QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN

fff

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN

fff

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN

fff

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN

fff

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN

fff

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN

fffNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẦNLỜI NÓI ĐÂU……………………………..2MỤC

CHƯƠNG I

Mõi QUAN HỆ G1ÙÀ HỌP DÓNG LAO DỘNG VÀ QUAN HỆ LAO

DỘnG…………………..*……………….’…………………………„….’…………………………….*

 • 1.1.1.  Khái niệm QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và

THựC TIÊN quan hệ lao động

 • 1.2.2 …………………………………….

trưng cùa họp dồng lao dộng

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIÊN CHƯƠNG 2…..

. ……….’……………………’………….’…..  …………………………….  ……………..…………………………..27 QUY ĐỊNH CÚẠ PHÁP LUẬT VÊ HỌP ĐONG LAO ĐỌNG

gười lao động

 • 2.2.2.  Nội dung giao kẽl qUy đinh pháp luật vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN

và THựC TIÊN help đóng lao động

 • 2.3.  Quy định pháp luật VC thục hiện. thay đói. lạm hoàn họp đóng lao

động ‘ 11

 • 2.4.2.  Châm dirt họp dóng qUy định pháp luật vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý

LUẬN và THựC TIÊN lao động do ý chí một bên

2 .6. Xứ phạt hành chinh đối vói hành vi vi phạm pháp luật lao đòng

2.7. Họp đồng vô hiệu

CHƯƠNG 3……………..

THụC TRẠNG ÁP DỰNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và

THựC TIỄN HƠP ĐƠNG lAo đong tại các ……………..’………………………………………….

DOẤNH nghiệp………………………………………………………………………….*

 • 3.1.  Thực trạng và giãi pháp trong việc áp dụng họp đong lao động tại các

doanh nghiệp

Kết luận

LỜI NÓI ĐẢƯ

 • 1. Tính cap thiết cùa đề tài

Quan hệ lao động trong tin trưởng Lã một loại quan hệ đặc biệt, nó vừa là quan QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN hệ kmh tế đong thời lại lã quan hệ có tinh xà hội và nhân vàn sâu sac bởi nó liên quan mật thiết đền yếu tố con người; nó vừa lã quan hệ thoa thuận vừa là quan hệ phụ thuộc; Là quan hệ bình đảng song bời kha năng náy sinh giá trị khi sứ dụng nên dế dần đền sự bat còng vã bóc lột trong quan hệ; lã quan hệ cá nhãn đong thời lại bl chi phối của quan hệ có tính tập thê… Chính vi QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN vậy, việc trao đỏi hãng hóa sức lao động không thê giống như các giao dịch hàng hóa thòng thường khác mà cần thiết phai có một hình thức pháp lý vừa tạo ra sự hru thõng binh thường, thuận tiện vừa đăm bão được quyền và lợi ích hợp pháp các bên trong quan hệ lao động. Hình thức pháp lý đó chinh lã hợp đỏng lao động.

Các quy định cùa pháp luật về bão vệ quyền vã lợi ích hợp pháp cùa người lao dộng và người QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN sir dụng lao dộng khi tham gia vào mồi quan hệ hợp dồng lao dòng dà tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ lao dòng ờ nước ta phát triền hãi hòa và ôn định. Pháp luật Lao động nước ta đà dành ra một Chương trong Bộ luật Lao động cùng VỚI hàng loạt cãc vãn băn dưới luật khác đê điều chink moi quan hệ giừa các bèn trong hợp dồng lao động, và hợp dồng lao dộng được coi là một trong những hình thức xác lập quan hệ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN lao động mà ớ dó. còng dàn có thê thực hiện được cãc quyển được lãm việc, quyên tự do. tự nguyện lựa chọn cóng việc sê làm cùng như nơi Lãm việc của họ…

Tuy nhiên. trên thực tề việc thưc thi quyền lợi cùa người lao dộng và người sư dụng lao động vẫn chưa dược dam bão. đặc biệt lã người lao dộng họ chưa được người sir dụng lao động quan tâm đay đũ vã đúng mức quy định, thẻ hiện qua việc QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN các doanh nghiệp trong vã ngoài quốc doanh hiện nay thực hiện các quy định cùa pháp luật về hợp đồng lao dõng dược chưa ngliiẻm túc, vẫn còn nhiêu sai phạm lièn quan dền vần đề này, quá tiiiìỉì thực hiện quyền và nghía vụ lao dòng của các chủ thẻ trong quan hệ lao động hiện nay còn phát smh nhùng bat đong về quyên và lợi ích của cãc bên. chính từ sự bat đồng đó đà đưa đen các tranh chấp lao dộng thậm chí là đinh công QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN từ phía người lao dộng. Chinh vì vậy, nghiên cứu đề tài: Quy định pháp luật về hop dồng lao dộng, lý luận vã thực tiễn áp dụng mang một ý nghía het sức quan trọng, thông qua việc nghiên cứu giúp chủng ta có thê tim hiền các quy đinh của pháp luật về hợp đỏng lao động, nguyên nhãn dấn đến các tranh chấp phô biển hiện nay tại các doanh nghiệp, từ đó có thê tim ra cách thức giai quyết các tranh chap giừa QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN các bên trong quan hệ lao động, đồng thời báo vệ quyền lợi cho lìguời lao động chù thể luôn ờ thế yếu trong mói quan hệ hợp đong lao động, đong thời tim ra giãi pháp giãi đề xuất hoãn thiện moi quan hệ các bên trong hợp đồng lao động váo thời gian sap tới.

 • 2. Phạm VI nghiên cửu

Hợp đồng lao động Là một trong những nội dung hong tâm cùa Bò luật Lao dộng, có quan hệ mật thiết với hầu hết các quy đinh QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN cua pháp luật lao động khác. Vì vậy. hợp đóng lao động được xem lã một van đề khá rộng đẻ có thê nghiên cửu. tiếp cận tử nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên. VỚI thời gian và vốn kiến thức của người viết, luận văn chi tập tiling nghiên cứu trong phạm vi: Làm rò những vấn đề lý luận cơ ban về quan hệ lao động, hợp đồng lao động, quy dinh của pháp luật về họp đong lao động vã thực hạng QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN áp dụng tại các doanh nghiệp trên cơ sỡ đó đưa ra một so kiến nghị nhảm hoãn thiện việc áp dụng họp đong lao động tại các doanh nghiệp hiện nay.

 • 3. Phương pháp nghiên cứu

Luận vãn được nghiên cứu vã thực hiện nghiêm túc thòng qua cãc phương pháp nghiên cứu khoa học như: vận dụng phương pháp luận của triết học Mác – Lénin mà chu yếu là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lích sử song song dó Lã phương pháp phàn tích luật QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN viết. Ngoài ra luận vàn còn áp dụng những phương pháp nghiêng cửu khoa học khác như: phương pháp phân tích chửng minh có dùng phép so sánh đoi chiếu giừa lý luận và thực tiền, trừu tượng hóa khoa học. phương pháp miêu tá. so sánh thống kê. phân tích tòng hợp…

 • 4. BÓ cục cùa luận văn

Luận văn bao gom các phan: LỜI mờ đau. phan nội diuig. phần kết luận vã danh mục tài liệu tham kháo. Riêng phần QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN nội diuig của luận vãn. gồm có:

Chương 1: Mối quan hè giữa hợp dồng lao dòng và quan hệ lao dộng: Trong Chương này người viết nêu lén một số khái niêm, dạc diêm cơ ban của quan hệ lao dộng và hợp dồng lao dộng, thòng qua dó nói lèn sự cần thiết phai giao kết họp đỏng trong quan hệ lao động:

Chương 2: Quy định pháp luật về hợp đong lao động: Trong phần nội dung của Chương 2 chù QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN yếu trình bày các quy dinh cùa pháp luật hiện hành trong giao kết. thực hiên, thay đòi. tạm hoán và chain dirt hợp dồng lao dộng, hậu qua pháp lý

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kết quả sớm phẫu thuật whipple trong ung thư quanh bóng vater có so với không dẫn lưu mật trước mổ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Truyen Co Cao Mien 1_.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT vè hợp ĐỒNG LAO ĐỘNG, lý LUẬN và THựC TIỄN
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart