Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội

Add your review

Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội

Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội

fff

Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội

fff

Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội

fff

Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan, ban luận văn lốt nghiệp “Ọuãn trị dào tạo hệ đại học chính quỵ tại trường Đại học Lao động – Xã hội” là công trinh nghiên cíni thực sự của cá nhân, được thực hiện trên cơ sỡ nghiên cửu li thuyết, nghỉcn cứu khao sát linh hình thục lien và dưới sự hướng dan cua PGS. 1 s. Nguyễn Anh l uẩn. Đong thời, các so liệu phân tích vã kết quá trong luận văn là trung ihực và chưa được công bô dưới bàl cứ hình thức nào trước khi trình, báo vệ và công Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội nhận bời “I lội dong đánh giá luận vãn tot nghiệp Thạc sĩ quan trị kinh doanh”.

Một lần nữa, tôi xin khang định về sự tiling thực của lời cam đoan trên.

Người thực hiện

Hoàng Mạnh Cường

LỜI CẤM ƠN

Dê có thê hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ một cách hoàn chinh, ben cạnh sự nồ lực co gang của bân thân còn có sự hướng dẫn nhiệt tinh cũa quý Thầy Cô, cùng như sự dộng viên ủng Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội hộ cũa gia dinh và bạn bẽ dong nghiệp trong SUÔI thời gian học lập nghicn cứu và thực hiện luận văn thạc sì.

Xin chân thánh bày tó lỏng biet om den thay Nguyền Anh l uân, người đà het lòng giúp đừ V à lạo mọi điêu kiện tot nhất cho tôi hoàn thành luận văn nảy. Xin gởi lời tri ân nhất của tỏi doi với nhùng diêu mã thầy dà dành cho lôi.

Xin chân thành bây tó lòng biet om den toàn the các Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội cán bộ Phòng dão lạo Viện sau Dại học và quỷ Thay Cô trong Viện Thương mại và kinh le quốc te, Trường Dại học Kinh te Quốc dân dà tận tình truyền dạt nhưng kiên thức quý báu cùng như lạo mọi điêu kiện thuận lợi nhất cho lôi trong suốt quá trinh học tập nghiên cứu và cho den khi thực hiện dề tài luận vãn.

Cuối cùng, lòi xin chân thành bày lo lòng cam ơn đen những đông nghiệp là cán bộ, giáng viên trường Dại Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội học I.ao dộng – Xà hội dà hồ trợ cho tòi rat nhiều trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện de tài luận vãn thạc sĩ một cách hoàn chinh.

Người thực hiện

Hoàng Mạnlì Cường

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM O.N

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC CHỮ MÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG, BIẺU, sơ DÒ

TÓM TẤT LUẬN VÀN THẠC SỸ

LỜI MỞ DẦU

( HƯƠNG 1: CO SỜ Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội LÝ LUÂN VỀ QUẢN TRỊ DàO tẠo hệ dẠI

HỌC CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG DẠI HỌC

 • 1.1.3.  Sự can thiết cua quàn lộ trường đại học đôi với sự phát tricn cua nhà InrònglO

 • 1.2. Nội dung quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường Dại học . 12

1.2.1.14p ke hoạch Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội dào tạo hệ dại học chinh quy tại trường dại 11ỌC

1.2.3 I .ành dạo hoạt dộng dảo tạo hệ dại học chính quy’ tại trường dại học

 • 1.2.4.  Kicm tra, đánh giá hoại động đào lạo hệ đại học chính quy lại trường đại

học

 • 1.3. Các nhân tố ánh hưóng đến quán trị đào tạo hệ đại Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội học chinh quy .35

nhân tố bèn ngoài

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG QUÀN TRỊ DÀO TẠO HỆ DẠI HỌC CHÍNH

QUY TẠI TRI ỜNG DẠI HỌC LAO ĐỘNG – XẰ HỘI

 • 2.1 Dặc điểm và kết quâ đào tạo hệ đại học chính quy tại trường Dại

học Lao dộng – Xà hội

giai đoạn năm 2009 – 2013

 • 2.2.  1 hực trạng quan trị đào tạo hệ đại học chính quy trường Dại học

Lao dộng – Xà hội

 • 2.2.3.  Lành đạo hoại động đào tạo hộ đại học chinh quy lại trường Dại học LD Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội –

XII

 • 2.2.4.  Kiêm tra, đánh giá hoạt động đào tạo hộ đại học chính quy tại tnròng Dại

học I ao dộng – Xà hội

 • 2.3.  Dánh giá thực trạng quàn trị dào tạo hệ Dại học chính quy tại

trưòiìg Dại học I .ao động – Xã hội

 • 2.3.1 ………………………………………………………………………………………………….

Những thảnh tựu và nguyên nlìân cúa những thảnh tựu

CHUÔNG 3: MỘI SỎ Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội GIẢI PHÁP HOÀN THIÊN QUÀN TRỊ DÀO TẠO llf. DẠI HỌC CHÍNH QUY TẠI TRUÔNG DẠI HỌC LAODỘNG -XÃHỌI

 • 3.1.  Phưong hưóiig đào tạo hệ đại học chinh quy của trường Dại học

Lao dộng – Xà hội

 • 3.1.1.  Mục lieu x à định hướng VC đào lạo và nghiên cứu khoa học cua trường Dại

học I ao dộng – Xà hội den năm 2020

 • 3.1.2.  Một so đồi mới trung đào tạo hệ Dại học chính quy và yêu cầu đạt ra trung Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội

thời gian tới tại trường Dại học I ao dộng – Xà hội

 • 3.2.  Một so giải pháp hoàn thiện quàn trị dào tạo hệ dại học chính quy

của Trường đại học I.ao động – Xã hội đến năm 2018

 • 3.2.2 Nhóm giai pháp nâng cao hiệu quã đào tạo hệ đại học chính quy theo tín chil 14

 • 3.2.3. Nhóm giài pháp ve Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông

xã hội tô chức thực hiện dào tạo hệ dại học chính quy……………………………………………….118

 • 3.2.4. Nhóm giai pháp về kiêm tra. đánh giá hoạt động đào tạo hệ đại học chính

quy…………………………………………………………………………………………………………….120

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội
Quản trị đào tạo hệ đại học chính quy tại trường đại học lao đông xã hội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart