quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương

quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương

fff

quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương

fff

quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương

fff

quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương

fff

quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương

fff

quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương

fff

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO        BỌ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC MÉN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐÓ HÓNG HÀ

QUẢN LÝ VON ĐÀU TƯ XÂY DựNG cơ BÂN TƯ NGUÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CỬA THỊ XÃ C HÍ LINH, TỈNH HÁI DƯƠNG

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã số: 6034.01.02

Người hướng dần khoa học: TS. ĐỎ QUANG GIÁM

HÀ NỘI – 2014 LỜI CAM ĐOAN

TÒI xin cam đoan rằng, nội dung, số liệu và kết qua nghiên cửu trong luận văn là trung thực và chưa được sir dụng đê bão vệ một học vị nâo.

Tôi cũng xin cam kêt chắc chăn rằng, mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương luận vãn đã được câm ơn. các thòng tin trích dẫn trong luận văn đểu được chi rò nguồn gốc. bàn luận vãn này là nồ lực. kết quá Làm việc cúa cá nhân tôi (ngoài phần đà trích dần).

Tác giã luận văn

ĐÔ Hồng Hà

LỜI CẤM ƠN

Dê hoàn thành luận văn thạc sỳ quán trị kinh doanh của mình, ngoài sự nỏ lực co gang cùa bân thân, lôi đà nhận được sự giúp đờ nhiệt lình cùa nhiều cá quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương nhân và lập ihê.

Trước tiên, tôi xin chân thành cam ơn sự chi dần tận tình cua thầy giáo TS Đồ Quang Giám – Khoa Kế toán và Quàn trị kinh doanh – IIọc viện Nông nghiệp Việt Nam là người dà trực tiếp hướng dần tỏi trong suốt quá trinh thực hiên luận vãn. Nhân dịp này, lôi xin bày lõ lòng bicl em sâu sac tới các thầy, cô giáo khoa Ke loán và Quàn tri kinh doanh, Ban Quân lý Dào lạo Học viện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương Nông nghiệp Việt Nam đà quan lâm và lạo điều kiện.

Qua dây. tòi cũng xin được câm ơn tới các phòng ban cũa UBND thị xà Chi Linh đà tạo điều kiện giúp đờ lòi trong quá trinh nghiên cứu và thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn.

Tôi xin trân trọng gửi lời câm ơn tới các đồng nghiệp, gia đinh và bạn bè dà giúp dờ. động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương Chí Linh, ngày tháng 10 năm 2014

Tác giá luận văn

Dỗ Hồng Hâ

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cảm on

Mục lục

Danh mục các chừ viết tất

Danh mục bâng

Danh mục sơ đồ. hình, biếu đồ

PHẢN 1 ĐẠT VÁN ĐẺ

 • 1.2.1.  Mục tiêu chung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà

nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương

PHẢN 2 Cơ SỚ LÝ LUẬN VÀ THỰC tiến

QUẢN LÝ VÓN ĐÀU TƯ XDCB TỪ NGƯỎN NSNN

 • 2.1.3  Nguồn vốn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước

của thị xã chí linh, tỉnh hải dương đầu tư XDCB và dự án đầu tư XDCB

 • 2.2 Quán lý vốn đầu tư xây dựng cơ bán từ nguồn ngần sách nhà

nước

 • 2.2.1  Khái niệm và đặc điểm vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN 12

 • 2.2.4  Phân cấp quan lý von đầu tư XDCB

 • 2.2.5  NỘI dung công tác quán lý vốn đằu tư XDCB từ nguồn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương NSNN 21

 • 2.3    Các yếu tố ãnh hương đến công tác quan lý vốn đầu tư XDCB từ

nguồn NSNN

 • 2.4.1   Kỉnh nghiệm trong quán lý vốn đầu tư xây dựng cơ bán tại

huỵệnThái Thụy. Thái Bình

 • 2.4.2   Kinh nghiệm trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ băn tại

tinhQuãng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương Nam

 • 2.4.3   Nhùng bâi học kinh nghiệm rút ra từ thực tiền quân lý vốn đầu

tưXDCB

PHẢN 3 ĐẠC ĐIẺM ĐIA BÀN VÀ PHƯƠNGPHÁP NGHIÊN cứu 42

 • 3.2.1   Phương pháp tiếp cận vấn đề nghiên cửu45 quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương

 • 3.2.4   Khung phân tích cũa đề tài quán lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn

NSNN

PHẢN 4 KÊT QUẢ NGHIẾN CỨU VÀ THẢO   LUẬN

 • 4.1    Những quỵ đinh mang tính pháp lý trong công tác đầu tư XDCB

thực hiện ở thị xà Chí Linh, tinh Hài Dương

 • 4.1.1  Nhừng quỵ định của Nhà nước

quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương 52

4.2 Thực trạng công tác quan lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN

ờ thi xà Chí Linh, tình Hài Dương

thị xã chí linh, tỉnh hải dương táckiếm tra. thanh tra. kiểm toán vốn đầu tư XDCB

82

 • 4.3 Đánh giá chung về công tác quán lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn

NSNN ở thị xà Chi Linh, tinh Hãi Dương

 • 4.3.1   Đánh giá về việc thực hiện nội dung quy trình quân lý vốn đầu tư

XDCB từ nguồn NSNN

 • 4.3.2  Đánh giá về hiệu quả còng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ

nguồn NSNN

4 4 Các yếu tố chu yếu quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương anh hường đến công tác quan lý vốn đầu tư

XDCB ở thị xã Chí Linh

 • 4.5 Giải pháp quàn lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngàn sách nhà

nước trên địa bân thị xã Chí Linh, tinh Hãi Dương

 • 4.5.2  Một số giải pháp chủ yếu nhăm hoàn thiện công tác quân lý von

đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN

PHẢN 5 KÉT LUẬN VÀKIÉN NGHỊ

 • 5.1    Kết quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị

xã chí linh, tỉnh hải dương luận

TÀI LIỆU THAM KHAO

PHỤ LỤC

Học vlịht Nóng nghtỷp ViẠt Nam – Litýn vởn Thạc sỹ Khoa học Kinh fé

Page iỉi

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam nghiên cứu sâu cho trường hợp hải phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty tnhh sx tm bảo minh châu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
303 Câu hỏi và đáp án nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tập truyện của ông ivan pêtơrôvích benkin đã quá cố alexander pushkin
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương
quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguốn ngân sách nhà nước của thị xã chí linh, tỉnh hải dương
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart