Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS

Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS

fff

Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS

fff

Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS

fff

Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS

fff

Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS

fff

Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS

fff

Sáng kiên kinh nghiêm: Môt sồ giãi pháp trong giáo diíc đao đức ở mòn GDCD bâc THCS

Sơ Lược LY LỊCH KHOA HỌC

 • I.   THÒNG TIN CHUNG VÈ CẢ NHÂN

 • 1.       Họ và tên: Nguyền Hữu Thọ

 • 2.       Ngày tháng năm sinh: 08 06 1978

 • 3.      Nam. nừ: Nam

 • 4.       Địa chi: ấp 2 – Thanh Sơn – Định Quán – Đồng Nai

 • 5.       Điện thoại: 01657454754 (CQ)               (NR): ĐTDĐ:

 • 6.       Fax:                    E-mail: [email protected]

 • 7.       Chức vụ:

 • 8.       Nhiệm vụ đuợc giao: giáng dạy môn Địa lí và sinh học. tò trưởng chuyên mòn.

 • 9.       Đơn vị công tác: Trường THCS – THPT Tày Sơn

II.         TRÌNH DỌ ĐÀO TẠO

<<<123>>>

Học vị ( Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS hoặc trinh độ chuyên môn. nghiệp vụ) cao nhất:CĐSP

Năm nhận bằng: 2001

Chuyên ngành đào tạo: Địa – Sinh

III.

KINH NGHIỆM KHOA HỌC

10. Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: giảng dạy mỏn Đia li vã Sinh học. tổ trưởng chuyên môn.

11.

Đon vị còng tác: Trường THCS – THPT Tây Son

Số năm có kinh nghiệm: 15năm

Các sáng kiến kinh nghiệm đà có trong 5 năm gần đây:

+ Long ghép giáo Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS dục phòng ehong TNXH vào mòn GDCD 7- 9 trường THCS Tay Sơn.

+ Một số phương pháp sử dụng videoclip trong giăng dạy môn Địa li lớp 8 và 9.

+ Sư dụng tranh ánh đê giúp học sinh học tot hơn ớ mòn Địa lí 6.

+ Biêu đồ và cách nhận dạng đê vé các loại biêu đo

 • I. LÍ DO CHỌN ĐE TÀI.

Nhân cách con người được hình thành không phài chi chịu tác động cua một yếu tố. mã Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS nó chịu tác động cùa rất nhiều yếu tố, “Tiên học lề – Hậu học vãn” câu triết li ấy đà và sè tồn tại Sủns kiến kinh nghiêm: Jôt số giãi pháp trong giáo due đao đức ờ môn GDCD bác THCS mãi mài và vĩnh hẳng với nhân loại.

Đạo đức lã một phạm trù triết học. nếu nói đúng nghĩa cua nó: E)ạo đức bao gồm nhiều tính cách của con người như: Tự tin. tự chữ. tinh khoan dung, lóng độ lượng … Vậy một người có đạo đức phái là người như thế nào? Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS Đạo đức được hình thành ra sao? Đạo đức có phái là vốn có cũa con người hay không? Hổ Chi Minh đà từng nói:

"Hiền (lữphái đâu là tính sần

Phần nhiều (logiáo (lục mà nên"

Ớ học sinh bậc THCS các em bước vào tuổi dậy thi. giai đoạn bẳt đầu hình thành nhân cách của một con người, thi sự giáo dục nhân cách cho các em đóng một vai trò cực ki quan trọng.

Trong Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS thời đại đỗi mới kinh tế. mở rộng quan hệ ngoại giao cùa đất nước, thì sự pha trộn giữa văn hóa Tây Âu và văn hóa Phương Đông là điều không thề tránh khôi, đó là một tất yếu khách quan.

Khi văn hóa Phương Tây du nhập, sự bùng nồ cùa ngành công nghệ thông tin thi cùng đồng nghĩa với việc mai một nền văn hóa Phương Đòng mã trong đó có vãn hóa nước nhà.

Một thực tế mà chùng ta đang thấy Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS là càng ngày tý- lệ phạm tội ờ trê vị thành niên ngày câng làng và tinh chất, mức độ nguy hiểm ngày càng phức tạp. Hiện nay vấn đề bạo lực học đường đang xây ra nhiều và có mức độ gia tăng kê cà số vụ và tính chất nguy hiểm. Chúng ta phái lãm gi? Làm như thế nào trước thực tế đó?

Học sinh THCS khi bước vào tuồi dậy thì. các em bước đầu có nhùng biếu hiện cùa “người lớn Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS ”, hay đúng hơn là các em bắt đầu học theo tinh cách – còng việc cua người lớn.

Trong giai đoạn này sự giáo dục để hình thành tinh cách đạo đức cho các em là một điều tối cần thiết. Ngoài việc giáo dục cùa gia đinh, thi giáo dục ớ trường học dóng một vai trò quan trọng. Trong trường các em có điều kiện để tiếp xúc. trao đối, học hôi ở bạn bè và thầy cô.

Ở mồi bài học trong Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS môn GDCD đều có tác động rất mạnh mè đến sự hình thành nhàn Sủns kiến kinh nghiêm: Jôt số giãi pháp trong giáo due đao đức ờ môn GDCD bác THCS cách và đạo đức cùa các em.

Nhà văn nôi tiếng ALAXANĐRƠĐUYMA có câu nói: “Nhân cách, đạo đức cúa con người được hình thành và chịu tác động cua nhiều yếu tố, trong đó ngòi trường và môi trường giáo đục đóng vai trò quan trọng nhất”.

Trước những bức xúc đó, Đảng và Nhã nước ta, mà đặc biệt là ngành giáo dục luôn quan tàm và chi đạo Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS nhàm giáo dục và hình thành nhàn cách, tư tường tinh cám cho thế hệ tương lai của đất nước.

Trường THCS – THPT Tây Son nói chung, tổ Sừ-Địa-CD nói riêng, mà đặc biệt lã GV dạy bộ môn GDCD của chúng tôi luôn coi trọng vắn đề này. Trong tình hình thực tế với cương vị lã tổ trường tôi luôn động viên vã nhắc nhờ giáo viên trong tổ mà đặc biệt là giáo viên dạy món GDCD luôn coi trọng việc Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS giáo dục đạo đức cho các em. và việc này phài dược đặt lên hàng đằu.

Vói lí do đó, tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến kinh nghiệm: “.Vợr số giãi pháp trong giáo dục đạo đức ờ môn GDCD bậc THCS"

II. Cơ SỜ Lí LUẬN VÀ Cơ SỞ TH ực TIỀN

1/ Cơ sớ li luận:

Môn GDCD trong trường THCS góp phần làm cho học sinh có được những kiến thức phố thông cơ băn. bước đẩu Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS hình thành thế giới quan khoa học và nhân sinh quan biện chứng. Hĩnh thành tư tưởng, tình càm và cách giao liếp, ứng xứ đúng chuẩn mực, phù họp với chuẩn mực xà hội. với yêu cầu của đắt nước và xu thế của thời đại. vì vậy khi học xong chương trình GDCĐ ớ bậc THCS học sinh sè có được:

*Tư tường: Có tư tưởng vững vàng và lập trường đúng dẩn. có ý thức tự chú. độc lập. Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS có thức trong giao tiếp, ứng xư.

 • * về tinh câm – đạo đức: Có lòng khoan dung độ lượng, có tinh thẩn tập thề. có lóng tương thân tương ái. có lông tin yêu vào con người.

 • * Kì năng: Học sinh có được kì năng ứng xữ khôn khéo, nâng động, dề dàng hóa nhập với cộng đồng, hình thành tinh cách tự tin khi giao tiếp.

 • 2. Cơ sờ thực tiễn

  • 2.1. Thực trạng về mật tích cực cùa Sáng kiến kinh nghiêm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS các vấn đề có liên quan cùa đề tài.

Những năm gần đây giáo dục thật sự được Đáng và Nhã nước đặc biệt quan tàm, đằu tư cho sự phát triển nguồn nhân lực. tạo điều kiện đê phát triển giáo dục, sự đầu tư chăm lo dó được thế hiện qua “Xà hội hóa giáo dục” và nhiều công tác khác.

3 ĩnrnỵ-3———————————————————————————————-

Người thực hiên: Nguyên Hừti Thọ

 • 2.2.  Các yếu tố khách quan:

Xuất phát Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS từ mục tiêu giáo dục đã được Đãng và nhà nước ta bổ sung qua các thời ki. Bộ Giáo dục đào tạo – Sở Giáo dục đào tạo Đồng Nai đà có nhũng vãn bân chi đạo về công tác đồi mới nội dung phương pháp giang dạy dồng thời tồ chức triền khai hướng dần thực hiện.

Phòng Giáo dục-Đào tạo Định Quán đà quan tâm chi đạo. tạo điều kiện thuận lợi về cơ sờ vật chất, cụ thế hóa các văn bán hướng dần Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS đồi mới phương pháp dạy học.

Trường THCS – THPT Tây Sơn cũng với các đoàn thế trong trường đà triển khai thực hiện các văn bàn này đồng thời chăm lo việc đồi mới phương pháp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, phối hợp chặt chè với phụ huynh đê giáo dục học sinh.

 • 2.3.  Các yểu tồ chù quan:

 • Bân thân chúng tôi đà tốt nghiệp sư phạm, mã đặc biệt lã chuyên ngành GDCD.

 • – Đà được dự giờ và dúc Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS kết được nhiều kinh nghiệm từ nhũng giáo viên có kinh nghiệm.

 • – Tồ chúng tôi với đội ngũ giáo viên trê khỏe, năng động và sáng tạo. Đặc biệt có sự đoàn kết và luôn giúp đờ nhau trong mọi công việc, hoàn cánh.

 • 2.4. Khó khăn:

 • Trong một thời gian dãi môn GDCD được xem lã môn học phụ trong chương trình GD phổ thông.

 • – Rất nhiều học sinh coi nhẹ môn GDCD. mà chi chủ tâm vào môn học khác.

 • –  Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS Gv trong lổ chưa được bồi dường sâu, rộng môn lâm li lứa tuồi.

 • – Đối vói học sinh: Lửa tuổi THCS là lứa tuồi hiếu ki. nâng động, các em dề dàng liếp thu những cái tích cực và tiêu cực. là lira tuổi mã các cá linh cua các em gần như được bộc lộ rất rò.

 • – về phía gia đinh: trong thời đại đổi mới có rất nhiều gia dinh, nhiều bậc cha, mẹ chi mài làm kinh tế mà quên Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS đi vai trò cùa mình, họ dành ít thời gian hơn trong cóng việc giáo dục con cái mà gần như khoán trắng cho nhà trường.

về phía nhà trường: Do học sinh tương đối đông, thời gian các em ở trường ít, đội ngũ giáo viên còn hạn chế, thậm chí có không ít giáo viên chi muốn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của minh mã bó qua hoặc thậm chí không quan tâm đến việc ứng xử cùa các em, hay phớt lờ trước Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS các lỏi vi phạm cúa các em.

T rang 4—————————–

Người thực hiên: Nguyên Hữu Thọ

 • 2.5. Các số liệu thống kê trước khi thực hiện các giãi pháp cùa đề tài:

Do đặc thù cùa mòn GDCD và đặc thù cua đề tài nên việc đưa ra số liệu cụ thề, chí nh xác lã rất khó. vi sự hĩnh thành đạo đức. nhân cách của các em không phái diễn ra một thời gian ngăn. Nên chúng tôi đã chú động phân chia Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS học sinh thành ba nhôm, mỗi nhóm khoáng 120 học sinh(việc này chi được thực hiện âm thầm, theo sự săp xếp ngầu nhiên, vì không khéo làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của các em):

Nhóm Học sinh cá biệt (nhóm 1): Đây là nhóm học sinh thường hay vi phạm nội qui, hoặc có những biểu hiện không tốt trong giao tiếp với bạn bè.

Nhóm học sinh ít biêu hiện cá tính (nhóm 2): Là nhùng học Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS sinh ạit rè. ít nói. ít giao tiếp.

Nhóm học sinh ngoan (nhóm 3): Là nhóm học sinh năng động, ham học.

Chúng tôi chia các em ra lãm 3 nhóm như vậy là thực tế chúng ta thường thấy các em ờ 3 nhóm này ít choi đùa củng nhau mà thậm chi các em còn tó thái độ coi thường nhau, từ đó đà tạo ra khoáng cách giừa các em. Thực hiện điều này là chúng tôi muốn tạo ra sự Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS hòa nhập và giúp đờ lần nhau trong học tập, từ đó phát triển nhân cách và đạo đức cua các em.

Các số liệu cụ thế:

<<<123>>>

Nhóm

Số lượng

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Khối 6

60HS (50 %)

20HS(16.7%)

40HS (33,3 %)

Khồi 7

75HS (62,5 %)

24HS (20%)

34HS(18,5%)

Khối 8

45HS (37,5 %)

17HS(14,2%)

58HS (48,3 %)

Khối 9

28HS (23,3 %)

19HS (20,9 %)

67HS (55,8 %)


Qua bâng sô liệu trên, ta cùng nhận thây các em ở nhóm giâm dân theo từng độ tuổi, như vậy vấn đề đặt ra là nhân cách, đạo đức cua các em có cần phái giáo dục hay không, hay lã để nó tự hĩnh thành, và chúng ta cần giáo dục đạo đức ờ lửa tuồi Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS nào lã hay nhất.

III/ TÕ CHỨC THựC HIỆN CÁC GIAI PHẤP

1. Nội dung:

Trong giới hạn cũa đề tài và đặc thù của mòn GDCD chúng tôi chi xin đưa ra một số giai pháp mà chúng tòi đà đúc kết được và thực hiện khá thành còng trong công việc giáo dục nhân cách và đạo đức. hình thành tư tưởng, tinh câm cho học sinh:

+ Phương pháp trò chuyện.

7 Tiunj! 5

Người thực hiện: Nguyên Hữu Thọ

+ Phương pháp kể chuyện.

+ Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS Phương pháp tạo tinh huống.

 • 2. Các giãi pháp thực hiện:

  • 2.1. Phương pháp trò chuyện

Đối với học sinh THCS trò chuyện là một trong nhùng phương pháp giúp các em dễ dàng bày tó tâm sự, nguyện vọng. Các em dề dàng cơi mờ lòng minh, tạo tinh sôi nồi.

Sir dụng phương pháp này giáo viên nên đặt minh vào vai trò trung tâm của hòa giài vả gợi mở. Khi các em đang nói chuyện với nhau, đôi khi giáo viên Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS cần đặt ra nhùng tinh huống đế các em có thề tranh luận và tim ra cách giái quyết, từ đó rút ra được cái đúng, cái sai. Phương pháp này có nhùng tru điếm như:

+ Học sinh tự chủ, lự do thào luận.

+ Dề dàng lôi cuốn học sinh.

+ Tạo ra tiết học sôi nối.

+ Tạo nên sự thân thiện giữa các học sinh. Xảy dựng được mối quan hệ giừa các học sinh trong lớp. Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS Rút ngăn được khoáng cách giừa các em.

Tuy nhiên có những điều mà giáo viên cần chú khi sử dụng phương pháp:

+ Dễ gây ánh hường đến lớp khác vì các em thường gây ồn ào, học sinh thường tranh nhau kê chuyện, đôi khi gây hiếu lầm dần đến việc cài và, gây mất đoàn kết.

 • 2.2. Phương pháp kề chuyện

Ke chuyện là một trong nhùng cách thức mà môn GDCD vần thường hay thực hiện, nhung vẩn đề là Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS ai kể và kề như thế nào? Người kể chuyện phái hay và phai lòi cuốn được người khác. Do đó. khi sử dụng phương pháp này GV cùng đà hình thành cho các em được linh tự tin, khá năng hùng biện.

Ngoài những truyện kế trong sách giáo khoa, giáo viên cần kể thêm nhùng câu chuyện khác, phù họp với nội dung bài học.

Giáo viên nên cho học sinh kê những câu chuyện thực tế diền ra xung quanh các em Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS . hoặc chuyện mà các em đã lâm được.

Vi du 1: Khi học bài “Chí công vô tư" Giáo viên nên cho học sinh kê chuyện về những lấm gương như trong truyện.

Sau đó giáo viên đặt ra một số câu hói cho học sinh tự đật mình vào nhân vật chính, lừ đó giáo dục nhân cách cho học sinh.

Giáo viên nên cho học sinh so sánh, phân tích các mầu chuyện vừa kể từ đó các em ựr rút Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS

Sủns kiến kinh nghiêm: Môt số giãi pháp trong giáo due đao đức ờ môn GDCD bác THCS ra bãi học cho ban thân.

Vi du 2: Khi dạy bãi “Lí tưởng sống của thanh niên”.

6 Tiaiigú———————————————————————————————

Người thực hiện: Nguyên Hữu Thọ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Difficulties of learning listening comprehension faced by first year students of foreign languages department at hai phong university
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu so sánh tính chất nhạy hơi vocs của vật liệu zno có cấu trúc hình thái khác nhau
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Vệ Người Lao Động Chưa Thành Niên Theo Pháp Luật Lao Động Từ Thực Tiễn Tỉnh Thái Nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Completion of accounting payment to supplier at gia long trading services real estate company limited luận văn tiếng anh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tu vi tuong phap chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS
Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart