SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015

fff

SỞ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO ĐỔNG NAI TRƯỞNG THCS & THPT BÀI HÀM

SÁNG KIÉN KINH NGHIẸM

QUẢN LÍ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐÓI MỚI SINH HOẠT TÓ ChUyÊN môn tại trường THCS & THPT BÀU HÀM NĂM HỌC 2014-2015

Người thực hiện: Nguyễn Thị Lam Hồng

Lĩnh SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015 vực nghiên cứu:

Quân lý giáo dục          □

Phương pháp dạy học bộ môn: □

Lình vực khác:………………………………………………….. □

(Ghỉ rô tên lình vực)

Có đinh kèm: Các sàn phẩtn không thề hiện trong bán in SKKN

□ Mô hình □ Phần mềm □ Phim ảnh □ Hiện vật khác

Năm học: 2014-2015

phạm.

 • –  Năm nhận bang: 2003

 • –  Chuyên ngành đào tạo: Hóa học

 • II. KINH NGHIỆM KHOA HỌC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐịNh hướng đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN

  <<<123>>>

  Sơ LƯỢC LÍ LỊCH KHOA HỌC THÔNG TIN CHUNG CÁ NHAN

  1. Họ và tên

  : Nguyền Thị Lain Hong

2. Ngày tháng năm sinh : 04/08/1981

<<<123>>>

 • 3. Nam, nữ

 • 4. Địa chi

 • 5. Điện thoại

 • 6. E-mail

 • 7. Chức vụ

: Nừ

: Bàu Hàm, Tráng Bom, Đong Nai

: 0933.74.84.55 "

: lamhong.pht.c3bauham(S dongnai.edu.vn

: P.Hiệu Trương

8. Đơn vị công tác : Trường THCS & THPT Bàu Hàm

 • I. TRÌNH Độ đao TẠO:

– Học vị (hoặc trinh độ chuyên mòn, nghiệp vụ cao nhất): Đại học Sư

môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015 :

 • –  Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giăng dạy lớp + Quân li công tác chuyên môn trong nhà trường.

 • –  So năm kinh nghiệm: 12 năm

 • –  Các sáng kiến kinh nghiệm đà có trong các năm gan đây: 7

 • 1.  Phương pháp dạy học phức hợp trong bâi lên lớp Hoá học ờ trường phò thông

 • 2.  Phương pháp giang dạy bài “Hoá học và vần đề môi trường”

 • 3.  Giáo dục phòng chong ma tuý trong học đường thòng qua bài “Hoá học SÁNG KIẾN KINH Nghiệm quản lí Công tác CHUyÊn môn Theo định hướng đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015 và vấn đe xã hội”

 • 4.  Liên hệ thực tế trong bài giang Hoá học hừu cơ lớp 12.

 • 5. Phương pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn Hoá học khối 12.

 • 6.  Công tác kiêm tra giờ dạy trên lớp cùa giáo viên tại trường THCS & THPT Bàu Hàm năm học 2012-2013.

 • 7. Công tác quân lí hoạt động dạy – học tại trường THCS & THPT Bàu Hàm năm học 2013-2014.

MỤC LỤC

 • I. LÍ DO CHỌN ĐẺ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH Hoạt tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT ‘ bàu hàm năm học 2014 2015 ’ ……………………………………’

trang

1

II. Tơ CHỨC THỰC HIỆN ĐÉ TÀI………………………………………………………trang

1

 • 1. Cơ sỡ lý luận…………………………………………………………………………….trang

1

 • 2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giãi pháp của đề tài……………………..trang

4

 • 2.  1. Xác định thực trạng, đặc điểm tình hình nhà trường………………….trang

4

 • 2.1.1.  T inh hình kinh tế-xã hội, dân cư trên địa bàn………………………………trang

4

 • 2.1.2.  Cơ sở vật chat……………………………………………………………………….trang

5

2.1.3. Tình hình đội ngũ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015 cán bộ. giáo viên, tỏ chuyên môn


trang

6

2.1.4. Tình hình học sinh…………………………………………………………………trang

6

 • 2.2. Thuận lợi và khó khăn…………………………………………………………..trang

6

 • 2.3. Các biện pháp cụ thể……………………………………………………………..trang

7

 • 2.3.1. Xây dựng ke hoạch chuyên môn………………………………………………trang

7

 • 2.3.1.1.  Chi đạo các tô chuyên môn xây dựng kể hoạch năm

học ….trang 8

 • 2.3.1.2.  Chí đạo giáo viên xây dựng ke hoạch năm học…………………….trang

9

 • 2.3.2. Tô chức thực hiện còng tác dôi mới sinh SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015 hoạt tô chuyên mòn…. trang 10

  • 2.3.2.1. Xây dựng quy định, nội dung sinh hoạt tô chuyên môn……………trang

10

 • 2.3.2.2. Quan lí việc thực hiện chương trình theo dịnh hướng mới…trang 14

 • 2.3.2.3.  Quân lí việc đỏi mới phương pháp dạy học………………………….trang

15

 • 2.3.2.4.  Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học……………………trang

16

 • 2.3.2.5. Dạy học theo chuyên dề…………………………………………………..trang

 • 2.3.2.6. Quân lí tỏ chuyên môn trong công tác kiêm tra. đánh giá ket quà học tập cúa học sinh theo định hướng phát triển năng lực….trang 18

17

 • 2.3.2.7. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015 TỔ chức và quan lí các hoạt động chuyên môn qua

mạng ………………………………………………………………………………………………………trang

21

 • III. HIẸƯ QUẢ CỬA ĐÈ TÀI……………………………………………………………….trang

22

 • IV. ĐÈ XUẤT, KHUYỂN NGHỊ KHÁ NÀNG ÁP DỤNG………………………..trang

23

 • V.  TÀI LIỆU THAM KHÁO………………………………………………………………..trang

24

SỚGD&ĐT DONGNAI         CỌNG HOÀ XÀ HỘI CHÌ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS & THPT Bãu Hàm              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tráng Bom. ngày 25 tháng 5 nảm 20Ỉ5

PHIÊU NHẠN XÉT. ĐÁNH GIẢ SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM

Năm học: 2014-2015 SÁNG ’kiến kinh nghiệm quản lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014

2015

Tên sáng kiến kinh nghiệm: QUẢN LÍ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐOI MỚI SÍNH HOẠT TÓ CHUYÊN MÔN TẠI TRƯỜNG THCS & THPT BÀU hàm NÃM học 2014-2015

Họ vã tên tãc giã: Nguyền Thị Lam Hòng Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Đơn vị: Trưởng THCS & THPT Bàu Hãm

Lĩnh vực: (Đánh dấu A’ váo các ó tương ừng, ghi rõ tên bộ nì ôn hoặc unh vực khác)

• Quản lý giáo dục           □     – Phương pháp dạy học bộ môn:…………………………………..□

– Phương pháp giáo dục       □     – Lình vực khác:………………………………………………………..□

Sáng kiên kinh nghiệm đà được triêii khai áp dung: Tại đơn vị □           Trong Ngành □

 • 1. Tinh mới (Đánh dâu Xvào ỉ trong 3 ỏ dưởì đây)

 • Đè ra giãi pháp thay thê hoàn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HướnG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015 toàn mới. bao dam tinh khoa học. đúng dãn □

 • –  Đề ra giãi pháp thay thế một phần giai pháp dâ có. bao dam tinh khoa học. đúng đan □

 • – Giãi pháp mới gan dãy đã áp dụng ở đơn VỊ khác nhimg chưa từng áp dụng ờ đơn vị minh, nay tác giã tỏ chức thực hiện và cỏ hiệu quả cho đơn vị □

 • 2. Hiệu quà (Đánh dấu X vào Ị trong 5 ô dưới đây)

■ Giãi pháp thay the hoàn SÁNG KiẾNKINH nghiệm quản lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015 toàn mới. đã được thực hiện trong toán ngành có hiệu quả cao

 • – Giải pháp thay thế một phan giãi plìáp đà có. dà được thực hiên trong toàn ngành có hiệu quà cao □

 • –  Giãi pháp thay the hoãn toàn mới. đà được thực hiện tại đơn VỊ có hiệu quà cao □

 • –  Giài pháp thay the một phần giãi pháp đà có. dà dược thực hiên tại đơn vị có hiệu quà □

 • – Giãi pháp mới gân đây dà áp dụng ờ dơn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn Theo Định Hướng đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015 vị khác nhưng chưa từng cáp dụng ớ đơn vị minh, nay tác giã tỏ chức thực hiện và cỏ hiệu quả cho đơn vị □

 • 3.  Khá năng áp dụng (Đánh dấu A’váo Ị trong 3 ó mỏi dòng dưới dây)

 • –  Cung cãp dược các luận cứ khoa học cho việc hoạch dinh đường lòi. chính sách:

Trong Tờ Phòng Ban □ Trong cơ quan, đơn vị. cơ sở GD&ĐT □ Trong ngành

 • – Đưa ra các giãi pháp khuyến nghị SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HướnG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015 có kha nâng ứng dung thực tiễn, dẻ thưc hiện và dễ đi vào cuộc sống: Trong Tô Phòng Ban □ Trong cơ quan, đơn vị, cơ sờ GD&ĐT □

Trong ngành □

 • – Đà được áp dụng trong thực te đạt lũệu qua hoặc có klia nâng áp dung đạt lũệu quà trong pliam vĩ rộng: Trong TỜPhỏng Ban □ Tiong cơ quan, dơn vị. cơ sớ GD&ĐT □ Trong ngành □ ■

xếp loại chung: Xuất sảc □ Khá Sáng kiến kinh nghiệm QuẢn lí CÔNG tác CHUYÊN môn tHeO ’định Hướng đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu

hàm năm học 2014 2015 □ Đạt □                                 Khong xếp loại □

Cá nhân viẽt sáng kièn kinh nghiệm cam kèt và chịu trách nhiêm không sao chép tài liệu của người khác hoặc sao chép lại nội dung sáng kiên kinh nghiệm cù của minh.

Tỏ trưởng vã Thủ trưởng đơn vị xác nhận đã kiêm tra và ghi nhận sáng kiến kinh nghiệm nãy đà được tò chức thực hiện tại dơn vị. dược Hội dông chuyên môn trường xem xét. đánh giã: tác giã không sao chép tài liệu của SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUAN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO Định hướng đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015 người khác hoặc sao chép lại nội dung sáng kiên kinh nghiệm cũ cùa chinh tác giã.

NGƯỜI THỰC HIÊN SKKN XÁC NHẶN CỬA TO THÙ TRƯỜNG ĐƠN VỊ

CHI YÊN MÔN

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá thay đổi kích thước và chức năng tim phải trên siêu âm tim sau đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
đề cương ôn tập thiết kế xưởng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ the abstracts of master’s theses in english a genre based analysis
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín mâm chày có tổn thương cột sau bằng nẹp vít
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN lí CÔNG tác CHUYÊN môn THEO ĐỊNH HƯỚNG đổi mới SINH HOẠT tổ CHUYÊN môn tại TRƯỜNG THCS THPT bàu hàm năm học 2014 2015
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart