Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam

53.000

Category:

Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam

Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam

fff

Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam

fff

Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam

fff

Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam

fff

Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam

fffTRƯỜNG BẠI HỌC KINH TỂ QUÓC DÂN


NGƯYẺN PHUONG THẢO

rSỬ ĐỰNG mô hình cân đói liên ngành I/O TRONG VIỆC LỰA chọn ngành kinh té TRỌNG ĐIẾM CỦA VIỆT NAM

ịị


LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ

HÀ NỘI – NĂM 2013


-ị


LỜI CAM DOAN

Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam Tôi xin cam đoan đây là còng trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quà trong luận vãn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

Hà Nội, ngày tháng năm 20ỉ3

TẤC GIÁ LUẬN VĂN

-M-

Nguyễn Phương Tháo

LỜI CẦM ƠN

rỏi xin chân thành càm ơn IS. Nguyền Thị Tuệ Anh trong thời gian qua đã nhiệt tình hướng đẫn cho tôi hoàn thành luận văn này. Cô dà giúp tôi tìm ra dược Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam hướng di trong luận văn cùa mình cùng như góp ý và chì ra những hạn ché, vấn đề trong luận văn.

‘loi xin chân thành câm ơn các thầy, cô trong khoa Ke hoạch & Phát triển Trường Dại học kinh tê quốc dân dã giúp dờ. chì ra và góp ý những nội dung thiếu xót dê luận văn hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành câm ơn TS. Bùi Trinh – ‘rỗng cục thống kê dà giúp dở tôi trong quá trình nghiên cứu Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam về mô hình bảng cân đoi liên ngành (I/O) để có the hoàn thành luận văn này.

Tôi xin chân thành câm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

TÁC GIẢ LUẬN VÁN

Nguyễn Phương Thảo

YÊU CÀU CỦA HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC sĩ về: Những điềm cằn sửa chừa bổ sung trước khi nộp luận vãn chính thức cho Viện Đào tạo Sau đại học

-r….                          .Ĩ/Áịi.. Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa

chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam oế.. . £4« . .?£«>£. .<£Ó

…………./£5*0 …qtyf. Aư… &U….                 . A…………………………………………………………..

forty… &UỈ.. Á77.                 .. Á?.‘ố..

Chủ tịch Hội đồng


Cam kết của Học viên’

… .£»??. .x/.o…ccf»AQ..IfÃh..cAiòếỉ.


GS.TS. Ngô Thắng Lợi

Học viên

Nguyễn Phuong Thảo

Nhận xét luận án thạc sỹ

“SỬ DỤNG MÔ HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH 1/0 TRONG VIỆC LỤA Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt

nam

CHỌN NGÀNH KINH TẾ TRỌNG DIÊM CỦA VIỆT NAM” của Học viên NGUYÊN PHƯƠNG THÀO

Người nhận xét thử nhât

GS-TSKH Nguyễn Quang Thái

Chuyên đoi mô hình tàng trường là một vấn đề cắp bách liên quan đến mục tiêu cùa tái cơ câu kinh tế. Muốn chuyên đôi, cần chọn ra nhưng ngành, vùng và lixnbh vực có hiệu quà cao trong dài hạn. Việc lựa chọn các ngành, sàn phâm có ưu tiên cao, gọi là trọng điểm Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam cần dựa vào nhừng lập luận khoa học và tính toán dịnh lượng chặt chè. Với mục đích đó, công cụ cân đối liên ngành I/O có thề được sử dụng, mà kết qua có thể dùng làm gợi ý chính sách. Luận văn thạc sỹ kinh tê này được làm dưới sự hướng dẫn khoa học cùa TS Nguyễn thị Tuệ Anh, đã có những ưu diêm cơ bản đối với yêu câu cùa luận án cao học, đông thời cũng có nhừng tìm tòi , Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam phát hiện mới.

Luận vãn có những ưu diêm CO’ hãn sau:

Một là, đà tông kết cơ sở lý luận về ngành trọng diêm và phương pháp dùng bang I/O để lựa chọn. Đây là lĩnh vực còn ít được đào sâu nghiên cứu và tính toán thực nghiệm, nên các kết luạn rút ra rắt có ý nghĩa. Trong phân này, tác giả còn thiếu một phàn rắt quan trọng là đưa ra định nghĩa ngành trọng diêm, hoặc chọn ra Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam 5-10 ngành có các hệ số lan lóa lớn nhất, dộ nhạy lớn nhất, kích thích nhập khâu nhò nhất, kích thích xuất khẩu lớn nhất… (như kiến nghị dầu năm 2011 cùa Hội Kinh tế với Chính Phù dã làm cãn cứ vào bàng I/O 2007). Sau đó có thề chọn 2-3 ngành mà có cả các tiêu chí thuộc loại top ten…. Thì hay hơn là cứ từ bàng mà luận ra. Cùng có thề nêu ra kinh nghiệm Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam về cách chọn trọng diêm cùa nước đôi chiếu về chọn ngành trọng điểm, hoặc so sánh ngay với Việt Nam đà chọn trong chiến lược công nghiệp hóa mới dược thông qua.

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam
Sử dụng mổ hình cân đói liên ngành i o trong việc lựa chọn ngành kinh té trọng điểm của việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart