rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5

rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5

fff

rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5

fff

rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5

fff

rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5

fff

rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5

fff

rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHOA sư PHẠM BỌ MÓN TOÁN – NGÀNH GIÁO dục tiêu học

Formatted: bt>- spxrẹ:

Formatted: bt>- zo:rc sLUẬN VÀN TÓT NGHIỆP NGÀNH GIÁO DỤC TIẾU HỌC

í)ể tài:

RÈN LUYỆN Kỉ NÀNG LÀM VĂN MIÊU TẢ

CHO HOC SINH LỚP 4 VÀ 5

Giáo vtfn hưởng (tán

TỊ.S; Trẩu Ngiiyẽu Hương Thào

Sinh viển thực hiên:

Trâu Thị HÁug MSSV: 1110294

Lớp: SP Tiều học k37


LỚI C AM ƠN

Những ỉời dồn tiền này. em xin dược hây ro lòng biết ơn săn sắc tới cỏ ThS. Trần Ngiạẽn Iltrơng Thào, nguỳti dã nhiẽỉ lình hường dan. giúp dở em hoàn thành tuĩin vãn này. Nhãn dip này. em cũng rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5 xin đttực gửi den gia dinh, thầy cở giáo trong Khoa Sư Phợm nói chungtrang ũã mãn Toán, ngành Giảo dục tiên hục nôi riêng lời citin CỬI chăn thành vỉ dã thương yêu dộng viên, lao mọi diêu kiên cho em trong thời gian hục tãphoàn thành luân vãn.

Ọua dây. em c ùng xin dirơc c âm on các thầy cô giáo, các em hoc ì inh trường Tiẻn học Ngõ Ọưyền Thành pho Can Thơ dà góp ỳ. dộng viên rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5 , giúp dờ em trong quà trinh thực hiện và hoàn thành dề rãi.

MỘC dù dà cò nhiều cồ gàng, song luận vân sê khổng trành khôi những thìAi sót. Kỉnh mong các thấy cỏ và câc bạn góp ỹ.

Xĩn chờn thành câm ơn!

Cồn Thơ, ngày… tháng … nởm 2015

Người thực hiện

Tran Thị Hau;

DANH MỤC C ÁC TỪVIẼT TÁT

<<<123>>>

STT

KI HEU VÉT TAT

DIỄN GIAI

1

HS

rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và

2

GV

Giáo viên

3

TLV

Tãp làm vàn

4

SGK

Sách giáo khoa

5

Tr

Trang

6

TV

Tiếng Viet

7

BT

Đãi tãp

8

NXB

Nhà xuát ban

9__

VBI

Vớ bài tâp

DANH .MỤC CÁC B1ÉV BẢNG

Báng 1 -1: Hhệ tlking nội dung chương trinh TLV miêu tá lóp rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5 4

Bbãng 1-2: Hhê thống nội dung chương tnnliTLVmiài tá lớp 5

Bbãng 1 -3: Tthực nang giáng day van miãi tã ỡ nương ticu học ngõ quyên……-

Bbãng 1 -4: Tthực ưang hoc vân miêu ở tnrơng tiêu hoc ngõ quyên……………….-

(VHX: ỈV3 OHrJ IVl AVHr) HW IỌH

MỤC LỤC

MỚ DAU………………………………………………………………………………………………………………

1-  l.i do chon (lé rèn luyên kĩ năng làm văn miêu tả cho hoc sinh lớp 4 và 5 lài

 • 3.  Mục đích nghiên cữu………………………………………………………………………………………

 • 4.  Đối ttrơng và phạm vi nghiên cừu……………………………………………………………………

 • 5.  Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………………………………..

CHƯƠNG 1. Cơ Sơ Li LUN va ĩlRt TIẾN CUA VÁN DỀ NGHIÊN CƯU..

 • 1.1.1.  Vãn miêu tã…………………………………………………………………………………………..

1 1.2. Đặc điềm cua vàn miêu

 • 1.1.3. Van miêu tá trong trường Tiều hoe 1 rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5

văn 1

LJ.5. Đặc điãn tám li cùa học smh lõp 4 và 5 với việc dạy học văn mien ta 2”

 • 1.2.  Thực trạng vẽ việc rèn lnvện ki nang viết đoạn van mien tá ỜTrưóng Tiẻti

ằỌtNgộQttY.ầ…………………1.1.1

 • 1.2.2.  Nội dung kháo               …………………..

 • 1.2.4.  Thời gian và địa bàn khậọ rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp

4 và 5 tá

ULÍLKct quả kháo sát

1.2.6. Két Luân

12′ Thực trang Viet vàn miêu tã cho 11$ lớp 4.5 Tnrớng Tiêu hợc Ngó Quyên. 3”

c HƯƠNG 2. MỌT SO PHƯƠNG PILÁP RỀN LUYẸN M NANG LẤM VÁN

MIẼU TA CIIOIIỌC SINH LỚP 4.5

 • 2.1. Hiróng (lán hoc sinh xác (lịnli rõ dổi Itroìig của sail mien là3 rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5 .

2-   2. Ri-n (III) hoc sinh ki nang (Ịiian sal (lói lining sá

strsal………………………………………………………………………………………………………………

 • 2.2.3.  Hướng dẫn vá khích lệ HS sứ dựng nhicu rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả

cho học sinh lớp 4 và 5 giác quan de quan sát

2 2 4, Quan sát phái găn lien với lien tựớng. tuông tuong

2J L Rèn kỳ năng rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5 viét bái vặn cô bó cục chặt chẽ. lèn vặn phù hợp VÓI yèu cáu nối dung, thẻ loai vã kiẻu bài 58

KÉT H ẠN…………………………………………………………………………………………………………. –

TÁI LIE V THAM KHÁO

PHU LỤC 1

PHU rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5 LUC2

PHU LỤC 3

-MAY CÁU ERROR LA MÁY CAI TRONG BÃI EM XÓA BO THEO YÊU

CÀU CUA CÔ. VÃ CÓ DI CHUYÊN 121.=>113;………………..1.2 2 =>I 2

– MỤC LỤC CUA EM CHÍ LÁY 3 sơ TRƠ LẠI. KHÔNG LÁY TIÊU ĐẼ 4 SÓ NHA,

MÒ BÁU

1. Lỉ do chẹn đè tã

? I li li sir UOỈÙ4*U Ill’ll «11 rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5 ill*

? .       111…..till II lio|lil*ll 4*1111

V*. .»1111 till 11 Ili"llltll ttltl …………

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đa dạng dịch vụ thanh toán cước điện thoại di động tại tổng công ty dịch vụ viễn thông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quyền của nguyên đơn trong giải quyết các vụ việc dân sự ở huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ ecological footprint and the wealth of people from socioecological point of view
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) thực trạng xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã huyềntụng thị xã bắc kạn tỉnh bắc kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình điều khiển khí nén (nghề điện công nghiệp trình độ cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5
rèn luyện kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 và 5
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart