quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

In1

==Tn

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       BỌ NÓNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỀN KHẤC DUẪN

QUẢN LÝ THUÊ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI cục THUỂ THÀNH PHÓ BẤC NINH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÃ SÓ: 60.34.10.02

NGƯỜI HƯỞNG DẦN KHOA HỌC:

PGS. TS. LÊ Hữu ẢNH

II…………………………………………………………….~

BQ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         Bộ NÓNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỀN KHẤC DUẢN

QUẢN LÝ THUÊ GIÁ TRỊ GIA TĂNG quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI cục THUỂ THÀNH PHÓ BẤC NINH

LUẬN VĂN THẠC sĩ Lời cam DOAN

Tôi xin cam doan rang, dây là công trình nghiên cứu Khoa học cùa riêng tôi và không trùng lập với bất kỷ cõng trình nghiên cứu Khoa học cua tác giá khác. Các sỗ liệu và kct qua nghiên cừu trong Luận văn này là trung thục và chưa hể được sir dụng dè bão vệ một học vị nào.

l ôi Xin cam đoan rằng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh , mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận ván đã được căm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận vãn dều dtrợc chi rí) nguồn gốc.

Hà Nội. Iháng năm 2014

Tác giã luận vãn

NGUYÊN KIIÁC DƯẢN

LỜI CÁM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài, học viên đà nhận được sự giúp đờ và được tạo điều kiện thuận lợi từ nhiều cá nhân và tập thê.

Trước hết em xin trân trọng cám ơn thầy giáo quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh PGS.TS Lè Hữu Anh. người hướng dân Khoa học đã tận tình giúp dờ em về kiến thừc cùng như phương pháp nghiên cứu, chinh sứa trong suồt thời gian em thực hiện Luận văn này.

Em xin chân thành cỡm ơn các ý kiên dóng góp và hướng dân cùa các Thầy. Cô giáo trong khoa Ke toán và Quan tri kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong suốt thời gian học tập.

Em xin chán thành cám ơn tập thê lãnh quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh đạo Chi cục fhue TP Bấc Ninh, cùng các đông nghiệp tại các dội Kiêm tra, dôi Nghiệp vụ – Tông hợp dự toán, đội Ké khai, Ke toán thuê, đội Tuyên truyền hò trợ NNT. các doanh nghiệp trên địa bàn TP Bắc Ninh đà tạo mọi diều kiện tot nhát đẻ tôi có so liệu thực hiện Luận văn này.

Mặc dù băn thân đã rát cô găng, nhưng Luận văn này không tránh khôi những thiếu sót. Vì vậy, em rất quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh mong nhận dược sự chi dần, góp ý cùa quý thầy, cô giáo và tât cả bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hà Nội. tháng năm 2014

Học viên

NGUYỀN KHẤC DƯẲN

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC VIẾT TẤT

 • 1.1.    Sự cần thiết cùa đề tàil quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

 • 2.    TÒNG QUAN VÉ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÓI VỚI

DOANH NGHIẸP

 • 2.1.    Cơ sở lý luận về thuế giá trị gia tăng và quàn lý thuế giá trị gia

tăng đối với doanh nghiệp

 • 2.1.1.  Khái niệm, đặc điểm quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi

cục thuế thành phố bắc ninh , chức năng và vai trò cùa thuế giá tn gia lăng

 • 2.3. Kinh nghiệm quán quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi

cục thuế thành phố bắc ninh lý thuế cùa một số nước trên thế giới và trong nước

 • 3.2.1   Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh quyền hạn cua Chi cục thuế thành

phố Bắc Ninh

 • 3.3.3   Hệ thống chi tiêu đánh giá công tác quân lý đối vói doanh nghiệp

tại Chi cục thuế Thành phổ BÁc Ninh

 • 4.1     Tinh hình thu thuế quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh thuế gia trị gia tăng đối với các doanh nghiệp

tại Thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2013

 • 4.1.1   Kết quà thu ngân sách nhà nước trên đia bàn Thành phố Bắc

Ninh giai đoạn 2011- 2013

 • 4.1.2   Tình hình thu thuế đối với các doanh nghiệp tại thành phố Bẳc

Ninh giai đoạn 2011-2013

 • 4.2     Đánh giá về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại

Chi cục thuế Thành phố Bắc Ninh giai đoạn quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh 2011     – 2013

4.2.1 Quàn lý công tác kê khai, ấn định thuế, nộp thuế

 • 4.2.2. Quản lý hóa đơn…………………………………………………………………………..57

Hoe viên Nông nghièp Viẽi Nam – Luận vân Thao sỳ Khoa hoe Kinh tể

Page líi

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế hải hậu, cục thuế tỉnh nam định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài tập lớn hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tổng công ty may 10
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng đào tạo nhân lực tại công ty TNHH thực mỹ phẩm grandpa’s garden
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Sold by
@ xcnguyen220
quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh
quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart