Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai

55.000

Category:

Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai

Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai

fff

Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai

fff

Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai

fff

Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai

fff

Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai

fff

Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tói đà đọc vá hiểu về các hành vi vi phạm sự tiling thực trong học thuật. Tòi cam két đày là cóng ti inh nghiên cữu cùa riêng tôi và đuợc sự hướng dần khoa học của Thầy PGS.TS Hoàng Văn Cường. Các nội dung nghiên cứu vả kết quá nong đề tài nãy chưa được cõng bố dưới bất kỳ- hình thức nào trước đây. Nhũng số héu trong các bảng biếu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét. đảnh giã được chính tác giã thu tháp tir các nguồn khác nhau có ghi rò trong phần tài liêu tham kháo Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai .

Hờ Nội, ngày tỉiớtìg 10 nởni 2017

Tác già

Đặng Xuân Thành

LỜI CẢM ƠN

Tói xin tràn trọng cảm ơn các Thầy. Cò giáo khoa Khoa học quan lý đã giúp đờ vá hướng dẫn tàn tinh trong quá trinh học tập chuyên ngành vã nghiên cứu khoa học. VỚI lỏng kinh trọng và biết ơn sâu sác, tòi xin bày tỏ lời cảm ơn Thầy PGS.TS Hoảng Vãn Cường người đà chi dằn tản tinh và động viên tôi hoãn thánh Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai tốt luận vân thạc sì của mình.

Xin trân trọng câm ơn Bộ Chi huy Quân sư tinh Lão Cai đà tao điều kiên thuận lợi cho tói trong hon 2 năm qua để hoán thành việc học và báo vệ luận văn.

Ngoài ra. tòi cùng xin bày tó lòng biết ơn cùa mình tới các Thầy. Cò còng tác tại Viện Đáo tạo Sau đoi học. trướng Đại học Kinh tế Quốc dàn đã tạo điều kiện thuận lợi đề tôi được học tập vã hoán Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai thành luận văn cua minh.

VỚI thời gian hạn ché vả nâng lire bản thân côn giới hạn nên luận vãn không tránh khỏi côn nhiều thiếu sót. Tỏi lất mong nhãn đươc sự gỏp ý của cốc Thằy.Cô vã các bạn học viên đề hoàn thiện hơn nữa két quá nghiên cữu cua minh

Trân trọng căm ơn !

Hà Nôi. ngày tháng 10nữtn20I7

Tác già

Đặng Xuân Thành

MỤC LỤC

LƠI CAM ĐOAN

LỜI CÀM ƠN

MỤC LỤC

Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai DANH MỤC CHỮ MÉT TAT

DANH MỰC Bàng

DANH MỤC Sơ Dơ

TÓM TẤT LUẬN VÁN

LƠI Mỡ ĐÂU

CHƯƠNG 1: Cơ Sờ LÝ LUẬN VÊ QUÀN LÝ VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC C

HO ĐÀU Tư -XÂY DỤNG.CƠ BÀN TRONG LĨNH vực QUÓC PHÒNG CÁP

TÌNH

1. 1.2 Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân

sự tỉnh lào cai Đặc điểm vón đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước

 • 1.2.1. Kliãi niệm quản lý vồn đau tu XDCB trong lưili vực quốc phông cắp tinh… 11

1.2.3. Nội dung quăn lý vốn đầu tir xây dime cơ bàn từ Ngân sách Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai Nhã nuớc

trong lĩnh vực quốc phóng cáp tinh

 • 1.3 Những nhãn tồ ành hướng đến quàn lỹ vốn NSNN đầu tư XDCB trong

đơn vị quốc phòng cấp tinh

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỤC TRẠNG QUÀN LÝ VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐÂU TƯ XẢY DỰNG Cơ BÀN TẠI Bộ CHÌ HUY QUÂN

sư TĨNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2013-2016

 • 2.1    2 Cơ cáu tổ chúc bộ máy quán Ịý vốn XDCB tại Bộ Chi huy quàn sự Láo Cai .

30

 • 2.1.3 KEt quà đẩu nr XDCB của Bõ chi huy Quân sư tinh Lảo Cai giai đoạn 2013 –

2016

 • 2.2.  Thực trạng quan lỹ vốn đầu tư XDCB tại Bộ chì huy Quân sự tình

Lào Cai

 • 2.2.1  Lập và phân bồ vốn đầu Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng

cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai tư XDCB tại Bộ CHQS tinh

 • 2.3.  Đánh giã chung về cõng tác quàn lý vốn XDCB tại Bộ chi huy Quân sự

tinh Lào Cai

 • 2.3.1 ………………………………………………………………………………………………

Nhùng im điềm hong quân lý vón XDCB

 • 2.3.2  Nhửng tồn tại. hạn ché trong Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây

dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai quán lý vón XDCB

CHƯƠNG 3: MỌT SÓ GIÃI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỎN NGÂN SÁCH NHÃ NƯỚC CHO ĐÀU TƯ XÂY DỤNG CO BÀN TẠI BỌ ( HÌ HUY QUÂN Sự

TĨNH LÀO CAI

 • 3.1.1  Đinh hướng quán lý vón XDCB tại Bộ chi huy Quán sự Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai tinh Lão Cai đến

năm 2020

 • 3.1.2  Nguyên tác quân lý vốn xây dụng cơ bài tai Bõ chi huy Quân sự tinh Lào

Cai đến niim 2020

 • 3.2.1 Giai pháp hoàn thiện khâu lập và phân bồ vón đàu tư XDCB tai Bộ CHQS

tinh Lão Cai

 • 3.2.2. Giải pháp hoãn thiên thanh toãiL tam úng vốn đầu tư xảy Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai dưng cơ

bán tai Bõ Chi huy quản sự tinh Lào Cai

 • 3.2.3  Giai pháp đối với khâu quyết toán vón đầu tư xây dựng cơ bán tại Bộ Chi

huy quản sự tinh Lào Cai

 • 3.2.4  Giái pháp đổi với khâu thanh ưa. kiềm ưa vón đầu hr XDCB tại Bộ CHQS

tinh Lão Cai

3.3.1. Kiến nghi với Chinh phú

 • 3.3.2  Kiền Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ

huy quân sự tỉnh lào cai nghị với Kho bạc nhả nước

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

<<<123>>>

DANH MỤC CHỮ MÉT TẤT

Bộ CHQS tinh ; Bộ chi huy quân sự tinh

Ban CHỌS huyên, thảnh phố: Ban Chi huy quân sự huyện. thảnh phố

<<<123>>>

XDCB

: Xây dựng Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu

NSNN

tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai cơ ban   :

TSCĐ

: Tài sản cố định

KBNN

: Kho bạc nhà nước

ĐT

: Đắu thầu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai
Quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart