skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10

fff

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10

fff

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10

fff

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10

fff

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10

fff

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10

fff

SỚ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG NAI

Trường THPT XUÂN THỌ

Mà số:………………………………..

SÁNG KIÉN KINH NGHIỆM

XÂY DựNG CHUYÊN ĐÈ NGOẠI KHÓA VẺ VỆ SINH AN TOÀN TÍiực PHẨM CHÓ* MÔN CÔNG NGHỆ io

Người thực hiện: Trần Thị Ngọc Anh

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • –  Quân ỉ í giáo dục                        □

 • –  Phương pháp dạy học bộ môn: Công nghệ 10 0

 • –  Lĩnh vực khác:…………………………………………… □

Có đính kèm: Các sán phàm không thê hiện trong ban in SKKN

□ Mô hình 0 Đìa CD skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10 (DVD) □ Phim ảnh □ Hiện vật khác

Năm học: 2014-2015

so Lược LÍ LỊCH KHOA HỌC

 • I. THÔNG TIN CHƯNG VẺ CÁ NHÂN

 • 1. Họ và tên: Tran Thị Ngọc Anh

 • 2.  Sinh ngày 8 tháng 2 năm 1982

 • 3. Nừ

 • 4.  Địa chi: Xuân Bắc – Xuân Lộc – Đồng Nai

 • 5.  Điện thoại: NR: 0613874514; ĐTDĐ: 0977993912

 • 6.  Fax:

 • 7.  Chức vụ: Giáo viên

 • 8.  Nhiệm x-ụ được giao: Giáng dạy môn:

skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10 Công nghệ 10: lớp 10B’ và 10B?

Nghề làm vườn: lớp 11C9, 11C10, 11C11

Lớp chú nhiệm: 10B’

 • 9.  Đơn vị còng tác: Trường THPT Xuân Thọ

 • II. TRÌNH ĐỌ ĐÀO TẠO

 • –  Học vị cao nhất: Cứ nhân

 • – Năm nhận bang: 2006

 • –  Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp

 • III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC

 • – Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Môn Công nghệ 10. Nghe làm vườn

So năm có kinh nghiệm skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10 : 9 năm

 • –  Các sáng kiến kinh nghiệm đà có trong 5 năm gan đây: không có

MỤC LỤC

Trang

 • 1.2.  Lí do chú quan

 • V. ĐẼ XƯÀT, KHƯYÉN NGHỊ VÀ KHA NÀNG skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10 ÁP

DỤNG

VL DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

VII. PHỤ LỤC

17


XÂY DỰNG CHI YÊN ĐẺ NGOẠI KHÓA VẺ VỆ SINH AN TOÀN THực PHẢM CHO Môn công nghẹ 10

I. LÍ DO CHỌN ĐÈ TÀI:

 • 1.1. Lí do khách quan:

Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dường hảng ngày cho cơ thè, giúp cơ thê khỏe skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGoẠi khóa về vệ SlNH An toàn ThỰc phẩm cho môn CÔNG NGHỆ 10 mạnh, chống lại các nguy cơ của bệnh tật đang có mặt khắp nơi trong môi trường, giúp con người có đu sức khoe lao động và học tập. Tuy nhiên, nếu thực phâm không dam bao vệ sinh, sức khóe con người sè bị đe dọa. Van đề vệ sinh an toàn thực phàm hiện nay đang là thách thức lớn đối với the giới nói chung trong đó có Việt Nam. Ngộ dộc thực phàm và các bệnh do thực phàm kém chat lượng gây ra skkn xây DỰNG CHUYÊN đề nGoẠI khóa về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨm cho môn CÔNG NGHỆ 10 không chí gây ánh hương trực tiếp den sức khoe và cuộc song cúa mồi người và về lâu dài ánh hưởng đen giong nòi dàn tộc. Bên cạnh đó. ngoài việc gây thiệt hại lớn về kinh te, là gánh nặng chi phi cho chăm sóc sức khỏe còn liên quan chặt chè den năng suất, hiệu quá phát triển kinh te, thương mại, du lịch và an sinh xà hội.

“Ông Jeffery Kobza, quyền Trường đại diện WHO tại Việt Nam cho biết skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ sinh an toàn thực phẩm cho môn CÔNG NGHỆ 10 , đâm bào an toàn thực phàm là trách nhiệm của tất cả người tiêu dũng và nhà sân xuất trong chuỗi liên tục của thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn. Các nhà sản xuất, các nhà che biên và người kinh doanh thực phàm ớ Việt Nam can phải chịu trách nhiệm đối với sự an toàn cùa thực phàm mà họ sân xuất và kinh doanh trong khi người tiêu dùng can phải thực hiện các biện pháp dự phòng và tuân thủ các thực hành tot về an skkn xây DỰNG CHUYÊN đề ngoại KhÓa về vệ sinh an toàn thực phẩm cho môn CÔNG NGHỆ 10 toàn thực phâm. Thực phẩm không an toàn có chứa các vi khuẩn, vi rút. ký sinh trùng hoặc hóa chat có hại, là nguyên nhân của hơn 200 bệnh – từ tiêu chây đen các bệnh màn tính như ung thư. Thực phàm không an toàn tạo ra một vòng luân quân cua bệnh tật và suy dinh dường, đặc biệt là ánh hướng den tre em vả người già.”[l]

 • 1.2. Lí do chủ quan:

Khi bị bệnh, chúng ta sỗ tim skkn xây DỰNG CHUYÊN đề ngoại khóa về vệ sinh an toàn thực phẩm cho môn CÔNG NGHỆ 10 den bệnh viện dê chửa trị. Tuy nhiên. ít ai tìm câu trà lời cho càu hói: Nguyên nhàn gây bệnh là do đâu? Phái làm gì đê hạn che bệnh tật dó? Chúng ta nên làm gi đè bào vệ sức khóe cộng đong, giong nòi dàn tộc? Tất cá những câu hói dó các em hoàn toàn có thê tim ra dược câu tra lời. Vi thực te, nguyên nhân chính dần đến bệnh tật và sức khỏe đều nằm phan lớn ở thực skkn xây DỰNG cHUyên đề ngoại khóa về vệ sinh an toàn Thực phẩm cho môn CÔNG NGHỆ 10 phàm chúng ta ăn hàng ngày. Vi thế. đà đen lúc phái định hướng cho thế hệ trê biết vai trò và thực hành vệ sinh an toàn thực phâm.

Chương trinh mòn còng nghệ 10 trong trường THPT với nội dung gằn gùi. gan lien với cuộc sống, hoạt động sân xuất nóng nghiệp, kinh doanh của người dân Việt Nam nên đưa thêm vân đe vệ sinh an toàn thực phâm là rất phủ hợp. Được cung cap kiến thức về vệ sinh an toàn skkn xây DỰNG CHƯyÊn đề NGOẠI KHOA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10 thực phẩm, học sinh sè hình thành kĩ năng, có thái độ. hãnh động đúng đê bão vệ cuộc sổng tương lai của chính bân thân minh: bới các em có thê là nhà quân lí, nhà sân xuất, người tiêu dùng và các em cũng chinh là những tuyên truyền viên tham gia tích cực trong quá trinh truyền thòng đến với mọi người.

Là người tiêu dùng mã trên het là người giáo viên, tôi nghĩ minh cần phái có trách nhiệm định hướng skkn xây DỰNG CHƯYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10 vả tuyên truyền cho học sinh ý thức về an toàn thực phâm. Vi lí do đó. trong năm học nảy tòi thực hiện dẻ tài “XÀY DựNG CHƯYEN đẽ NGOẠI KHÓA VỀ VỆ SINH AN TOàN THựC PHẨM CHO MÒN CÔNG NGHẸ 10”.

 • II. Cơ SỜ LÍ LUẬN VÀ THỤC TIÊN

2.1. Cơ sờ lí luận:

Nghị quyết 46/NQ-TW của Bộ Chinh trị và Quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn skkn xây DỰNG CHƯYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN Thực phẩm cho môn Công NGHỆ 10 2011 – 2020 và tam nhìn 2030 cùa Thù tướng chính phú, đã chì rò: Sức khoe là von quý nhát cua mồi con người và của toàn xà hội. Đê thực hiện mục tiêu giám tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, nâng cao tuổi thọ, cải thiện chat lượng giong nòi,… cần thiết phái phát triền và hoàn thiện hệ thong chăm sóc sức khoe nhân dàn. triển khai mạnh mẻ các biện pháp đong bộ kiêm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI kHóA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10 thời đưa ra nhiêu giãi pháp, trong đó can phối hợp với Bộ Y tế tò chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm trong các trường học. dong thời huy động giáo viên và học sinh tham gia tích cực công tác bão đâm an toàn thực phẩm. Xây dựng lộ trinh đưa nội dung an toàn thực phâm vào giáo trinh giang dạy ớ các cấp học.

Nhà trường đào tạo, giáo dục, hĩnh thành nhân cách the hệ trê đê họ trờ skkn xây DỰNG CHƯYêN đề NGoẠi khóa về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10 thành còng dân xây dựng và bao vệ tô quốc. Mục tiêu cua giáo dục là phát triên toàn diện nhân cách của người học sinh, trong đó môn công nghệ lớp 10 cũng không ngoại lệ. Học sinh can được giáo dục về vệ sinh an toàn thực phẩm đê có nen tàng kiên thức, bồi dường và hĩnh thành kì năng song, có thái độ và hành động đúng trong vai trò cùa nhà sân xuất đặt lợi ích của người tiêu dùng lên trên hết. Hoặc skkn xây DỰNG CHƯYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SiNh an TOàN thực phẩm cho môn CÔNG NGHỆ 10 với vai trò là người tiêu dùng, học sinh biết mình nên làm gì đê đâm bão sức khóe của ban thân và gia dinh…

Theo hướng dần điều chính nội dung dạy học môn công nghệ cap THPT cúa Bộ GD – ĐT năm 2011. trong phân phổi chương trinh môn công nghệ lớp 10, ngoài phan tích hợp hoạt động hướng nghiệp 6 tiết và chương III các bài từ 41, 42, 43, 44. 46, 48 có thê chọn lĩnh vực phù hợp skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10 với chương I hoặc chương II đã chọn trước đó hoặc có thê chuyên sang ngoại khỏa, xem đìa băng hình, hoặc thay the bang tài liệu tự biên soạn phù hợp x ới điều kiện giống cây trồng, vật nuôi của địa phương, tích họp các nội dung giáo dục môi trường, hướng nghiệp. Vi x ây, ngoại khóa về x ệ sinh an toàn thực phàm hoàn toàn có thè thực hiện được.

 • 2.2. Cơ sỡ thực tiễn:

Ngoài kiêm tra, xừ skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10 li các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng còn tô chức tuyên truyền về vấn đề vệ sinh an toàn thực phâm trên các phương tiện thông tin đại chúng cụ thè là đài phát thanh cùa các xà. Tuy nhiên, kiên thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của các em còn rat mờ nhạt. Vi xây, tò chức tiết học ngoại khóa về vệ sinh an toàn thực phẩm như là một biện pháp cộng hướng đê skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Cho môn CÔNG NGHỆ 10 công tác tuyên truyền được sâu rộng và hiệu qua hơn.

Nhà trường đóng vai trò quan trọng đối với vấn đe tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phàm vi ngoài đòi tượng học sinh và thông qua học sinh có thê tác động một cách rộng rãi lên các thành viên khác của xã hội, trước hết là các thành x iên trong gia đinh. Vi xây, thực hiện ngoại khóa giáo dục vệ sinh an toàn thực phàm trong mòn công nghệ lớp 10 là một trong skkn xây DỰNG chuyên đề NGOẠI kHóA về vệ SINH AN ToÀn tHựC phẩm CHO môn CÔNG NGHỆ 10 các biện pháp hữu hiệu nhát, kinh te nhất và có tinh bên xưng nhất.

Số lượng học sinh, giáo x iên các cấp học, bậc học cùa Việt Nam hiện nay chiếm 1/5 dân số cả nước (gan 16 triệu người). Trong đó, học sinh THPT chiêm gan 3 triệu người. Đó là một lực lượng hùng hậu, là đoi tượng quan trọng thực hiện vệ sinh an toàn thực phâm. Đồng thời đây cũng là lực lượng quan trọng thực skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SInH an TOàN Thực pHẩM cho môn CÔNG NGHỆ 10 hiện tuyên truyền, giáo dục. vận động các đối tượng khác trong xà hội thực hành đâm báo x ệ sinh an toàn thực phâm.

về thực hiện chương trinh môn còng nghệ 10 ờ trường THPT hau như giáo viên chưa đưa x ắn đề vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm vào giăng dạy.

Từ cơ sớ nêu trên và từ thực tiễn công tác tôi thực hiện sáng kiến: “XÂY DỰNG CHUYÊN ĐẺ NGOẠI KHÓA VÈ VỆ SINH AN TOÀN THỰC pHảM cho skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10 MÔN CÒNG NGHỆ 10” được thực hiện trong 2 tiết học (90 phút).

 • III. TO CHỨC THỰC HIỆN GIÃI PHẤP

Xây dựng chuyên đề ngoại khóa Vệ sinh an toàn thực phẩm trong chương trình môn công nghệ 10.

Việc xây dựng tiết học ngoại khóa được tiến hành sau khi xác định mục tiêu, thái độ. kĩ năng và định hướng năng lực hình thành. Trong điều kiện thực te, học sinh trường THPT Xuân Thọ có diem xét tuyên vào lớp 10 thắp skkn xây DỰNG chuyên đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC pHẩM cho môn CÔNG NGHỆ 10 , địa bàn sinh song rộng, gia đình thuần nòng, đời song vật chat còn nhiều khó khản nên diều kiện tiếp xúc x ới mạng Internet đè tìm hiểu về vệ sinh an toàn thực phàm còn nhiêu hạn che. Nên tôi xây dựng chuyên đe chủ yếu bang chuỗi hình ảnh trực quan, logic, lôi cuốn, ấn tượng giúp các em khăc sâu được kiến thức.

Sau đây, tôi tiến hành xây dựng chuyên de ngoại khóa về vệ sinh an toàn thực phẩm skkn xây DỰNG chuyên đề Ngoại khóa về vệ SINH AN TOÀN THỰC phẩm cho môn CÔNG NGHỆ 10 cho môn công nghệ 10. Gồm 5 bước:

Bước 1: Soạn giáo án cho chuyên dề ngoại khóa

Bước 2: Sưu tầm hình anh minh họa trên mạng Internet

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu chữ ký số ngưỡng và khả năng ứng dụng trong công nghệ blockchain
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phân tích tình hình thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh cần thơ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
THƯƠNG HIỆU ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
47.000
Sold by
@ xcnguyen220
skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10
skkn xây DỰNG CHUYÊN đề NGOẠI KHÓA về vệ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO môn CÔNG NGHỆ 10
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart