SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO

fff

Sáng kiến kinh nghiệm nám 2015

Trường TIỈPT chuyên Lương Thê I inh

sở GIO DỤC V Óo TẠO ĐỔNG NẠI TRƯỜNG THPT CHUỸN LƯƠNG THÊ VINH

M số:…………………………..

ị Do HĐKH Sớ GD&ĐT ghi)

SNG KIÊN KINH NGHIỆM

HƯỚNG DÂN HỌC SINH HỌC TẬP NGOẠI KHĨA MƠN ĐỊA LĨ QUA HÌNH THỨC TIÊN HNH DU KHẢO

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Dung Lĩnh vực nghìn cứu:

Phương php dạy học bộ mơn: Địa lĩ

(7 đinh km: Ccsdn phẩm khơng thê hiện trong bàn in SKKN

Trường THPT chuyên Lương Thê I ‘inh

□ Mơ hình □ Đĩa CD (DVD SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO ) □ Phim ảnh □ Hiện vật ktíc

ịỉc phim. ảnh. sàn phẩm phàn mém)

Năm học 2014 – 2015

MUỈC LUỈC

PHẦN 1 : MỞ ĐẦU

PHẦN 2 : NỘI DUNG NGHIÊN cửu

Chương 1 : Cơ SỜ LÍ LUẬN

 • 1.1. Quan điềm đối mới giáo SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO dục

4

Chương 2 : KET QUẢ NGHIÊN CỨU

 • 2.1. Thực trạng dạy và học Địa Lí hiện nay trường THPT và việc thực

hiện ngoại khóa, du kháo………………………………………………………………

 • 2.2.  Giới thiệu chuông trình ngoại khóa đã tiên hành……………………………..15

 • 2.3. SÁNG KIẾN kINh nghiệm hướng dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO Kêt quá cùa chuyên ngoại khóa -du kháo 28

PHẦN 3 : kết luận – ĐÈ XI ẤT – KIÉN NGHỊ

Đe xuất – khuyến nghị………………………………………………………………………..38

Định hưởng thực hiện trong các năm sau

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

PHẢN 1

MỜ ĐÀU

 • 1. Lý do chọn đề tài

Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) lã một yêu cầu tất yếu. cớ tinh đột phá và đông vai trò quan trọng quyết SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHAO định chât lượng cà quá trình dạy học. Đây cũng là nhiệm 1Ị trọng tàm. xuyên suốt trong việc thực hiện đôi mới chương trinh, sách giáo khơa ờ bậc phờ thông.

Các nhà khoa học giáo dục cho răng, khi đôi mới PPDH, giáo viên phài biết vận dụng các phương pháp phù hợp với năng lực. hứng thú. nhu câu cua học sinh. Hứng thú là yếu tô có nghĩa to lớn không chi trong quá trinh dạy học mà cà SÁNG KIẾN KINH nGhIỆM HƯỚNg dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHAO đôi với sự phát triên toàn diện, hĩnh thành nhân cách cúa học sinh. Hứng thú sè dản tới tự giác. Hứng thú và ụr giác là hai yêu tô tâm lý dám báo tinh tích cực và dộc lập sáng tạo trong học tập. Nêu học sinh được độc lập quan sát, so sánh, phân tích, khái quát hóa các sự kiện, hiện tượng thi các em sè hiêu sâu săc bài học vả hứng thú học tập.

Một trong những cách tạo ra SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO hứng thú học tập rất hiệu quá cho học sinh đó là cho các em học tập trực liép ngoài thực lê, thông qua các chuyên du kháo, hoạt động ngoại khóa. Làm sao dè có thê tiên hành những chuyến di như thè một cách hiệu quá. liểt kiệm mà lại thật sự thiết thực, bò ích?

Xuất phát từ thực tế đòi hói, cũng với nhu cầu học lập liên môn trong xu hướng lích họp, dôi mới giáo dục. trường THPT chuyên SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO Lương Thè Vinh đà tô chức Chương trinh giáo dục trực quan về sinh thái- văn hóa- địa lý- lịch sư Đông Nai cho các Đoàn viên và học sinh trường THPT chuyên Lương Thè Vinh, trong đó có sự tham gia cua lò bộ môn Địa Lý, vào tháng 7 2014 vừa qua.

Trong phạm vi đê lài nhò nãy xin trinh bày lại cách thức lô chức, hiệu qua cua chuyến ngoại khóa – du kháo cũng như những kinh nghiệm chúng lòi dúc nil SÁNG KIẾN KiNh nGhIỆM hướng dẫn học SINH học tập nGoẠI khóa môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO được thông qua chuyên đi trên.

 • 2. Muc đích nghiên cứu

– Tìm hiểu cơ sở lý luận của đề tài, làm rò mục đích, ý nghĩa, yêu càu của việc đói mới hình thức tố chức trong dạy hoc Đia Lí.

 • – Phân tích thực trạng giáng dạy chương trinh Địa Lý trong nhã trường PT hiện nay về các hoạt động học tập ngoại khóa, nguyên nhân cứa thực trạng trên.

 • – Giới thiệu chương trình học tập ngoại khỏa mà tổ Địa lý SÁNG KIẼN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn hỌc SINH học tập Ngoại khóa môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẼN HÀNH DU KHAO đà tiến hành ngoại khóa cùng với các môn khác trong quá trinh liên món dạy học. Kết qưã của chuyến đi.

 • – Rút kinh nghiệm. Đề xuất một số giãi pháp.

 • 3. Phương pháp nghiện cứu :

 • ■ Phương pháp tham khảo, nghiên cứu tài liệu

 • ■  Phương pháp sưu tầm. lưu trừ. xử lý thông tin

 • ■ Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp

 • ■ Phương pháp kháo sát. thực nghiệm

4? Giới liaiẳ của (lệ tài;

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO " Phạm vi nghiên cứu :

 • Đề tài giới hạn việc nghiên cứu. tìm hiếu và mở rộng kiến thức về việc tồ chức dạy học ngoại khóa mòn Địa lý thông qua chuyến đi thực te do trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tổ chức tháng 7’2014.

" Đối tượng nghiên cứu :

 • Học sinh lớp 11.12 tham gia chuyến du khảo – ngoại khóa.

 • – Chương trinh du kháo do trường THPT chuyên Lương Thế Vinh tổ chức.

5. Lich sừ nghiên SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn đia lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO cứu vấn để:

Nhìn chung trên thế giới, dạy học theo dự án xuất hiện từ khá sớm. Từ thế ki XIX. trên thế giới, dạy học dự án đà được vận dụng dưới nhiều hĩnh thức khác nhau. Tại Việt Nam. năm 2004. dạy học dự án được triên khai bồi dường cho giáo viên và tiên hãnh thí diêm bằng hình thức đưa công nghệ thông tin vào dạy học thông qua chương trinh “Dạy học hướng tới tương lai” do Công SÁNG KIẼN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI kHóA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẼN HÀNH DU KHẢO ty Intel Việt Nam phôi hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tiến hành.

ơ cấp trung học phố thông, việc nghiền cứu quan diêm tích hợp trong quá trinh dạy học cũng như thực hiện dạy học theo dự án – hoạt động ngoại khóa chưa được thực hiện một cách hệ thong, đầy đũ. Tuy nhiên trong những năm gần đây, do yêu cầư cũa xà hội,

Trường THPT chuyên Lương Thê I ‘inh nhiều nội dung mới đà được tích hợp vào môn học. xu hướng tích hợp SÁNG KIẼN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SiNh học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẼN HÀNH DU KHẢO thường là lỏng ghép trong các nội dung cũa các môn học có liên quan với nhau như Vãn- Sũ- Địa. Toán – Tin v.v… và thường được tiên hãnh trong các tiết dạy trên lớp. Còn các giờ học ngoại khóa hay kế hoạch dạy học theo dự án thì trên thực tế chưa xuất hiện nhiều, số lượng các dự án dạy học còn rất ít. dự án tích hợp liên môn còn ít hơn. Trên phạm vi địa bàn tinh Đổng N ai SÁNG KIẼN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẼN HÀNH DU KHẢO . thực hiện xu hướng Dạy học theo dự án tiến hành dưới hình thức ngoại khóa này là điều hoãn toàn mới mẽ. Theo thông kê của Sờ Giáo dục và Đào tạo. Sờ Khoa học và cóng nghệ thi đây là dự án đâu tiên. Trong phạm vi trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, đây cùng là dự án tiên phong tiến hãnh, và có thê nói, thực hiện khá thành công.

PHÀN 2

NỌI DUNG NGHIÊN cứu

CHƯƠNG 1

Cơ SỞ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIếN hành Du Khảo lý luận

1.1. Xu hướng chung cua công cuôc đôi mói giáo dục hiện nay

Trước yêu cầu cúa xà hội hiện nay, các quan niệm về giáo dục đà có sự thay đỏi căn bân. dần đèn nội dung, phương pháp dạy học cũng thay đỏi theo. UNESCO đà nêu ra 4 tiự cột của giáo dục thế ki XXI. đó là “Học _ đê biết, học đề làm. học đê chung sống, học đê khăng định mình”, đồng thời SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO yêu cầu “giáo viên cần triệt để sử dụng các thiết bị và phương pháp giăng dạy mới nhất” “nhằm làm cho mồi người trở thành người dạy và kiên tạo nên sự tiên bộ vãn hóa của bân thân”. Theo đó. nhiệm vụ cũa nhà trường là phái đão tạo những con người có năng lực tự học, tự bôi dường tri thức, người giáo viên “dạy chừ đổno thời dạy cả kì nãng. tri thức, thái độ đê con người có thê thích SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO nghi, sáng tạo cuộc song”.

Tuy nhiên, chất lượng giáo dục ờ nước ta hiện chưa bắt kịp được yêu cầu của thời đại mới. Tình hình thế giới và Việt Nam hiện nay đặt ra yêu cầu phái đôi mới giáo dục một cách toàn diện theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh thông qua việc sử dụng các phương tiện, phương pháp hiện đại phủ hợp với tửng bộ môn. trong đó có môn Địa Lí.

Nhìn một cách SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO hệ thống việc đôi mới PPDH. các nhà khoa học GD cho rằng, cần nhấn mạnh đến việc dạy và học tích cực. Nếu đặt vấn đề lấy người học lãm tiling tâm trong quá trinh GD thi diêm xuất phát phải là từ hoạt động học đẽ xác định hoạt động dạy. Như vậy thì yêu câu học rích cực được đặt ra trước khi xác định dạy học tích cực theo nghĩa dạy đê HS học tích cực.

Học tích cực có các đặc trưng chinh: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU GV: Nguyễn Thị Thanh Dung         riy 7 XÁ

KHẢO

Học độc lập: là sự vận động nào cùa HS. sự vận động của tư duy đê hoàn thành nhiệm vụ nhận thức. Học độc lập được tảng cường qua việc tạo ra cơ hội kinh nghiệm kích thích động cơ học của HS. kích thích sự tò mò, phát niên sự tự tin và ựr lập của HS.

Học tương tác: lã cách thức tiếp nhận thông tin thông qua tương tác. thực hành. Tương tác ở đây được hiêu là qua các SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập Ngoại khóa môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO giác quan đôi với các đói tượng không chi lã con

Trường THPT chuyên Lương Thê 1 ‘inh người mà còn là các vật thề. Học tập tương tác đối lập với học tập thụ động. Lối học này chí thông qua quan sát, chi nghe thòng tin.

Học hợp tác: lã kiểu học tương tác. song chú trọng sự phối hợp với nhũng người khác. Đây lã hĩnh thức làm việc theo nhóm. Các thành viên có quan hệ phụ thuộc lần nhau, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập nGoẠI khóa môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO củng giúp nhau giãi quyết các khó khăn nãy sinh trong học tập. Hoạt động học tập này giúp HS vừa đạt được thành tích học tập vừa phát triên mối quan hệ xà hội.

Trong nhùng thập kỷ qua. nền giáo dục Việt Nam có nhùng bước phát triên lớn. đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào nâng cao dân tri. đào tạo nhân lực cho công cuộc xây dựng, bão vệ và đôi mới đất nước. Nhưng dõng thời SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập ngoại khóa môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO vần còn ân chửa nhiều yếu kém. bất cập.

Nước ta đang trong quá trinh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự phát triên nhanh chóng của khoa học và công nghệ, khoa học giáo dục vả sự cạnh tranh quyết liệt trên nhiêu lĩnh vực giừa các quốc gia đòi hói giáo dục phái đôi mới. Thực chat cạnh tranh giừa các quốc gia hiện nay là cạnh tranh về nguồn nhân lực và về khoa học vã công nghệ. Xu thê chung của thê SÁNG kiến kinh nGhIỆM hướng dẫn học SINH học tạp Ngoại KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO giới khi bước vào thê ki XXI là cẩn tiên hành đỏi mới mạnh mè và cãi cách giáo dục.

Trước thực tế trên. Nghị quyết Đại hội Đãng toàn quốc lần thứ XI đà xác định "Đôi mới căn bản, toàn diện nền giảo dục theo hưởng chuẩn hoá, hiện dại hoả, xà hội hoá, dân chù hoá và hội nhập quốc tế""Phát triển nhanh nguồn nhân lực. nhát /à nguồn nhản lực chat lượng cao, tập trung vào SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM’ HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHOA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIÊN HÀNH DU KHẢO việc dôi mới cởn bân và toàn diện nền giảo dục quốc dân".

Quan diêm chi đạo đỏi mói căn bàn. toàn diện giáo dục phô thông là chuyên mạnh quá trinh giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triên toàn diện nàng lực và phàm chất người học. Học đi đỏi với hãnh: li luận gắn với thực tiễn: giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đinh và giáo dục xà hội.

Cũng với việc đôi mới chương trình SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập ngoại khóa môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO và sách giáo khoa, đòi hỏi phái có sự đỏi mới phương pháp dạy và phương pháp học. Trong quá trinh dạy học. giáo viên phái lựa chọn các hình thức tô chức phủ hợp đê hướng học sinh đến sự tích cực chiêm lình, lình hội tri thức đê làm chủ nhùng kiên thức cân có. từ đó đào tạo thè hệ trê có thói quen học tập suốt đời nhẩm giúp các em thích ứng với thời đại khoa học kì thuật phát triên như vũ bào hiện SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập ngoại khóa môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO nay.

Thực tế nhùng năm qua cho thấy, trong giáo dục phô thông ờ nước ta, sự gắn bó

Trường TIỈPT chuyên Lương Thê I inh giữa “học” và “hành”, giừa lý thuyết và thực tiền, giừa bài học và sự liên hệ với đời sống – xà hội… chưa thật sự được quan tâm đúng mức. Phân lớn học sinh còn bờ ngờ trước các tình huống, sự kiện thực tế, đặc biệt là nhũng vấn đề mỏi trường của địa phương, hoặc không quan tâm đến SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHAO nhùng giá trị di sân thiên nhiên, lịch sử. vãn hóa mà địa phương minh có… Học sinh càng ít cơ hội được hĩnh thành và rèn luyện kỳ năng phân tích, giãi quyết nhùng vấn đề thực tế, kê cã kỳ- nâng sống. Trong khi đó, chúng ta hoàn toàn có thê tạo cơ hội đê học sinh có được những kinh nghiệm đó thông qua dạy học bộ mòn bằng các hình thức dạy học ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI Khóa môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO .„ Hơn nừa. nhiệm vụ cùa giáo dục vi sự phát triên bên vững lã tạo nên các thê hệ trê có đầy đũ kiên thức, kỳ nâng và hành vi phục ỊI sự nghiệp phát triển bền vừng của đất nước và của địa phương. Việc dạy và học dựa trên thực tiền địa phương chinh là cách tiêp cận hiệu quá đê đạt mục tiêu thực hiện nhiệm vụ trên.

1.2. Quá trình nám tri thức của hoc sinh

Nhận thức là sự SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO phản ánh thế giới khách quan vào bộ óc của con người. Ban đầu, nhận thức còn đơn giản, cùng vơi sự phát triển ciỉa xà hội, nhận thức của con

GV: Nguyễn Thị Thanh Dung

riy 9 XÁ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập hỗn hợp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thep da toi the day nhicalai axtoropxki
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh quảng nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG dẫn học SINH học tập NGOẠI KHÓA môn địa lý QUA HÌNH THỨC TIẾN HÀNH DU KHẢO
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart