Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12

Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12

fff

Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12

fff

Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12

fff

Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12

fff

Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12

fff

Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12

fff

Sứ dung cùi chuyên pháp Ịuùỉ nhắm nàng cụ. Q hừng ỉ.hú học ỊỘ.p môn (}pcp 12

SO LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC ÌOfOÊâ Q?0ố

 • I THÔNG TIN CHUNG VÊ CÁ NHÀN.

 • 1. Họ và tên: Nguyền Quỳnh Mai

 • 2. Ngày, tháng, năm sinh 22/4/1984

 • 3. Nam – nừ: Nừ

 • 4.  Địa chì: Áp Suối tre – xă Suối tre – TX Long Khánh – Đồng Nai

 • 5.  Điện thoại: 01686322911

 • 6.  Chức vụ: Giáo Viên

 • 7. Đơn vị công tác: Trường THPT Dầu Giây

 • II TRÌNH Độ ĐÀO TẠO.

z Học vị cao nhất: ĐHSP

z Năm nhận bàng: 2007

z Chuyên Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 ngành đào tạo: Giáo dục chính trị

 • III KINH NGHIỆM KHOA HỌC.

Lĩnh vực chuyên mòn có kinh nghiệm: Giáo dục công dân.

Số năm có kinh nghiệm: 07 năm.

Các sáng kiến kinh nghiệm đà có trong 5 năm gần đày:

MỤC LỤC

Trang

nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 giãi pháp.

VIII. Phụ lục.                                                  17

Tên sáng kiến kinh nghiệm :

SỬ DỤNG CÂU CHVYỆN PHÁP LI ẠT NHÀM NÂNG CAO HỨNG THÚ Học Tập mỏn gdcd 12

 • I. Li 1)0 C HỌN ĐÈ TÀI

Môn GDCD ờ bậc trung học phô thông phủi góp phan thực hiên mục lieu giáo dục Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 : "Giúp cho học sinh phát triển toàn diện vế đạo đừc, trí tuệ, thẻ chất, thám mỹ và các kỹ năng cơ hân nhắm hình thánh nhân cách con người I ‘iệt Nam xà hội chu nghĩa, xây dựng rư cách và trách nhiệm công dân…" (Điều 23 – Luật Giáo dục năm 2005).

Đẻ thực hiện dược diều dô, các môn học, hoạt dộng giáo dục trong nhã trường dều có ý nghĩa, vai trò nhất định. I rong dó Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 . môn Giáo dục công dân cò vai trò quan trọng và trục liêp trong viộc giáo dục cho học sinh V thức, hành vi người công dân. phát triên tâm lực và nhàn cách con người loàn diên, giúp học sinh có sự thống nhất cao giừa ý thức và hành vi. Dặc bicl, chương trinh Giáo dục cồng dân lórp 12 đà dề cập dến một chu dể lớn: "(‘ông dân với pháp luật", dỏ lả bàn chất và vai trò cua pháp luật trong Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 dời sống xã hội. Mặt khác, qua môn học học sinh hiểu dược quyển vã nghĩa vụ cư bàn cứa mình, có niem tin vào các chuân mực. có ý thức luân thù luật pháp và có khả năng thực hiện đúng nhừng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong thực tế dạy và học cho thấy, vai trò môn Giáo dục công dân từ trước chưa được nhìn nhận một cách đúng đắn , đặc biệt là Giáo dục còng dàn lớp 12. ơ Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 năm học cuối cấp. học sinh chịu nhiêu áp lực bới chương trinh học nặng hơn cũng như lo lẳng nhiều cho việc thực hiện ước mơ, hoài bào bang cua minh. Món Giáo dục công dân thường bị các em xem nhẹ.

Xuất phát từ lý luận vã thực tiền trên, tôi đà tim tòi. nghiên cứu và sư dụng các câu chuyện pháp luật có thật trong đời sống hãng ngày vào từng bãi sao cho phú hợp nhẩm gây sự hửng thú cho học sinh Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 : góp phân nàng cao hiệu qua cua hoạt động dạy – học môn Giáo dục còng dân lớp

 • 12.

 • II. co SÒ LÝ LlĩẠN VÀ THỰC TIỀN

1/ Cờ SỪ lý luận

Nâng cao hửng thú học môn Giáo dục công dàn nòi chung và Giáo dục công dân 12 nói riêng là một vấn dể dược các cấp quán li, các giáo viên lâm trong còng tảc giáng dạy môn Giáo dục công dần quan lâm. Nhimg đèn nay chưa có một đê lài nào nghiên cứu Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 một cách có hệ thống về vấn đề "Sừ dụng câu chuyện pháp ìuậl nham nâng cao hững thú học tập môn Giáo dục công dán lớp ì2". Tuy nhiên, theo sự tim hiếu vã tham kháo, tôi thấy có một số công trinh liên quan đến vấn dể này:

– Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng phương pháp ìiên hệ thực lien thông qua câu chuyện pháp ìuật trong dạy học môn Giáo dục công dân lóp 12" – Nguyen Thị I lồng (trường THPT ‘Ihanh Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 Khê – Đà Năng).

 • – Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao ý thức và thích học môn Giáo dục công dân" –Trần Ngọc Tuấn.

 • – "Tình huống Giáo dục còng dàn 12", chu biên Trần Văn Thắng, NXB Giáo dục. năm 2008.

 • a) Quan niệm về câu chuyện pháp luật

Câu chuyện pháp luật là những càu chuyện phân ánh những sự việc, nhũng hành dộng, việc lãm cô thật diễn ra trong thực tiền cuộc sống xà hội hàng ngày Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 cùa con người, dược thế hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 • b) Vai trò cùa câu chuyện pháp luật

Câu chuyện pháp luật góp phần hình thành cho học sinh nhùng phương pháp học tập tích cực. năng động, sáng tạo. tạo cho học sinh hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức pháp luật. Bang những câu chuyện có thật, học sinh sè hửng thủ tim tòi các tinh tiết và tim cách giãi quyết, phù hợp với thực tiền. Vi tinh Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 thực tiền cũa càu chuyện pháp luật rất cao. nên sẽ giúp học sinh có kinh nghiệm, thái độ úng xử trong cuộc sống một cách hợp lý nhất.

Sử dụng những câu chuyện pháp luật ngấn gọn, hấp dần sẽ là phương pháp hiệu quà đề tạo được ờ các em học sinh những ấn tượng mạnh mẽ. những cám xúc sâu sắc và sự hửng thú trong học tập.

Với kinh nghiệm giăng dạy còn ít. tòi xin được đưa ra một biện pháp Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 trong việc nàng cao hứng thú cho học sinh bảng cách sir dụng các câu chuyện pháp luật.

2/ Cơ sờ thực tiễn

Hiện nay, ở trường Trung học phố thòng môn Giáo dục còng dàn lớp 12 do tinh đặc thù cua môn thuộc khoa học xà hội; bên cạnh đó. kiến thức môn học liên quan đến pháp luật cho nên rất khó, do đó. học sinh không hứng thú học. Trong thời gian tòi giang dạy, tôi thấy tinh trạng học Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 sinh không học bài cũ. không xem bãi mới còn phô biến.Tử việc không thích học môn Giáo dục công dân lóp 12 cho nên học sinh có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng về dạo đức. nhu cầu cá nhàn phát triển lệch lạc, thức pháp luật kém. thiếu niềm tin trong cuộc sống, không có tinh tự chủ, dễ bị lôi cuốn vào nhùng việc xấu.

Thực trạng trên do nhiều nguyên nhàn, như: Đa số giáo viên chưa dầu Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 tư xứng đáng cho môn học; giáo viên chi khai thác những câu chuyện có sản ở sách giáo khoa. Đặc biệt, do tâm lý chung của mọi người, trong đó cha mẹ học sinh cho rằng đây là môn học phụ. vi vậy cũng không quan tâm nhiều và chưa chú ý động viên con em tích cực học tập.

Từ nhùng li do trên mà trong giờ học Giáo dục công dân lớp 12 chưa gây hứng thú cho học sinh. Vì vậy, trong Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 giáng dạy Giáo dục công dân lớp 12, tôi đà sư dụng các câu chuyện pháp luật để gây hứng thú cho học sinh.

Sử dụng các câu chuyện pháp luật đế gây húng thú cho học sinh là đề tài thay thế một phần phần giài pháp đà có nhưng chưa mang lại kết qua tốt.

Trước khi áp dụng đề tài nhìn chung tinh hình nhận thức cua Học sinh các lớp 12 mà tòi được phân còng giăng dạy nảm học 2014-2015: Lớp 12A3 Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 , 12A10, 12A11, 12A12 – Trường THPT Dầu Giày như sau:

Trước khi áp dụng đề tài tói đà thảm dò 4 lớp 12 (12A3, 12A10, 12A11 và 12A12) trường THPT Dầu Giây kết qua nhận thức của các lớp như sau:

* Khi chưa sừ dụng câu chuyện pháp luật vào dạy học Giáo dục công dân

lóp 12

<<<123>>>

Lớp

Sĩ số

SỐ HS hứng thú với mòn học

Số HS có thái độ binh thường với môn học Sử dụng câu chuyện pháp 1          1 ằ——–

Số HS không hứng thủ với món học

12.X3

35

12%

27.8%

60.2%

12X1(

1——————–

39

N.4%

28.5%

63.1%

12A11

37

3,7%

23%

73,3%

12A12

37

6.9%

25.4%

67,7%

 • III. .MỤC Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 ĐÍCH VÀ NHIỆM vụ NGHIÊN cứu.

1/ Mục đích nghiên cứ.u

Đánh giá được thực trạng việc học tập môn Giáo dục công dân 12 cua học sinh ơ trường Tiling học phó thông. Thông qua đó. nâng cao ý thức và sự thích thù học mòn Giáo dục công dân lớp 12 bàng việc sưu tầm. chọn lọc các câu chuyện pháp luật phủ hợp với nội dung từng bải.

2/ Nhiệm vụ nghiên cứu.

Sưu tầm, chọn lọc Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 những câu chuyện pháp luật, đồng thời nghiên cứu nội dung chương trinh Giáo dục công dân lớp 12 và việc học tập của học sinh đối với môn học. Từ đó, sư dụng câu chuyện pháp luật phù hợp trong từng tiết học đế nâng cao hứng thủ cho học.

3/ Thời gian nghiên cứu.

Từ tháng 8.2014 đén Tháng 11.2014

 • IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN GIẢI PHÁP.

1/ Quy trình sữ dụng câu chuyên pháp luật đề giảng Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 dạy giáo dục công dân lớp 12.

Sir dụng câu chuyện pháp luật đê dạy học Giáo dục công dân lớp 12, giáo viên phái thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Giáo viên chuẩn bị các câu chuyện pháp luật có nội dung phủ hợp với bài học. Sau đó, giáo viên tóm tắt ý chinh cua câu chuyện cho ngắn gọn, dẻ hiểu, dề đưa vào bài học.

Bước 2: Học sinh lăng nghe càu chuyện. Giáo viên Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 yêu cầu học sinh phàn tích và tra lời câu hoi ơ cuối câu chuyện.

Bước 3: Giáo viên theo dõi, lắng nghe, phàn tích và tổng hợp các ý kiến cùa học sinh trã lời: đồng thời nhận xét. bố sung và đưa ra kết luận.

Đê làm rò quy trinh sử dụng câu chuyện pháp luật trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12, tôi xin đưa ra một số ví dụ cụ thê sau:

Ví dụ 1: Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 Sau khi truyền đạt kiến thức ơ phần Ib: "Aợ/ dung bình đãng trong hòn nhân và gio đình" (Bình dắng giừa cha mẹ và con cái) – Bài 4: "Quyền hình đấng cùa công dán trong một sổ lĩnh vực cùa dời sồng xà hội", giáo viên kè cho học sinh nghe câu chuyện pháp luật:

Bắt giam cha mẹ đánh cháu bé bổn tuổi chấn động não.

Thấy con nghich bếp gas Trang ỉa mắng và dùng thanh tre quất liên Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 tiếp vào mòng và hai bèn tay ròi băt con gái qui dưới nén. Nam trên gác tháy vợ la mãng và đánh con, Minh bực tức xuống đấm vào dâu và mặt bé Ngân.

ỉ ơi hành vi bạo hành con này, ngày 16.9.2014 Công an thị xà Dĩ An (Bình Dương) đà ra quyết định khới tố vụ án. khới tổ bị can. tạm giam hai dối tượng Đồ Trọng Minh và Nguyễn Thị Thủy Trong vế tội danh " Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 cố ý gày thương tích".

(Báo Vietnamnet, ngày 16.09.2014)

Bước 1: Giáo viên tóm gọn ý chinh và kể cho học sinh nghe về câu chuyện đê cũng cô phần Ib trong khoảng 2 phút. Giáo viên đưa ra càu hôi sau khi kèt thúc:

ỉ. Phán tích nhừng hành vi ngược dài bé Ngân cùa Nguyền Thị Thùy Trang và Đỏ Trọng Minh ?

 • 2. Em cỏ nhận xét gi hành vi cũa Nguyền Thị Thày Trang và Dồ Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 Trọng Minh?

 • Bước 2: Học sinh lắng nghe câu chuyện. Giáo viên yêu cầu học sinh phàn tích và trã lời câu hôi ờ cuòi câu chuyện

 • – Bước 3: Giáo viên theo dôi và phân tích, tống hợp ý kiến của các nhóm, đồng thời bò sung, kết luận: Hành vi cùa Nguyễn Thị Thúy Trang và Đồ Trọng Minh là vi phạm pháp luật (vi phạm quyền binh đãng giừa cha mẹ và con cái). Qua đó. chúng ta cân lên Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12 án. tố cáo hành vi dà man, ngược đài con cái cũa Nguyền Thị Thủy Trang và Đỗ Trọng Minh nói riêng và những gia đinh khác trong cuộc sống nói chung.

NTH: Nguyễn Quỳnh Mai 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cá còm (chitala ornata gray, 1831) tại hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Lv ths luật học hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em ở việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại bệnh viện giao thông vận tải huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Thành Phố Ảo Phục Vụ Công Tác Quy Hoạch Đô Thị
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý đầu tư công trên địa bàn huyện hoài nhơn, tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp phát triển logistics trong phân phối hàng hóa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12
Sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD 12
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart