Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10

Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10

fff

Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10

fff

Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10

fff

Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10

fff

Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10

fff

Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10

fff

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT TAM HIẸP

Mã số:…………………………….

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỀN ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP 10 THÔNG QUA BÀI: MỘT số PHẠM TRÙ cơ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10

Người thực hiện: Hồ Thị Dung

Lĩnh vực nghiên cứu:

Phương pháp dạy học bộ môn: Giáo dục công dân

Có đinh kèm: Các sản phẩm không thê hiện trong bản in SKKN

□ Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 Mỏ hình □ Đĩa CD (DVD)        □ Phim ành □ Hiên vát khác

(các phim, ánh, sán phấm phân mêm)

Năm học: 2014-2015

 • I. THÔNG TIN CHUNG v’Ê CÁ NHÂN

1. Họ và tên: H’ô Thị Dung

 • 2. Ngày tháng năm sinh: 19/08/1981

 • 3.  Nam, nữ:Nữ

 • 4.  Địa chỉ: số nhà ISA tố 2 khu phố 2 phường Trảng Dài

 • 5.  Điện thoại: 0918721921           (CQ)/             (NR); Rèn luyện và

phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 ĐTDĐ:

 • 6.  Fax:                           E-mail:

 • 7.  Chức vụ: Giáo Viên

 • 8.  Nhiệm vụ được giao (quán lý, đoàn thể, công việc hành chính, công việc chuyên môn, giảng dạy môn, lớp, chủ nhiệm lớp,…):

Giảng dạy môn Công dân

 • 9.  Đơn vị công tác: Trường THPT Tam Hiệp

 • II.   TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

 • –  Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Thạc Sỹ

 • –  Năm nhận bằng: 2014

 • –  Chuyên Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 ngành đào tạo:Chính trị học

 • III.   KINH NGHIỆM KHOA HỌC

Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giáng dạy môn Công dân

 • – Số năm có kinh nghiệm:     9 năm

 • –  Các sáng kiến kinh nghiệm đầ có trong 5 năm g’ân đây:

 • –  Rèn luyện và phát triến kỷ năng giái quyết vấn đè cho học sinh lớp 12. Thông quan giáng dạy môn giáo dục công dân.

 • – Sơ đồ hóa môn giáo dục công dân

 • –  Vận dụng tình huống và giảng Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 dạy môn giáo dục công dân lớp 12

I. LÝ DO CHỌN ĐÊ TÀI

Nước ta đà và đang tiến hành CNH và HDH trên mọi mặt cùa đời sống xà hội tửng bước hội nhập với các nước trên thế giới, dấy lùi và từng bước xỏa bo nền kinh tế tập tiling quan liêu bao cấp tiến tới xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xà hội chữ nghĩa. Như Bác đà nói “Xây dựng xà hội chù nghĩa thi phái có con người xà Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của

đạo đức của môn GDCD lớp 10 hội chữ nghĩa”.

Vậy con người xã hội chu nghía dây lã gì? Chinh là con người “Vừa hồng vữa chuyên” hay chính là vừa có đức vừa có tài.

Ngày khai giáng đau liên cúa nước Việt Nam độc lập. Bác Hồ viết thư cho học sinh Bác khăng định “ Non sông Việt Nam có trờ nén tươi dẹp hay không, dàn tộc Việt Nam có trờ nên tươi dẹp hay không, dàn tộc Việt Nam cò bước tới đài vinh quang đế Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ớ công học tập của các cháu ”.(18)

Là người giáo viên giăng dạy mòn giáo dục công dân tôi luôn tâm nguyện làm sao giáng dạy cho những thế hệ học trò mình vừa ngoan vừa giỏi hay nói chinh xác là có đức mà học tập tốt khi bên cạnh sự phát triển kinh tế xà hội còn kéo theo nhiều tệ nạn xà hội lác động đen một phần nhó đạo Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 đức lối sống cùa cùa các em: như game online lối song thực dụng các trang wed đen đồi trụy, hút chích, dua dõi, lãng phi… Bẻ học trò minh tránh xa dược diều dô. rèn luyện cho minh nhừng dức tinh tốt. trơ thành những còng dàn tốt cò ích cho xà hội. Tôi đà chọn dề tài “Rèn luyện và phát triên dạo dừc cho hục sinh lóp 10 thông qua bài: Một sổ phạm trù cơ han cua đạo đức cua môn Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 GDCl) lớp 10” là đề tài nghiên cứu cua minh.

I. Cơ sỏ’ lý luận và thực tiễn của đẻ tài.

 • 1.1.  Cơ sờ lý luận

 • 1.2.  Một số quan niệm cơ bàn về dạo đức.

 • 1.3.  Có rất nhiều quan niệm khác nhau về đạo đức.

Theo Từ Điền Tiếng Việt thi đạo đức là: Một hiện tượng xà hội phán ánh các mối quan hệ hiện thực bắt nguồn từ bân thân cuộc sống của con người. Đạo đức là tòng hợp Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 nhùng quan điềm cua một xà hội. một tầng lớp xà hội, cua một tập hợp người nhất định về thế giới về cách sống. Nhờ đó con người điều chinh được hành vi cùa minh sao cho phú hợp với lợi ích cũa cộng đồng cùa xà hội.

Theo định nghĩa sách giáo khoa GDCD lớp 10 thi đạo đửc là: Hệ thống các quy tác. chuẩn mực mà qua đó con người tự nhận thức, tự giác điều chinh hành vi cũa minh cho phù Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 họp với lợi ích cùa cộng đồng và xà hội.

Đãng và Nhà nước ta nhấn mạnh “Đào tạo con người Việt nam phát triển toàn diện, có đức, trí, sức khóe, thầm mỳ và nghề nghiệp, trung thành với lý tường độc lập dân tộc và CNXH. hình thành bồi dường nhân cách, phẩm chất và năng lực cua công dân đáp ứng nhu cầu cua sự nghiệp xây dựng vã bao vệ tỏ quốc”.(22;23)

1.3 Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 .1. Các quan niệm rèn luyện và phát triển đạo đức.

Rèn luyện: Là luyện tập một cách thường xuyên đề dạt tới phẩm chất hay trinh độ ờ mức nào đó. hoặc rèn luyện thường xuyên nhùng đửc tính tốt cho học sinh.

Phát triển: Là khái niệm dùng dế khái quát nhũng vận dộng theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn gian đến phức tạp. từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 thay thế cái cũ. cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu.

Từ dó chúng ta hiếu được rèn luyện và phát triển đạo đức là như thế nào và mục đích cua nó lã gì.

2. Cơ sỡ thực tiễn

Đặc thù cua môn GDCD được xây dựng trên cơ sớ các môn khoa học khác như: Triết học, CNXH khoa học, Pháp luật học. dường lối chinh sách cùa Đãng và Pháp luật cua nhà nước,… Đặc biệt chương trinh GDCD Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 lớp 10 học kỳ hai là đạo đức học, vai trò cua người giáo viên làm sao cho các em hiểu được thế nào lã người có đạo đức, quá trinh hình thành và phát triển nhàn cách cũa một con người, các phạm trù cơ bàn của đạo đức. Muốn làm được điều đó thi giáo viên phai thiết kế bài giang làm cho học sinh thích thú môn học. trông ngóng đến hôm có tiết Còng Dân. Vi chúng ta biết rằng trong tư tưởng đại đa Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 số các em coi thường môn học này, nó là mòn phụ không thi tốt nghiệp. Vi vậy làm cho các em thích đà khó. hiêu được nội dung bãi học và vận dụng trong cuộc sống trơ thành thói quen cua các em lại càng khó hơn.

Theo khoan 1, Điều 27 của luật giáo dục quy định mục tiêu cùa giáo dục phổ thòng là: “Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức. tri tuệ. thâm mỳ và các kỳ nâng Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 cơ ban. phát triển cá nhân, tính năng động, sáng tạo. hình thành nhân cách con người Việt Nam xà hội chù nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân. chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên và đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bào vệ Tô quốc”

Trong chiến lược phát triển kinh tế – xà hội giai đoạn 2011 -2020. Đại hội dại biêu Đang toàn quốc lần thứ XI cho rằng: Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 “Chú trọng xây dựng nhân cách con người Việt Nam về lý tưởng, tri tuệ. đạo đức, lối sống, thể chất, lòng tự tôn dàn tộc, trách nhiệm xã hội, V thức chấp hành pháp luật, nhất là trong thế hệ trê”.

Với luận văn nghiên cứu khoa học tốt nghiệp Thạc sỳ cua Nguyễn Thị Hong Oanh trường Đại học Vinh năm 2009: Những giãi pháp nhảm nâng cao hiệu quã giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh THPT Chuyên Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 Phan

Bội Châu tinh Nghệ An

Hay Phạm Vàn Hòa với dề tài: Những giãi pháp cơ bân nhảm nâng cao hiệu quà giáo dục dạo đức lối sống cho Thanh niên thị xà Sa Đéc Tinh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay.

Các công trinh nghiên cứu khoa học trên về cơ bân rất có giá trị. nội dung và dối tượng nghiên cứu phong phủ. đa dạng. Tuy nhiên, thực tiền về rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 thông qua dạy học môn giáo dục Công Dân vần chưa có còng trinh nào nghiên cứu. Do đó. từ sự kế thừa cơ sờ lý luận cùa các công trinh nghiên cửu trước, tôi tiếp tục muốn góp phần làm rõ hơn về rèn luyện và phát triển đạo đức cho các em. Đặc biệt là học sinh lớp 10 khi các em vừa mới bước chân vào THPT với bao bơ ngờ khi mã các em chưa được trang bị những hãnh trang và kỳ năng sống, giao Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 tiếp mang giá đậm giá trị đạo đức.

III. THựC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Thực trạng

1.1 Khái quát vài nét cơ bàn về trường THPT Tam Hiệp

Lã một ngôi trường lâu năm, trên 50 mươi năm xây dựng và trường thành. Giàu truyền thống hiếu học, số lượng học sinh nhiều và đại đa số là con em công nhàn, nằm giữa các phường Binh Đa, Tam Hiệp, Tam Hòa và Tân Mai số học sinh gần Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 1500 của ba khối. Với đội ngừ giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tinh và tâm huyết với nghề, có thế nói răng đội ngũ giáo viên trường THPT Tam Hiệp là một trong những trường đạt chuẩn nhất về trinh độ chuyên mòn cùng như nghiệp vụ sir phạm ớ tinh Đồng Nai này. Trường với ba khối lớp 10,11.12. Mỗi khối có 10 lớp. Vi số lượng học sinh nhiều nên tỏi chọn :

Đối tượng tôi khao sát là 4 lớp Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10 10 trên tồng số 10 lớp cua khối 10 bao gồm các lớp sau: 10A1, 10A2, 10A3, 10A4. Trong đó lớp 10A1 và 10A2 là lớp chọn của trường.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cải thiện điều kiện làm việc tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý tài chính cho dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh nghệ an
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước tại trường đại học kinh tế quốc dân
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuẩn đoán và điều trị bệnh cho chó tại phòng khám của của công ty cổ phần marukan, tottori nhật bản
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10
Rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức của môn GDCD lớp 10
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart