so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam

so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam

fff

so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam

fff

so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam

fff

so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam

fff

so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam

fff

so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam

fff

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trinh lãm bài tiêu luận, ngoài sự nồ lực cua ca nhóm, chúng em còn nhận được sự giúp đờ nhiệt tinh của cô giáo và các bạn trong lớp thanh tra Đặc biệt là sự giúp đờ nhiệt tinh cùa cô giáo Đào Thanh Thúy, giảng viên khoa Hành chính học đà hướng dẫn chúng em hoàn thành bài tiêu luận.

Đổng thời chúng em cũng gưi lời cám ơn đến các cô thu thư đà giúp chủng em tìm so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam được nhùng tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu.

Dưới góc độ là sự nghiên cứu cũa sinh viên, với trinh độ và kinh nghiệm côn hạn chế nên bãi tiểu luận cũa chúng em còn nhiều thiếu xót. Rất mong các thầy, cô xem xét, đóng góp và cho kiến đế bài tiếu luận của chúng em hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cám ơn !

Nhóm sinh viên.

MỤC LỤC

<<<123>>>

Nội dung

Số trang

so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam A.

1. Lý do lựa chọn đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cửu

4. Đôi tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

5. Kết cấu đe tài

B. Nội dung

Chương 1. Khái quát về Cộng hòa liên bang Đức

1. Vị tri địa lý

2. Ngôn ngừ

so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành .1. …1. …       ……

3. Tôn giáo

Chương 2 Cơ cấu tố chức bộ máy

1. Thể chế chinh trị

1.1. Quốc hội

1.2. Tông thống và chính phu bang

1.3. Cơ quan tư pháp

1.4. Chinh quyên các bang và các địa phương

1.5. Các tố chức chinh trị

2. Tô chức bộ máy so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành

2.1. Hĩnh thức tó chức bộ máy cua các bang

2.2. Cơ cấu tố chức bộ máy hành chinh của bang

2.2.1 Chinh phu bang

2.2.2 Cơ cấu tỏ chức bộ máy chính phủ

2.3. Lĩnh xực công tác do các cơ quan cùa chính phũ bang đàm nhận

2.4. Tô chức bộ máy hành so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức

2.4.1 Vị trí pháp lý cua xà, liên xà và huyện

2.4.2 Nhiệm vụ của xà

Chương 3 Chể độ công vụ

1. Khái niệm, phàn biệt thử bậc và các điều kiện công chức

1.1 Khái niệm công chức

1.2 Phân biệt thử bậc công chức

1.3 Nhưng điều kiện đối với so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức

2. Chế độ thi cừ bố nhiệm

2.1 Thi cư và bô nhiệm

2.2 Đề bạt

3. Nhiệm vụ và quyền lợi công chức

4. Chê độ đài ngộ. tiên lương, nghi huư, nghi phép

4.1 Tiền lương cùa còng chức

4.2 Chế dô nghi phép, nghi hull___________________________________

5. so sánh hành chính công hòa liên bang đức và hành chính việt nam Chế đô kv luật

c. Kết luận                                                           ~

 • * Ưu diêm nền hành chính (‘ông hôa liên bang Đức

 • * Nhược diem

 • * Bài học kinh nhiệm với Việt Nam

A LỜI MÒ ĐÀU

 • 1. Li do lựa chọn dề tài

Công hòa liên bang Dức là đai nước giàu liềm nang thuộc châu Au và cùng là nhùng tiling tàm quyền lực, kinh tể lớn trên thế giới. Để phát triển so sánh hành chính công hòa liên bang đức và hành chính việt nam dược như hiện nay không chi nhờ tiềm lực về kinh tế mà dó côn là do họ dã xây dựng vả tò chức dược bô máy hành chính hựp lý. Cling vì vậy mà đà có rat nhiều học giá. nhà chinh trị nghiên cửu, tim hiểu về nền hãnh chính cua dất nước nảy. Đặc biệt, trong xu hướng toàn cầu hóa mạnh mê như hiện nay, việc nghiên cứu các mô hĩnh nhà nước là diều kiện cẩn llìicl đê hôi nhập. Nghiên cứu VC so sánh hành chính công hòa liên bang đức và hành chính việt nam nen hành chinh của nước phát triến như Công hòa lien bang Dức SC cho chúng ta môt cái nhìn đay đú. sâu sac, so sánh đê tìm ra điểm khác biệt dè từ dỏ lilt ra dược nhừng ưu, nhược diêm, bài học cần thiết trong việc nghiên cửu và học tập các mô hình hành chinh của cãc nước khác, và tìm ra các quy luật chung đe vận dụng vào việc nâng cao hiệu lực và hiệu quà hoạt đông nen hành chính của quốc gia. so sánh hành chính công hòa liên bang đức và hành chính việt nam

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Tim hiểu về nền hành chính Cộng hòa Liên bang Đức, lịch sử hình thảnh, cơ cấu tố chức bộ máy hành pháp, chúc năng nhiệm vụ cùa từng cơ quan, từng Bộ trơng bộ máy hành pháp…Đế có nhũng hiểu biết nhất định về tố chức và cách thức điều hãnh bộ máy nhà nước của Đức

 • 3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thống kê

Phương pháp tồng hợp

Phương pháp so sánh

Phương pháp phân tích so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam • ••

 • 4. Đổi tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu nền hành chính Cộng hòa Liên Bang Đức

Phạm vi nghiên cứu: Cộng hòa Liên Bang Đức và so sánh với nền hành chinh Việt Nam

 • 5.  Kết cấu của đề tài nghiên cứu

Nội dung bài viết bao gồm:

Chương I: Khái quát chung về Cộng hòa Liên bang Đức

Chương II: Cơ cấu tô chức bộ máy

Chương III: Chế độ công vụ

so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam B.NỘI DƯNG

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VÈ CỌNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

 • 1. Vị tri địa lý

Cộng hoà Liên bang Đức (tiếng Đức: Bundesrepublik Deutschland’, gọi tắt: Đức) là một quốc gia liên bang nằm ơ Trung Âu và có chung đường biên giới với các nước Đan Mạch (về phía Bắc), Ba Lan và Séc (phía Đông), Áo và Thụy Sĩ (về phía Nam), Pháp, Luxembourg, Bi vả Hà Lan (về phía Tây so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam ). Lãnh thổ Đức trãi rộng 357.021 km vuông và có khí hậu ôn đới. Với 82 triệu người, Đức là nước có dân số lớn nhất trong Liên minh châu Âu và là nước có số dân nhập cư lớn thứ ba trên thế giới.

Vùng đất Germania nơi nhiều dân tộc Đức sinh sống đà được biết đến và có trong tài liệu từ trước năm 100. Băt đẩu từ thế kỹ 10, lãnh thổ của Đức là phần giữa cũa Để quốc La Mà so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam Thần thánh cho đến năm 1806. Thế kỷ 16, miền Bác Đức trờ thành trung tâm cua cuộc cái cách Kháng Cách. Nước Đức lằn đầu tiên được thống nhất vào giìra cuộc chiến tranh Pháp-Phổ năm 1871 trở thành một quốc gia dàn tộc hiện dại. Sau chiến tranh thế giới lằn hai, năm 1949, Đức bị chia thành hai quốc gia, Cộng hòa Dân chu Đức (Đông Đức) và Cộng hòa Liên bang Đức cũ (Tây Đức). Năm 1990, so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam nước Đức thống nhất. Tây Đức là thành viên sáng lập cua Các cộng đồng châu Au (EC) vào năm 1957, trở thành Liên minh châu Âu năm 1993. Đức thuộc khu vực Schengen và dùng đồng Euro năm 1999. Đức là thành viên cùa Liên hiệp quốc, NATO, G8, G20, OECD và WTO. Đức là một cường quốc với nền kinh tế có GDP danh nghĩa đứng thứ tư và GDP sức mua tương dương đứng thứ năm trên thế giới. Đức so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam là nước viện trợ phát triển hàng năm nhiều thứ nhì, và ngân sách quốc phòng dứng thứ sáu trên thế giới. Quốc gia này có một mức sống cao và hệ thống an sinh xà hội toàn diện. Đức giừ vị tri chinh yếu trong quan hệ ơ châu Âu cùng như có nhiều liên kết chặt chè trên thế giới. Đức được biết đến là dần đầu trong nhiều lình x ực khoa học kỳ thuật.

 • 2.     Ngôn ngữ

Ngôn ngừ nói và viết chính thức là so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam tiếng Đức. Bèn cạnh tiếng Đức là các ngôn ngừ cũa những dân tộc thiếu số dà sống lâu dời tại Đức mà dà dược công nhận là ngôn ngừ chính thức như tiếng Đan Mạch và các tiếng nói của người Sorben và Friesen.

Martin Luther đà góp phần vào việc phát triển cùa tiếng Đức chuẩn trong thế ky 16 với việc dịch Kinh Thánh của ông. Jahann Christoph Adelung xuất bân năm 1871 quyến tự điên lớn đầu tiên. Đột phá lớn tiến tới một cách viết so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam tiếng Đức thống nhất là quyến "Tự điên chinh ta tiếng Đức" cua Konrad Duden (1080) là quyến sách đà được chấp nhận là cơ sờ cũa chinh tã của cơ quan nhà nước trong cuộc cãi tổ cách viết chinh tã năm 1901 sau vài thay đồi nhô. Mãi đến năm 1996 mới cô cuộc cãi tổ cách viết mới.

Tiếng Đức đà từng một thời là ngôn ngừ chung (lingua franca) ớ trung tâm châu Âu, Bảc Âu và Đông Âu. Ngày so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam nay tiếng Đức là một trong những ngôn ngừ được dạy nhiều nhất trên thế giới, và là ngoại ngừ được yêu chuộng thứ hai sau tiếng Anh ở châu Âu.

Ngoại ngừ được dạy tru tiên trong trường học là tiếng Anh. kế tiếp theo đó là tiếng Pháp và sau đó lã tiếng La tinh. Trong những năm gần dây tiếng Tây Ban Nha ngày càng được ưa chuộng hơn.

3-Tôn giáo

Hai tôn giáo chinh ớ Đức là đạo Cơ Đốc và so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam dạo Do Thái. Hồi giáo chi mới xuất hiện và lan rộng ờ Đức sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Phần lớn dân số Đức theo đạo Cơ Đỏc: 32.0% theo đạo Tin Lãnh (ờ Bắc và Đông Đức), 31,7% theo đạo thiên chúa La Mà (ờ Tây và Nam Đức), 1.14% theo đạo Cơ Đốc Chính thống. Khoáng 27% người Đức không theo tôn giáo nào ca. phần lớn trong số họ sống so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam ơ miền Bắc. nhất là những vùng thuộc về Đông Đức cù. Sò còn lại theo các đạo khác.

CHƯƠNG II: CÁU TỎ CHỨC BỌ MẢY

1. Thê chế chính trị

Hiến pháp Đức thống nhất qua năm 1871 thiết lập chinh thê quân chu nhị nguyên Quôc hội gôm có hai viện. Thượng viện có nhiêu quyên hơn Hạ viện. Quyền hành pháp tập chung trong tay Thủ tướng Bixmac đến năm 1890, sau dó là hoàng đế Ưyliam II. Năm so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam 1919 nước cộng hòa Vayma thiết lập và Đức có một chinh phũ dân chu đầu tiên. Hạ viện là cơ quan quyền lực cao nhất. Tông thống được bầu trực tiếp.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Khoa Học Tài Liệu Lưu Trữ Tại Các Chi Cục Thuế Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán theo pháp luật
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thiết kế vector biểu hiện bước đầu định hướng biệt hóa tế bào gốc cuống rốn thành tế bào gan
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam
so sánh hành chính cộng hòa liên bang đức và hành chính việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart