SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11

SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11

fff

SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11

fff

SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11

fff

SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11

fff

SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11

fff

SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11

fff

SỠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÒNG NAI TRƯỜNG THPT vỏ TRƯỜNG TOÀN

Mà sô:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIÉT KÉ VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAPH TRONG DẠY HÓC MÔN CÔNG NGHẸ 11

Người thực hiện: NGl YEN TRẦN KIM KIEV

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • –  Quân lý giáo dục n

 • –  SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 Phương pháp dạy học bộ môn: Công nghệ □

– Lĩnh vực khác:………………………………………….n

Có đinh kèm: Các sán phấnì không, thế hiện trong bán in SKKN

□ Mô hình □ Đĩa CD (DVD) n Phim ảnh □ Hiện vật khác (các phim, ảnh, sàn phàm phan niềm)

Năm học: 2014-2015

sơ Lược_LÝ_LỊCH_KHOA HỌC

 • I. THÔNG TIN CHING VẺ CÁ NHÂN

 • 1. Họ và tên: Nguyền Tran Kim Kiêu

 • 2. Ngày tháng năm SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 sinh: Ngày 26 tháng 03 năm 1988

 • 3. Nam, nữ: Nữ

 • 4. Địa chi: Trường THPT Võ Trường Toán – cẩm Mỳ – Đồng Nai

 • 5.  Điện thoại: 0613749688 (CQ)/ (NR); ĐTDĐ: 0932091002

 • 6.  Fax:                       E-mail: [email protected]

 • 7.  Chức vụ: Giáo viên

 • 8.  Đơn vị công tác: Trường THPT Võ Trường Toan

 • II. TRÌNH ĐỌ ĐÀO TẠO

 • –  Học vị (hoặc trinh độ chuyên môn, nghiệp Ị1) cao nhất: SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 Cừ nhân

 • – Năm nhận bang: 2011

 • –  Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm kĩ thuật Công – Nông nghiệp

 • III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC

 • – Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giàng dạy môn Công nghệ

 • –  Số năm có kinh nghiệm: 04

-Các sáng kiến kinh nghiệm đà có trong 5 năm gằn đây: Không

THIẺT KẺ VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAPH TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 11

 • I. LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI

Hiện nay việc đôi SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 mới phương pháp dạy học là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục, việc áp dụng khoa học kì thuật khác nhau vào dạy học là một tiềm năng vô tận tạo nên sức mạnh cho công nghệ dạy học hiện đại. Xu the cua đôi mới công nghệ dạy học là sử dụng phương pháp dạy học phát huy cao độ tinh tích cực. chú động và sáng tạo của học sinh.

Luật Giáo dục nước Cộng hòa Xã hội Chù nghĩa Việt Nam dà quy định SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 : “Phương pháp giáo dục phái phát huy tinh tích cực, tự giác, chù động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dường năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” (Luật Giáo dục 2005). Vì vậy dôi hoi giáo dục phài đòi mới trên tat cà các phương diện: mục đích, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp dánh giá…

Nghị quyết tiling ương 2 khóa VUI cùa ban chap hành SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 Đãng Cộng Sân Việt Nam đà nêu rõ: “Đỏi mới mạnh mè phương pháp giáo dục, khác phục lối truyền thụ một chiêu, rèn luyện nep tư duy sáng tạo cho người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện dại vào quá trinh dạy học…”

về đỏi mới phương pháp dạy học, theo Đỗ Mạnh Cường (2006): “…đỏi mới phương pháp dạy học đê nâng cao chat lượng và hiệu quà dạy học luôn là mối quan SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 tâm đặc biệt cúa các trường ờ mọi cap học. bậc học và cùa toàn xà hội…” (trang 26). Trong đó. phương pháp graph cũng là một trong những phương pháp của hệ thông dạy học tích cực.

Graph là một chuyên ngành toán học hiện đại đà dược ứng dụng vào nhiều ngành khoa học khác nhau như: Khoa học, kỳ’ thuật, kinh te học, quan trị, nghiên cứu khoa học, thiết kế dự án. tâm lí học và khoa SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 học giáo dục… Neu vận dụng lý thuyết graph trong dạy học đê mò hình hóa các moi quan hệ. chuyên thành phương pháp dạy học đặc thù thi sè nâng cao hiệu qua dạy học, thúc dây quá trinh dạy học và tự nghiên cứu cùa học sinh theo hướng tối ưu hóa, đặc biệt nham rèn luyện năng lực hệ thông hóa kiến thức và năng lực sáng tạo của học sinh. Xuất phát từ nhùng lí do trên, người nghiên cứu dà lựa chọn thực hiện SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 dề tài: “Thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn Công nghệ 11”.

 • II. Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN

1. Cơ sờ lý luận cứa phương pháp “Thiết ke và sử dụng phương pháp Graph trong dạy học môn Công nghệ 11”

 • 1.1 Khái niệm về phương pháp dạy học

Theo GS. Nguyễn Ngọc Quang: “Phương pháp dạy học là cách thức làm việc của thây vả trò trong sự phối hợp thống nhất, dưới sự chi SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 đạo của thay nham làm cho trò tự giác, tích cực, tự lực đạt tới mục đích dạy học”.

 • 1.2 Khái niệm Graph

Graph là một tập họp so lượng hữu hạn các đinh và cung có đau mút tại các đinh đó, mồi cạnh nối 2 đinh khác nhau được nối nhiều nhât là một cạnh.

 • 1.3  Nguyên tắc xây dựng Graph trong dạy học Gông nghệ 11

 • 1.3.1 Nguyên tắc thống nhất giữa mục tiêu – nội dung – phương pháp dạy học

Nguyên tắc này SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 đòi hoi khi thiết ke Graph dạy học phai thong nhát được ba thành phan cơ ban cua quá trinh dạy học là mục tiêu, nội sung, phương pháp dạy học. Ba thành tố đó có tác động qua lại với nhau một cách hừu cơ. giai quyết tot moi quan hệ này thi quá trinh dạy học sẽ đạt kết quả cao. Quá trinh dạy học gồm 6 thành tố cơ bàn: Mục tiêu – nội dung – phương pháp – phương tiện – hình thức tò chức SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 – đánh giá, xét trong mối quan hệ giừa giáo viên và học sinh.

Trong việc chuyên hóa Graph toán học thành Graph dạy học Công nghệ nói chung, can chú ý tới mối quan hệ giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học.

 • 1.3.2 Nguyên tắc thống nhất giữa toàn thê và bộ phận

Giãi quyết mối quan hệ giừa toàn thê và bộ phận thực chat là quán triệt tiếp cận cấu trúc – hệ thong trong thiết kế Graph.

 • 1.3.3 Nguyên tắc SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 thống nhất giữa cụ thể và trừu tượng

Khi thực hiện nguyên tác thong nhất giữa cụ thè và trừu tượng trong việc thiết kế và sử dụng Graph dạy học, chúng ta can xác định rò cái cụ thê là cái trim tượng trong từng đoi tượng, đê định hướng nhận thức cho học sinh. Thong nhắt được hai mặt này sè hìn h thành tư duy hệ thống, phát triển năng lực sáng tạo của người học.

 • 1.3.4 Nguyên tắc thống nhất giữa dạy và học

Thực SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 hiện nguyên tắc thống nhất giừa dạy và học, giáo viên không phái sử dụng Graph như một số minh họa cho lời giăng, mà phải biết tô chức cho học sinh tim tòi thiết ke Graph phù hợp với nội dung học tập.

Tóm lại, những nguyên tắc cơ ban nêu trên định hướng cho việc thiết kế Graph dạy học. Ket quá của việc thiết ke Graph dạy học là lập được các Graph nội dung và Graph hoạt động.

 • 1.4   Vaí trò của Graph trong SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 dạy học

 • – Graph cho phép kiêm tra dễ dàng tinh chính xác của nội dung kiến thức.

 • – Dạy theo Graph nội dung, giáo viên sè đi sâu vào nội dung chính, bán chat van đe, tránh sa vào nhừng nội dung vụn vặt. hướng bài theo kế hoạch đà định sẵn.

 • – Khi thiết lập được một sơ đồ cho phương pháp Graph, giáo viên và học sinh tim được mặt ban chat, moi quan hệ tìm ân giữa các kiến thức.

 • – Graph SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 giúp học sinh không phai chép máy móc nội dung của giáo trinh mà phát huy được khả năng tìm tòi sáng tạo.

 • – Dựa trên Graph học sinh có những khả năng như: tái hiện, suy luận logic, tư duy công nghệ thâm mỳ.

 • – Graph giúp học sinh thâu tóm kiến thức một cách nhanh chóng, độ ben vừng kiến thức cao. Có tác dụng tăng tinh khoa học trong việc học tập.

 • 2. Thực trạng dạy và học môn Công nghệ 11 tại đơn SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 vị

  • 2.1 về phía học sinh:

 • – Hau het học sinh chi coi môn học là một nhiệm XỊ1, ti lệ học sinh không hứng thú chiếm 7,57% (15/198 HS), học sinh say mê môn học chiếm ti lệ 10,61% (21/198 HS), học sinh yêu thích môn học này chiếm ti lệ 28,28% (56/198 HS).

 • – về phương pháp học tập: số học sinh hiểu sâu kiến thức, có phương SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 pháp học tập chú động sáng tạo chiêm ti lệ rat thấp, phan lớn vần là phương pháp học thụ động. Phan lớn học sinh chưa đau tư thời gian và công sức vào việc tim hiểu, cũng như chưa thay rò tầm quan trọng của môn học, mặc dù môn Công nghệ 11 sè được vận dụng rat nhiều trong cuộc song. Kha năng vận dụng kiến thức đè xây dựng sơ đồ, thiết lập moi quan hệ giữa các thành phan kiên thức còn tháp.

 • 2.2 SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 về phía giáo viên

 • – Đa sổ giáo viên dạy theo kinh nghiệm von có của bân thân, cố gang truyền thụ hết các kiến thức có trong giáo trinh theo kiêu thuyết trinh minh họa nên không khơi dạy dược tiềm năng sáng tạo. phát huy tinh tích cực nhận thức cua người học.

 • – Số lượng giáo viên dạy học theo phương pháp tích cực còn it, mặc dù phan lớn xác định được rang phương pháp này thực sự lỏi cuốn học sinh, giúp học sinh chú SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 động năm vừng kiến thức.

 • 3. Nguyên nhân cùa thực trạng dạy học món Công nghệ 11

  • 3.1 về phía giáo viên

Do anh hưởng của lối dạy học truyền thống nên không thê một lúc mà thay đôi nhận thức của giáo viên về phương pháp dạy học. phương pháp dạy học phò biên hiện nay vẫn là thuyết trinh giăng giãi xen kè vấn đáp tái hiện, biêu diễn trực quan minh họa. Cũng có nhừng giáo x iên sử dụng một so biện pháp tích cực hóa SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 hoạt động cùa người học nhưng chủ yếu là trong các giờ thao giăng. Chinh vì vậy, giáo viên ít sừ dụng các phương pháp dạy học tích cực x ào dạy học Công nghệ, trong đó có việc sứ dụng Graph.

 • 3.2 về phía học sinh

Đa so học sinh chưa có ý thức việc học món Công nghệ 11. xem môn học là mòn phụ vi không thi tot nghiệp và đại học. Vi thế, học sinh thiêu sự dầu tư thời gian và công SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 sửc vào việc học mã chi mang tinh chắt đoi phó x ới các giờ kiêm tra.

Tóm lại: Việc xây dựng bô sung Graph kiến thức chương trinh Công nghệ 11 dưới dạng sơ đồ kênh chừ và kênh hĩnh chưa có một tác giã nào thực hiện một cách có hệ thong. Vi x ây. thiết ke và sư dụng phương pháp Graph trong dạy học mòn Công nghệ 11 là can thiết và thiết thực. Từ đó. tác già xác định can phai đưa ra SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 giãi pháp thay the một phan giãi pháp đà có dựa trên các quan diêm nghiên cứu khoa học và thực tiền cua ban thân người thực hiện sáng kiên kinh nghiệm với mục đích đê có sáng kiên, cái tiến nàng cao chat lượng giang dạy hoặc giáo dục học sinh.

 • III. TỎ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẤI PHẤP “THIẺT KẺ VÀ SỪ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAPH TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 11”

1. Các giải pháp thực hiện dề tài “Thiết kế và sứ dụng SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 phương pháp Graph trong dạy học môn Công nghệ 11”

 • 1.1  Thiết kế Graph nội dung cho một số kiến thức môn Công nghệ 11

 • 1.1.1 Những căn cứ lựa chọn phương pháp Graph trong bài gỉãng

 • – Dựa trên cơ sờ là mục tiêu, nội dung cua bải hay các yếu to khác như cơ sờ vật chất, đặc điểm về tâm lý, khả năng tư duy của học sinh đê vận dụng phương pháp Graph vào giáng dạy.

 • – Graph nội dung bài học thê hiện cấu trúc SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 nội dung cùa một bài học theo logic thích hợp. Việc thiết ke Graph nội dung bâi học phái căn cứ vào nội dung bài học trong sách giáo khoa và logic kiến thức can hình thành ớ học sinh. Graph nội dung bài học bao gồm những đơn vị kiên thức là nhừng nội dung chính cua bài học, trong đó các kiên thức cơ ban và kiên thức trọng tâm cua bài học và những mối liên hệ giừa các đơn vị kiên thức đó. Do đó khi xây SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 dựng Graph, can chú ý tính logic nội dung bài giang, không nên lạm dụng Graph.

 • 1.1.2 Các hước hoạt động thiết kế Graph dạy học

 • – Cách hoạt dộng giáo án có thê soạn theo mầu giáo án một cách binh thường tùy nội dung bài học.

 • – Thiết kế từng bước lập Graph là tiên hành lập Graph hoạt động, các bước tiến hành lập Graph hoạt động như sau:

+ Bước 1: Xác định mục tiêu bài học

Mục tiêu bài học là SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 những yêu cầu đặt ra đoi với học sinh khi thực hiện bài học. Có nhieu yếu tố tác động đen việc xác định mục tiêu bài học, trong đó dáng chú ý nhất là các yeu tố: Nội dung bâi học, kha nâng nhận thức cua học sinh, năng lực cúa giáo viên.

+ Bước 2: Xác định các hoạt dộng

Xác định các hoạt động trong một bài học có thê dựa vào Graph nội dung bài học hoặc dựa vào việc phân tích SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 cấu trúc nội dung. Mồi hoạt động tương ứng với một đơn vị kiến thức chu chốt.

+ Bước 3: Xác định các thao tác trong mồi hoạt động

Trong mồi hoạt động, chúng ta can xác định các thao tác chính đè đạt được mục tiêu.

+ Bước 4: Lập Graph hoạt động dạy học theo hướng toi ưu hóa bãi học sau khi xác định dược các hoạt động cụ thê

 • 1.1.3 Cách tồ chức giãng dạy bàng phương pháp sơ dồ Graph

SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11 Trong đề tài này, người nghiên cứu tỏ chức cho học sinh lập Graph nội dung nham giúp học sinh tự khám phá vả lĩnh hội kiến thức. Cụ thè như sau:

GV: Nguyền Trằn Kim Kiều

Trang 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn xăng sinh học e5 của khách hàng tại thành phố huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Cải Cách Hành Chính Từ Thực Tiễn Huyện Đăk Pơ, Tỉnh Gia Lai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển tư duy thông qua dạy học môn toán ở trường phổ thông phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11
SKKN thiết kế và sử dụng phương pháp graph trong dạy học môn công nghệ 11
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart