Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai)

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai)

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai)

fff

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai)

fff

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai)

fff

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai)

fff

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai)

fff

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai)

fff

SỜ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỎNG NAI

Trường THPT Nam Hà

Mà số:…………

SÁNG KIÉN KINH NGHIỆM

sử DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH cực NHẢM NẦNG Cao chấT lượng DẠY HỌC MÔN

GIÁO DụC CÔNG DẦN LỚP 12

Người thực hiện: TRÂN THỊ THANH HÀNG

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • –  Quân lý giáo dục        □

 • – Phương pháp dạy học bộ môn:…. GDCD…. □

 • – Lình vực khác: …………………………………….. □

Có đinh kèm:

□ Mô hình □ Phan mem n Phim anh □ Hiện vật khác

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) Năm học: 2014-2015

sơ Lược_LÝ_LỊCH_KHOA HỌC:

 • I. THÔNG TIN CHUNG VẺ CÁ NHÂN

 • 1. Họ và tên: TRÂN THỊ THANH HÁNG

 • 2.  Ngày tháng năm sinh: 03 / 12 / 1982

 • 3. Nam. nừ: Nừ

 • 4. Địa chi: Chung cu Pegasus. Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, T Đổng Nai

 • 5.  Điện thoại: 0613.950365; ĐTDĐ; 01233700727

 • 6.  Fax:                    E-mail: hangnamha(« yahoo.com. vn

 • 7.  Chức vụ Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) : Giáo viên

 • 8. Nhiệm vụ được giao: Giàng dạy môn GDCD ỡ 5 lớp 10 và 9 lớp 12.

 • 9. Đơn vị công tác: Trường THPT Nam Hà

 • II. TRÌNH ĐỌ ĐÀO TẠO

 • –  Học vị (hoặc trình độ chuyên mòn, nghiệp vụ) cao nhắt: Thạc sì

 • –  Năm nhận bảng: 2013

 • –  Chuyên ngành đào tạo: LL và PPDH bộ môn Giáo dục chinh trị.

 • III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC

 • –  Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giăng dạy.

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) Số năm có kinh nghiệm: 10 năm

 • –  Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gan đây:

4- “Sừ dụng phương pháp đóng vai trong giang dạy môn giáo dục công dàn ờ bậc tiling học phô thông”

+ “Long ghép giáo dục pháp luật trong giáng dạy môn giáo dục còng dân lớp 10” + “Khai thác và vận dụng tư tường đạo đức Hổ Chi Minh ở một sổ bài học môn GDCD lớp 10”

DANH MỤC CÁC Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) TỪ VIÉT TÁT

<<<123>>>

CNTT

: công nghệ thông tin

CNXH

: chu nghĩa xà hội

GDCD

: giáo dục công dân

GDCT

: giáo dục chính trị

GV

: giáo viên

HS

: học sinh

HP

: hiên pháp

HN-GD

: hòn nhân gia dinh

LL&PPDH

PPDH

: lý luận và phương pháp dạy học

: phương pháp dạy học

Sử dụng các: phương pháp

<<<123>>>

■>h.,-,v„,,

SGK

: sách giáo khoa

SGV

THPT

: sách giáo viên

: trung học phô thông

UBND

: ủy ban nhàn dân

sứ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHẤP DẠY HỌC TÍCH cực NHÀM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12

I. LÝ DO CHỌN ĐẺ TÀI

Bước vào the kỳ 21 – thế kỷ mà tri thức và kĩ năng cùa con nguôi được coi như Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) là yeu tố quyết định sự phát triên xà hội, nen giáo dục phái đào tạo ra nhùng con người thông minh, có trí tuệ phát triển, giàu tinh sáng tạo và tính nhàn văn. Nghị quyết hội nghị lan thứ tư Ban chap hành Tiling ương Đáng Cộng sân Việt Nam khoá VII về tiếp tục đôi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo dă nhận định: "Con người được đảo tạo thường thiêu năng động, chậm thích nghi với nen kinh te xà hỏi đang Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) đôi mới" [141 2]. Từ đó đà nêu rò một trong những quan diêm chì đạo đê đôi mới sự nghiệp giáo dục lâ phái: "phát triên giáo dục nham nàng cao dàn tri. đào tạo nhân lực. bồi dưỡng nhân tài. đào tạo nhùng con người có kiến thức văn hoá khoa học, có kỳ’ năng nghề nghiệp, lao đông tự chu, sáng tạo và có tinh ký’ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu CNXH, song lãnh Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước những năm 90 và chuẩn bị cho tương lai"[14; 3]. Đê thực hiện được nhũng mục tiêu trên, đôi mới phương pháp dạy học (PPDH) ờ trường THPT là một trong nhũng nhiệm vụ cấp bách mà Đảng và nhà nước ta quan tâm. Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương II klioá VIII nhan mạnh: “Đôi mới mạnh mè phương pháp giáo dục – đào tạo. khắc phục lối truyền thụ một chiêu Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) , rên luyện thành nep tư duy sáng tạo cua người học. từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiên, phương tiện hiện đại vảo quá trinh dạy học. đâm bào điêu kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh…” [15; 11].

Trong nhừng năm qua, việc giáng dạy môn GDCD ỡ các trường THPT của cá nước nói chung, và dạy học chương trình GDCD lớp 12 Công dân với pháp luật ờ trường THPT Nam Hà cho Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) thấy: Sự đổi mới PPDH môn GDCD ở trường THPT đang được tiến hành, phát trièn tương đoi nhanh ớ các trường thuộc khu vực thành phố. song chuyên biển còn chậm ờ các trường phô thông ỡ khu vực nông thôn. PPĐH môn GDCD vần nặng về sứ dụng các PPDH truyền thống, việc sứ dụng các PPDH tích cực bước đầu được thực hiện song so với yêu cầu vẫn còn quá nhiều vấn đề can giãi đáp cả về cơ sở lý luận lẫn thực tiễn vận Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) dụng. Nham nâng cao tính tích cực của HS doi với kiến thức pháp luật, vận dụng những kiến thức đó vào cuộc sống thực tiễn của chinh bân thân HS thi người GV can có sự kết hợp và sử dụng một cách linh hoạt các PPĐH tích cực, qua đó mới có thê phát huy tính tích cực về nhận thức cùa HS.

Nhăm khăc phục phan nào còn hạn che, phát huy tinh tích cực trong việc dạy học phan Công dân với pháp luật cho Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) học sinh lớp 12 THPT, việc phân tích các PPDH tích cực, chí ra phương thức sử dụng các PPDH một cách phù hợp trong mỗi giờ dạy nham phát huy, nâng cao hửng thú, sáng tạo của HS trở thành một yêu cầu cắp bách đổi với CiV bộ môn GDCD ớ trường THPT trong giai đoạn hiện nay.

Xuất phát từ tính cap thiết của vấn đề, thời gian qua đà có nhiều còng trinh, đề tài nghiên cứu về PPĐH môn GDCD và đôi Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) mới PPĐH môn GDCD ờ các phan khác nhau cúa chương trình GDCD THPT, nhưng vấn đề sứ dụng các PPĐH tích cực trong việc giang dạy một so kiến thức phan Công dân với pháp luật, chương trình GDCD lớp 12 ờ một trường THPT trên địa bàn cua một tỉnh mien Đòng Nam Bộ thi hau như chưa có đề tài nào đề cập đen. Vi vậy tác giã chọn vấn đề: "Sừ dụng các phương pháp dạy học rich cực nhằm nâng cao char lượng dạy học Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPTnam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) môn giáo dục công dán lớp 12” (Qua khảo sát ớ trường THPTNam Hà. TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm cua minh.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Mạch điện (Nghề Điện công nghiệp Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thao hao nhan truong hop chi chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai)
Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12” (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart