SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT

SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT

fff

SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT

fff

SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT

fff

SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT

fff

SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT

fff

SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT

fff

Dạy học theo chủ đề với việc ứttỊỊ đụng vảo giáng dạy bộ môn GDCD bậc THPT

SỜ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÒNG NAI Trường THPT Đoán Kết

Mà sổ:………

SÁNG KIÉN KINH NGHIỆM

ĐE TÀI

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐÈ VỚI VIỆC ỨNG DỤNG trong’ giảng dạy bọ môn gDcd bậc THPT

– Người thực hiện: Mai Hữu Thành Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Quân li giáo dục □

 • Phương pháp dạy học bộ mòn D

 • Phương pháp giáo dục □

 • Lĩnh vực khác □

Năm học 2014-2015

ĨKK*ÕPG*m*!ưP!S*ĨỈỈP*oữPeĩ

SO_Lược_LÍ_LỊCH_KHOA HỌC

 • I. THÔNG TIN CHING VẺ CÁ NHÂN

ỉ. Họ và tên’.               Mai Hữu Thành

2. Ngày tháng nám sinh: 10/ 07/1982

3. Nam, nừ SKKN dạy Nam

<<<123>>>

 • 4. Địa chi:

 • 5. Điện thoi:

 • 6. Fax:

 • 7. Chức vụ:

 • 8. Đơn vị công tác:

TT. Tân Phú, Đồng Nai 0919.486.489

E-mail: maihuuthanhdo@yahoo. com

p. Bí thư Đòan trường – Giáo viên Trường THPT Đoàn Kết

 • II. TRÌNH ĐỌ ĐÀO TẠO

 • – Học vị cao nhất:

 • – Nởm nhận bang:      Thạc sỹ 20 lì

–     Chuyên ngành đào tạo: Triết học SKKN dạy học theo chủ đề với việc

ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT

 • III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC

 • – Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giàng dạy GDCD

 • – So năm kinh nghiệm: 10 nĩỉni

 • – Các sáng kiên kình nghiệm đà có trong 5 nòm gần đày: 05

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐEyớI VIỆC ứnG DỤnG vào giảng dạy bọ mÔn gdCd bặc tHpt

I.LÍ DO CHỌN ĐÈ TÀI

Đôi mới giáo dục luôn đòi hói người tham gia quá trình giáo dục trước her phái dôi mới phương pháp giáo dục cho SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT phù hợp với yêu cầu cua thời đại. Căn cứ vào những yếu tố như; sự tương quan về vị tri. vai trò và nhu cau kiên thức … giừa người dạy và người học, từ đó có những định hướng cách thức khai thác bài dạy nhăm tòn chi phát huy vai trò cùa doi tượng giáo dục. Cụ the, trong nhừng năm qua, với việc coi người học nam giừ vị tri tiling tâm, chúng ta đà tiến một bước dài trong việc thay đỏi SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT căn bân. toàn diện cách tiếp cận ve phương pháp dạy và học.

Song cũng có thê thấy rằng; một khi bối canh cùa hoạt động dôi mới phương pháp dạy – học đà hau như được tiếp cận phô biến…thì giờ đây. đà đen lúc chúng ta can hướng tới một mục tiêu khác có tính quyêt định, ảnh hưởng vô cùng mạnh mê tới quá trinh giáng dạy vả chat lượng cùa nó, đó là: dôi mới nội dung chương trình dạy học SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bạc THPT.

Bời lè:

Neu dôi mới phương pháp dạy – học chi giãi quyết van de “cách phái dạy và học như thể nào”, thi đôi mới ve nội dung kiến thức lại giúp ta giải quyết vẩn đề ‘’dạy cái gì là trọng tâm. trong diêm’’, là ‘’mau chốt cơ bàn của kiên thức, kĩ nâng, hoạt động"…đáp ứng cho nhu cầu của doi tượng giáo dục.

Trên phương diện lý luận, chúng tỏi đồng tinh với quan SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT diêm khi cho rang: Nêu phương pháp dạy được dôi mói như thê nào (nguyên nhân), thì cũng cân có một kiêu mô thức nội dung tương ứng, dù tâm vê nội hàm đê phương pháp đó có thê phát huy hết tác dụng nhàm khai thác toàn hộ nội dung dỏ theo hướng tích cực nhất như the ẩy (hệ quà).

Thực tế hiện nay, trước nhu cầu về đôi mới phương pháp mạnh mè và toàn diện, chúng tòi nhận thay bắt đau có SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT sự mâu thuần giừa phương pháp và nội dung dạy – học. Neu như phương pháp được quan tâm trước một bước và đang được dùng dè khai thác bài học một cách nhịp nhàng, hiệu qua thi nội dung học hiện nay lại đang tự nó lâm vào những hạn che nhát định gây khó khăn cho phương pháp dạy – học.

Không ít trường hợp nội dung, kiên thức dạy băt dầu bộc lộ những hạn chế nhất định, trong đó tập trung một so diêm: SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT

+ Kiến thức mang tính hàn lâm. chậm cập nhật

+ Nội dung dạy trùng lặp nhiêu ỡ một sổ bộ môn. thậm chi ờ các khối, lớp trong cùng bộ môn.

+ Nhiêu chù đề có liên hệ với nhau đôi khi bị chia nhó, rời rạc. Đôi khi. được khai thác ỡ góc nhìn của tửng bộ môn. chưa tông thê. liên hệ với nhau.

Điêu này thường dần tới hệ quà là; chu de kiên thức học SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT trớ nên nhàm chán, thiêu tính mới mè, xâu chuỗi, liên kết, liên hệ thực tiễn. Chú đề học cũng trở nên khô khan và người học thường rơi vào trạng thái thụ động. Nó hòan toàn trái ngược với yêu cầu dôi mới toàn diện giáo dục.

Với bộ môn GDCĐ, trong thời gian qua cũng chửa đựng những vấn đề tương tự. làm anh hường rat nhiều đen chat lượng giáo dục.

Từ thực trạng này, vấn đề đặt ra SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT hiện nay là làm sao đê có thê khắc phục những hạn che nêu trên và làm cho moi quan hệ giữa nội dung vả phương pháp dạy – học trớ nên hài hòa. phù hợp càng trơ nên cap thiết.

Có rắt nhiều giãi pháp đè giãi quyết vấn đe này xuất phát từ kinh nghiệm thực tiền giàng dạy cua giáo viên bộ môn và đa phan cho răng cần hướng tới việc đòi mới hòan tòan nội dung giáo dục hiện có sao cho phù hợp với không chí SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT nhu cầu người học mà còn phù hợp với chinh phương pháp dạy học tích cực mà chúng ta đang ứng dụng.

Song theo thiên ý cua tác giã. hiện nay nếu chưa có những quy dinh về hành lang pháp lý và chưa đưa ra một khung chương trình mới đê có thê đôi mới hoàn toàn về nội dung dạy học. thi với nội dung chương trình hiện có, chúng ta cũng có thê bàt dâu với việc tái thiết kê ỉại nội dung chương trình hãng giãi SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT pháp xây dựng lại bo cục, ket can nội dung chương trình theo hưởng gián tiện, liên hệ chặt chẽ và có tinh liện hệ thực tiễn thành từng chu dề học có tinh súc tích, tông thê, toàn diện, sinh động…dê khác phục tình trạng nhàm chán, thiếu tinh Hên hệ hoặc trùng lặp mắc phai ờ bộ môn dang giáng dạy.

Một trong những giãi pháp mang tinh khả thi có thê giúp chúng ta giãi quyết van dề này, trong thời SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT gian gan đày được nhác đến chinh là giai pháp “dạy học theo chu đề”.

Dạy học theo chù đề là hình thức tim tòi nhưng khái niệm, tư tường, dơn vị kiến thức, nội dung bài học, chú đề,… có sự giao thoa, tương đồng lẫn nhau, dựa trên cơ sớ các mối liên hệ về li luận và thực tiễn được đề cập đến trong các môn học hoặc các hợp phan của môn học đó (tức là con dường tích hợp SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT những nội dung từ một so đơn vị, bài học, mòn học có liên hệ với nhau) làm thành nội dung học’ trong một chu đe có ý nghía hơn. thực te hơn, nhờ đó học sinh có thẻ tự hoạt động nhiêu hơn đê tim ra kiến thức và vận dụng vào thực tiền.

Đây được xem là một trong những cách tiếp cận có tinh kha dụng trong bối cành nhiều môn học, nhiêu nội dung kiến thức học đang trờ nên quá tái, SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT trung lặp và không có tính liện hệ…trong sách giáo khoa hiện nay ớ một so bộ môn học.

Với bộ môn GDCD. ngoài yeu to môn phụ được cho là kém hấp dẫn học sinh, thi các yeu tố như trung lặp. kiên thức nhiều và nặng… cũng còn ton tạ nhiều ơ một so bài học.

Qua quá trinh nghiên cứu và thư nghiệm có kết quà tương đối khả quan, chúng tối cho rang dạy học theo chủ đề hòan tòan SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT có thè áp dụng vào việc xây dựng lại kết cấu nội dung bài dạy, nó còn có thê góp phan làm giâm tãi một số đơn vị kiến thức trong chương trình. Hơn thế, đày còn là giãi pháp giúp học sinh hửng thú hơn với môn học qua quá trinh các em tham gia vào quá trinh học.

Với mong muốn góp phan tháo gờ những khó khăn trong việc tăng cuông đôi mới nội dung và phương pháp dạy học và tăng cường tính năng động, SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT hứng thú trong giăng dạy – học tập. cùng như góp phần giới thiệu và phác họa bước dau the nào là dạy học theo chu đe cùng với đó lả những định hướng khi ứng dụng vào bộ mòn GDCD, tác gia chọn "Dạy học theo chu đe với việc ứng dụng vào giáng dạy bộ /nôn GDCD bậc THPT" làm dề tài sáng kiên kinh nghiệm cùa minh.

Rất mong nhận được sự quan tam. góp ý cua quý đong nghiệp.

II. SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT ToNg quan vẻ dạy học THEO CHI ĐẺ VA NHỮNG TIỀN ĐẺ Cơ SỜ LÍ LUẬN – THỰC TIEN TRONG TIẺN TRÌNH ĐÔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

1. Thế nào là dạy 11ỌC theo chu đề?

Dạy học theo chù de (themes based leraning) là hình thức tim tòi nhừng khái niệm, tư tường, đơn vị kiến thức, nội dung bài học, chu đe,… có sự giao thoa, tương đồng lẫn nhau, dựa trên cơ sờ các mối liên hệ về SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT li luận và thực tiền dược đe cập đen trong các môn học hoặc các hợp phan cua môn học đó (tức là con đường tích hợp nhừng nội dung từ một số đơn vị. bài học, môn học có liên hệ với nhau) làm thành nội dung học2 trong một chủ đề có ý nghĩa hơn. thực tế hơn, nhờ dó học sinh có thê tự hoạt dộng nhiều hơn đê tim ra kiến thức và vận dụng vào thực tiễn.

Dạy học theo chủ đe SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT là sự kết hợp giừa mô hình dạy học truyền thong và hiện dại, ớ đó giáo viên không dạy học chì bàng cách truyền thụ (xây dựng) kiến thức mà chú yếu là hướng dẫn học sinh tự lực tim kiểm thông tin. sử dụng kiến thức vào giãi quyêt các nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn.

Dạy học theo chù đề là một mô hình mới cho hoạt động lớp học thay thế cho lớp học truyền thống (với đặc trưng là nhừng bài học SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT ngan, cô lập. những hoạt dộng lớp học mà giáo viên giữ vai trò trung tâm) bảng việc chú trọng những nội dung học tập có tinh tòng quát, liên quan den nhiều lĩnh vực, với trung tâm tập trung vào học sinhnội dung tích hợp với những vắn dề, những thực hành gán liền với thực tiền.

Với mò hình này, học sinh có nhiều cơ hội làm việc theo nhóm đê giãi quyết nhừng van đề xác thực, có hệ thong SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT và liên quan den nhiêu kiến thức khác nhau; thu thập thông tin từ nhiều nguồn kiến thức.

Việc học cùa học sinh thực sự có giá trị vi nó kết noi với thực te và rèn luyện được nhiêu kĩ năng hoạt động vả kĩ năng sống. Học sinh cùng được tạo điêu kiện minh họa kiến thức mình vừa nhận được và đánh giá minh học dược bao nhiêu và giao tiep tot như the nào.Với cách tiếp cận này, vai trò của giáo viên chi SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT là người hướng dần, chi bào thay vì quân lý trực tiếp học sinh làm việc.

Dạy học theo chú đe ớ bậc THPT là sự cố găng táng cường tích hợp kiên thức, ìàm cho kiến thức có moi liên hệ mạng lưới nhiều chiều: là sự

Dạy học theo chủ nề với việc thig dụng vảo giáng dạy bộ môn GDCD bậc THPT tích hợp vào nội dung những ừng dụng kĩ thuật và dời sống thòng dụng làm cho nội dung học có ý nghía hơn SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT, hấp dan hơn. Một cách hoa mỳ; đó là việc “thôi hơi thở” của cuộc sống vào nhưng kiên thức cô điên, nâng cao chat lượng “cuộc song thật” trong các bài học.

Theo một so quan diêm, dạy học theo chu đề thuộc về nội dung dạy học chứ không phải lã phương pháp dạy học nhưng chinh khi đà xây dựnẹ nội dung dạy học theo chú đề, chinh nó lại tác động trơ lại làm thay dôi rat nhiều đến SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT việc lựa chọn phương pháp nào là phù hợp. hoặc cái biến các phương pháp sao cho phù hợp với nó.

Vi là dạy học theo chu đề nên căn ban quá trinh xây dựng chu đe tạo ra quá trình tích hợp nội dung- (dem hoặc liên môn) trong quá trình dạy.

 • 2. ( u the cùa dạy học chú đề so với dạy học theo cách tiếp cận truyền thống hiện nay.

Mọi sự so sánh giữa bat kì mò hình hay phương pháp SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT dạy nào cũng trớ nên khập khiễng bỡi mỗi một mô hình hay phương pháp đều có nhùng ưu the hoặc nhùng hạn che riêng có.

Tuy nhiên, nếu đặt ra van de cho ngành giáo dục hiện nay là: Làm thề nào đê nội dung kiến thức trờ nên hấp dan và có ý nghía trong cuộc song? Làm the nào dê việc học tập phái nham đền mục đích là rèn kì năng giãi quyết van dề, dạc biệt là các van đề da dạng cùa thực SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT tiên? Có phải cứ phái dạy kiến thức theo từng bài thì học sinh mới hiểu và vận dụng dược kiến thức? Làm the nào dê nội dung chương trình dạy luôn dược cập nhật trước sự bùng nò vù bào cùa thòng tin dê các kiến thức cùa việc học và dạy học thực sự là the giới mới cho những người học?

Việc trả lời các câu hói trên đồng nghĩa với việc xác định mục tiêu giáo dục. mò hĩnh dạy học trong thời dại mới. SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT Đong thời, cũng sè chi ra cho ta thay nhũng lợi the nhát định cua từng mô hình khi áp dụng vào giáng dạy.

Rõ ràng, nếu căn cứ xào việc tìm càu trã lời cho nhừng câu hói này thì dạy học theo chu de khi so sánh với dạy học theo cách tiếp cận truyền thong hiện nay, sè có những tru diêm4 sau:

<<<123>>>

Dạy học theo cách tiếp cận truyền thống hiện nay

Dạy học theo chú đề

1- Tiến trinh SKKN dạy học theo chủ đề

1- Các nhiệm vụ học tập được giao.

Thường gội lả dạy hoc theo chú đẻ tích hơp (đon môn. liên món). Đây cùng là cách gọi thõng thưởng hiện nay trong giới nghiên cứu vê các loai chú đè tích hợp Trong đõ. "Chu đẻ đơn mòn" đè cập đèn kiến thức thuộc vé một mòn học nào đó còn "Chu đè hèn món" đẻ cóp đén kiên thức hên quan đén hai hay nhiều mòn SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT học Còn về phương pháp vậ hỉnh thức tổ chực day hoc thi không cỏ gì khác biệt.

Đối với một chủ đề. dừ đon môn hay liên môn. tlú vẫn phải chú trọng việc ứng dụng kién thức của chù đề ấy. bao gồm ứng đung vào thực tiễn cùng như ứng dụng trong các môn học khác.

Do vậy. vê mặt phương pháp dạy học thi không có phân biệt giữa dạy học một chu đè đon mỏn hay dạy học một chú đé liên SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT món. tích họp Điều quan trọng là day học nhăm phát trién năng lực học sinh đói hói phai tô chức hoạt động học tích cực. tụ lực vá sáng tao cho học sinh, mà các hoạt động ấy phai được tó chức ơ trong lớp. ngoài lóp. trong trường. ngoài trượng, ơ nhà vã cộng đòng, đặc biệt quan tâm đén hoạt động thực hãnh vá ứng dụng kiến thức vảo giãi quyết nhùng vắn đề thực tiễn.

 • (1) Nội dung dạy theo chú dề:

 • (2) kì thuật, phương pháp khai thảc và cãc hê quá từ cãc ki thuật, phương pháp giảng dạy theo chù đề.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIÊT NAM
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH hợp GIÁO dục tư TƯỞNG, đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 11
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
TUYỆT PHẨM HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ứng dụng phần mềm ansys để tính toán thiết kế kết cấu chi tiết máy
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Au Hoc Tam Nguyen 1928.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT
SKKN dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng vào giảng dạy bộ môn GDCD bậc THPT
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart