. bàn ihân đà râl cô gang song luận vãn không tránh khói còn cô nhùng thiếu sót. hạn chế. Kinh mong các thầy giáo, cồ giáo. Hội đồng chẩm luận vãn. bạn bè. đồng nghiệp góp ý. bổ sung và giúp dờ dế luận vãn dạt hiệu Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn qua.

Tòi xin tràn trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

LÒI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC CHỮ MÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG, so DỒ

TÓM TẤT LUẬN VÃN THẠC sĩ

LÒI MÒ DẤU

CIIUƠNG 1. Cơ SỞ LÝ LUẬN VÉ QUẤN LÝ THUẾ ĐÓI VỚI CÁ NHÂN KINH

DOANH CÙA CHI cục THUÉ

 • 1.1.1……………………………………………………………………………………………

Cá nhàn kinh doanh

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

 • 1.2.1. Khái niệm vã mục tiêu quan lý thuế dối với cá nhân kinh doanh cua chi

cục th uể

 • 1.2.4. Các nhân tố anh hương dến quân lý thuế dối Quản lý thuế đối với cá nhân

kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn với cá nhân kinh doanh

CHƯƠNG 2. BHÂN TÍCH THựC TRẠNG QUẢN LÝ I HUÚ DÓI vói CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI CHI cục TIU E HUYỆN LỌC BÌNH GIAI ĐOẠN 2015-2017

 • 2.1. Cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Lộc Binh, tình Lạng Sơn giai đoạn 20152017 21

bình tỉnh lạng sơn

 • 2.2.  Thực trạng thu thuế (lối vói cá nhân kinh (loanh tại Chi cục Thuế huyện

Lộc Binh, tinh Lạng Sơn, giai đoạn 2015-2017

 • 2.2.1 Tống thu từ cá nhân kinh doanh tại Chi cục Thuế huyện Lộc Binh, tinh

Lạng Sơn

 • 2.3.  Thục trạng quan lý thuế (lối vói cá nhân kinh (loanh tại Chi cục Thuế

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn huyện Lộc Binh, tình Lạng Sơn

 • 2.3.1. Bộ máy quan lý thuế dối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục Thuế huyện

Lộc Bình, linh Lạng Sơn

 • 2.3.2.  Thực trạng tuyên truyền, hồ trợ thuế dối với cá nhân kinh doanh tại Chi

cục Thuê huyện Lộc Bình, linh Lạng Sơn

 • 2.3.3.  1 hực Irạng quán lý đăng kỷ, kè khai và nộp ihuề đôi với cá nhàn kinh doanh lại Chi cục Thue huyện ỉ.ộc Binh, Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh

tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn linh Lạng Sơn

2.3 .4 Thực trạng quán Ịý miễn, giam thuế tại Chi cục Thuế huyện Lộc Binh

 • 2.3.5. Thực trụng kiềm tiu và hảo cáo thuế tại Chi cục Thuế huyện Lộc lĩình ….54

 • 2.4.2 Hạn chế trong quan lý thuế dối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục Thuế

huyện Lộc Bình, linh Lạng Sơn……………………………………………………………….59

 • 2.4.3. Nguyên nhân cùa nhừng hạn chế…………………………………………………..63

CHƯƠNG 3. GIAI PHÁP HOÀN THIỆN QUẤN LÝ TIIVÉ ĐÔI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA CHI cục THI É HUYỆN LỘC BÌNH, TÌNH LẠNG SƠN ĐÉN 2020, ĐỊNH HƯỞNG 2025………………………………………………………………65

 • 3.1. Định hướng hoàn thiện quàn lý thu thuế (lối vói cá nhân kinh (loanh tại Chi cục Thuế Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn huyện Lộc Binh đến nảni 2020 định hướng 2025…………………………………………..65

  • 3.1.1. Mục tiêu quan lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục Thuế huyện

Lộc Bình đến năm 2020 định hướng 2025

 • 3.1.2. Phương hướng hoãn thiện quan lý thu thuế dối với cá nhân kinh doanh tại

Chi cục Thue huyện Lộc Binh đen 2020, định hướng 2025

 • 3.2. Giái pháp hoàn thiện quan lý thuế dối vói cá nhân kinh doanh tại Chi cục

Thuê huyện Lộc Binh, tinh Lạng Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn Sơn

 • 3.2.1. Hoãn thiện bộ máy quàn lý thuế dối với cã nhân kinh doanh tại Chi cục

Thuê huyện Lộc Bình, linh Lạng Sơn

 • 3.2.2. Hoàn thiện công tác tuyên truyền, hồ trợ dối với cã nhân kinh doanh tại

Chi cục Thuế huyện Lộc Binh, lính Lạng Sơn

 • 3.2.3. Hoãn thiện quan lý dăng kỳ, kê khai, nộp thuế dối với cá nhàn kinh doanh

lại (.’hi cục Thuê huyện Lộc Binh, linh Lạng S Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn (H1

 • 3.2.4. Hoàn ihiện còng lác mien, giám thuế đoi với cá nhân kinh doanh lại Chi

cục Thuê huyện Lộc Binh

 • 3.2.5. Hoàn thiện kiêm tra thuế, bão cáo về thuế dối với cá nhân kinh doanh tại

(’hi cục Thuế huyện Lộc Bình

3.3. Một số kiến nghị

Kiến nghị vói Cục Thuế tinh Lạng Son vù chỉnh quyền Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn tinh Lạng Son… 77

DANH MỤC TÀI I.IỆi: THAM KHẢO

PHI LỤC


84


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart