QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

fff

QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

fff

QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

fff

QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

fff

QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

fff

QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

fff

PHÀN MÒ ĐÀU

Quyên nhàn thân cùa cá nhân là một trong những quyên dân sự cơ băn cùa con người dược pháp luật bão hộ. Quyên nhàn thân cũa cá nhàn là quyên dàn sự gắn liên với mồi cá nhân không thế chuyên giao cho người khác, trir trường hợp pháp luật quy định khác. Việc tôn trọng quyên nhàn thân của người khác là nghĩa vụ của mọi người và cùng là nghĩa vụ cua chinh ban thân QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỨ mình. Khi thực hiện quyển nhân thân của minh nguyên tắc không được xâm phạm đến quyên, lợi ích hợp pháp của người khác.

Trong một xà hội tốt dẹp mọi quyên dân sự trong đó có quyên nhân thân cùa cá nhân sè được mọi người tôn trọng, không bị xâm phạm. Trên thực tế cua đời sống xà hội do nhận thức của mỗi người khác nhau, việc xâm phạm đến quyên nhân thân của cá nhàn không nhừng gây trơ ngại cho việc thực hiện QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỨ các quyên dân sự cùa cá nhân đó mà còn ảnh hưởng tới trật tự pháp lý của xà hội.

Mỏi cá nhân luôn có nhu cầu đàm bão sự tồn tại và phát triên thế chất và các nhu cầu vê tư tường, tinh thần: gắn liên với hai quyên đó là quyển vê tài sân và các quyên vê nhân thân. Tuy nhiên, lịch sử phát triển của pháp luật dàn sự cho thấy trong thời gian qua quyên nhân thân cua cá nhân chưa được điêu QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỨ chinh hoàn thiện trong Bộ Luật dân sự 2005. Bên cạnh, các quyên nhân thân lại được nhiêu ngành luật khác điêu chinh như: Luật Hãnh chinh quy định vê trinh tự. thu tục đê xác định các quyên nhân thân: phong các danh hiệu cao quý cùa Nhà nước; tặng thưởng các loại huân, huy chương; công nhận các chức danh… Luật Hĩnh sự bao vệ các giá trị nhân thân bảng cách quy định: những hành vi nào khi xâm phạm đến nhừng QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỨ giá trị nhàn thân được coi là tội phạm ( như các tội: Vu khống. Làm nhục người khác. Lãm hàng gia…).

Đê quyên nhân thân luôn được bao dam thực thi: được tôn trọng và được pháp luật bão hộ. nhất là quyên nhân thân trong thương mại điện tữ. Đe tài nghiên cứu sẽ giới thiệu cơ ban quyên nhân thân; đặc diêm cơ ban quyên nhân thân và phân loại quyên nhàn thân trong mối quan hệ thương mại điện từ. Bên QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỨ cạnh, để xuất định hướng biện pháp và giãi pháp nham hoàn thiện quyên nhân thân trong Bộ Luật dân sự 2005. góp phần góp ý bó sung cho các nhã lập pháp định hình rõ nét bân chất của các quyên nhân thân, tiến tới hoàn thiện các quy định pháp luật điêu chinh quan hệ quyên nhân thân, đáp ứng thích nghi và kịp thời cho công cuộc phát triên kinh tế – xà hội đất nước ta hiện nay, nhất là dang trong giai đoạn hội nhập QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỨ quốc tế và phát triển nên kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xà hội chu nghĩa. Đồng thời, phát triển xà hội ngày càng tiến bộ hơn trên nền tâng "xà hội dán chú, công hắng và ván minh ”.

CHƯƠNG 1

QƯYẺN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TƯ

Trong các mối quan hệ xà hội. quyền con người nói chung và quyển nhân thân nói riêng, là những vấn đề có tinh lịch sử QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ làu đời cã về phương diện lý luận cũng như thực tiền. Quyền nhân thân nói chung, có thế chia thành năm nhóm:

 • – Nhóm các quyền chinh trị;

 • – Nhóm các quyền dân sự;

 • – Nhóm các quyền kinh tế;

 • – Nhóm các quyền văn hóa;

 • – Nhóm các quyền xà hội.

Pháp luật dân sự là công cụ dế thực hiện quyền dàn sự cũa công dân. Mỗi cá nhàn, luôn có nhu cẩu đâm báo sự tồn tại và phát triển QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ thế chất và các nhu cầu về tư tương; tinh thần, gắn liền với hai loại quyền trên là quyền về tài sân và các quyền về nhân thân.

Quy luật cho thấy khi con người dà phần nào thõa màn nhùng lợi ích về mặt vất chất, người ta sè quan tâm nhiều hơn đến nhũng giá trị tinh thần, coi đó là bộ phận không thề thiếu trong cuộc sống và đòi hôi những giá trị dó ngày càng mờ rộng và tòn trọng hơn. Đối QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ với nước ta hiện nay, đặc biệt là trong gia đoạn hội nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xà hội chũ nghĩa, tinh trạng quyền nhàn thân bị xâm phạm và không được bao vệ thoa đáng là khá phố biến và đang trong tinh trạng ngày càng gia tảng. Việc làm cho mỏi cá nhàn nhận biết dược những giá trị nhân thân cua minh và tôn trọng giá trị quyền nhân thân cua người khác là một việc lãm mang QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ tinh cấp thiết và lâu dãi.

Từ những vấn đề lý luận và thực tiền nêu trên, việc nghiên cứu vấn đề quyền nhàn thân trong thương mại điện tư cua cá nhân là một vấn đề hết sức thiết yếu và cấp bách. Từ đó. dưa ra những phương án. giãi pháp dế bão vệ quyền nhàn thân cùng như hoàn thiện pháp luật về quyền nhân thân nhẩm đàm bao hơn công bằng và vãn minh xà hội.

 • 1.1. Khái niệm quyển nhân thân

a QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ . Một số quy định về quyền nhân thân

Điểu 21. Hiến pháp nước Cộng hòa xà hội chú nghĩa Việt Nam năm 2013. Quy định:

“7. Mọi người có quyền bất khá xâm phạm về đời sống riêng tư, bi mật cớ nhân và bi mật gia đình: có quyển báo vệ danh dự, uy tin cùa mình.

Thông tin về đời sổng riêng tư, bi mật cá nhân, bi mật gia đình được pháp luật bao đâm an toàn QUYỀN NHÂN THÂN Và PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THAN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.

 • 2. Mọ ì người có quyển bi mật thư tin, điện thoại, điện tin vã các hình thức trao đôi thòng tin riêng tư khác.

Không ai dược bóc mở. kiềm soát, thu giừ trái luật thư tin. diện thoại, diện tin và các hình thức trao đôi thòng tin riêng tư cùa người khác. ”

Diều 24. Bộ Luật dân sụ 2005. Quy định quyền nhân thân:

“Ọuyển nhàn thán được quy định trong Bộ luật náy ỉà QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI qUyỀNnhân thân trong thương mại điện tử quyển dân sự gắn liền với moi cá nhân, không thề chuyển giao cho người khác, trừ trường họp pháp luật có quy dịnh khác. ”

Điều 25. Bộ Luật dân sự 2005 (BLI)S 2005). Quy định báo vệ quyền nhân thản:

"Khỉ quyền nhân thân cùa cá nhân bị xâm phạm thỉ người dó có quyền:

 • 1. Tự mình cái chinh;

 • 2. Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tố chức có thấm quyển buộc người QUYỀN NHÂN THÂN và phân loại quyền nHân thân trong thương mại Điện TỬ vi phạm chấm dirt hành vi vi phạm, xin lồi, cái chính công khai;

 • 3. Yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tố chức có thấm quyển buộc người vi phạm hồi thường thiệt hại. ”

Diều 46. Luật giao dịch điện tư 2005. Quy định bào mật thông tin trong giao dịch diện tữ:

“1. Cơ quan, tồ chức, cá nhân có quyền lựa chọn các biện pháp báo mật phù họp với quy định cùa pháp QUYỀN NHÂN THAN VÀ PHÂN LOẠI qUyỀn nhân thân trong THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ luật khí tiến hành giao dịch điện tư.

2. Cơ quan, tố chức, cá nhân không dược sư dụng, cung cấp hoặc tiết ỉộ thông tin về bi mật đời tư hoặc thông tin cúa cơ quan, tỏ chức, cá nhân khác mà mình tiếp cận hoặc kiếm soát được trong giao dịch điện tư nếu không được sự đồng ý cua họ, trừ trường hợp pháp luật có quy dinh khác. ”

Quyển nhàn thân cùa cá nhân là quyển dân sự gắn QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG Thương mại điện tử liền với dời sống tinh thần cua cá nhân dược pháp luật thừa nhận và báo vệ. Pháp luật dàn sự không chi lâ công cụ dè báo vệ những quan hệ tài sân. bão vệ những giá trị vật châl, mà pháp luật dàn sự còn là công cụ hừu hiệu đê cá nhân bào vộ nhùng giá trị linh thần cũa mình.

Quyền nhân thân được quy định trong BLDS 2005 " ìà quyền dân sự gan liền với mồi cà nhân, không thê chuyền giao cho QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ người khác, trừ trường họp pháp ìuật củ quy dịnh khác". Không ai được lạm dụng quyền nhân thân cùa minh xâm phạm đen lựi ich cua Nhà nước, lọi ích công cộng, lợi ích họp pháp cua người khác. Mọi người cỏ nghía vụ tôn trọng quyền nhàn thân cua người khác.

Quyền nhan thân được hiểu dưới gốc độ pháp luật nói chung, đó là một dạng quyền cùa cá nhân trong lình vực dân sự. Dưới góc dộ pháp luật dân sự, QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI qUYềN nhân thân tRoNG Thương mại điện tử quyển nhân thân là tiên dề hĩnh thành nên quan hệ nhân thân. Quan hệ nhân thân là quan hệ giừa người với người về một giá trị nhân thân của cá nhân, tồ chức. Việc xác định một giá trị nhàn thân là quyền nhân thân phái được pháp luật thừa nhận như một quycn tuyệt đôi của một cá nhân hay tố chức. Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn lien với một chu the, về nguyên tắc không thể chuyển giao cho chủ thè khác. QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Đó là quyền dân sự tuyệt dổi.

b. Đặc diêm cơ ban của quyền nhân thân

Bộ Luật dân sự 2005 điều chinh các quan hệ nhân thân bang cách quy định những giá trị nhân thân nào được coi là quyền nhân thân, trinh tự thực hiện, giới hạn cùa các quyển nhân thân đó. Đồng thời, quy định các biện pháp thực hiện, bao vệ các quyền nhân thán ( Điều 25 BLDS 2005).                  ‘            ‘                   ‘

Các quan hệ nhân thân xuất phát từ QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ quyền nhân thân do Bộ Luật dân sự điều chinh có thề chia làm hai nhóm:

 • – Quan hệ nhân thân gắn với tài sàn;

 • – Quan hệ nhân thân không gắn với tãi sàn.

Những quan hệ nhân thân do Bộ Luật dân sự điều chinh có nhùng đặc điếm sau:

 • – Quyền nhân thân luôn gắn liền với một chù thể nhất định và không thề dịch chuyển được cho các chù thể khác. Tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định có thề được dịch QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ chuyên. Những trường hợp cá biệt này phải do pháp luật quy định (quyền công bố tác phẩm của tác già các tác phẩm, các đối tượng sờ hừu cóng nghiệp…).

 • – Quyền nhàn thân không xác định được bàng tiền – Giá trị nhàn thân và tiền tệ không phai là nhùng đại lượng tương đương và không thê trao đôi ngang giá. Các quyên nhân thân không gắn với tài san như danh dự. nhân phẩm, uy tin cua cá nhàn, danh dự. uy QUYỀN NHÂN Thân và phân loại quyền Nhân thân trong thương mại điện tử tin cũa tô chức; quyên đối với họ, tên; thay dôi họ tên: quyên xác định dân tộc, thay dổi dàn tộc; quyền đối với hĩnh ảnh; với bí mật dời tư; quyền kết hôn, ly hôn… (từ Điều 24 đến Điều51BLDS 2005).

 • – Luật dân sự ghi nhận những giá trị nhân thân được coi là quyền nhàn thân và quy định các biện pháp bão vệ các giá trị nhân thân đó. Mồi một chủ thề có những giá trị QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI Điện tử nhân thân khác nhau, nhưng được bão vệ như nhau khi các giá trị dó bị xâm phạm. Khi quyển nhàn thân bị xâm phạm thì chú thê có quyển tự minh cài chính, yêu cầu người có hành vi xâm phạm hoặc yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc người vi phạm chàm dứt hành vi vi phạm: xin lỏi, cãi chính công khai; tự minh cãi chinh trên các phương tiện thông tin dại chúng; yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu QUYỀN NHÂN THÂN Và PHÂn loại Quyền nhân thân TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tòa án buộc người vi phạm phái bồi thường một khoăn tiền dề bù đắp những tồn thất về tinh thần.

 • – Các quan hệ nhân thân gấn với tài sân là những giá trị nhân thân khi được xác lập làm phát sinh các quyền tài sân. Quyền nhàn thân là tiền đề làm phát sinh các quyền tài sân khi có những sự kiện pháp lý nhất định như tác giã các tác phẩm văn học. nghệ thuật, khoa học kỳ -thuật; quyển tác giá các sáng QUYỀN NHÂn thân Và phân loại quyền nhân thân TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ chế. kiêu dáng công nghiệp… được hương tiên nhuận bút; thú lao; được hường tiền do áp dụng các đối tượng sớ hừu công nghiệp nêu trên.

 • 1.2. Phân loại quyền nhân thân

Các quyền nhân thân có thể dược phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, mỏi tiêu chí thể hiện một khia cạnh pháp lý đặc thù. Thông qua các phàn loại này, chúng ta sẽ hiêu rõ hơn bán chất pháp lý cua từng loại quyên nhàn thân. Từ đó. QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ nhận diện được chính xác các hãnh vi xâm phậm và đề ra được phương thức báo vệ thích hợp.

Một. dựa vào cản cứ phát sinh mà các quyền nhân thân có thề phân thành nhóm các quyển nhân thân không gắn với tãi san và nhóm các quyền nhân thân gắn với tài sàn. Phân loại này được thê hiện tại khoan 1 Điều 15 BLDS 2005. Các quyền nhàn thân không gắn với tài sân được quy định từ Điều 26 đến Điều 51 BLDS 2005. QUyỀN nhân thân và phân loại QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Các quyền nhân thân không gắn với tài sân dược công nhận đối với mọi cá nhân một cách binh dảng và suốt dời. Các quyền nhàn thân này thể hiện giá trị tinh thần cùa chú thề dối với chinh bàn thân mình, luôn gắn với chính ban thân người đó và không thê chuyển giao cho chú thê khác, trữ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngược lại, các quyền nhàn thân gắn với tài san chi được xác lập cùng với sự hĩnh thành quyềN nhân thân và phân loại quyền nhân thân Trong thương mại ĐIỆN TỬ cùa một tài san vô hình (như tác phàm vãn học. nghệ thuật, khoa học, sáng chế…….

Đây là quyền nhàn thân cùa chù thể đối với tài sân vô hình mà người đó sáng tạo ra.

Việc phân loại này giúp chúng ta định hình rõ căn cứ và thời điểm xác lập các quyền nhân thân. Mỏi một chu thê đểu được công nhận một cách vô điều kiện các quyền nhân thân không gắn với tài sân. Tuy nhiên, đế được Quyền nhân thân và phân LOạI quyền nhân THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ thừa nhận các quyền nhân thân gắn với tài sân thi chủ thế đó phái chửng minh dươc sự tồn tại cùa loại tài sân vô hình do chinh minh sáng tạo ra.

Hai, dựa vào chù thế mang quyền mà các quyền nhân thân có thể dược phân thành hai nhóm là: Nhóm các quyền nhân thân cũa cá nhân và nhóm các quyền nhân thân của các chủ thế khác (không phãi là cá nhận). Các quyền nhân thân của cá nhàn bao gồm các quyển nhân QUYỀN nhâN Thân và phân loại quyền nhân thân troNg thươNg mại điện tử thân được quy định tử Điều 26 đến Điều 51 BLDS 2005 và các quyên nhân thân gắn với tài san được quy định tại Điều 738 BLDS 2005. Các quyền nhân thân cua pháp nhân, hộ gia đinh, tồ họp tác có thế bao gồm: quyền được bão vệ danh dự, uy tin (dược quy định tại Điều 604 và Điều 611 BLDS 2005).

Việc phân loại này giúp chúng ta nhận diện được chính xác nội dung năng lực pháp luật của từng chữ thề QUYỀN Nhân thân và phân loại quyền nHÂn THÂn trong THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ khi tham gia vào các quan hệ dân sự. về pháp nhân, hộ gia đinh và tồ họp tác cùng cần có tinh thần cũa riêng minh, có những giá trị phi vật chất, không định giá dược và không thể chuyền giao được cho chù thề khác. Và các giá trị đó cũng cần phai được bao vệ khỏi sự xàm phạm bất hợp pháp.

Ba, dựa vào dối tượng cũa quyền mà các quyền nhân thân dược phân thành nảm nhóm sau đây:

quyền nhân thân và phân loại quyền nhân thân trong thương Mại điện tử •»

 • – Nhóm các quyền cá biệt hoá chú thế, bao gồm: quyền dối với họ tên; quyền thay dổi họ tên; quyền xác dinh dân tộc; quyền dược khai sinh, khai tử; quyền dối với hình ảnh; quyền xác định lại giới tinh; quyền đối với quốc tịch.

 • – Nhóm các quyền liên quan đến thân thế của cá nhân, KhoThuVien.com

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hướng dẫn trẻ 4 5 tuổi khám phá môi trường xung quanh thông qua tổ chức hoạt động ngoài trời ở trường mầm non
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Quản Lí Đánh Giá Năng Lực Chuyên Môn Giáo Viên Dạy Học Sinh Khiếm Thị Cấp Tiểu Học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập hỗn hợp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ÁP DỤNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH TẠI HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh hòa bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
QUYỀN NHÂN THÂN VÀ PHÂN LOẠI QUYỀN NHÂN THÂN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart