skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai

skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai

fff

skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai

fff

skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai

fff

skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai

fff

skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai

fff

skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai

fff

SỜ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐONG NAI

TRƯỜNG PT DÂN Tộc NỘI TRÍ TÌNH

Mà số:……………

ẢNG KIẾN KINH NGHIỆM

THỰC TRẠNG VÀ MỌT SÓ BIỆN PHẤP

QUÀN LÝ HOẠT ĐỌNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN O TRƯỞNG PHỎ THÔNG DÂN TỌC NỘI TRÍ TÌNH ĐÒNG NAI

Người thực hiện: SẤM THỊ LẸ THANH

Lình vực nghiên cứu:

 • •  Quản lý giáo dục……………………………………………..□

 • •  Phương pháp day học bộ món:…………………………..□ – Lình vực khác: skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai

………………………………………………………………………. □

Có đinh kèm:

□ Mò hinli □ Phần mềm □ Phim ánh

□ Hiện vật khác


sơ Lược LÝ LỊCH KHOA HỌC

 • I.  THÒNG TIN CHl’NG VÈ CÁ NHÂN

 • 1. Họ và tên: SÀM THỈ LỆ THANH

 • 2.  Ngày, tháng. năm sinh: 05/09/1975

 • 3.  Giới tinh: Nìr

 • 4.  Đia chi: Khu phố 3 ■ Phường Tân Hiẽp ■ Thành phố Biên Hòa – Tinh Đồng Nai

 • 5.  Điện thoại: 0613868367 (CQ) ; ĐTDĐ: skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai 0987823530

 • 6.  Fax:                         E-mail: [email protected]

 • 7.  Chức vụ: Phô Hiện tnrờng

 • 8.  Nhiệm vu đươc giao: Phụ trách chuyên môn

 • II. TRÌNH Độ ĐÀO TẠO

 • –  HỘC V| (hoặc trình độ chuyên môn. nghiệp vụ) cao nliẳt: Cừ nhàn

 • –  Năm nhận bâng: 1997

Chuyên ngành đáo tao: Vật lý

 • III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC

• Lĩnh vực chuyên mòn cỏ kinh nghiệm:

Số năm có kinh nghiệm: 18 năm

Các skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai sáng kiến kinh nghiêm đà có trong 5 năm gần đây: 03

THỰC TRANG VÀ MỘT sớ BIỆN PHÁP

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HOC MÒN GIÁO DỤC CÒNG DÁN………………………………..1

ờ TRƯỜNG PHÓ THÔNG DÂN TỌC NÓI TRỮ TINH ĐÓNG NAI…………………………………..1

MỚ ĐÁU

 • 6.  Phương skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân

ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 1

Cơ SỞ LÝ LUẬN VÊ QUẬN LỴ HOẠT ĐỘNG DẠY HOC MÒN GIÁO Dực CÓNG

DÂN Ờ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÓ THÔNG………………

TIẺU KÉT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2 skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai 15

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỎNG DẠY HOC MÒN GIÁO Dực CÓNG DẤN TRƯỜNG PT DÀN TỘC NỘI TRÚ TÍNH ĐÓNG NAI

 • 2.2.  Thực trang quàn lý hoạt đòng day hoc mòn giáo dục còng dàn ờ trường PTDT NT tinh

Đóng Nai

2.2.1……………………………………………………………………………………………………..

Thực trạng skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai quán lý mục tiêu kế hoạch. nội đung chương trình

 • 2.2.5.  Nhũng yếu tó cơ bán tác động đén thực trạng quán lý hoạt động dạy học môn

GDCD ở Trường PTDI Nt tình………………….?……………………………….skkn thực trạng và một số

biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai …?. ………….’…………

TIỂU KÊT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

BIỆN PHẮP QUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG DẠỴ HOC MÒN GIÁO Dực CÓNGDÂN Ờ TRƯỜNG PHÓ THONG DÂN Tộc NỘI TRỨ TINH ĐỎNG NAI

 • 3.1.4.  Phái dam bão tinh kể thừa, skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy

học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai phát triển

3.2 1. Nhóm biện pháp nàng cao nhận thúc về V| trí. vai trò mòn GDCD

TIẾU KÊT CHƯƠNG 3

KÊT LUẠN VÀ KIÊN NGHỊ

 • 1. Két skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở

trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai luân

TÀI LIEU THAM KHÁO

Tên SKKN: Thực trạng và một số biện pháp quán lý hoạt động dạy học môn Giáo dục còng dân ờ Trường PT Dân tộc Nội trú tinh Dồng Nai

MỞ ĐÂU

 • 1. Lý do chọn đề tài

Bước vào thế ký XXI. skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai Việt Nam tiếp tục đây mạnh hơn nữa sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, hội nhập ngày câng sâu rộng vào mọi hoạt động chung trên toàn thế giới. Để phục vụ cho sự nghiệp phát triền đất nước. Đáng vả Nhà nước ta chú trương "xây dựng con người Việt Nam phát triền toàn diện về chinh trị, tư tưởng, tri tuệ. đạo đức. thê chất, nâng lực sáng tạo. có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai , khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa. quan hệ hài hòa trong gia đinh, cộng đồng và xà hội" (Vãn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX. NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2001, tr 114). Vi vậy Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới “phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai khoé, thầm mỳ và nghề nghiệp, trung thành với lý tướng độc lập dân tộc và chù nghía xà hội: hình thành và bồi dường nhân cách, phàm chất và năng lực cúa công dân, đáp ứng yêu cầu cúa sự nghiệp xây dựng và báo vệ Tổ quốc”(Luật Giáo dục Việt Nam).

Nhàm dạt được mục tiêu xây dựng và phát triền con người Việt Nam toàn diện. Giáo dục Việt Nam hiện nay không chi hướng đến việc giáo dục nâng cao trình skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai độ tri thức, năng lực sáng tạo. năng lực thực hành cho người học. mả còn phái giáo dục họ về đạo đức. giá trị làm người, kỳ năng sống… Món Giáo dục công dân (GDCD) ờ trường trung học phố thông đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Trong nhà trường phổ thông, việc quán lý có hiệu quá hoạt động dạy học mòn GDCD không chi góp phần quan trọng vào mục tiêu giáo skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai dục toàn diện cùa nhà trường, cua ngành giáo dục, mà còn phục vụ yêu cầu xây dựng con người Việt Nam mới, đáp ứng đòi hói cùa sự nghiệp phát triển đất nước Việt Nam trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, trên thực tế, môn GDCD vần bị coi là môn học có vai trò thứ yếu và mờ nhạt trong nhà trường. Không chi có học sinh mã nhiều phụ huynh, cán bộ quân lý và bàn thân một số giáo viên giang dạy môn skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai GDCD cũng chưa thật sự quan tâm đúng mức đến môn học quan trọng này. Hoạt động dạy học và quàn lý hoạt động dạy học món GDCD hiện nay ở trường phô thòng nói chung và trường PTDT NT tinh nói riêng vẫn côn nhiều hạn chế và bất cập. Nhiều cấp quán lý giáo dục vẫn chưa thật sự quan tâm đến mòn GDCD. chưa nhận thức đầy đũ về vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng cùa môn học này trong nhà trường, chưa tạo điều skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai kiện về bố tri giáo viên giáng dạy vả các điều kiện cần thiết khác đế giáo viên nâng cao chắt lượng dạy học. Vì vậy việc thực hiện công tác bổi dường, lự bồi dường đối với giáo viên GDCD chưa được quan tàm đủng mức: một bộ phận giáo viên chậm đổi mới phương pháp và chưa coi trọng chất lượng giáng dạy. việc dạy học thường diễn ra một cách khô khan và nặng nề, ít gây húng thủ cho học sinh: giờ học môn GDCD skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai bị cắt bớt đê nhường chồ cho việc ôn luyện các môn thi tốt nghiệp, thi Đại học – Cao dẳng… vấn đề này cằn phai được nhìn nhận một cách nghiêm túc và có nhùng chấn chinh kịp thời, đặc biệt khi ngành Giáo dục đang thực hiện đôi mới chương trình giáo dục phố thông cùng như đôi mới chương trình giáo dục dạo đức – còng dân sau năm 2015.

Xuất phát tử cơ sở nghiên cửu lý luận và thực tiền trên đây, tôi chọn skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai nghiên cứu dể tài “Thực trạng và một số hiện pháp quãn lý hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân ớ Trường PT Dân tộc Nội trú tinh Đồng Nai”.

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sờ nghiên cứu lý luận và thực tiễn quăn lý hoạt động dạy học môn GDCD ở trường THPT. đề xuất các biện pháp quăn lý nhằm góp phẩn nâng cao chất lượng dạy học bộ môn GDCD trong Trường PTDT NT tinh Đồng Nai.

 • 3. Khách the và đối tượng skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai nghiên cứu

  • 3.1. Khách thê nghiên cứu: Công tác quan lý hoạt động dạy học trường THPT

  • 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng và một số biện pháp quân lý hoạt động dạy học môn GDCD ớ Trường PTDT NT tình Đồng Nai.

 • 4. Giâ thuyết khoa học

Công tác quán lý hoạt dộng dạy học mòn GDCD tại Trường PTDT NT linh côn nhiều hạn chế và bất cập trong công tác kế hoạch hóa. tô chức, chi đạo và kiêm tra. Tù dó dần skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai đến chưa đáp ứng được yêu cẩu cúa việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: chưa tạo được động lực. môi trường, điều kiện thuận lợi. kích thích tinh

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp công ty trách nhiệm hữu hạn việt nam dae shin electronics
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tìm hiểu lễ hội đền Trần Thương (huyện Lý Nhân Hà Nam).
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai
skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường PT dân tộc nội trú tỉnh đồng nai
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart