Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên

52.000

Category:

Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên

Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên

fff

Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên

fff

Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên

fff

Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên

fff

Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên

fff

Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên

fff

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là còng trình nghiên cửu do chinh tòi thực hiện. Số liệu và kết quá trinh bày trong luận vãn là hoãn toàn tiling thực và chưa từng dược công bồ trong bàl cứ công trình nghiên cứu nào trước đây. Nêu có bầl kỳ một sự vi phạm nào. tôi xin hoãn toàn chịu trách nhiệm trước Hội dồng Khoa học nhà trường. Viện Dào lạo sau đại học và Ban Giám hiệu Trường Dại học Kinh lê quốc dần.

Hâ Nội, ngày thảng năm 2014

Người thực hiện

Iran Thanh Nua

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trinh thực hiện Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên luận vãn, tác gia dà nhận dược sư hướng dần tận lình của thầy giáo PGS.TS Nguyen Thừa Lộc. Tác giã xin gií! lời câm om chân thành và sâu sac lới thầy giáo PGS.TS Nguyen Thừa Lộc, cùng loàn thê các thầy cô giáo trong Viện Thương mại và kinh tế quốc tế -Trường Đại học Kinh tế quốc dân. cùng các thây cô giáo Viện Sau đại học – Trường Dại học Kinh tê quôc dân đà hướng dần và giúp dờ tận Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên tình tác gia hoãn thành dề tãi luận vãn tốt nghiệp nãy.

Qua đây, tác giá cùng xin gữi lòi câm om sâu sac lới công ly cô phân ihưong mại quôc lê Gia Nguyên đà nhiệt linh giúp đờ lác giã Irong quá trình thu thập, cung cap tâi liệu cần thiết cho luận vãn. cũng như có nhưng ý kiến dóng góp quý báu cho tác gia trong quá trinh nghiên cữu.

Do thin gian vã điêu kiện chuyên môn còn hạn chê nền luận văn Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên không thê tránh khói nhưng thiểu sót. Chinh vì vậy. tác gia mong nhận dược sự chi dần và góp ý cùa các thây cô giáo, các nhà khoa học và các bạn học viên đê liêp lục hoàn thiện hơn còng trinh nghiên cửu nãy.

Xin h ãn trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày rỉìãng năm 2014

Nguôi thực hiện

Trần Thanh Nga

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ON

MỤC LỤC

DANH Mục tứ mét tất

Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyê n

dAnh Mục so Do, bàng biểu

TÓM TẤT LUẬN VÃN

MỚ ĐÀU……….

CHƯƠNG 1: NHƯNG VÁN ĐE CHUNG VẺ QUẤN TRỊ HẸ THÕNG ĐẠI LÝ

BÁN HÀNG CUA DOANH NGIIIẸP

 • 1.2. Nội dung quân trị hệ thống dại lý Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ

phần thương mại quốc tế gia nguyên bán hàng của doanh nghiệp

 • 1.3. Nhân tố ành hường lứi hệ thống đại lý và chì liêu đánh giá kết quà

quàn trị hệ thống đại lý

 • 1.3.1.  Nhàn tố Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia

nguyên bên ngoài

 • 1.4. Kinh nghiệm quàn trị hệ thống đại lý và bài học cho công ty CPTMQT

(ria Nguyên

 • 1.4.1.  Kinh nghiệm quán trị hệ thống dại lý cùa công tỵ Cổ phần Pin Ác

quỵ miền Nam (PINACO)

CHƯƠNG 2: Tllực TRẠNG QUẢN TRỊ Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên IIẸ THÕNG ĐẠI LÝ CỦA CÔNG TY CỎ phản ThươNg mại qUóc té Gia nguyền

 • 2.2. Phân tích thực trạng quàn trị hệ thống đại lý cùa công tv CPTMQT

Gia Nguyên

 • 2.2.1.  Khái quát về hệ thống dại lý cua còng tỵ52 Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên

 • 2.3.1.  Đánh giá Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia

nguyên qua chi lieu định lượng

 • 2.4. Kết luận rút ra tù quá trình nghiên cứu hoạt động quán trị hệ thống

dại lý

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN TIIIẸN Ọ VẤN TRỊ HỆ THÓNG DẠI lÝ cùa công ty cỏ phẫn thương Mại Ql Óc TE GIA

NGUYEN……………………………………………………………………………………*

 • 3.1. Phương hướng và Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên mục liêu hoàn thiện quàn trị hệ thông đại lý và phát

triển của công ty

 • 3.2.2.   Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên Giái

pháp phân phổi hãng hoá vật chất

 • 3.2.4.  Giai pháp về kiêm tra kiếm soát và dánh giá diều chinh hoạt dộng dại lỷ…. 106

KÉT LUẬN

TÀI LIẸỨ THAM KHẢO……………………………………………………………………….112

Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên

PHỊ LỤC

DANH MỤC TỨ VI ÉT TẮT

<<<123>>>

STT

Chừ viết tăt

Nghía đẩy đù

1

BCTC

Báo cáo lài chinh

2

CHS

Chú sở hừu

3

CP

Chi phí

4

(‘P quán lý KI)

Chi phí quàn lý kinh doanh

5

CPTMQT Gia Nguyên

Cố phần thưcmg mại quốc le (ha Nguyên

6

1)1

Doanh thu

7

Quản trị

KQIIĐKD

Kết qua hoạt dộng kinh doanh

8

LN

Lợi nhuận

9

PINACO

Công ty Cô phần Pin Ác quỵ Miền nam

10

TIBACO

Công ty Cô phàn Ác quỵ Tia Sáng

11

TSCĐ

Tãi sán cố dinh

12

TSLĐ

Tãi san lưu dộng

13

TSNII

Tãi san ngắn hạn

14

VAMA

Hiệp hội các nhà san xuầt ỏ tỏ Việt Nam

15 Quản trị

VAI

Thuế giá lạ gia làng

16

VCHS

Vốn chủ sỡ hừu

17

V1NAMII.K

(‘ông ly cố phần sùa Việt Nam

18

WTO

Tố chức thương mại quốc le

19

XNK

Xuấl nhập khầu

DANH MỤC Sơ DÔ, BẢNG BIÊU

Sơ DỎ

Sơ đồ 1.1:    Chức năng cùa hệ thống đại lý

Sơ đò 1.2:    Nội dung Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia

nguyên quàn trị hệ thống đại lý hán hàng cùa doanh nghiệp

Sơ đó 2.1:    Cơ câu bộ máy tô chức cùa cồng ty

Sơ dồ 2.2:    Hệ thống phàn phối cua công ty CPTMQT Gia Nguyên

Sơ đờ 2.3: Quán lý phân phôi vật chài

BẢNG

Bâng 2.1:     Bàng kêt quá lieu thụ các chùng loại ãc quy Rocket

Bâng 2.2: Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên

Bàng giá các chúng loại Ac quy Rocket được còng ly phần phôi cho các dại lý vã khách hàng

Dang 2.3:     Tinh hình nguồn vốn vã ĩãi sán

Báng 2.4:     Cơ càu lài sân

Bang 2.5:     Một sổ chi tiêu hiệu qua kuih doanh

Báng 2.6:     Doanh thu một số đại lý lớn lừ 2009-2013

Bang 2.7 Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên : .. Phân loại ti lệ dại lý theo doanh thu các năm 2009-2013

Bâng 3.1:     Mục tiêu cho đại lý các linh miên Bác năm 2015

Bang 3.2:     Mục tiêu cho dại lý các tinh miền Trang năm 2015

BIÊU ĐÒ

Biếu dồ 2.1: Ti lệ dại lý theo khu vực cũa còng ty CPTMQT Gia Nguyên

Biêu đô 2.2: Ti trọng theo doanh thu Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên và sán lưỡng từng thương hiệu ác quy trong

dại lý của còng ty CPTMQT Gia Nguyên

Bicu đô 2.3: Ti trọng các ngành hàng và ti trọng doanh thu từng ngành hàng

trong dại lý cũa công ty CPTMQT Gia Nguyên

Biểu đồ 2.4: Ti lệ đại lý theo khu vực từ 2009-2013

Biêu đô 2.5: Tinh hình táng trướng doanh thu đại lý nàm 2014 so với năm trước và ước Quản

trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên chừng li lệ tăng trường thin gian tới……………………………………………………………….79

Biểu dồ 2.6: Đánh giã cùa đại lý về sự hợp tác cùa còng ty CPTMQT Gia

Nguyên…………………………………………………………………………………………83

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên
Quản trị hệ thống đại lý của công ty cổ phần thương mại quốc tế gia nguyên
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart