SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT

SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT

fff

SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT

fff

SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT

fff

SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT

fff

SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT

fff

SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT

fff

SỚ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỎNG NAI

TRƯỜNG. THPT.VÍNH.cửu

Mà số:…………………………..

<Do HĐKH Sớ GD&ĐT ghi)

SÁNG K1ÉN KINH NGHIỆM

LÒNG GHÉP TÁM GƯƠNG ĐẠO ĐÚC HÒ CHÍ MINH QUA MÔN GIÁO DụC CÒNG DÂN BẬC THPT

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Huế Lĩnh vực nghiên SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT cứu:

 • –  Quân lý giáo dục □

 • – Phương pháp dạy học bộ môn: Giáo dục công dânE

(Ghi rỗ tên bộ môn)

Lĩnh vực khác:……………………………………………………□

(Ghì rò tên lĩnh vực)

Có đinh kèm: Các sán phẩm không thê hiện trong băn tn SKKN

□ Mô hình n Đĩa CD (DVD) □ Phim ảnh □ Hiện vật khác (các pìiint. ảnh, sản phầin

phần mềni)

Lồng ghép tẩm gương đạo đức Hồ SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT Chi Minh (ỊIIO môn Giáo dục công dân bậc THPT

Năm học: 2014-2015

Lồng_ghép_tẩm gương_đạo_đứcHồChiMinh_cpia_môn_Giáo_dục_công_dánhậcTHPT

sơ Lược_LÝ_LỊCH_KHOA HỌC

 • I. THÔNG TIN CHUNG VÈ CÁ NHÂN

 • 1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÒNG HUẾ

 • 2.  Ngày tháng năm sinh: 19/ 3/ 1978

 • 3. Nam. nừ: Nừ

 • 4.  Địa chi: C3/51- Khu phố 10- Phường Tân Phong- TP Biên Hòa SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT – Đồng Nai

 • 5.  Điện thoại:             (CQ)/ (NR); ĐTDĐ: 0945746736

 • 6.  Fax:                   E-mail: [email protected]

 • 7.  Chức vụ: Tô phó

 • 8. Đơn vị công tác: TRƯỜNG THPT VĨNH cửu

 • I. TRÌNH ĐỌ ĐÀO TẠO

-Học vị (hoặc trình độ chuyên môn. nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân khoa học

-Năm nhận bảng: 2002

-Chuyên ngành đào tạo: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

 • II. KINH NGHIỆM KHOA HỌC SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT

 • –  Lình vực chuyên môn có kinh nghiệm: văn bân nhật dụng

Số năm có kinh nghiệm: 13

 • –  Các sáng kiến kinh nghiệm đà có trong 5 năm gan đây:

Lồng_ghép_tẩm gương_đạo_đứcHồChiMinh_qua_mônGiáo_dục_công_dánbậcTHPT

I. LÝ DO C HỌN DÈ TÀI

Giáo dục đạo đức, loi song là một trong những diêm chu yeu, cot lòi xuyên suốt và giữ vị tri chú đạo trong toàn bộ quá trinh giáo dục nhân cách SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT , đào tạo con người trong nhã trường ờ nước ta, đặc biệt là trong nhà trường tiling học phô thông (THPT).

Đất nước ta trong xu thế hội nhập quốc te và đang tiên hành CNH. HĐH đà gặt hái nhiều thành tựu to lớn rat đáng tự hào về phát trièn kinh te – xà hội, văn hóa giáo dục.Tuy nhiên, mặt trái cùa cơ che mới cũng ãnh hướng tiêu cực đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự suy thoái về SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT đạo đức, lối sốnơ và nhùng giá trị nhàn văn tác dộng đen đại đa so thanh niên và học sinh như: có loi sống thực dụng, thiếu ước mơ và hoài bào, lập thân, lập nghiệp; nhừng tiêu cực trong thi cử. bang cap. chạy theo thành tích. Thêm vào đó, sự xuất hiện vãn hoá phàm đồi trụy thông qua các phương tiện trên máy tính như : phim anh. games, mạng Internet… là nguyên nhân dần den tinh trạng SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT bạo lực học đường dã gây ra những hậu quá nghiêm trọng về tinh mạng, tinh than trong lửa tuôi học sinh tiling học phô thông

Trường THPT Vĩnh Cửu cũng không đứng ngoài thực trạng đó. Trường được xây dựng tại Áp 1 xà Thạnh Phú, gan khu còng nghiệp Thạnh Phú nơi có nhieu vấn đề phức tạp xây ra do dân từ nhiêu địa phương khác tập tiling đen. Hơn nữa, hiện nay nhiêu gia đinh, ba mẹ mãi lo làm ăn. kiếm tien SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT . ít chăm sóc đến sự học hành, hình thành nhân cách đôi song của con tre. Điều này đã anh hường ít nhiều den ý thức đạo đức của các em học sinh.

Giai đoạn hiện nay, toàn Đãng, toàn dàn ta đang thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tam gương đạo đức Hồ Chi Minh. Trong trường THPT Vĩnh Cưu, BGH nhà trường cùng dà chì đạo đưa tam gương đạo đức bác Hồ vào một so môn học trong SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT đó có môn GDCD. Nhận thay việc đưa những lời dạy, nhùng câu chuyện câm động về Bác x ào môn GDCD là rat can thiết, góp phan giáo dục đạo đức học sinh THPT.

Từ những lý do như trên và x ới cương vị là người giáo viên giáng dạy môn GDCD, môn học trực tiếp giáo dục đạo đức học sinh, tôi đà lựa chọn và nghiên cứu đề tài: ‘ Lồng ghép tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua món Giáo dục SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT công dân bậc THPT" với mong muon góp phan nâng cao hiệu qua giáo dục dạo đức học sinh THPT.

II. Cơ SỞ LÝ LLẢN VÀ THỰC TIÊN

1. Cơ sớ lý luân

Đạo đức dược hình thành rat sớm trong xà hội loài người x à biên đôi phát trièn cùng x ới sự biến dôi phát triên của xà hội.

Theo C.Mác và Ph.Ảngghen. ý thức xà hội của con người là sự phân ánh tồn tại xã hội cùa con SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT người. Các hình thái ý thức xà hội khác nhau tùy theo phương thức phàn ánh ton tại xà hội và tác động riêng biệt doi với dời song xà hội. Đạo đức cũng vậy, nó là hình thái ý thức xà hội phan ánh một lĩnh x ực riêng biệt trong ton tại xà hội cùa con người. Triết học Mac-Lênin định nghĩa: “£)ợo đức ỉò một hình thái ý thức xà hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuồn mực SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT xà hội.

Lồng ghép tẩm gương đạo đức Hồ Chi Minh qua tuôn Giáo dục công dân bậc THPT nhằm điều chinh cách đánh giá và cách ứng xứ cùa con người trong quan hệ với nhau và quan hệ với xà hội, chúng dược thực hiện bới niềm tin cá nhân, bời sức mạnh cùa truyền thong và sức mạnh cùa dư luận xà hộF[ 2; 196].

Truyền thống của dân tộc Việt Nam luôn coi trọng đạo đức. Phàm giá đạo đức cúa mỗi SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT con người được đặt lên hàng đau: ‘‘Tot go hơn tốt nước sơn " hay "Hình thức con người không bang cái tot về nội tâm, tinh cách con người". 0112 cha ta thường khuyên: “Đói cho sạch, rách cho thơm" hay "Giây rách phái gỉừ lây ỉê..y.

Chú tịch Hồ Chi Minh là người con tru tú cua dàn tộc Việt Nam. ơ Người hội tụ day đu những giá trị dạo đức cao đẹp trơ thành tam SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT gương đạo đức sáng ngời cho chúng ta học tập và noi theo. Tam gương đạo đức Hổ Chí Minh là tam gương cúa một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sán vĩ đại nhưng đong thời cùng là tam gương đạo đức cùa một người binh thường, ai cũng có thê học theo, làm theo, đê trớ thành người có nhừng phàm chat đạo đức đáng quý, người công dân tốt trong xà hội.

 • 2. Cơ sỡ thực tiền

SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT Giáo dục dạo đức, loi song trong nhà trường THPT lã một quá trinh giáo dục bộ phận trong tông thê cã quá trình giáo dục và có quan hệ biện chứng với các bộ phận giáo dục khác như: giáo dục trí tuệ, giáo dục thê chắt, giáo dục thâm mỳ, giáo dục lao động và hướng nghiệp, giúp học sinh hình thành và phát triền nhân cách toàn diện.

Chúng ta đang sống trong thời đại mới – thời đại văn minh, khoa học SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT , nhắt là sự phát triển xirợt bậc của ngành công nghệ thông tin: nó đà làm cho cuộc sống con người ngày được nâng cao. Đáng tiếc thay giá trị đạo đức đang bị xói mòn bơi chú nghĩa thực dụng, duy vật chat, kéo theo đó là cã một hệ lụy. Hơn nừa, thanh niên, học sinh ngày nay chạy theo lối sổng hưởng thụ. mà họ cho là hợp thời, sành điệu: họ bò qua những giá trị đạo đức là nền SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT tàng cot yếu cua con người, vấn đề này đang là thách đố cho các nhã giáo dục cùng như nhừng người có trách nhiệm.

Sự nghiệp đôi mới dưới sự lành đạo của Đãng đang tạo ra những điều kiện thuận lợi chưa từng thay về nhiều mặt cho the hệ trè, trong dó có thanh niên, học sinh. Trước het đó là sự quan tâm chăm lo. tạo diều kiện cho thanh niên, học sinh được học tập, rèn luyện.

Thực trạng SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT đạo đức, lối sống của học sinh trong nen kinh te thị trường đà nêu là vấn đề đáng lo ngại can phải dược quan tàm và kịp thời ngăn chặn bơi lè the hệ tre là tương lai cùa đất nước, Bác Hồ từng khảng định họ là “rường cột cùa nước nhà”, là lực lượng nòng cot đê xây dựng xà hội mới. Neu chúng ta không quan tâm và giãi quyết nhừng tiêu cực ấy thi hậu qua cua nó đoi với đời sống xà hội và SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT sự phát triển cùa đất nước là rat nghiêm trọng.

Học sinh THPT chinh là nhừng chú nhân của đất nước trong tương lai. Dưới mái trường phô thông, qua các môn học. các em được trang bị tri thức, phát huy tài năng, rèn luyện phâm chắt đạo đức đè phát triển toàn diện. Trong tat cà các mặt thì giáo dục đạo đức luôn giừ vị tri het sức quan trọng, như chu tịch Hồ Chi Minh đà khang định: “Dạy cũng

SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT như học. phai biết chú trọng cã tài lẫn đức. Đức là đạo đức Nguyền Thị Hồng Huế      5

Trường THPT Vĩnh cừu

Lồng ghép tẩm gương đạo đức Hồ Chi Minh qua môn Giáo dục công dán bậc THPT cách mạng, đó là cái goc rat quan trọng, nếu không có đạo đức cách mạng thi có tài cũng vô dụng".

Từ năm 2006 đến nay thực hiện theo chi thị của Bộ chinh trị về tỏ chức cuộc vận động: Học tập và SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT làm theo tắm gương đạo đức Hồ Chi Minh. Ngày 14/5/2011 Bộ chính trị có chí thị 03 CT/TW về việc tiếp tục dây mạnh cuộc vận dộng học tập và làm theo tam gương đạo đức Hồ Chi Minh. Thực hiện chi thị 03 của Bộ chinh trị. Chi bộ. BGH. Tò chuyên môn của trường THPT Vĩnh Cửu đà triên khai cho toàn thê cán bộ giáo viên học tập các chuyên de về tư tường Ho Chi Minh do Ban tuyên SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT giáo Huyện úy tô chức. Đổi với học sinh. Đoàn thanh niên tô chức hội thi kê chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh. Ngoài ra trong một so môn học như: Lịch Sừ, Ngừ văn, Giáo dục công dân… giáo viên đà long ghép tam gương đạo đức của Người qua nội dung bài học.

Là giáo viên dạy giáo dục công dân. qua nhiều năm kinh nghiệm, tôi nhận thấy rang việc lổng ghép giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT Chi Minh trong các bài giang là vô cùng cần thiết nhằm nâng cao được tư tường đạo đức cách mạng cho học sinh. Nhừng tư tưởng của Người là tam gương sáng đẻ mọi người Việt Nam học tập vả noi theo, tư tưởng của Người còn định hướng cho mọi hoạt động của Đàng và nhà nước ta trong công cuộc đoi mới hiện nay.

Vi vậy đê giáo dục thế hệ trè có lối song lành mạnh, tinh than yêu nước, yêu CNXH sâu sac thi SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT việc lồng ghép giáo dục đạo đức, tư tưởng của Bác trong dạy học giáo dục công dân góp phan hình thành nhân cách, loi song cùa học sinh là không thê thiếu.

 • III. TỎ CHỨC THỰC HIỆN CẤC GIẢI PHÁP

ỉ.Môt so nôi duns cư bait về tam sương đạo đức Hồ Chí Minh

Như chúng ta đà biết, tam gương đạo đức Hồ Chi Minh là vô cùng rộng, trên nhiều lình vực khác nhau. Với phạm vi de tài này, có SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT thê tập trung vào các nội dung sau:

 • –  Tình yêu thương con người, tôn trọng quyền con người

 • –  Lòng yêu nước, yêu CNXH

 • –  Tôn trọng luật lệ, bão vệ mòi trường.

 • –  Lòng kiên tri. vượt khó và tinh than quốc tế trong sáng

 • 2. Sư chuắn bị cùa giáo viên

Đối với công việc dạy học nói chung, dạy học giáo dục công dân nói riêng, việc chuẩn bị của giáo viên là vô cùng can thiết. Ngoài việc xác dịnh SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT mục đích, yêu cầu, đồ dùng dạy học liên quan den bài dạy, giáo viên còn xác dinh mục nào là trọng tâm. chuân bị đo dùng dạy học gi. kiến thức cho mục đó ra sao. Đối với nhùng bài dạy liên quan đen việc lồng ghép

giáo dục tam gương đạo đức Ho Chi Minh thi giáo viên phai xác định nội dung can long ghép, thời diêm lồng ghép, cách lồng ghép như the nào cho phù hợp với bài dạy, dùng hình SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT anh tư liệu, nội dung tài liệu liên quan đen chủ tịch Hồ Chi Minh. Bởi vì tam gương đạo đức cùa Nguyền Thị Hồng Huế                  6          Trường THPT Vĩnh cừu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ khảo sát tình trạng nhiễm vi nhựa ở một số loài cá nhỏ nước mặn khu vực ven bờ tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Câu hỏi ôn tập cho truyện ngắn Hai đứa trẻ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ a contrastive study of conceptual metaphors in english and vietnamese family idioms
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Sứ Đông Lâm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT
SKKN lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc THPT
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart