SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té

SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té

fff

SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té

fff

SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té

fff

SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té

fff

SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té

fff

SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té

fff

LUẬN VĂN TQT NGHIỆP cử , NHÂN LUẬT

■          MÊN KHÓA 2008-2012           ■

DÈ IÀL:

SO SÁNH QƯY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIÊT NAM VÀ CÒNG ƯỚC VIÊN ,1980 yÈ HỢP ĐONG MIĨA RÁJ UÀC Ĩ4ÓA niĩắc TF

Sinh viên thực hiện Nguyên Oiiốe Việỉ ÀỈSSỈ’": 5086015

Lớp : Luàt Thương Mại 2

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VÈ HỌP ĐÒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

QUÓC TÉ…………….. 7

 • 1.1.      Khái niệm hạp đồng, họp đồng mua bán hàng hóa vã họp đồng mua SO

SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP luật VIêT nam và CÔNG ước Viên 1980 vè hợp ĐONG Mua bán HÀNG hóa QUỎC té bán hàng

hóa quốc tế

113. Khái quái họp đóng mua Ván hàng hóa quõc lư..ố

11.3.1 Khái niệm hop đong mua bán hàng hóa quòc tê theo pháp luật Việt Nam …                 ……………………………………………………………………………………………..6

1.1.3.2. Khái niệm họp đong mua bán hàng hóa quoc tể qua các vãn băn pháp luật

quốc tế…………………………………………………………………………………………………………9


 • 1.2…………………… SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT nam và CÔNG

ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG mua bán Hàng hóa QUỎC té ……………………………..

……………..    … Ng

uyên tấc giao kết hop đồng vâ hình thức giao kết hop đồng

1.3. Đặc điềm họp đóng mua bán hàng hóa trong nước vã họp đông mua bán hàng

hóa quốc tế

ác điòin hop đòng mua bán hàng hóa nong nuóc

ãc điêm hop SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUÂT VIÊT NAM và CÔNG ước ViEn

1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té đong mua bán hàng hóa quốc te

 • 1.4..  …………………………………………………………………………..

uồn luật điều chình họp dồng mua bán hàng hóa quốc tế

 • 1.4.2………………………………………………………………………………………………………..

Điểu ước (1UOC tế

 • 2.3……………………………………………………………………………………………………….

Ui nh thức hụp đồng

 • 2.3.1  

1111 thức hợp đòng theo luãl Viỳl Nam 11

nh thức hop dong theo CĨSG35 SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUÂT VIÊT NAM và

u yền yà nghía yụ các bên,„„36

 • 2.4.2.1. ……………………………………………………………………………………………….

Nghĩa vu của người bán

3eh ũhtym do A4

 • 2.5.1. Trách nhiêm do vi pham theo luãt Vièt Nam;50

VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té áp dụng trách nhiệm do VI phạm họp đong mua bán hàng hóa .. 50

 • 2.5.1.2 Các hĩnh thức trách nhiệm do vi phạm họp đòng mua bán hàng hóa 52

 • 2.5.1.3. Miêu uách nhiêm dư vị pham họp đong 56

 • 2.5.2.1. Các ưường SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUÂT VIÊT NAM và CÔNG ước

VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té hop mien trách

CHƯƠNG 3 NHƯNG ĐÈ. XUẲT TƯ MFC so SÁNH ĩTẶT VTF.T NAM VÀ

C1SG VÀ VÁN DÈ GIA NHẬP C1SG……………………………………..*

 • 3.1………………………………..

ứng dồ xuất súa dôi, bổ sung luật Việt Nam

 • 3.1.1. Bõ sung khái niệm họp đồng mua bán háng hóa quốc té và hoán thiện liiiili

thức họp đông mua bán hàng hóa quốc tẽ váo luật việt Nam SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUâT VIêT nam và cÔNg ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bánHÀNG hóa QUỐC té 61

 • 3.1.1.1. sung khái niêm hop dõng mua bán hàng hóa quõc tè……………………….61

3 1.2.1. De nghi giao kết ■■.

 • 3.1.3. Hoàn thiện quy định về thời hạn khiếu nại. thời hạn trả lời chắp nhận giao kết

3 2 11. pợị VỢI hệ thong pháp Ivàl

 • 3.2.1.2……………………………………………………………………………………………………..

Đ SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HANG hóa QUỐC té

ổi VỚI doaiili nghiệp

KÊT H ẠN

LỜI NÓI ĐẤU

1. Lý do lựa chọn đề tàỉ

Lịch sử phát triền cùa nhàn loại đà trai qua nhiều bước thing trầm khác nhau và đặc biệt là trước những biến động to lớn của tire giới. Cuộc cách mạng khoa học còng nghệ ngây nay đang pliát triền nhanh chóng với trinh độ ngây câng cao đà thúc đay quá trinh SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUÔC té chuyển dịcli cơ can kinh te the giới, quốc tế hoá nen kmh te và đời sống xà hội. Mỗi quốc gia, mỗi dàn tộc đều có những cơ hòi phát triền trong đó. nhừng tru thẻ về vốn. còng nghệ thị trường thuộc về các nước phát triển buộc các nước chậm phát triển và đang phát triển phải đối đau với những thách thức to lớn. Trong quan hệ quốc tế, xu hưởng hoã binh, ổn đụih vã hợp tác đê phát triẽn ngây câng SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUÔC té ươ thành những đòi hỏi bức xúc của cãc quốc gia. dãn tộc trên the giới. Các nước đen dành ini tiên cho phát triẽn kinh tế. coi tăng trưởng kinh tế, có ý nghía quyết định đối với việc tăng cường sức mạnh tồng họp cùa quốc gia đồng thời tham gia vào quá trinh họp tác. liên kết khu vực và thế giới trong moi lỉnh vực.

Tự do hóa thương mại là xu thế tat yếu và ngày càng có tác động lớn đền hoạt SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUÔC té động cua các doanh nghiệp Việt Nam. đặc biệt Là trong lình vực ký kết, thực hiện họp đong thương mại quốc te nói chung và họp đong mua bán hàng hóa nói riêng. Các doanh nghiệp Việt Nam có được sự chủ động ừong việc ký kết vã thực hiện các loại họp đổng thương mại quốc tế hay không còn phụ thuộc vào sư hiểu biết, năm bắt các quy đinh cùa pháp luật thương mại quốc tể cũng như các tập quán thương mại quốc tể cùa từng SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUÔC té doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy, sự hiền biết luật pháp quốc tế cùa các doanh nghiệp Việt Nam còn rat hạn che.

Đê hòa chung VỚI nlụp độ phát triền của nền kinh tể thế giới. Việt Nam đà vã đang thực hiện các chinh sách kinh tế đoi ngoại nham mở rông quan hệ VỚI cãc nước trong khu vực cũng như trên the giới ở nhiều lình vực. Hơn nửa. tnrớc yêu cầu đói mới nhát triển kinh tế rir cơ chế tân mine sane SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té nền kinh tế nhiều thành nhầu theo đinh hưỡne (CISG) quỵ định về họp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được cộng đồng quốc tể đánh giá cao về tính ôn định vã được nhiều quốc gia áp dụng. kề cã quốc gia không lã thành viên của cóng tróc trong đó có Việt Nam áp dụng. Công ước Vièn 1980 sè được người viết giới (hiệu ớ phàn sau. Hiện nay Việt Nam chưa là thành viên của Cõng ước trong khi giao dịch thương mại quốc SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té tế đang ngày càng trớ thành một phàn hết sức quang họng trong nền kinh tế nước ra.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành của Việt Nam vẫn có những quy định về hoạt động mua bán hãng hỏa được áp dụng chu yếu trong nước. Người viết xét thấy giữa luật Việt Nam vã Công ước viên có nhưng điên tương đong và nhùng điềm can bò sung cho nhau về hoạt động mua bán hãng hóa nên người viết chọn đề tài "So sánh về hợp đong mua SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té bán hàng hóa quốc tế trong Công rrớc Viên và luật Việt Nam" với mục đích hoàn thiên luật Việt Nam trong bối cánh Việt Nam chưa là thành viên cõng ước.

Qua dề tài. người viết mong muốn pháp luật về hợp dồng mua bán hãng hóa cùa Việt Nam trờ nên hoãn thiện hơn nhấm giám bớt khó khản cho các chu thề Việt Nam kin tham gia vào thương mại quốc te. Tuy vậy. theo nhiều quan điểm của cãc chuyên gia Việt Nam can khan SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té trương gia nhập còng ước vi: gia nhập sè giúp hoàn thiện plráp luật về mua bán hãng hóa quốc tế nói liêng và pháp luật mua bán liãng hóa nói chung của Việt Nam. giúp thống nhất pháp luật mua bán hàng hóa quốc tế cùa Việt Nam với nhiều quốc gia ừên thể giới và tạo diều kiện dề việc giái quyết tranh chấp nếu có từ hợp đồng mua bân hàng hóa quốc tể thuận lợi hơn.

2. Phạm vi nghiên cứu

Khi nghiên cứu về SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té đề tài này. mục đích của tãc giã là muốn hiêu sâu hơn về họp đong mua bán hàng hóa quốc te tir pháp luật Việt Nam và CISG. Họp đồng mua bán

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
an adaptation of the writing part of the new textbook english 11 at nguyen van cu upper secondary school
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu ngân hà
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kỹ thuật soạn thảo văn bản phần 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té
SO SÁNH QUY ĐỊNH của PHÁP LUẬT VIÊT NAM và CÔNG ước VIÊN 1980 vè hợp ĐONG MUA bán HÀNG hóa QUỐC té
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart