rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao

rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao

fff

rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao

fff

rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao

fff

rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao

fff

rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao

fff

rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao

fff


-—a—c—————————

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHO A sư PHẠM Bộ .MÔN Sư PHẠM VẬT LÝRÈN LƯYẸN Kĩ NĂNG GIẢI BÀI TẠP VẠT LÝ

CHƯƠNG DÒNG DIỆN KHÔNG DỔI – VÁT LÝ 11 NÂNG C AO

€»»> ) l <«<?


Luận vãn tốt nghiệp Ngành: sư PHẠM VẠT LÝ Chuyên ngành: su’ PHẠM VẢ I LÝ – CÔNG NGHỆ

Giáo viên hirứng dẫn                 Sinh viên thực hiện

Thầy Bùi Quốc Bào Trần Thi Phuong Thảo I

Mã số sinh viên: 1117612

Lóp: TL1192A1

Khoá: 37

LỜI CẢM ON

Trên thực tế không có sự thành công nào mã không gắn liền với sụ hồ rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao trợ, giúp đờ dù ít hay nhiều, dù trực liếp hay gián liếp của người khác. Trong suối ihời gian lừ khi bai dầu học tập ơ giang dường dại học đến nay, em dà nhận dược rất nhiều sự quan tâm. giúp dờ cùa quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Với lòng biềl on sâu sắc nhât, cm xin gữi đèn quý thây cô ứ khoa Sư phạm trường đại học cằn Thơ dà cùng VỚI tri thức và tâm huyết cùa minh rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao truyền đạt vốn kiến ihức quý báu cho chúng cm trong ihời gian học lập lại trường. Dó là hành trang vừng chắc không chi giúp em hoàn thánh dề tài luận vãn tổt nghiệp mã côn lã nền tâng cho sự nghiệp cùa cm ớ lưomg lai.

Dạc biệt, em xin gứi lời biết om chần thành nhai đen thầy hưởng dẩn cùa em là thầy Bùi Quốc Bao. thầy dà quan tâm. giúp dờ vã tạo dộng lực cho em trong suốt thời gian làm đê tài rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao . Người thây đà truyền câm hứng nghiên cứu khoa học, đông thời cung càp rất nhiều kiến thức chuyên ngành dê giúp em không ngừng nâng cao khả năng chuyên môn cúa mình.

Cuôi lời, xin kính chúc quý thây cô dôi dào sức khoe và công lác lốl.

Em XUI chân thành cam on!

ST TH: Trần Thị PhưưnỊỊ Thào

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là còng trình nghiên cửu do chinh tôi thực hiện. Các số liệu, rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao kết quả phân lích trong luận văn là hoãn toàn trung thực và chưa tửng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào tnrớc đây.

Mọi tham kháo, trích dẩn đêu được chi rò nguôn trong danh mục lài liệu tham kháo của luận văn.

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 nám 2015 Tác già

I ran I hi Phương Thào

MỤC LỤC

PHẢN I: MỞ ĐÀU

 • 2.  MỤC TIÊU ĐẺ rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi –

vật lý 11 nâng cao TẢI

PHẤN II: NỌI DUNG

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ THUYÉT CỦA ĐẺ TÀI

 • 1.1.3  rác dụng của bài lập vậl rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện

không đổi – vật lý 11 nâng cao lý Irong dạy học vậl lý

 • 1.4  Quá trình giãi bài lập theo phương rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao pháp phân lích và phưomg pháp tông hợp. .8

 • 1.6.1  Kĩ năng rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi –

vật lý 11 nâng cao cũa học sinh trong giãi bài tập vật lý

CHUÔNG 2: VẬN DỤNG CÙA DÈ TÀI

 • 2.2.1       Chủ đêI:     Dòng     điện     không     đòi.     Nguôn

11

 • 2.2.2  Chu rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý

11 nâng cao đềlI: Điện năng và công suất điện. Định luật       Jun – Len-xơ

 • 2.2.4  Chú đề IV: Định luật Om đối với các loại mạch điện. Mac các nguồn điện

thành bộ

 • 2.4.1  Dạng 1: Ap dụng rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không

đổi – vật lý 11 nâng cao định luật Om cho đoạn mạch chi có vật dan

 • 2.4.2  Dạng 2: Tinh diện trơ tương dương cùa các diện trờ mắc nối tiếp hoặc

song song

 • 2.4.3  Dạng 3: Tinh diện trơ tương dương dối VỚI mạch cẩu cân bang hoặc mạch

cầu không cân bằng

 • 2.5.1   rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11

nâng cao Dạng 1: Tinh công suất cùa dõng diện

 • 2.6   Chù de III: Dinh luật Om đôi VỚI các loại mạch điện. Mac các nguồn điện thành bộ 38

 • 2.6.2  Dạng 2: xác định giá trị các đại lượng của dòng điện khi nguôn điện được

ghép thành bộ

PHẢN rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao

III: KÉT LUẬN

PHÀN I: MỜ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐẺ TÀI

Thế hệ tre là mầm xanh và Là nhùng vị chu nhân tương lai cua đất nước, vì vậy việc giáo dục đào tạo đà. đang và sỗ lã một nhiệm vụ hãng đâu trong thòi đại ngày nay. Đi đồi với sự nghiệp công nghiệp hóa. hiện dại hóa rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao dầt nước, nước ta dõi hoi ngành giáo dục phài đôi mến một cách mạnh mê, sâu sắc, toàn diện đè đào lạo ra nhùng con người có đày đù phàm chât, nàng lực, kiên thức, đáp ứng được những yêu câu cùa đàl nước trong lình hình mới.

Nghị quyêl hội nghị làn thứ IV Ban châp hành Trung ưimg Dâng cộng Sàn Việt Nam (khóa VII, 1993) dà chí rõ: ‘’Mục tiêu giáo dục – dào tạo phai hướng vào rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao dào tạo nhừng con người lao động, lự chữ sáng lạo, có năng lực giãi quyêl những vần đè ihưòng gặp. qua dó mà góp phần tích cực thực hiện mục tiêu lớn cua dất nước Lã dàn giàu, nước mạnh, xà hội công bàng, dân chủ, vân minh”. [3]

Nghị quvcl hội nghị lân ihứ II Ban chap hành Trung ưong Dáng cộng sán Việt Nam (khóa VIII, 1997), tiếp tục khẳng dịnh: “Phái dôi mới phương pháp rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao giáo dục dão tạo. khác phục lòi Iruyền ihụ một chiêu, ren luyện thành nep lư duy sáng lạo cũa người học. Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến và hiện dại vào quá trình dạy học. dam báo điêu kiện và ihời gian lự học, lự nghiên cứu cho học sinh, nhài là sinh viên đại học”. [2]

Như vậy, quan diêm chung về dổi mới phương pháp dạy học dã khăng dịnh. cốt lõi của việc đôi nun phưong pháp rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao dạy học môn vật lý ỡ trường THPT là làm cho HS học lập lích cực, chù động, chông lại thói quen học lập thụ động.

Các mục tiêu và nhiệm vụ cua trường TIIPT dược thực hiện chu yểu thông qua việc dạy học các môn học. Môn vật lý cùng như các môn khoa học khác ớ nhà trường phô thông, nó không chi trang bị hệ thống kiến thức cơ bán. hiện dại mà còn góp phẩn giáo dục và phái triền toàn diện người rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao học sinh.

Cấu trúc chương trinh VLPT lã hệ thống liên kết giừa ba bộ phận: kiến thức cơ ban cùa VLPT. các thi nghiệm VLPT. BTVL. Trong dó BTVL luôn giữ một vị tri dặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ dạy học vật lý bởi những lác dụng tích cực của nó:

BTVL giúp cho việc ôn tập đào sâu, mờ rộng kiến thức, hoặc có thề là điếm khới dầu dế dần đến kiến thức mới.

BTVL rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao là một phương tiện đề rèn luyện tư duy, giúp HS có nhùng đức tính tốt như tinh thần tự lập. tính cần thận, kiên trì. tinh thẩn vượt khó.

GVHD: Thầy Bùi Quốc Bảo

Trang 2

SVTH: Trần Thị Phương Thào

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Quan Hệ Kinh Tế, Chính Trị Hàn Quốc – Nhật Bản (1980 – 2013)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập quản lý đất nông nghiệp tại huyện yên định tỉnh thanh hóa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế cửa khẩu tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
xây dựng phục hồi sủa chữa bộ ly hợp ma sát
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Sold by
@ xcnguyen220
rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao
rèn luyện kĩ năng giải bài tập vật lý chương dòng điện không đổi – vật lý 11 nâng cao
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart