Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an

48.000

Category:

Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an

Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an

fff

Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an

fff

Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an

fff

Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an

fff

Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC’ DÂN

LÊ KIM ANH

QUẢN LÝ VẬT Tư Ô DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CỤC HẬU CẦN – BỘ CÔNG AN

LUẬN VÀN THẠC SỸ QUẢN TRI KINH DOANH

Hà Nội – nám 2006

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC BÀNG BIẾU, DỞ THỊ, HÌNH VẼ

TÓM TẤT LUẬN VĂN

LỜI CẢM ƠN

MỚ DẤU

CHƯƠNG 1. NHŨNG VẤN ĐÈ cơ BẢN VÈ QUẢN LÝ

VẠT Tư Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an Ờ DOANH NGHIỆP THUỘC TÔNG cục HẬU

CÀN – BÕ CÔNG AN

 • 1.1. Vật tư và quán lý vật lự ở doanh nghiệp thuộc rông cục

Hậu cần – Bộ Công an

 • I.  1.1 Khái quát về vật tư và dặc điểm vật tư sử dụng ở các doanh

nghiệp thuộc rồng cục I lậu cần – Bộ Công an

 • II.   2 Quản lý vật tư và tầm quan trọng của quàn lý vật tư dôi với

doanh nghiệp thuộc Tổng cục Hậu Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an cần – Bộ Công an

 • 1.2. Nội dung chủ yếu cùa công tác quản lý vật tư doanh

nghiệp

 • 1.2.2

lý quá trình mua sắm vật tư ở doanh nghiệp

 • 1.2.3

lý quá trình cấp phát vật tư trong doanh nghiệp

 • 1.2.4                                                                Quán

lý sử dụng vật tư ờ doanh nghiệp

Quản


lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an 22

 • 1.3        CáAnhân tố ảnh hướng đến công tác quân lý vật tư ở

doanh nghiệp

 • 1.3.2

lượng, mặt hàng vật tư sừ dụng trong doanh nghiệp

 • 1.3.3

 • 1.3.6 Cạnh tranh trên thị trường Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục

hậu cần bộ công an vật tư

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỤC TRẠNG QUẢN LÝ

VẬT TU Ó DOANH NGHIỆP THUỘC TÒNG cục HẬU CÀN

 • 2.1  Công tác quản lý vật tir trong quá trình hình thành phát

triển doanh nghiệp thuộc Tổng cục Hậu cần – Bộ Công an

 • 2.2  Phân tích thực trạng quán lý vật tir ờ doanh nghiệp thuộc

Tổng cục Hậu cần – Bộ Công an

 • 2.2.1  Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an Quàn lý

kế hoạch mua sắm        vật tư cho sàn xuất

 • 2.2.4  Quản lý vật tư trong sừ dụng ở doanh nghiệp thuộc Tông cục

Hậu cần-BỘ Công an

 • 2.2.5  Hiệu quà sử dụng vật tư hiện nay ở doanh nghiệp thuộc Tồng

cục Hậu cần – Bộ Công an                                              Quản

lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an 58

 • 2.2.6 Bộ máy quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc Tổng cục Hậu

cần – Bộ Công an

 • 2.3 Tác dộng của công tác quản lý vật tir đen hoạt động sàn xuất kinh doanh của

doanh nghiệp thuộc Tông cục Hậu cân – Bộ Công an

 • 2.3.1 về thực hiện kể hoạch sàn xuất kinh doanh và hiệu quà sân xuất

kinh doanh

 • 2.3.2 về tài sán và sir dụng vốn kinh doanh cũa doanh nghiệp

64

 • 2.3.3  Khà năng cạnh tranh cùa doanh nghiệp Quản lý vật tư ở doanh nghiệp

thuộc tổng cục hậu cần bộ công an

2.4 Những đánh giá chung qua nghiên cứu quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc

Tông cục Hậu cần – Bộ Công an

CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ

VẬT TƯ Ờ DOANH NGHIỆP THUỘC TỐNG CỤC HẬU CÀN

– BỌ CÔNG AN

 • 3.1  Tăng cường quản lý vật tư – biện pháp năng cao khà năng

cạnh tranh của doanh Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an

nghiệp trong điêu kiện hội nhập

 • 3.2  Mục tiêu, phương hướng phát triên của doanh nghiệp

thuộc Tổng cục Hậu cần – Bộ Công an

 • 3.3  Biện pháp tãng cường quản lý vật tư ờ doanh nghiệp thuộc

Tồng cục Hậu cần – Bộ Công an

xuất

 • 3.3.5  Tăng cường quản lý vật tư trong sừ dụng ờ doanh nghiệp 86

3.4 Một số điều kiện tiền đề để thực hiện các biện pháp tâng cường quản lý vật tư trong doanh nghiệp thuộc Tổng cục Hậu cần – Bộ Công an

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC BẢNG BIẾU, ĐÓ THỊ Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an , HÌNH VẼ

TÊN BÁNG BIẺU, HÌNH VẼ, ĐÒ THỊ

TRANG


Hình 1.1   Mô hình quàn lý vật tư

Hình 12   Sơ đồ quàn lý quá trình mua vật tư ờ doanh nghiệp

nh 1 3   Mô hình tồ chức Phòng Ke hoạch – Kỳ thuật – Vật tư

Bảng 1.1  Khối lượng vật tư chú yếu sừ dụng trong 1 năm ở DN

Hình Quản Mô hình quản lý và cung ứng vật tư

lý _vât tư ở                .1.  …… .

Bảng 2.1  Định mức vật tư đối với 1 sô sản phàm may

ng 2 2  Kế hoạch mua sắm vật tư giai đoạn 2002-2005

Bàng 2.3  Tình hình mua sẳm vật tư giai doạn 2002-2005

Bàng 2.4 Hạn mức cấp phát da Boxcal đen loại B ở DN May

■                                                                    Quản lý

Bàng 2.5  Tỷ lệ hư hỏng vật tư ngành in

Bàng 2.6  rình hình tiết kiệm vật tư năm 2005

Bảng 2 7  Hiệu quả sừ dụng vật tư lĂp ráp xe UAZ

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2002-Bảng 2.8  2005                   ■

Bàng 2.9

Đồ thị 2.1


Tài sản – nguồn vốn cùa DN giai đoạn 2002 Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an -2005

65


Một số chỉ tiêu dánh giá hiệu quả sừ dụng vốn và tài sản giai đoạn 2002-2005

67

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an
Quản lý vật tư ở doanh nghiệp thuộc tổng cục hậu cần bộ công an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart