quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự

quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự

fff

quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự

fff

quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự

fff

quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự

fff

quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự

fff

quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan: Luận văn này là công trinh nghiên cứu thực sự của cá nhân, được thực hiện dưới sự hướng dần khoa học cua Ths. Nguyễn Ngọc Kiện.

Các số liệu, nhừng kết luận nghiên cứu được trinh bày trong khóa luận này trung thực và chưa từng được công bố dưới bat cử hình thức nào. Tòi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.

Sinh Viên

Lê Doàn Toàn

THÓNG KÊ TRÍCH DAN

<<<123>>>

STT

Tác già tài liệu trích dẩn

Trang khóa luận

Tần suất trích dẫn

1

quy ‘ định về

hộ___

Đàng Cộng sàn Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương (2005), Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6 cua Bộ Chinh trị. Hà Nội.

1

1

2

Đe tài khoa học cap Bộ: “Đòi mới che định Hội thấm trong cãi cách tư pháp ớ Việt Nam hiện nay ” do tác già Nguyền văn Sán làm Chú nhiệm, được nghiệm thu năm 1999

2

1

3

Bài viết “Đôi mới quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự chế định hội thâm nàng cao hiệu quá hoạt động cùa Toà án " của PGS – TS Nguyễn Tat Viễn đăng trên Thông

2

1

4

Bài x iết “Hiệu quá cùa còng tác xét xừ nhìn từ khia cạnh hoạt động và tiêu chuẩn của Hội thâm ” của tác giã Chu Hãi Thanh đãng trên Thông tin khoa học pháp lý Sổ 1/1999

3

1

5

Bài viết “Sự quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự hình thành và phát triên cùa che định hội thâm ớ Việt Nam ” của tác gia Lê Thu Hương dâng trên Thông tin khoa

3

1

6

Bài viết “May ỳ kiến vế đôi mới, nâng cao hiệu qua hoạt động cua hội thâm ” cùa tác giá Hoàng Hùng Hài đăng trên Tạp chi Toà án nhàn dân số 6/2005

3

1

7

Bài viết “Các giãi pháp nâng cao chất quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự lượng dội ngù Hội thâm nhân dân" của tác giá Phạm Vân Chung đăng trên Tạp chí Pháp lý

3

1

8

Bài viết “Quàn lý công tác bòỉ dường nghiệp vụ cho Hộỉ thâm Toà án – thực trạng và giãi pháp” của tác giã Nguyễn Quang Lộc đãng trên Tạp chi Toà án nhân dân tháng 8/2006 – số 15

3

1

9

http:/Avwxv.tapchicongsan.org.vn/Home/ quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự Nghiencuu-

Traodoi/2010/1059. Quan-diem-cua-VI-Lenin-xe-che-

6

1

<<<123>>>

10

Giáo trinh Luật tố tụng hĩnh sự Việt Nam , nhà xuất bán Công an nhân dân Hà Nội năm 2011, Trang 109

6

1

11

Từ diên luật học nhà xuất ban tư pháp , nhà xuât bán từ điên bách khoa thuộc quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự viện khoa học pháp lý cùa Bộ tư pháp . trang 238

6

1

12

Bài viết một số nhận thức về hội thâm nhân dàn Tác giã : Bùi Thị Hoa – TK Nhà nước pháp luật trang 38

7

1

13

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/86966/tu-tuong-khong-giao-trong-giao-duc-dai-hoc-trung-quoc.html

9

1 quy , định về

14

http://npklaw.com/en/articles/191 -nhung-dieu-kien- bao-dam-cho-tham-phan-xet-xu-doc-lap-va-chi-tuan- theo-phap-luat.html

17

-í-

15

http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-caoluat /luat-hien-phap/hoan-thien-phap-luat-ve quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự -hoi-tham-nhan-dan-theo-yeu-cau-cai-cach-tu-phap-o-viet-

17

1

16

http://www.luatdaiviet.vn/xem-tin-tuc/ban-ve-vai-tro-

cua-che-dinh-hoi-tham-nhan-dan-o-nuoc-ta-hien-nay

25

1

17

Nghị quyết quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự so 10 /NQ-HĐND nghị quyết về việc xác nhận kết quà bầu cử hội thâm nhân dân – toà án nhân dân tinh

33

1

18

Tạp chi tòa án nhân dân tinh Quãng Trị Kỳ 1 tháng 05 -2014 (Sổ 9) trang 27

37

1

19

Theo thông tư của thủ tướng chính phủ số: 41/2012. QĐ-TTG quyết định về chế độ bồi dường đối với người tham gia phiên tòa, quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự phiên họp giãi quyết việc dàn sự

39

1

20

Báo cáo công tác năm 2012 vả phương hướng nhiệm vụ năm 2013 (tại kỳ họp thứ 6 HĐND tình khóa VI)

41

1

21

Báo cáo còng tác năm 2013và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 (tại kỳ họp thử 10 HĐND tình khóa VI)

42

1

22

Báo cáo còng tác năm 2014và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (tại kỳ họp thứ quy định về hội thẩm nhân dân trong tố

42

1

23

http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Hoi-tham-nhan-

dan-Chuyen-khong-the-cuoi/30074339/218/

42

1

24

Tạp chí Khoa học pháp luật số 6/2004

52

1

BẢNG MÉT TẤT

<<<123>>>

Stt

Từ viết tắt

Nghĩa từ

1

PGS – TS

Phó quy định về hội thầm nhân dân trong tố tụng

2

ƯBMT

ưỷ ban mặt trận

3

HTND

Hội thâm nhân dân

4

TAND

Toà án nhân dân

5

HĐBT

Hội Đông Bộ Trường

6

BLTTHS

Bộ luật tổ tụng hĩnh sự

7

HĐXX

Hội dồng xét xử

8

PLTP&HTND

Pháp lệnh thâm phán và hội thâm nhân dân

A.MÒ ĐÀƯ

1. Tính quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự cấp thiết cùa đề tài

Trước yêu cầu cùa còng cuộc cái cách tư pháp “xây dựng nền lư pháp trong sạch, vừng mạnh, dân chù, nghiêm minh, bão vệ công ỉý, từng bước hiện dại, phục vụ nhàn dân. phụng sự Tò quốc Việt Nam xà hội chú nghía; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt dộng xét xừ dược liến hành có hiệu quả và hiệu lực cao”[ỉ] thi nhiệm vụ của ngành Toà án là rat quan quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự trọng. Có thê nói. đây lã công tác có vai trò quyết định cúa hoạt động cai cách tư pháp. Tuy nhiên, khâu quan trọng nhát trong hoạt động tố tụng nói chung và công tác xét xứ nói riêng vẫn là con người, mà cụ thê trong công tác xét xư là đội ngũ Thâm phán. Hội thâm và Thư ký.

Lịch sứ phát triển cùa nen tư pháp nước ta từ năm 1945 đến nay cho thấy Hội thâm giừ vai trò rat quan trọng quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự trong hoạt động xét xử của Toà án. Đội ngũ Hội thâm qua nhiêu the hệ đà cùng với các Thâm phán luôn luôn đứng trên tuyến đau thực hiện nhiệm vụ bão vệ cóng lý. Sự hiện diện của Hội thâm trong xét xứ. kết qua hoạt động cua họ đà khăng định rảng nhàn dân có thê và can phai có tiêng nói của minh trong hoạt động tư pháp. Sự tham gia tích cực và có hiệu qua cua Hội thâm đã tòn vinh thêm vị trí, quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự vai trò và uy tin của Toà án trong che độ ta.

Mặc dù Thâm phán vả Hội thâm đều là nhũng người có vị trí rất quan trọng trong Toà án nhưng việc nghiên cứu lại mới chi tập tiling vào pháp luật về Thẩm phán mà chưa tập trung vào pháp luật về Hội thâm.

Hơn 60 năm qua. pháp luật về Hội thâm nhân dân trong nhùng điều kiện và hoàn cánh lịch sử khác nhau đà phát huy được yếu tố tích cực, làm cho quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự nhân dân thực sự có tiếng nói trong hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, trước tinh hình mới. pháp luật về Hội thâm nhân dân đà bộc lộ những hạn che và

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đầu tư phát triển khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006 – 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kltn kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh phông sa lỳ, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Máy điện 2 (Nghề Điện công nghiệp Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức  GDCD lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Sold by
@ xcnguyen220
quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự
quy định về hội thẩm nhân dân trong tố tụng hình sự
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart