Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT

fff

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT

fff

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT

fff

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT

fff

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT

fff

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT

fff

Đề tài: Sir dụng các phương pháp dạy học tích cực đề tích hợp pháp luật vảo môn GDCD bậc

THPT

sơ LƯỢC _LÝ_LỊCH_KHOA HỌC

 • I. THÔNG TIN CHUNG VÊ CÁ NHÂN

 • 1. Họ vã tên: VI VÀN XUÂN

 • 2.  Ngày tháng nảm sinh: 10-06- 1976

 • 3. Nam. nừ: Nam

 • 4.  Địa chi: SN58 – Tồ 5 – ẩp 2 – Sòng ray – cầm Mỳ – Đồng Nai

 • 5.  Điện thoại: 01658333599

 • 6.  Fax:                         E-mail:

 • 7.  Chức vụ: Giáo viên

 • 8.  Đơn Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT vị còng tác: Trường THPT Sõng Ray

 • II. TRÌNH ĐỌ ĐÀO TẠO

 • –  Hoc vị (hoặc trinh đò chuyên mòn. nghiệp VỊ.0 cao nhất: Cừ nhàn

Năm nhận băng: 2001

 • –  Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục chính tri.

 • III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC

 • –  Lình vực chuyên mòn có kinh nghiệm: Giàng dạy.

So năm có kinh nghiệm: 13 năm

 • –  Các sáng kiến kinh nghiêm dà có trong 10 năm gần dày:

+ “ Sử dụng một Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT so phương pháp dạy học tích cực tích hợp tâi nguyên và mội trường biển , đão giang dạy bò mòn GDCD bậc ThPT".

– “ Sứ dụng các phương pháp dạy học tích cực dể tích họp pháp luật vào môn GDCD bậc

THPT’

 • I. LÍ DO CHỌN ĐÈ TÀI

Thu tướng Singapore ông Lý Quang Diệu nói: “Nếu thắng cuộc đua trong giáo dục thi sẽ tháng trong kinh tê…” Đẽ đáp ứng kịp thời nhùng yêu câu của quá trinh công nghiệp hóa – hiện đại Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT hóa đến năm 2020 cơ bân thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại thi giáo dục và đào tạo có vai trò to lớn trong việc trực tiêp tham gia bôi dường , đão tạo con người, con đường cơ bân nhất , bền x ưng nhất đê hình thành lớp người lao động đáp ứng phát triên kinh tê – xà hội, vì giáo dục tạo ra nguồn lực , đặc biệt là chat lượng cao sè quyết định sự thành bại cả quốc gia . Nhân dân phái có hiêu Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT biết đê xây dựng đất nước vì đất nước đang ngày đôi mới . hòa nhấp với thế giới . điêu này đà đật lên vai những người trực tiếp giăng dạy trong hệ thống giáo dục trong đó có bộ môn GDCD một trọng trách to lớn , đỏ là phái giáo dục đạo đức . pháp luật thê hệ trê đê trờ thành người công dân có phâm chất tốt trong xà hội hiện đại.

Vãn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đãng chi rò : Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT “ Đối mới căn bân , toàn diện giáo dục vào đào tạo theo nhu cầu phát triên của xà hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuân hóa , hiện đại hóa , xà hội hóa . dân chủ hóa và hội nhập quốc tế , phục XỊI đẩc lực sự nghiệp xây dựng và bão vệ Tô quốc …”

Như chủng ta biết môn GDCD lã môn khoa học xà hội, gắn x ới đường lối, chu trương chinh sách cúa Đãng và pháp luật của nhà nước Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT , củng với các bộ món khoa học khác góp phần đào tạo người lao động mới “ x ừa hồng vừa chuyên” , hiêu biết pháp luật, chấp hãnh pháp luật và có nàng lực hoạt động thực tiễn , có trách nhiệm x ới bân thân . 2Ĩa đình và xà hội, có phương pháp suy nghĩ độc lập . sáng tạo , hành động phù hợp x ới điêu kiện . hoàn cành xà hội, lịch sử đât nước và nhân loại.

Vùng kinh tế trọng Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT điếm phía nam trong đó có tinh Đồng Nai, có tốc độ phát triển và đó thị hóa nhanh.

là động lực thu hút được nhiều nhà đâu tư trong . ngoài nước và lực lượng lao động từ các địa phương trong cà nước đèn làm ăn sinh sống . Cúng với sự phát triên , đô thị hóa x ã chuyên dịch cơ cấu kinh tế , cơ cấu dân cư . cơ cấu việc làm . sự tác động mật trái của kinh tế thị trường đà ảnh hưởng Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT đến các chuân mực đạo đức , ý thức chấp hành pháp luật . văn hóa ứng xử cùa một bộ phận trong xà hội.

Ngày pháp pháp luật Việt Nam 2013 Thượng tôn Hiên pháp và pháp luật “ ngày 9-11 hảng năm là Ngày Pháp Luật Nước cộng hòa xà hội chu Việt Nam . Ngày pháp luật được tô chức nhảm tôn x inh Hiên pháp – pháp luật. giáo dục ý thức thựơng tôn pháp luật cho mọi người”

Thực trạng hiện nay ở Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT nhã trường THPT . học sinh ít hứng thú với các môn xà hội , trong đó có mòn GDCD . học sinh còn mang lính ý lại trong học tập, có học cũng theo kiều đòi phó . Thậm chi buông xuôi luôn đê tập trung vào các mòn thi tòt nghiệp và đại học . Bèn cạnh đó , xà hội chưa nhận thức đúng vị trí , vai trô cua bộ mòn Giao dục công dân thậm chi chi xem lả môn bô trợ , môn phụ vi không tham gia Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT vào thi tòt nghiệp , dại học . Giáo viên dạy bộ môn này đôi khi cũng bị phần nào ánh hướng tâm lý như thiếu tự tin , mặc cam , không còn hứng thú sáng tạo và dẫn đến linh trạng lén lớp là nghĩa XỊI đê hoàn thành chương trình.

Xuất phát lừ nhũng lý do trên và nhăm nâng cao chất lượng dạy học bộ mòn Giáo dục còng dân trong trường THPH một cách có hiệu quá . Nén trong quá trình giăng dạy lòi đà sir dụng Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT các phương pháp dạy học tích cực khác nhau trơng có phương pháp dạy học tháo luận nhóm , phương pháp động nào và phương đóng vai.. . với dề tài. “ Sừ dụng các phưong pháp dạy học tích cực đê tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT”

 • II. THựC TRẠNG TRƯỚC kHi THựC HIỆN CÁC GIẢI PHẤP CỦA ĐÈ TÀI

 • 1. THI ẤN LỘI

Đãng ta nêu rò : “Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật. nâng cao hiếu biết và V thức tôn Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT trọng pháp luật , sống và làm việc theo Hiên pháp và pháp luật , bão đàm cho pháp luật được thực thi hành một các nghiêm minh , thống nhất và công bằng”

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI: “ Tiếp tục đôi mới mạnh mè phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại : phát huy tính tích cực , chủ động . sáng tạo và vận dung kiến thức , kì năng cùa người học ; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT , nghi nhớ máy móc …”

Nội dung tuyên truyền phô biến , giáo dục pháp luật cùa Nhà nước được phân nhiều bộ ngành trong đó có ngành giáo dục . vê hình thức tò chức tuyên truyền phô biên , giáo dục pháp luật giữa các ngành khác nhau nhưng mục đích nhằm nâng cao hiêu biết và ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật của nhân dân . Giáo dục pháp luật việc làm thương xuyên cùa ngành , giáo dục pháp luật tốt góp phân nâng cao chất lượng Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT giáo dục , từng bước hoàn thiện nhân cách cho học sinh . đê đáp ứng người lao động mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa . hiện đại hóa đất nước , xây dựng Nhà nước pháp quyền xà hội chu nghía và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó , sự phát triên của đa phương tiện truyền thông , khoa học công nghệ ; hội nhập , giao kru quốc tế “ thế giới phăng", học sinh được tiếp nhận nhiêu kênh thông tin đa chiêu , phong phú Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT từ nhiêu góc nhìn trong cuộc sống . Điêu đó làm các em năng đòng hơn , linh hoat hơn và thực tê , giúp cho các em lĩnh hội tri thức một cách khoa học .

Học sinh nói chung , là học sinh THPT nói riêng . bân thân các em đà được trang bị ở câp học dưới nhùng nội dung lòng ghép về pháp luật nên đà có nền tâng và có ý thức tự giác chú động tiếp nhận nhùng thòng tin nhiều kênh lãm phong phú thêm bài Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT dạy của giáo viên . Nhà nước . nhà trường đà tạo ra những điều kiện cho các em mỏi trường học tập thuận lợi. tiên tiên cho việc tiếp thu tri thưc .

 • 2. ‘ KHÓ KHĂN

Sự phát triển khoa học và công nghệ . đặc biệt sự phát triển mạng internet việc tiếp nhận các thông tin đa chiều cũa học sinh tuy phong phú , đa dạng và có tinh cấp bách nhưng tinh sàng lọc thòng tin đê tiêp nhận chưa cao , bởi vì có nhũng thông tin Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT chinh thông và không chinh thống thi cũng đặt ra cho giáo viên những khó khăn nhất định . đó lâ phái có thời gian chuẩn bị đê định hướng nội dung bài học . đỏng thời phái có kiên thức , hiểu biết rộng về pháp luật đế định hướng cho học sinh tiếp thu kiến thức pháp luật và các tri thức khoa học khác.

Bèn cạnh đó , nội dung chương trinh GDCD lớp 10 và lớp 11 có đề cập nhưng không nhiều đến nhũng nội dung cơ ban Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT vê pháp luật, dơ vậy , vừa đàm báo nội dung bài học , vừa tích họp pháp luật cho học sinh thì đôi hôi giáo viên chu động xây dựng nội dung bài dạy một cách linh họat, nắm vừng kiên thức vê nội dung tích hop thuộc ngành luật nào ( Bộ Luật nào).

Hiện nay cơ sớ vật chất cùa nhà trường mới chi đáp ứng được một phần trong quá trinh dạy như phòng trinh chiêu ; một số phương tiện hỗ trợ dạy học ; tài Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT liệu tham khảo… còn thiêu làm cho giáo viên sir dụng các phương pháp dạy học tích cực này cũng gặp khô khăn nhất định.

 • III. Tơ CHỨC THựC HIỆN ĐE TÀI

1. Cơ sờ lí luận :

“Toàn câu hóa kinh tê chinh là quá trinh hội nhấp kinh tê toàn câu cũa tât cã các quốc gia” nhìn lại chặng đường gằn 30 năm ( 1986) công cuộc đôi mói và tiên trình hội nhập quốc tế xira cơ hội lẫn thách thức đan xen nhau . Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT nước ta đà đạt được những thành tựu rất quan trọng . trong đó cơ sở vật chất chất kì thuật bước đầu được tăng cường , đưa nước ta thoát khói tình trạng kém phát triển trớ thành quốc gia có mức thu nhập tiling bình . Toàn cầu hóa kinh tế có thê đem lại nhùng cơ hội mới và thách thức mới. đó lã đưa nước ta chù động hội nhập sâu rộng , tiêp thu có chọn lọc những thành tựu khoa học kì thuật ( vãn hóa) đê Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT đưa đất nước đạt nhùng yêu câu phát triền toàn diện , hội nhập thành công , muốn vậy chúng ta phải có con người hiêu biết vê pháp luật , có trinh độ, năng lực . tri tuệ đê thực hiện cóng cuộc trên . Đê thực hiện được điêu đó thì cân có sự x ào cuộc đông bộ của các bộ ngành và ngành Giáo dục luôn phái đi trước trong việc đào tạo con người mới , sống có trách nhiệm . có ý thức , có tinh ki luật Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT cao đó là con người chủ nghĩa xà hội.

Việc tuyên truyền . phô biến , giáo dục pháp luật thuộc nhiều bộ , ban ngành và phương thức tiên hành, đói tượng cùng khác nhau . Đôi với học sinh phô thông , việc giáo dục pháp luật là nhiệm XỊI het sức quan trọng và thường xuyên . được thực hiện tích hợp vào môn GDCD , lóp 10 , lớp 11 . môn hoạt động ngoài lên lớp , hoạt động cùa đoàn , nhằm giáo dục cho học Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT sinh hiêu biết về pháp luật đê nâng cao ý thức , trách nhiệm chấp hành nghiêm chinh pháp luật và đưa pháp luật đi x ào cuộc sống .

Xuất phát từ mục tiêu quan trọng này , Ngày pháp pháp luật Việt Nam 2013 Thượng tôn Hiên pháp và pháp luật “ ngày 9-11 hàng năm lã Ngày Pháp Luật Nước cộng hòa xà hội chủ Việt Nam . Ngày pháp luật được tô chức nhằm tôn x inh Hiên pháp – pháp luật. giáo dục ý thức thựơng Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT tôn pháp luật cho mọi người trong xà hội”

Bên cạnh đó , tinh cáp bách , yêu cầu tâng cường phò biến giáo dục pháp luật trong nhã trường có vị trí đặc biệt quan trọng, Thực hiện chi thị số 32- CT TW ngày 9 12 / 2013 của ban bi thư T w Đãng về tàng cường sự lành đạo cũa Đãng trong công tác phô biến , giáo dục pháp luật. . .đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phô biến . Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT giáo dục pháp luật trong Nhả trường”. “ Ngày 15/4.2010 đà ban hành quyết định số 1467 QĐ-BGD ĐT Ban hãnh danh mục thiết bị, tãi liệu hồ trợ công tác phô biên giáo dục pháp luật trong trường màm non . Phổ thòng , trong đó liệt kẻ cụ thế các loại tài liệu được sir dụng trong nhà trường…”

Pháp luật luôn luôn là qui tắc xư sự chung cho mọi người nên cần thiết giáo dục cho học sinh hình thành thê Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT giới quan, phương pháp luận , nhùng phàm chất. kì năng , thái độ ứng xữ phù hợp các quy tẳc , chuẩn mực đạo đức và pháp luật, khó mà đạt được những mục tiêu trên nêu như không ngừng đôi mới mạnh mè phương pháp dạy – học theo hướng hiện đại, phát huy tinh tích cực , chú động , sáng tạo , vận dụng kiên thức , gẳn hoạt động dạy – học với với các họat động thưc tiền , đặc biệt giáo viên là giáo Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT viên phái biết khai thác , vận dụng những nội dung tích họp pháp luật chu động , linh hoạt dễ hiêu đê học sinh lĩnh hội.

 • 2. Cơ sờ th ực tiễn :

Thực hiện chi thị số 32- CT TW ngày 9 ì 12 / 2013 cúa ban bí thư T w Đãng về tăng cường sự lành đạo cua Đáng trong công lác phò biên . giáo dục pháp luật. . .đê án 1928 “ Nàng cao chât lượng công tác phô biên , giáo dục pháp Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT luật trong Nhã trường đã có những chuyên biên rât lích cực trong hệ thống giáo dục nói chung và môn GDCD nói riêng là môn học xìra quá trình dạy học , xira quá trình giáo dục đạo đức và pháp luật nèn trong quá trình dạy học giáo viên phai biết két họp hai nhóm phương pháp một cách hợp lí. Bên cạnh đó , đê giúp học sinh ứng xứ phủ hợp x ới các chuân mực đạơ đức , pháp luật cúa xà hội phái nội dung bài học Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT gắn với thực tiền , giãi đáp được những vấn đề li luận và thực tiễn do cuộc sống đặc ra điền ra , làm cho giờ học sinh động , nhẹ nhãng . gân gùi, cuốn hút học sinh dam mê môn học này . lâu nay được coi là môn học kho khan , lí luận xa rời thực tiễn.

 • 3. Nội dung , biện pháp thực hiện các giài pháp cùa đề tài:

Tiêp tục đói mới mạnh mè phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT là vấn đê câp bách đang được sự chú ý và quan tâm của cũa toàn xà hội.

Phương pháp giáng dạy tuyền thống với vai trò người thầy làm trung tâm phát thòng tin và học sinh bị động tiếp nhận thông tin đà trở nên không còn phủ hợp trước yêu cẩu về đào tạo con người mới của xà hội, khi các giá trị được kì vọng từ các nhã quàn li trong tương lai lã năng lực tư duy sáng tạo và khả năng tiếp thu cái mới Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT , cái hay là khá nàng tự hoàn thiện các kĩ năng cơ băn.

Nhũng môn học thuộc khoa học xà hội càng có điều kiện dề dàng khi tiên hãnh các phương pháp dạy học tích cực trong đó phương pháp thào luận nhóm , phương pháp đóng vai. phương pháp động nào …

Với các phương KhoThuVien.com

GV thực hiện : Vi Văn Xuân

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Môn đồ án chi tiết máy thiết kế máy tính toán động học hệ dẫn động cơ khí
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên Đề Thực Tập Mở Rộng Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vietinbank Chi Nhánh Tp Vinh.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Năng lượng tái tạo (Nghề Điện công nghiệp Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tu ng m nh kh o lu n chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kết quả điều trị gãy xương cẳng chân bằng nẹp nhựa ptb
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT
Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn GDCD bậc THPT
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart