SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11

fff

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11

fff

1F     sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỎNG NAI

r             TRƯỜNG THPTTH0NG NHÁT A

…………….03 Q ỈO…………………….

Mà số:

SÀNG KIÉN KINH NGHIÊM

TÍCH HỌP GIÁO DỤC Tư TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC Hồ CHÍ MINH

TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11

Người thực hiện: Nguyền Đãng Khoa

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quân lý giáo dục:

□ Sũ


Phương pháp dạy học bộ mòn: Giáo dục công dân Lĩnh vực khác:

Có đính kèm:

□ Mô hình (2 Phần mềm □ Phim ành □ Hiện vật khác

Năm học: 2014-2015

sơ Lược LÝ LỊCH KHOA HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 I/- THÔNG TIN CHUNG VẺ CÁ NHÂN

 • 1. Họ và tên: Nguyền Đãng Khoa

 • 2.  Ngày tháng năm sinh: 09/6/1963

 • 3. Nam (nữ): Nam

 • 4.  Địa chi: Thanh Hóa – Hố Nai 3 – Trăng Bom – Đồng Nai

 • 5. Điện Thoại:             C.quan: 0613864198        (NR): 061.3968443

đTdĐ: 0988324099

 • 6. Fax:…… E-mall: [email protected]

 • 7. Chức vụ: Tô trưởng chuyên môn.

 • 8. Nhiệm vụ được giao: giáng dạy món Giáo dục công dàn lớp 11 và 12; kiêm nhiệm Bi thư chi bộ.

 • 9. Đon vị công tác: Trường THPT Thống Nhắt A. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11

II/- TRÌNH ĐỌ ĐÀO TẠO

 • –  Học vị (hoặc trinh độ chuyên môn. nghiệp vụ cao nhất): Đại học sư phạm.

 • – Năm nhận bằng: 2002.

 • –  Chuyên mòn đào tạo: Giáo dục chinh trị.

III/- KINH NGHIỆM KHOA HỌC

 • –  Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giăng dạy lớp.

 • –  Số năm có kinh nghiệm: 32 năm.

 • –  Các sáng kiến kinh nghiệm đà có trong 5 năm gan đây:

 • • Ho trợ cùa công nghệ SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ.MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 thông tin trong dạy học mòn Giáo dục công dàn.

 • • Đôi mới trong kiêm tra, đảnh giá bộ môn Giáo dục công dân ớ trường trung học pho thòng.

 • • Tích họp giáo dục tư tưởng, dạo đức Hồ Chí Minh trong môn Giáo dục công dán ỉóp Ị 2 trung học phò thòng.

 • • Một so van đe trong thực hiện Phán phổi chưong trình môn Giáo dục công dân bậc Trung học phò thông theo chuẩn kiến thức kỳ năng và giam tai.

 • • Sừ dụng SÁNG KiÊn kinh nghiệm TÍcH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 các phương pháp dạy học tích cực trong môn Giáo dục còng dân lớp 11.

TÍCH HỢP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HÒ CHÍ MINH TRONG MÔN GIÁO DỤC ( ÔNG DÂN LỚP 11

I. LÝ DO CHỌN ĐẺ TÀI

Thực hiện Chì thị số 03-CT TW ra ngày 14 tháng 5 năm 2011 cùa Bộ chinh trị về tiếp tục đây mạnh việc "Học tập và ỉàm theo tẩm gương đạo đức Hồ Chí Minh SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 ” trong toàn Đang, toàn dân ở giai đoạn đỏi mới đat nước hiện nay là một còng việc het sức can thiết và quan trọng. Toàn Đang, toàn dân trong cả nước nói chung và ở tinh Đồng Nai nói riêng tích cực thi đua thực hiện "Học tập và làm theo tam gương đạo đức Hồ Chi Minh” bàng nhiều hình thức khác nhau. Đoi với ngành giáo dục, chủng ta cũng cũng kêu gọi thay và trò ra sức thi đua hưởng ứng cuộc vận SÁNG KIẼN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 động lớn này. Bên cạnh việc các tỏ chức, đoàn thê trong mồi nhà trường đe ra các hình thức đê tiến hành hường ứng cuộc vận động như: thi viết; thi kè chuyện, thuyết trình về tam gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh… nhã trường còn kêu gọi tat ca mọi người trên cương vị cùa minh hãy học tập vả tích cực làm theo tấm gương của Bác.

Băn thân tỏi là một giáo viên đang giảng dạy bộ môn Giáo dục SÁNG KIẼN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 cóng dân trong nhà trường, tôi nghĩ minh phái làm gi đê tam gương đạo đức Hồ Chí Minh đen với các em học sinh không chi thông qua nhừng hình thức giáo dục của các đoàn thê, mà nó được thấm vào các em qua các bài học cua môn Giáo dục công dàn.

Đê thực hiện được điêu này, tỏi nhận thấy, bộ môn Giáo dục công dân trong trường trung học phô thông là một bộ môn có nhieu điêu kiện thuận lợi đê có thê SÁNG KIẼN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 long ghép những tư tướng, đạo đức Ho Chí Minh vào giáng dạy. Bèn cạnh các hoạt động het sức sôi nôi của các ban ngành đoàn thê cũng như của tất cà thay và trò băng nhiều hĩnh thức khác nhau, nhà trường còn có một thư viện lớn với nhiều tài liệu tham kháo nói về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chú tịch đẻ giáo viên và học sinh cùng nghiên cứu, học tập. Đặc biệt, đây là một trong nhùng chủ trương lớn của SÁNG KIẼN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 Ngành, thực hiện Chí thị cua Trung ương Đang về chiên lược con người: Đào tạo ra một lớp người mới có phâm chat đạo đức cách mạng, có nâng lực. đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa. còng nghiệp hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay. Chủ trương này đang được triển khai thực hiện sỏi nôi trên khắp cá nước, đày cũng là một điều kiện thuận lợi đê giáo viên các bộ môn nói chung và giáo viên môn giáo dục còng dân SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 nói riêng có cơ sở thực hiện tot chuyên đề.

Trong trường học phô thòng các em học sinh được tim hiểu về Hồ Chí Minh không nhiều lam. hau như chi thông qua bộ môn văn học và các hoạt động ngoại khóa do trường tò chức. Trong khi đó, đê “làm” theo tam gương cùa Bác thi các em phái hiểu và nam được tư tướng, đạo đức của Bác ờ nhiêu vấn đe. nhiêu lĩnh vực khác nhau trong đời song xã hội SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 . Qua đó. biên tư tương, đạo đức đà học tập được ỡ Bác thành nhùng hành động, nhừng việc làm cụ thê của minh. Chinh vi vậy, tôi co gắng tìm hiểu qua các tác phàm, tài liệu, phim ánh… nói về thân the, sự nghiệp và cuộc đời của Bác phù hợp với nội dung kiên thức cùa từng phan, từng ý trong mỗi bài học của các khối lớp đê có thê đưa vào chương trinh giáng dạy của môn Giáo dực SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 công dân lớp 11.

Trong quá trình tói thực hiện đề tài này tôi luôn có sự giúp đờ cùa các bạn đong nghiệp trong trường, cùng như sự úng hộ. khuyến khích động viên cùa lành đạo nhã trường vi vậy tỏi đà co gang nghiên cứu tài liệu, thu thập tư liệu về phim anh roi sử dụng còng nghệ thông tin đè giáng dạy làm cho tiết học đạt hiệu quá tot hơn.

II. Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN

 • 2.1. Cơ sờ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 lý luận

Chủ tịch Hồ Chi Minh là vị lành tụ muôn vàn kinh yêu của dân tộc ta và là một anh hùng giai phóng dàn tộc, một danh nhân văn hóa the giới. Khi nói về Người, chúng ta không chi nói tới công lao mà Người đà hy sinh cho dân tộc và cho nen hòa bình the giới mà chúng ta còn nói nhiều tới cái “Dire" ớ trong con người cua Bác. Khi nói về Người thi không một bài ca, một SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 bài thơ hay một tác phàm nào có thẻ ngợi ca lên hết được, bới Hồ Chi Minh là một tam gương lớn về tư tưởng, đạo đức cho các the hệ con cháu chúng ta mài mài noi theo.

Ngày 14-5-2011 Bộ chinh trị ra Chi thị so 03-CT/TW về tiếp tục đây mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đừc Hồ Chi Minh ”, mọi tang lớp nhân dân, cũng như các ban ngành, đoàn SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 thè trong ca nước cùng hăng hái thi đua thực hiện bang nhiêu hình thức khác nhau. Thực hiện cuộc vận động lớn này trường THPT Thong Nhat A dã có rat nhiều hoạt dộng diễn ra trong cà học sinh và giáo viên. Chinh vi vậy việc tim tòi nhừng tư tưởng, đạo đức của Chú tịch Ho Chi Minh phù hợp với nội dung cua từng bài. timg ỷ… đê có thê tích hợp long ghép vào

giang dạy là SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 dieu het sức can thiết. Đây cùng là một bước het sức quan trọng đè các em "học tập " và rồi "làm theo ” tam gương đạo đức Ho Chi Minh, đặc biệt là trong vai trò cua người học sinh các em biết minh phai "làm theo ” tam gương Hồ Chí Minh như the nào. Hơn nữa đây cũng là nhừng kiến thức cơ bân giúp cho các em sau này được học bộ môn “Tư tướng Hồ Chi Minh” trong các trường Đại SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 học và Cao dâng sỗ có nhiều thuận lợi hơn.

 • 2.2. Thuận ỉọi

 • 2.2.1. Một số thuận lọi khách quan

Khi nhác đen Chù tịch Hồ Chi Minh, là người Việt Nam thi không ai là người không biết đến. Với các em học sinh khi còn học bậc tiêu học, hình anh Bác Hồ dà được khắc sâu vào tâm tri các em qua các bài tập đọc, qua các mâu chuyện… dan dan các em hiểu sâu sắc hơn về Bác qua “Thư Bác Hồ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 gửi học sinh nhân ngày khai trường”, qua 5 điều Bác Hồ dạy thiểu niên nhi đổng…, qua các câu chuyện kê về các đức tính cúa Bác và qua các bài học đạo đức ơ bậc tiêu học và trung học cơ sớ. Từ đó các em hiểu: Bác không chi là vị lành tụ muôn vàn kính yêu cùa dân tộc mà còn là một anh hùng giài phóng dàn tộc, danh nhân văn hóa cùa the giới.

Khi thực hiện đe tài. đây không SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 chi là mục đích của cá nhàn trong giáng dạy mà còn là việc thực hiện hường ứng cuộc vận động lớn cúa Ban chap hành Trung ương, của Bộ Chinh trị, của Ban thường vụ Tinh ủy tinh và Sờ Giáo dục – Đào tạo Đong Nai về việc đày mạnh: "Học lập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh ”. Chinh vi vậy mọi tang lớp nhân dân, cũng như các tô chức ban ngành, đoàn thê trong ca nước có rat nhiều hoạt SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 dộng diễn ra het sức sôi nòi. đặt biệt là các hoạt dộng cua thay và trò trong nhà trường, đây cùng là một yeu tố thúc đày tòi trong việc thực hiện đe tài.

 • 2.2.2. Những thuận lợi riêng của bộ môn Giáo dục công dân

Khi thực hiện việc tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức Hồ Chi Minh đẻ có thê đưa vào giáng

– JÔ ĩò – BIA – SBCB – ĨIỈBBNC ỈBBĨ tnõNS NAÁỈ A                                        4

dạy long ghép trong bộ môn Giáo dục công dân lớp 11, tôi nhận thay hau như tat cá các nội dung SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11 kiên thức cùa chương trinh đều dược thê hiện trong tư tưởng và đạo đức cùa Người qua các tài liệu tham khảo, các mâu chuyện ngan và các thước phim tư liệu.

– JÔ ĩò – BIA – SBCB – ĨIỈBBNC ỈBBĨ tnõNS NAÁIA

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra tại phòng thanh tra số 1 cục thuế tp hcm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Kinh Doanh Du Lịch Tại Tiền Giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện trà bồng, tỉnh quảng ngãi
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình giáo dục học nghề nghiệp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart