Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài

Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài

fff

Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài

fff

Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài

fff

Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài

fff

Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài

fff

Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài

fff

KHO AI.ÌỈAT

LỜI NÓI ĐÀU

Chương 1: NHÙNG VÁN ĐẺ LÝ LUẬN CHƯNG VẺ TRỌNG TÀI THLrơNG MẠI

11  

ợc sir phát triên của pháp luật trọng tài ờ Việt Nam

 • 1.2.       Tranh châp thương mại và giãi quyêt tranh châp thương mại bang

trọng tài

 • 1.3.        Trọng tài trong hệ thông cãc phương thức giãi quyêt tranh chap ngoài

Tòa Quy chê pháp lý đôi với trọng tài viên và trung tâm trọng tài án

Ị.3.2.  Hòa giãi

 • 11.3.3.1………………………………………………………………………………………………

…… |b_____________________________________________________________________________________________

Đê tài:

án chat của trọng tài thương mại

 • 1.3.3.2. Vai trò của trọng tài trong việc giải quyết tranh chap thương mại. 10

c hình thức trọng tài theo pháp luật Việt Nam

 • 1.4.1.  Các trung tàm trọng tài (trọng tài thường trực/trọng tài quy chê/ Quy chế pháp

lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài

 • 1.4.2.  HỘI đong trọng tài do các bên thành lập (trọng tài vụ việc/

trọng lài ad hoc)

-…. –               c nguyên tắc hoạt động cùa trọng tài

Giang viện hương. _

___________Ts Di/rủc tà™ thuận trọng tài

Bộ nii’T 5.2. Nguyên tắc tôn trọng sự thôa thuận và quyên tự định đoạt cùa các bên

đương sự.

 • 1.5.3.  Nguyên tắc xét xừ Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài

không công khai

Chương 2: QUY CHÉ PHÀP LÝ ĐÓI VỚI TRỌNG TÀI VIÊN VÁ

TRƯNG TÂM TRỌNG TÀI

21

gôn ngừ.

 • 2.1.5.4

nh kiên, xung đột lợi ich

Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài 2.1.5.5…………………

……………………………Ti nh độc lập và Vớ tư cùa Trọng tài viên

 • 2.1.6.1

ấm quyến của Trọng tài Viên

ệc hên lạc với các bên

 • 2.2……………………………………………Quỵ chế pháp lý đồi vói Trung tàm Trọng tài

……………………Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài .36

Chương 3: VẦN ĐÈ HOÀN THIEN QUY CHÊ PHÁP LÝ ĐOI VÓI TRỌNG TẢI VIÊN VÀ TRƯNG TÂM TRỌNG TÀI

 • 3.1  ……………………………………….Những tồn Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và

trung tâm trọng tài tại cùa pháp luật trọng tài ử Việt Nam

………………………………………………………………………………………………………………45

 • 3.2  ………………Một số giái pháp nỉiằm hoàn thiên pháp luật trọng tài ớ Việt Nam

……………………………………………………………………………………………………..    47

 • 3.2.1. Đối với Trọng tài viên…………………………………………………………………………47

NHẠN XÉT CỦA GIÀNG VIÊN

NHẠN XÉT CỦA HỌI ĐÒNG PHÁN BIỆN

LỜI NÓI ĐÁU

Đặt van đề: Giãi quyết tranh chắp kinh tế bang trọng tài là một trong nhùng phương thức giãi quyết các tranh chap thưong mại pho biến ỡ các nước Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài trên the giới có nên kinh tế thị trướng phát triển.

Ớ Việt Nam. chu trương phát triền nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trưởng cò sự quán lý cùa Nhà nước theo định hướng xà hội chu nghía. Trong nen kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hãnh theo cơ die đó. các chủ thẻ kinh doanh đen cỏ quyên tự do kinh doanh trong khuôn khô của pháp luật vã tự chịu trách nhiệm về kết quá hoạt động săn xuất, kmh Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài doanh của minh dưới sự cạnh tranh vã kiềm soát gay gảt cùa cơ chế thị trường

Trong nền kinh tể thị trường hiên nay khi mà các quan hệ kinh tế ngày càng trờ nén đa dạng, phức tạp. muôn màu muôn vé. khi mà mục đích sinh lời. nhiều khi trở thành động lực vượt lẽn tat cã đối VỚI các bên tham gia vào quan hệ kinh te Lã “đều muon cái lợi về phía minh" thi xung đột giữa các bẽn Là không thẻ Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài tránh khôi và nó đòi hói phái được giài quyết nhanh chóng, kip thòi. ít tốn kém. đúng pháp luật… đê đáp ứng được yêu cầu cùa các nhà doanh nghiệp.

Đáp ứng những yêu cầu trẽn, trọng tài – một phương thức giái quyết tranh chap thương mại ra đời như Là một tat yen khách quan, ơ Việt Nam. trọng tài thương mại không phái lã hình thức giãi quyết tranh chap mới xuất hiện. Ngay tử nhùng năm 60 của the kỹ Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài XX ở nước ta đã có các hình thức trọng tài như Hội đồng Trọng tài Ngoại thương. Hội đồng Trong tài Hàng hai.. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhàn khác nhau, má trong một thời gian dài trọng tài – với nr cách lã một phương thức giãi quyết tranh clrấp họp đong thương mại trong nen kinh te vần chưa được nhìn nhận. đánh giá đúng vị tri của nó. Giãi quyết tranh chap thương mại bâng trọng tài hiện đang đặt ra nhiều van đề đoi Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài VỚI Việt Nam cã về mặt lý luận và thực tiễn. Sớ dì. tình trạng như trên xây ra là do nhiều nguyên nhãn khác nhau. Trong đó. một nguyên nhàn không kém phan quan trọng dan đến tinh trạng trẽn có thề nói đển là do hiện nay số lượng các Trưng tàm Trong tài ở Việt Nam là không nhiêu, bẽn canh đó thi chất lượng giãi quyết của các Tiling tâm Trọng tái – cụ thê lã trinh độ giãi quyết tranh chap của cãc Trọng tài Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài viên còn thấp, chưa thế đáp ứng được những yêu cầu cùa các nhà doanh nghiệp. Chính điều đó đã gây ra hạn chề không nhô đồi với sự phát triển cùa phương thức giãi quyết tranh chap này. Nhâm tìm ra càu tià lời cho nhùng hạn chế trên cùng như góp phan vào việc hoàn thiện vã phát triền của Trọng tài Việt Nam nói chung, đoi VỚI cãc Tiling tâm Trọng tài vã các Trọng tài viên nói riêng. Người viết đà quyết định chọn đề tài Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài "Quy chế pháp lý đối với Trọng tài viên và Trung lủm Trọng lài" Làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mini). Trong quá trinh thực hiện đe tài, mặc dù đà có nhiều cố gang và sự giúp đờ nhiệt tinh của giáo viên huởng dấn nlnnig không thẻ tránh khỏi nhùng sai sót nhát định. Rat mong được sự đóng góp ý kiến của quý Thay Cò vã các bạn.

Mục tiêu nghiên cứu: Với mục đích nhóm nâng cao sự hiên biết về Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài pháp hiật Trọng tài, đồng thời đè hệ thống và tích hìy thêm cho ban thân những kiến thức qua quá trinh học tập. Mặt khác cũng nhâm mục đích mang Lại nhưng thông tin bò ích cùa pháp luật về trọng tài của Việt Nam cho nhùng ai có nhu cầu quan tâm tim hiền.

Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi là một đề tài luận vãn tốt nghiệp nèn đề Lài chi tập trong tim hiểu cãc quy định cùa cùa pháp luật về quy chế pháp Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài lý đồi với Trọng tài viên vã các Trung tâm Trong Lài (điều kiên thành lập, hoạt động, chain dirt liọat động, điều kiện đề trở thành Trọng tài viên, các trưởng hợp thay đối Trọng tài viên, cũng như quyền và nghĩa VỊI cùa các Trọng tài viên và Tnuig Làm Trong tài…).

Phương pháp nghiên cứu: Trong bày viết này cãc phtromg pháp đươc sir dung chu yếu như: phương pháp phân tích, so sánh, tòng hop thống kê. sưu Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài tam tài liệu (Luật, các vãn băn quy plrạm pháp luật, giáo trinh, cãc tài liệu chuyên khảo…) dựa trên cơ sở các quy định của pháp hiật hiện hành và ý kiên của cãc nhà chuyên mòn trẽn các phương tiện thông tin đại chúng dưới sự giúp đờ của giáo viên hướng dần.

về cấu tnìc: Luận văn gồm có 3 chương

Chương 1: Những van đề lý luận chung về trọng tài thương mại.

Chương 2: Quy che pliáp Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài lý đối với Trọng tái viên vã Trung tâm Trọng tài.

Chương 3: van đề hoàn thiện quy che pháp lý đoi VỚI Trọng tài viên và Tiling Làm Trọng tài.

GT HI); Ts, Dư Ngọc Bi ch

Trang ỉ

Sỉ TH: ì’ã Thanh Thoại

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá hiệu quả sử dụng điện mặt trời áp mái nối lưới trên địa bàn tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Long (Bidv Hạ Long)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài
Quy chế pháp lý đối với trọng tài viên và trung tâm trọng tài
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart