sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật

Add your review

22.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

22.000

sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật

sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật

fff

sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật

fff

sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật

fff

sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật

fff

sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật

fff

sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHOA KHOA HỌC VÀ XÀ HỘI NHÂN VÀN Bộ MÔN NGỮ VĂN

NGlYÈNTHỊ THẺ BẢNG

SÁC THÁI VIỆT NAM

QUA MỌT SỎ BÀI THO NÔM ĐƯỜNG LUẬT

Luận vàn tốt nghiệp dại học Ngành Ngữ răn

Cán bộ hướng dẫn: Th.s. GV BÙI THỊ THỦY MINH

Cần Thơ, năm 2011

Í)É CƯƠNG TÔNG QUÁT

PHÀN MỞ ĐÀI

 • 1. Li do chon đề tài

 • 2.  Lịch sử van đề

 • 3.  Mục đích vẻn câu

 • 4.  Phạm vi nghiên cứu

 • 5.  Phương pháp nghiên cửu

PHÀN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: THƠ NÒM ĐƯỜNG LUẬT TRONG NÉN VĂN

CHƯƠNG TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

 • 1.1.  Sự ra đời của chừ Nòm

 • 1.2. Thơ Nòm sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật Đường luật trong nen vãn chương trung đại Việt Nam

 • 1.2.1.  Đói nét về thơ Đường luật

 • 1.2.1.1.  Khái niệm về thơ Đường luật

 • 1.2.1.2. Nhùng quỵ định trong thơ Đường luật

 • 1 2.2. Cờ sớ hình thành và phát triền thơ Nôm Đường luật

CHƯƠNG 2: NGUYỀN TRÃI, NGUYỀN BÌNH KHIÊM VÀ HÒ XI ÂN HƯƠNG VỚI THẺ LOẠI THO NÔM ĐƯỜNG LUẬT

 • 2.1. Nguyền Trài, Nguyền Binh Khiêm và Ho Xuân Hương, những cây bút tiêu biêu cho thề loại thơ Nôm Đường luật sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật từ thể kỳ XV đến đầu thế ký XIX

 • 2.1.1.  Nguyễn Trài, nhà thơ mớ đầu văn học cồ điền Việt Nam

 • 2.1.2.  Nguyền Binh Khiêm, người ke thừa và phát triển thơ quốc âm

 • 2.1.3.  "Bà chúa thơ Nôm” – Hỏ Xuân Hương

 • 2.2. Nguyễn Trải. Nguyễn Binh Khiêm vã Hồ Xuân Hương với thề loại thơ Nôm Đường luật

 • 2.2.1.  Thơ Nôm thê hiện nồi ini đời. the sự

 • 2.2.1.1.  Cam hứng sáng tác cùa Nguyễn Trãi. Nguyễn Bỉnh Khiêm và Hồ Xuân Hương

 • 2.2.1.2.  Thơ sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật Nôm Đường luật của Nguyền Trái, Nguyền Binh Khiêm và Hỗ Xuân Hương thè hiện cảm xúc đa dạng

 • 2 2.2. Nguyễn Trãi. Nguyễn Binh Khiêm và Hồ Xuân Hương – nhũng người binh dãn hóa thơ Nôm Đường luật

CHƯƠNG 3: SÁC THÁI VIỆT NAM QUA MỌT SÓ BÀI THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT

 • 3.1.  Thơ Nôm Đường luật, nơi hội tựu nhùng nét dặc trưng của đất nước Việt Nam

 • 3.1.1.  Săn vật của lãng quê Việt Nam

 • 3.1.2.  Đới sống cùa người Việt

 • 3.1.3.  Biêu sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật tượng Làng quẻ vã văn hóa truyền thong Việt Nam

 • 3.1.3.1. Biêu tượng của lãng quẽ Việt Nam

3.1.3 .2. Văn hóa truyền thống Việt Nam

 • 3.1.3.2.1.  Trò chơi dân gian – nét vãn hóa dân tộc giàu băn sac

 • 3.1.3.2.2.  Phong tục giao tiếp của người Việt xưa

 • 3.1.4.  Đĩa danh Việt Nam

 • 3.2.  Tinh cách người Việt Nam trong thơ Nỏm Đường luật

 • 3.2.1.  Cười, một nét đặc trưng điên hĩnh của tinh cách Việt Nam

 • 3  2.2. Triết lí sống tuân sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật theo tự nhiên vã thiên về nhìn dời ờ mặt tích cục

  • 3.3.  về phương diện hình thức của thơ Nòm Đường luật

   • 3.3.1.  Thơ Hàn luật chen lục ngôn

   • 3.3.2.  Cách ngắt nhíp không theo quy tác thơ Đường

  • 3.4.  Ngôn ngừ thơ Nòm Đường luật

   • 3.4.1. Ngôn ngừ thuần Nỏm

   • 3.4.2.  Khẩu ngừ Việt Nam trong thơ Nôm Đường luật

   • 3.4.3.  Ngôn ngừ vãn học dãn gian trong thơ Nòm Đường luật

    • 3.4.3.1.  Ca dao Việt Nam

    • 3.4.3.2.  Tục ngừ. thành ngữ Việt Nam

    • 3.4.3.3.  Câu đồ dân gian

   • 3.4.4.  Tir láy sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật . một đặc sac riêng của ngôn ngừ Việt

3.5. Điển trong thơ Nôm Đường luật

 • 3.5.1.  Điên âm thuần Việt

 • 3.5.2.  Điền, một bộ phận Hãn Việt và một bộ phận tiếng Việt

KÉT LUÂN

PHẢN MỞ ĐÀU

1. Lý do chọn đề tài

Ớ Việt Nam thơ Đường luật rất phổ biến qua nhiều thế ký. ngoài những sáng tác bồng chừ Hán người xưa còn sứ dụng chữ Nôm đề Làm thơ luật Đường. Nhiều nhà nghiên cini cho ràng: “Từ khỉ sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật ỏng Nguyên Thuyên khới xướng việc dùng thơ Nôm. thì trong văn học Việt Nam đà cỏ được một lôi thơ riêng gọi là thơ Hàn luật phòng theo luật thơ dời nhà Đường. Trung Qttồc" [17; tr.5]. Nhiều tác giá tèn tuổi như: Nguyền Trài. Nguyền Binh Khiêm. Ho Xuân Hương, Nguyền Khuyển. Tran Te Xương… làm thơ Hàn luật rat hay. thơ của họ có mâu sắc riêng so với thơ Đường, đó Là sác thái Việt Nam sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật . Một nhà nghiên cứu đà nhộn xét rồng: “Thơ Hồ Xuân Hương vừa rất Đường vừa rất Việt, mà Việt dân gian chứ không phải Việt bác học ” [30: tr. 105].

Các thi nhân Việt đã Làm cho nhùng thứ vay mượn từ vỗn hoc nước ngoài ngây câng thích hợp VỚI đẩt nước. con người Việt bang những phương thức, phirơng tiện, chất liệu… tiếp thu vã đồng hóa tir các thê loại dãn gian. Vi như Truyện Kiều sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật cùa Nguyễn Du. tác giã dựa vào nội dung Đoạn trường tân thanh cùa Thanh Tâm Tài Nhân (người Trung Quốc), dùng thê thơ lục bãt. một thê thơ của dãn tộc. VỚI cãi tâi của Nguyền Du đà t«ạo dựng một kiệt tác vãn chương Truyện Kiều, một tài sán tinh thần cùa người Việt, mang hồn Việt, giọng diệu Việt và Phạm Quỳnh từng nói: “Truyện Kiều còn. tiếng ta còn. Tiếng ta còn. nước ta còn ". sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật

Bèn cạnh dõ. chúng ta có thè thấy lất nhiều bài thơ Nỏm Đường luật dược tuyển chọn giảng dạy trong sách giáo khoa ngữ văn ờ nhiều cấp học từ phồ thông cơ sở đến đại học. Với tam ảnh hướng sâu rộng của thơ Nòm Đường luật vã xuất phát từ sự yêu thích những trang thơ của có nhãn, lòng tự hão dãn tộc đà tạo động lực thúc dày chúng tòi tiến hành nghiên cứu dé tài sắc thái I iệt Nam qua một so bài thơ sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật Nôm Đường luật. Thông qua việc nghiên cứu đề tài này. người Viet rat mong có thê góp chút hiên biết, suy nghi, nhìn nhận van đề thuộc về thơ Nỏm Đường luật.

2. Lịch sử vấn đề

Đẻ tài Sắc thái Việt Nam (Ịna một số bài thơ Nôm Đường luật không phải lã đề tài mới lạ chưa ai bàn đen. Có rat nhiều còng trình nghiên cứu đã đề cập đen đề tài này ờ nhiều khía cạnh khác nhau, rất sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật cõng phu và sâu sác. Cùng có không ít nhùng cóng trinh chi giới thiệu một cách sơ hrợt khái quát, chứ không đi sâu vào phân tích, trinh bây cụ thẻ.

Trong Thơ Việt Nam – Thơ Nỏm Đường luật từ thế ký- XV đến thế ký- XIX, nhã xuất băn Thuận Hỏa. 1997. do Hã Xuân Liêm sưu tam và biên soạn, đã có những dóng góp ý nghía khi bàn về thơ Nôm Đường luật. Tuy chi với mục đích sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật sưu tầm thơ và khao cứu một số thơ cố làm theo luật Đường, nhưng trong phần Lược kháo tịch sử Hà Xuân Liêm đà trinh bây về sự ra đời và quá trinh phát triển của thơ Nỏm Đường luật. Trãi qua một thời gian dâi. thơ Nòm Đường luật vần được nhiêu nhà nho yêu thích và sừ dụng nhưng họ vẫn không thoát khới những ảnh hướng thơ ca Trung Hoa một cách sâu đậm về đe tài. hĩnh thức, ngón ngừ. sử dụng nhiều điền sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật … Sang thế kỹ XIX. một thời kì vàng son cùa thơ Nòm Đường luật cá về số lượng và chat lượng, với một lực lượng sống tác đòng đào. tiêu biểu: Bã Huyện Thanh Quan. Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Khuyến. Trần Tể Xương… Và không chi có đội ngũ tác giã kê trên, “chúng ta có hàng trăm thì gia khác, người nào ý tưởng cùng phong phú. Các thi nhân thời này không còn dùng nhiều Hãn rủn hoác phong dịch sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật một cách rụng rề nừa. Đa so đà rận dụng hết năng tực đê làm cho thơ Việt trớ nên có tinh cách đặc biệt. Y thơ đà thoát ly hãn thơ Trung Quốc. Thì nhãn quay rê khai thác những phong cánh, tình lừ cùng lư duy cùa người Việt Nam ” [17; tr. 13].

Tác giã kết luận: “Tóm lại thơ quốc âm phôi thai lừ thời Trần, chịu ánh hường nhiêu cùa Trung Ọuôc, qua đèn thê kỹ XV sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật và thê XVI, thơ mới thành lập rà thế lục ngôn ra dời. tạo ra lồi thơ đặc biệt cùa ta: đến thể ki XVII rà thế kỹXVIII. thơ dan dần thoát ly anh hương Trung Quốc dê tiến đến chồ thịnh đạt hoàn toàn ờ the ki XIX. với nhiều án thơ rất có giã trị ”(17: tr. 14],

Trong bài nghiên cứu Cha ông ta dà rận dụng các thê loại rủn học Trung Quốc như thế nào rào thơ Nôm cùa sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật Trương Chính (Tạp chi văn học. số 2- 1973) trong Tuyên tập 40 năm tạp chi văn học

I960 – Ỉ999. tập 2. vãn học co – cận đại

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng hoạt động cho vay hội phụ nữ tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á – chi nhánh huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển nền kinh tế tuần hoàn của hà lan và bài học kinh nghiệm cho việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật
sắc thái việt nam qua một số bài thơ nôm đường luật
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart