So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá)

Add your review

32.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

32.000

So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá)

So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ  văn hoá)

fff

So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ  văn hoá)

fff

So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ  văn hoá)

fff

So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ  văn hoá)

fff

So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ  văn hoá)

fff

So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ  văn hoá)

fff

ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÀ HỘI NHÂN VÀN

PHƯƠNG THAN MINH

SÓ SÁNH TỪ, NGỮ CHỈ MÀU SẢC TRONG TIÉNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT (VÈ MỘT SÓ ĐẶC ĐIÉM NGÔN NGỮ – VĂN HOÁ)

CHUYÊN HÀNH: LÍ LUẬN NGÔN NGƯ

Mã số: 50408

LUẬN VAN THẠC sĩ NGƯ VAN DẠI HỌC ỌUÓC GIA HÀ NỌI

TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỌINHÂN VÁN

PHƯƠNG THẦN MINH

So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá) SÓ SÁNH TỪ; NGỦ CHỈ MÀU SẮC

TRONG TIÉNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT (VÈ MỘT SÓ ĐẶC ĐIỀM NGÔN NGỮ – VĂN HOẤ)

CHƯYÊN HÀNH: LÍ LUẶN NGÔN NGỮ

Mã số: 50408

LUẬN VĂN THẠC’ sỉ KHOA HỌC NGỮ VÃN

Người hướng dần khoa học :

PGS. TS. DÀO THANH LAN

MỤC LỤC

PHẤN MỞ ĐÀU:

1

nghĩa và mục đích của luận văn

 • 2.  Đoi tượng và phạm vi So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt

(về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá) nghiên cứu

Chương I So sánh khái quát về V nghĩa và số hrựng cùa từ chỉ màu sắc trong tiếng

Hán và tiếng Việt

I. Cơ sờ lý luận về từ chi tnàu sắc

1.3 .Vai trò của từ chi So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá) màu sắc

II. So sánh khái quát về ý nghĩa và số hiọng của từ chì màu sắc trong tiếng Hán

và tiếng Mệt

sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn

hoá) 69

3. So sánh về nghĩa và so lượng cúa từ chí màu sắc trong tiêng Hán và tiếng

Việt

73


Chương II Đặc diêm ngừ pháp cùa từ ngừ chì màu Stic ương tiêng Hán và tiêng Việt 75

2.2.1 Từ So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá) chi mâu sac lâm tính từ

2.3. Dặc diem cấu tạo của các từ chi màu sắc tiếng Việt

 • 2.3.2.  Từ chi màu phụ có hình thức cấu tạo là So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng

hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá) từ láy

 • 2.3.3.   Từ chi màu phụ có hình thức cấu tạo là dạng chuyên nghĩa hoán

dụ

 • 2.5. Nhùng dicm giông nhau VC các hình thức cấu lạo từ chi màu sac cùa tiếng Hán

và liếng Việt

 • 2.6.  Nhùng diem khác So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá) nhau về các hình thức câu lạo lừ chi màu sác cua liêng Hán

và                                                                              tiếng

Việt

 • 2.7. Những điềm khác nhau và giong nhau về dặc diem ngừ pháp cua từ chí màu sac

trong tiếng Hán và tiếng Việt

Chương ỈỈI So sánh đặc trưng vàn hoá dân tộc cùa từ chi màu sac ờ tiếng Hán và tiêng

Việt.

 • 3.1.1. Đặc trưng văn hoá dân tộc cùa màu đó So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong

tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá) ờ tiếng Hán

 • 3.2.2.  Đặc So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc

điểm ngôn ngữ văn hoá) trưng văn hoá dân tộc của màu ……………… vàng ờ tiếng Việt

107

 • 3.2.6. Nhùng diêm giống nhau về đặc trung văn hoá dàn tộc của tìr chi màu sac

tiếng Hán và tiếng Việt

 • 3.2.7. Nhùng diêm khác nhau về đặc trưng văn hoá dân So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá) tộc của từ chi màu sac

tiếng

Hán và tiêng Việt

kết luận

Tài liệu tham khảo

PHẢN MỞ ĐÀU

1. Ý nghĩa và mục đích cùa luận vãn

Trong ngôn ngừ học hiện đại, việc nghiên cứu ngôn ngữ không chỉ dừng ớ bán thê ngôn ngừ mà đà tiến tới nhừng nhân tố bên ngoài ảnh hương trực tiếp đen bản thê ngôn ngừ và moi quan hệ giừa chúng với nhau. Chinh vì thế xu hướng nghiên So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá) cứu ngôn ngừ xuyên văn hoá đà trở thành bình diện không thê thiếu được đoi với bất cứ thứ tiếng nào trên the giới.

Việc ton tại cùa màu sac là khách quan, nhưng khái quát ve từ chi màu sac trong các ngôn ngừ khác nhau thì có khác biệt. Trong quá trình phát triển lịch sử lâu dài của dân tộc Hán và dân tộc Việt, nhận thức, thái độ cùng như những phong tục liên quan tới màu săc cua hai dân tộc này đã So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá) có biến dôi rất nhiều, những biến dôi này thê hiện ờ sự nay sinh và phát triên cúa từ chi màu sác liên quan với các yeu tố chinh trị, kinh tế. khoa học kỷ thuật, xã hội văn hoá v.v…Sự xuất hiện tên gọi của một so màu sác nào đó. sự biên đôi nội hâm của một số khái niệm màu săc nào dó, đà phan ánh sự hình thành và biến đôi của nhận thức ve mặt phân biệt màu sac So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá) cũa loài người. Loài người qua sự biến đôi của thái độ nhận thức và phong tục có liên quan về màu sac. đà phản ánh sự biến đôi của bối cảnh xà hội. quan niệm tư tường và sự ánh hưởng cùa văn hoá ngoại lai.

Trong Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng núi lien núi. sông liền sông. Sự giao lưu văn hóa giũa hai nước đà bát dầu có từ thời Tan Trong Quốc (năm 111 trước công nguyên). " So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá) … Giai đoạn Ị: Giai đoạn này dược tinh ỉừ sau thời đại An Dương Vương — Triệu Đà (Triều Vù Đe) ỉức từ nămỉỉỉtrước cóng nguyên cho den the ky thứ

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Hiểm Thất Nghiệp Của Tỉnh An Giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khóa luận tốt nghiệp xúc cảm hoa hồng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ  văn hoá)
So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng hán và tiếng việt (về vài đặc điểm ngôn ngữ văn hoá)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart